پایان نامه بررسي رابطه بين اختلالات رواني-مكانيسم ها و سبك هاي دفاعي

مكانيسم ها و سبك هاي دفاعي

مكانيزم هاي دفاعي

افراد براي اينكه از اضطراب مصون بمانند، از راهبردهاي گوناگوني براي دور نگهداشتن افكار، غرايز، و   احساس هاي غيرقابل قبول از آگاهي هشيار، استفاده مي كنند كه فرويد آنها را مكانيزم هاي دفاعي ناميد. به عقيده ي فرويد، همه ي افراد براي دورنگهداشتن تجربيات بالقوه آزارنده، از مكانيزم هاي دفاعي استفاده       مي كنند. فقط در صورتيكه مكانيزم هاي دفاعي بصورت خشك و افراطي مورد استفاده قرار گيرند، منبع اختلال رواني مي شوند.

ديدگاه هاي فعلي در مورد مكانيزم هاي دفاعي، براساس ملاحظات نظري و رابطه ي اين مكانيزمها با سلامت رواني كلي، آنها را طبقه بندي مي كنند (ويلانت، 1994). مولفان DSM-IV، براساس اين رويكرد، يك طرح طبقه بندي به نام مقياس عملكرد دفاعي تهيه كرده اند. اين طبقات، روش مفيدي را براي درنظرگرفتن      مكانيزم هاي دفاعي و نحوه اي كه آنها در اختلال هاي رواني گوناگون آشكار مي شوند، در اختيار مي گذارند. نمونه هايي از اين مكانيزم هاي دفاعي در جدول زير، ارائه شده است.

طبقات و نمونه هاي مكانيزم هاي دفاعي

مكانيزم دفاعي تعريف نمونه
دفاع هاي بسيار سازگارانه                    پاسخ هاي سالم به موقعيت هاي استرس زا
شوخي

humor

تاكيد كردن بر جنبه هاي خنده دار يك تعارض يا موقعيت استرس زا ماريا با خوشرويي، تجربه تحقيرآميزي را كه طي آن روي يخ سرخورد، درحاليكه يك گروه پسر او را مي ديدند، دوباره به نمايش گذاشت.
ابراز وجود

Self-assertion

برخورد كردن با موقعيتهاي دشوار بوسيله ي ابراز مستقيم احساسات و افكار به ديگران وقتيكه پدر پدرو به او گفت به علت گرفتاري زياد نتوانسته است در مراسم فارغ التحصيلي او شركت كند، پدرو گفت كه از دست او عصباني و از وي نااميد شده است.
منع

Suppression

اجتناب كردن از افكار مربوط به مسائل ناراحت كننده مارين عمداً تصميم گرفت از فكر كردن به مشكلات مالي درحاليكه مشغول مطالعه كردن براي امتحان بود، خودداري كند.
راهبردهاي ناهشياري كه به افراد كمك مي كنند افكار، احساسها، خاطرات، اميال و ترس هاي آزارنده را از آگاهي هشيار دور نگهدارند.
جابجايي

Displacement

جابجا كردن احساس ها يا تكانه هاي نامقبول از هدف اصلي اين احساس ها به كسي كه كمتر تهديدكننده است يا به يك شيء. بعد از اينكه فرد از جانب كارفرمايش موردانتقاد قرار گرفت، ساكت ماند، اما بعداً بدون دليل مناسبي بر سر كارمندان زير دستش فرياد كشيد.
تجزيه

Dissociation

تجزيه كرد فرايندهاي شناختي، ادراكي و حركتي كه معمولاً يكپارچه هستند در عمكرد فرد درحاليكه مربي جك جلوي كل اعضاي تيم هاكي، او را بخاطر دريافت ضربه ي پنالتي تحقير كرد، جك با فكركردن به مهماني اي كه آن شب مي خواست برود، از اين شرمساري فاصله گرفت.
توجيه عقلي

Intellectualization

متوسل شدن به تفكر بيش از حد انتزاعي در واكنش به موضوعي كه موجب تعارض يا استرس شده است. گابريل بجاي تمركزكردن روي جنبه هاي ناراحت كننده سپردن مادرش به خانه ي سالمندان، مفصلاً درباره ي نقطه ضعفهاي سيستم تأمين اجتماعي صحبت مي كند.
واكنش وارونه

Reaction formation

تبديل كردن احساس يا ميل ناپذيرفتني به ضد آن، براي پذيرفتني تر كردن آن جرالد كه مخفيانه به هرزه نگاري معتاد بود، به صورت علني از معلم دبيرستان دخترش بخاطر توصيه ي يك رُمان كلاسيك با محتواي جنسي انتقاد كرد.
سركوبي

Repression

راندن ناهشيارانه ي اميال، افكار، يا تجربيات از آگاهي ژانين قادر نبود هيچيك از جزئيات مربوط به تصادف وحشتناك اتومبيل را به ياد آورد.
دفاعهايي كه تصورات ذهني          تحريف تصوير ذهني از خود، بدن، يا سايرين به منظور

را اندكي تحريف مي كنند                   تنظيم كردن عزت نفس

خوارشماري

Devaluation

حل و فصل كردن تعارض هيجاني يا استرس با نسبت دادن ويژگي هاي منفي به خود يا ديگران پاتريك ادعا كرد كه مشكلات ارتباطي با دوست دخترش به علت ناپختگي وي، هوشبهر پائين و فقدان فرهيختگي اوست.
آرماني ساختن

Idealization

حل و فصل كردن تعارض هيجاني يا استرس با نسبت دادن خصوصيات مثبت اغراق آميز به ديگران كاترين عدم جذابيت شوهرش را با متقاعدساختن خودش و ديگران به اينكه او غرق در افكار خلاقانه و نبوغ است، ناديده گرفت.
همه تواني يا قدرت مطلق

Omnipotence

پاسخ دادن به استرس بوسيله ي اجراي نقش برتر نسبت به ديگران هرچه مقدار تنش نورمن در كارش به عنوان كارگزار بورس بيشتر       مي شود به احتمال بيشتري با همكارانش به صورت تحقيرآميز صحبت مي كند.
دفاع هاي انكاري دور نگهداشتن عوامل استرس زا، افكار، احساسها، تكانه ها يا مسئوليت ناخوشايند يا ناپذيرفتني از آگاهي  
انكار

Denial

حل و فصل كردن تعارض هيجاني يا استرس با امتناع از پذيرفتن جنبه ي دردناك واقعيت يا تجربه اي كه براي ديگران آشكار است كانديس بجاي مبارزه كردن با هيجانهاي عذاب آور مربوط به تشخيص سرطان در خودش، طوري با بي اعتنايي عمل ميكند كه انگار به اين بيماري مبتلا نيست.
فرافكني

Projection

نسبت دادن صفات يا احساس هاي شخصي ناخوشايند به ديگران براي مصون نگهداشتن خود از اعتراف به ويژگي هاي شخصي زننده ايزابل نمي دانست كه به خودخواه و مفلوك بودن شهرت دارد، اغلب از كم ارزشي ديگران شكايت مي كرد.
دليل تراشي

Rationalization

مخفي كردن انگيزه هاي واقعي افكار، اعمال، يا احساسها با توجيه كردنهاي اطمينان بخش يا خودياري اما نادرست. پيت براي حل و فصل كردن نااميدي خويش از واردشدن به تيم بيسبال، خود را متقاعد مي سازد كه هيچ وقت واقعاً آرزو نداشته است در چنين تيم ضعيفي باشد.
دفاعهايي كه تصورات ذهني را خيلي تحريف ميكنند تحريف شديد خود يا ديگران  
شكافتگي

Splitting

تقسيم كردن حالتهاي عاطفي متضاد و ناتواني در ادغام كردن ويژگي هاي مثبت و منفي خود يا ديگران در تصورات ذهني منسجم گرچه ماريان دركل ترم به استاد خود صورت آرماني داده بود بلافاصله بعد از اينكه در يك امتحان نمره 16 گرفت، او را آدمي شيطاني و متخصام انگاشت.
دفاعهايي كه اقداماتي را دربردارند. پاسخ هايي به تعارض يا استرس كه عمل يا كناره گيري را دربردارند.  
برون ريزي

Acting out

حل و فصل كردن تعارض هيجاني يا استرس با اقدامات بجاي افكار يا احساسات رالف بجاي اينكه يه همسرش بگويد كه از مقاومت وي در برابر آميزش جنسي ناخرسند است، تصميم گرفت با يكي از همكاران رابطه نامشروع برقرار كند.
پرخاشگري انفعالي

Passive aggression

نشان دادن اطاعت بيش از حد ظاهري براي پوشاندن مقاومت، خشم، و رنجش پنهان ناخرسندي كوين از شغلش به عنوان دربان، در زياده كاري نظافت اداره انعكاس داشت، بطوري كه مديران بارها از سرو صداي او هنگام نظافت كردن آزرده مي شدند.
واپس روي

Regression

حل و فصل كردن تعارض هيجاني يا استرس با برگشتن به رفتارهاي بچه گانه آدريان بعد از يك اختلاف نظر جزئي با همكارانش، اشك ريزان به سمت توالت شافت و منتظر ماند تا يك نفر براي تسكين دادن احساسات جريحه دار شده او دخالت كند.
دفاع هايي كه جدايي از واقعيت را دربردارند پاسخ به استرس يا تعارض كه فكر يا رفتار غيرعادي را شامل مي شود  
فرافكني هذياني

Delusional projection

نسبت دادن هذياني صفات يا احساسهاي شخصي ناخوشايند به ديگران براي مصون نگهداشتن خود از اعتراف به ويژگي هاي شخصي زننده گرچه اين هاري بود كه از هركسي نفرت داشت، اما خود را متقاعد ساخته بود كه همسايگانش به قدري از او متنفرند كه قصد دارند وي را به قتل برسانند.
تحريف روان پريشي

Psychotic distortion

حل و فصل كردن تعارض هيجاني يا استرس با متوسل شدن به سوء تعبيرهاي هذياني واقعيت هنگامي كه نمرات ايوان همچنان روبه كاهش رفتند، اين اعتقاد را پرورش داد كه همه استادان او عمداً نمره هاي كم به او داده اند تا دانشگاه را از شر مهاجران روسي خلاص كنند.

 

2-2نظریه ها و طبقه بندی های مختلف مکانیسم های دفاعی

نظریه های مختلف شاخص ها و مفهوم سازی های مختلفی از مکانیسم های دفاعی دارند:

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *