پایان نامه : بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود بانکی …

دانلود پایان نامه

عنوان : بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود  بانکی بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی در  صنعت بانکداری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز آموزش عالی رجاء

پایان نامه کارشناسی ارشد_مدیریت صنعتی گرایش مالی

عنوان پایان نامه :

بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود  بانکی بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی در  صنعت بانکداری

استاد راهنما :

 دکتر روح الله بیات

استاد مشاور:

دکتر جمال خانی جزنی

 

تابستان 1393

 
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
در این پژوهش به بررسی  تغییر شاخص سهام، ارز و سود سپرده بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی صنعت بانکداری خواهیم پرداخت. که با مطالعه داده های جمع آوری شده از سایت بانک مرکزی و بورس با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS وEVIEWS که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته به این نتیجه می رسیم که نرخ سود سپرده ها روی سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت تاثیرمیگذارد،همچنین شاخص سهام بر سطح سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت موثر است اما نرخ ارز در سطوح سپرده های بانکی و همچنین سود آوری تاثیر ندارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست
فصل اول : کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………7
1-1) بیان و مساله……………………………………………………………………………………………………….8
1-2) اهمیت، ضرورت و نتایج احتمالی تحقیق ……………………………………………………………..8
1-3) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………10
1-4) پرسشهای اصلی و فرعی تحقیق…………………………………………………………………………11
1-5) فرضیه یا فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………13
1-6) متغیرهای مستقل و وابسته ………………………………………………………………………………14
1-7) جنبه نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………14
1-8) روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………14
1-9) جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………….16
1-10) روش های گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………….17
1-11) تعریف واژه­ها و اصطلاحات تخصصی………………………………………………………………….17
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ………………………………………………………………………………19
2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………20
2-2) مبانی نظری ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی
2-2-1) بازار مالی……………………………………………………………………………………………………..21
2-2-2 ) بازارهای مالی و رشد اقتصادی…………………………………………………………………….22
2-2-3) بازار مالی در ایران………………………………………………………………………………………23
2-2-4) بازارهای مالی و رشد اقتصادی……………………………………………………………………..23
2-3) انواع بازار برای سرمایه گذاری………………………………………………………………………….26
2-4) واسطه های مالی……………………………………………………………………………………………..28
2-4-1) انواع واسطه های مالی………………………………………………………………………………….28
2-5) اوراق بهادار…………………………………………………………………………………………………….29
2-6) مبانی نظری ساختارهای مالی و رشد اقتصادی……………………………………………………29
2-6-1)  ساختار مالی بانک­پایه (بانک محور)………………………………………………………………30
2-6-2) ساختار مالی بازارپایه (بازار محور)………………………………………………………………..31
2-6-3) نظریه ارایه خدمات مالی (تنظیمات مالی)……………………………………………………..32
2-6-4) نظریه مالی و حقوقی……………………………………………………………………………………32
2-6-5) دیدگاه اقتصاددانان پیرامون ساختارهای مالی………………………………………………33
2-6-6)  بانک؛ مکمل بازار سرمایه………………………………………………………………………….. 36
2-6-7) بانک؛ رقیب بازار سرمایه……………………………………………………………………………..39
2-7) ارزیابی عملکرد بانک ها……………………………………………………………………………………41
2-8)  ساختار نظام بانکی در ایران…………………………………………………………………………….42
2-9) صنعت بانکداری خصوصی و نقش آن در تامین منابع مالی…………………………………..46
2-10)  بازار سرمایه و نقش آن در تأمین منابع مالی…………………………………………………….48
2-10-1) امتیازات کلی بازار سرمایه……………………………….//……………………………………….52
2-10-2) ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه…………………………………………………………………53
2-11) فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها……………………………………………………55
2-12) فرآیند «تبدیل سررسید» تعهدات کوتاه‌مدت به وام‌های بلندمدت…………………….56
2-13) سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در بازار سرمایه……………………………………………….56
2-13-1) صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکِ بانک‌ها…………………………………………………57 2-13-2) ورود بانک مرکزی به بازار سرمایه………………………………………………………………….58
2-13-3) وضعیت ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه در اقتصاد ایران…………………………….60
2-13-4) خریدوفروش اوراق بهادار و پذیره‌نویسی توسط بانک‌ها در بازار سرمایه………..62
2-13-5) چالشهای بازار سرمایه در ایران………………………………………………………………….64
2-14) عوامل موثر بر قیمت سهام……………………………………………………………………………..66
2-15) کارکرد بازارهای مالی……………………………………………………………………………………..68
2-16) مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه……………………………..73
2-17) جمع­بندی……………………………………………………………………………………………………..86
فصل سوم : روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………88
3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..89
3-2) مدل پیشنهادی تحقیق…………………………………………………………………………………….90
3-3) فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………92
3-4) تعریف نظری متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………..93
3-4 1 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………….94
3-4-2 متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………96
3-5 تعریف عملی متغیرها
3-5 1 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………….94
  3-6-2 متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………….96
3-7) تشریح مدل……………………………………………………………………………………………………97
3-8) آزمون مدل ها…………………………………………………………………………………………………99
3-9)تشریح مدل بر اساس فرضیات تحقیق………………………………………………………………101
3-10 بکارگیری و آزمون مدل ها
3-10-1 روش آماری…………………………………………………………………./……………………………105
3-10-2 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………105
3-10-3 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه…………………………………………………………106
3-11) جمع­بندی……………………………………………………………………………………………………..106
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………..109

4-1)  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..110

4-2) آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………..111

4-3) پایایی(مانایی) داده ها…………………………………………………………………………………….113

4-4) آزمون خود همبستگی خطاها (آزمون LM)…………………………………………………….114

4-5) آزمون وایت (آزمون تشخیص ناهمسانی واریانس)…………………………………………….115

4-6) آزمون همبستگی داده­ها…………………………………………………………………………………116

4-7) آزمون همخطی بین متغیر ها؛ عامل تورم واریانس (VIF)…………………………………118

4-8) برآورد مدل رگرسیون چندگانه……………………………………………………………………….119

4-9) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………..127
فصل پنجم : خلاصه،نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………128

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………129

5-2) بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………129

5-3) اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………….130

5-4) سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………131

5-5) نتایج کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………133

5-6) مقایسه با دیگر تحقیقات……………………………………………………………………………….136

5-7) بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….137

5-8) پیشنهاد های مبتنی بر نتایج تحقیق

5-8-1) پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………….139

5-8-2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………..140

5-9) محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………………….141

ضمیمه……………………………………………………………………………………………………………………142
منابع……………………………………………………………………………………………………………………..149 
تعداد صفحه : 198
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.