دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشکده پرستاری و مامایی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان

بررسی ارتباط بین آگـاهی و عملکرد پرستاران شاغل در بخش های نوزادان در زمینه رگ­گیری در بیمارستان­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1392

اساتید راهنما:

ملیحه اسدالهی

محمد ارشدی

استاد مشاور:

مهناز جبرییلی

دی ماه 1393

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست :

عنوان                                           صفحه
فصل اول
معرفی پژوهش: 2
زمینه پژوهش: 2
اهداف طرح: 8
پیش فرض های پژوهش 9
سوالات پژوهش: 10
تعریف واژه های اختصاصی: 10
فصل دومدانستنی های پژوهش:
چهار چوب پنداشتی: 14
مروری بر متون تجربی 37
فصل سومروش تحقیق:
نوع پژوهش 43
جامعه پژوهش 43
محیط پژوهش 44
نمونه پژوهش 44
روش نمونه  گیری 45
مشخصات واحدهای مورد پژوهش 45
ابزار  مطالعه 46
اعتبار علمی_ روایی ابزار 47
اعتماد علمی(پایایی) ابزار 48
روش مطالعه 48
روش تجزیه و تحلیل داده ها 48
ملاحظات اخلاقی 50
فصل چهارم
یافته های پژوهش
فهرست جداول 52
         1.            توزیع فراوانی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر حسب اطلاعات دموگرافیک 54
         2.            توزیع فراوانی پرستاران شاغل در بخش های نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر حسب میانگین سابقه خدمت پرستاران به تفکیک مراکز درمانی به ماه 55

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید