پایان نامه بررسی انطباق عملکرد جاری مدیران بر وظایف مدیران آموزشی دوره ابتدایی شهرستان پاکدشت با رویکرد مدیریت زمان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)

 موضوع تحقیق :

بررسی انطباق عملکرد جاری مدیران بر وظایف مدیران آموزشی دوره ابتدایی شهرستان پاکدشت با رویکرد مدیریت زمان

 استاد راهنما :

دکتر محمود ابوالقاسمی

استاد مشاور :

دکتر رضا ساکی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………. ‌أ

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بیان مسأله………………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت وضرورت مسأله……………………………………………………………………… 7

1-4- اهداف تحقیق: (به تفکیک هدف کلی و هدف های جزئی)………………………….. 10

1-5- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………… 12

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها………………………………………………………… 14

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 18

2-1- بخش اول: ادبیات تحقیق…………………………………………………………………….. 18

2-1-1- مدیریت……………………………………………………………………………….. 18

2-1-1-1- نظری اجمالی بر مدیریت و تاریخچه آن در ایران و جهان… 18

2-1-1-2- نظری اجمالی به مدیریت آموزشی…………………………………. 20

2-1-1-3- مدیریت آموزشی در ایران……………………………………………. 22

2-1-1-4- وظایف مدیران از دیدگاه‌های مختلف……………………………… 22

2-1-2- ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………. 35

2-1-2-1- عملکرد مطلوب چیست؟………………………………………………… 35

2-1-2-2- دلایل ارزیابی عملکرد…………………………………………………… 36

2-1-2-3- چه کسی باید به ارزشیابی بپردازد؟………………………………. 37

2-1-2-4- شیوه‌های ارزیابی عملکرد…………………………………………….. 39

2-1-2-5- مسائل متداول ارزیابی…………………………………………………. 44

2-1-2-6- بازخورد نمودن نتیجه عملکرد………………………………………. 47

2-1-2-7- سنجش ارزش اجتماعی عملکرد در سازمان‌ها و افراد…….. 48

2-1-3- مدیریت زمان……………………………………………………………………….. 49

2-1-3-1- تعریف مدیریت زمان……………………………………………………. 49

2-1-3-2- اهمیت مدیریت زمان…………………………………………………….. 51

2-1-3-3- مراحل مدیریت زمان……………………………………………………. 53

2-1-3-4- مهمترین عوامل اتلاف وقت…………………………………………… 55

2-1-3-5- از نظر مدیریت زمان کارها به چند دسته تقسیم می‌شوند…. 57

2-1-3-6- راه‌های ایجاد وقت……………………………………………………….. 58

2-2- بخش دوم: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………. 59

2-2-1- الف:  تحقیقات داخلی…………………………………………………………….. 59

2-2-2- ب : تحقیقات خارجی……………………………………………………………… 67

جمع‌بندی…………………………………………………………………………………………………… 72

 

فصل سوم: روش تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 75

3-1- روش تحقیق……………………………………………………………………………………… 76

3-2- جامعه آماری و روش انتخاب نمونه آماری:…………………………………………. 77

3-3- ابزار جمع‌آوری اطلاعات:…………………………………………………………………… 77

3-4- اعتبار ابزار سنجش:………………………………………………………………………….. 80

3-5- روایی ابزار سنجش:………………………………………………………………………….. 80

3-6- شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها:………………………………………………………………. 80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 82

4-1-  توصیف داده ها……………………………………………………………………………….. 82

4-2-  تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………… 87

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 112

5-1- گزارش نتایج……………………………………………………………………………………. 113

5-2- بحث و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………. 121

5-3- پیشنهادها………………………………………………………………………………………… 123

5-4- محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………… 123

منابع………………………………………………………………………………………………………… 126

ضمیمه

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول (3-1): توزیع سوال‌های بخش اول پرسشنامه براساس سوالات تحقیق……. 79

جدول (3-2): توزیع سوال‌های بخش دوم پرسشنامه براساس سوالات تحقیق…… 79

جدول (4-1): بررسی متغیر مدیریت زمان و مؤلفه‌های آن …………………………….. 82

جدول (4-2): بررسی متغیر شرح وظایف مدیران و مؤلفه‌های آن……………………. 85

جدول (4-3): ضریب همبستگی ساده بین مولفه های مدیریت زمان و عملکرد جاری مدیران بر وظایف مدیران آموزشی……………………………………………………………………………………………………. 88

جدول(4-4): مدل به دست آمده از رگرسیون گام به گام با توجه به بیشترین تاثیر متغیرها         89

جدول(4-5): خلاصه تحلیل واریانس در مورد هریک از مولفه های مدیریت زمان 92

جدول(4-6): ضرایب معادله رگرسیون گام به گام (مدل باقی مانده)………………… 94

جدول(4-7): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملکرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه کیفیت بخشی به آموزش با شرح وظایف…………………………………………………………………. 97

جدول(4-8): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون عملکرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه تحکیم باورهای دینی با شرح وظایف آنان…………………………………………………………………………….. 98

جدول(4-9): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملکرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه ارتقاء کارآمدی و اثربخشی فعالیت مدیران و معلمان با شرح وظایف آنان………………….. 99

جدول(4-10): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملکرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه تقویت انگیزه تحصیلی و ایجاد رقابت سالم بین دانش‌آموزان با شرح وظایف……………… 101

جدول(4-11): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون انطباق عملکرد مدیران دوره ابتدایی در زمینه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت آموزشی مناسب با شرح وظایف آنان………………………. 102

جدول(4-12): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص یافته از سوی مدیران در زمینه کیفیت بخشی به آموزش……………………………………………………………………. 104

جدول(4-13): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص یافته از سوی مدیران در زمینه تحکیم باورهای دینی…………………………………………………………………………. 105

جدول(4-14): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص یافته از سوی مدیران در زمینه ارتقاء کارآمدی و اثربخش فعالیت مدیران و معلمان……………………………… 106

جدول(4-15): نتایج آزمون آماری t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص یافته از سوی مدیران در زمینه تقویت انگیزه تحصیلی و ایجاد رقابت سالم بین دانش‌آموزان…………………. 107

جدول(4-16): نتایج آزمون t تک گروه پیرامون میزان تناسب زمان اختصاص یافته از سوی مدیران در زمینه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت آموزشی مناسب………………………………………….. 109

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                              صفحه

2-1 نمودار انگیزش……………………………………………………………………………………. 31

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *