پایان نامه بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر بندرعباس دردرس علوم

دانشگاه آزاد اسلامی بررسی تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر بندرعباس دردرس علوم

 

استاد راهنما:

دکتر حسین زینلی پور

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2-  بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3-  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………….9

1-4-  اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………10

1-5-  سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….10

1-6-  تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های پژوهش……………………………………………………………..11

 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1-  الگو چیست؟………………………………………………………………………………………………………….15

2-2-  معرفی الگوهای تدریس……………………………………………………………………………………………15

2-3-  الگوی تدریس جیگ ساو…………………………………………………………………………………………16

2-3-1-  مراحل طرح تدریس جیگ ساو……………………………………………………………………..16

2-3-2-  مراحل تدریس جیگ ساو……………………………………………………………………………..17

2-3-3-  کاربرد الگو………………………………………………………………………………………………….21

2-4-  پیشرفت تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………21

2-4-1-  معیارهای پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………….24

2-4-2-  عوامل مهم تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی………………………………………………………..25

2-4-3-  خانواده و پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………..29

2-4-4-  ارزشها و انتظارات والیدن و پیشرفت تحصیلی………………………………………………….29

2-4-5-  شرایط اجتماعی و اقتصادی و  پیشرفت تحصیلی……………………………………………..30

2-4-6-  سطح تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی……………………………………………………30

2-4-7-  مدرسه و پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………30

2-4-8-  انتظارات معلم و پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………….31

2-4-9-  نمره و ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………31

2-5-  مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………32

2-6-  محیط های یادگیری…………………………………………………………………………………………………32

2-6-1-  رویکرد رقابتی………………………………………………………………………………………………32

2-6-2-   رویکرد انفرادی……………………………………………………………………………………………32

2-6-3-  رویکرد مشارکتی………………………………………………………………………………………….32

2-6-4-  ویژگی های یادگیری مشارکتی……………………………………………………………………….33

2-6-5-  دیدگاههای عمده در یادگیری مشارکتی……………………………………………………………34

2-6-6-  روشهای یادگیری مشارکتی…………………………………………………………………………….36

2-7-  سازماندهی کلاس درس برای روش تدریس جیگ ساو………………………………………………..42

2-7-1-  نقش معلم در روش تدریس جیگ ساو……………………………………………………………46

2-7-2-  اثرات کاربرد روش جیگ ساو………………………………………………………………………..48

2-7-3-  محدودیت های کاربرد روش جیگ ساو………………………………………………………….48

2-8-  روش یادگیری در حد تسلط ……………………………………………………………………………………51

2-8-1-  مفهوم تسلط…………………………………………………………………………………………………51

2-8-2-  مراحل روش یادگیری در حد تسلط………………………………………………………………..52

2-8-3-  محاسن روش یادگیری در حد تسلط………………………………………………………………53

2-8-4-  محدودیت‌ها………………………………………………………………………………………………..53

2-8-5-  یادگیری تا حد تسلط (انفرادی) …………………………………………………………………….53

2-8-6-  روش آموزش برای یادگیری…………………………………………………………………………..55

2-8-7-  مراحل آموزش برای یادگیری در حد تسلط……………………………………………………..56 2-9-  خانواده الگو های انفرادی ………………………………………………………………………………………..60

2-9-1-  روش های آموزش انفرادی…………………………………………………………………………….61

2-9-2-  آموزش انفرادی و ویژگی های آن……………………………………………………………………62

2-9-3-  آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه اسکینر…………………………………………………………..64

2-9-4-  آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه بلوم………………………………………………………………65

2-9-5-  آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه کلر………………………………………………………………..66

2-10-  روش تدریس یادگری در حد تسلط…………………………………………………………………………68

2-10-1-  مراحل اجرای روش تدریس یادگیری در حد تسلط…………………………………………69

2-11-  سوابق پژوهشی…………………………………………………………………………………………………….70

     2-11-1-  تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………….70

     2-11-2-  تحقیقات انجام شده در خارج کشور……………………………………………………………..72

2-12-  جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………….74

 

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-  روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………76

3-2-  جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………….77

3-3-  نمونه آماری و شیوه نمونه گیری………………………………………………………………………………..77

3-4-  روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………..78

3-5-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………78

 

فصل چهارم: نتایج

4-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….80

4-2-  یافته­های استنباطی ………………………………………………………………………………………………….86

4-3-  فرضیه  اصلی اول……………………………………………………………………………………………………86

4-4-  فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………….89

4-5-  فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………………91

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..95

5-2-  بحث و نتیجه‎گیری…………………………………………………………………………………………………..97

5-3-  فرضیه اول ( روش تدریس جیگ ساو)………………………………………………………………………98

5-4-  فرضیه دوم(یادگیری در حد تسلط)……………………………………………………………………………98

5-5-  فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………..100

5-6-  محدویت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………….101

5-7-  پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………..101

5-8-  پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………101

 

فهرست منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………104

منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………….106

پیوست ها

پیوست الف

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………..107

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                              صفحه

جدول (4-1) خلاصه نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل پیش آزمون و پس آزمون متغیر پیشرفت تحصیلی (روش تدریس جیک ساو فرضیه 1)…………………………………………………………………………………………………………….86

جدول (4-2) نتایج آزمون لون برای بررسی فرض برابری واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی روش تدریس جیک ساو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87

جدول (4-3) نتایج آزمون کواریانس اثر بخشی روش تدریس جیک ساو بر پیشرفت تحصیلی……………………………88

جدول(4-4) خلاصه نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل پیش آزمون و پس آزمون متغیر پیشرفت تحصیلی( در حد تسلط)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

جدول(4-5) نتایج آزمون لون برای بررسی فرض برابری واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی در حد تسلط……………..89

جدول(4-6) نتایج آزمون تحلیل کواریانس اثر بخشی روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………90

جدول (4-7) خلاصه نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل پیش آزمون و پس آزمون پیشرفت تحصیلی………….91

جدول(4-8) نتایج آزمون لون برای بررسی فرض برابری واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی…………………………………92

جدول(4-9) نتایج آزمون تحلیل کواریانس اثر بخشی روشهای تدریس جیگ ساو و در حد تسلط………………………92

.

چکیده:                                                                                                                                

هدف این پژوهش مطالعه تاثیر روش تدریس جیگ ساو وروش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،پایه ششم شهر بندرعباس بوده است.این پژوهش به روش شبه تجربی و استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون گروه گواه و گروه آزمایش صورت گرفت.جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان پایه ششم ناحیه دو شهر بندرعباس در سال تحصیلی 93-92 بوده اند که جمعا 2817دانش آموز،که از این تعداد  1484 دانش آموز پسر و 1333دانش آموز دختر بوده است که با شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای خوشه ای 80 دانش آموز از بین مدارس ابتدایی ناحیه 2 بندرعباس دو مدرسه پسرانه  دانش و دخترانه سید قطب جهت مطالعه  انتخاب که از هر مدرسه دو کلاس در یک پایه و به تصادف یکی بعنوان گروه گواه و دیگری بعنوان گروه آزمایش بعنوان نمونه تحقیق لحاظ گردیده اند.داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss  و روش کواریانس تحلیل گردید.نتایج و یافته های پژوهش حاضر حاکی از تایید فرضیه کلی تحقیق می باشد.یعنی روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهر بندرعباس تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: روش تدریس جیگ ساو، روش تدریس در حد تسلط، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *