پایان نامه با واژگان کلیدی نرم افزار، توزیع فراوانی، تحلیل داده، معادلات ساختاری

افزارتحلیل آماری Spss، Lisrel و Minitabاستفاده شده است. دراین تحلیل از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می شود؛ در بخش آمارتوصیفی ازجداول و نمودارهای توزیع فراوانی، شاخصهای مرکزی و پراکندگی، آزمون اندرسون– دارلینگ، آزمون تبدیل داده های جانسون استفاده شده است؛ در بخش آمار استنباطی برای بررسی و آزمون فرضیه ها و پاسخ به این سؤال که آیا نمونه ی گرفته شده و نظرات گرفته شده می تواند به کل جامعه تعمیم یابد؟ از آزمون برازش مدل مفهمومی وآزمون نرمال بودن، برآورد شاخص های تک بعدی بودن متغیر وسازه، T-Values، Standard Solution، الگوی تحلیل مسیر، نمودارماهی استخوان ایشی کاوا، آزمونهای تعقیبیDunnett وTukey، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون لون استفاده کرده ایم.
۹.۳- جمع بندی فصل سوم
این پژوهش یک تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. با استفاده ازپرسشنامه داده های مورد نیازاز آزمودنی ها جمع آوری شده است، آزمودنی ها بانوان جوان شهرزنجان در نظر گرفته شده اند که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن داشته و در مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل می باشند؛ حجم نمونه بدست آمده از این جامعه آماری ۳۷۰ نفر می باشد که ۱۵۸ نفرازمدارس ناحیه۱ و ۲۱۲ نفراز ناحیه۲ به صورت تصادفی انتخاب شده اند. روایی پرسشنامه به وسیله روایی ظاهری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت، همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از دو روش آمار توصیفی وآمار استنباطی به وسیله نرم افزارتحلیل آماری Spss وLisrel استفاده شده است.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
۱.۴- مقدمه
این فصل به دو بخش تقسیم شده است؛ درقسمت اول به تلخیص داده های گردآوری شده و توصیف ویژگی های نمونه انتخاب شده می پردازیم، در بخش دوم فرضیه های ارائه شده در این پژوهش را به ترتیب مورد آزمون قرار می دهیم. در این پژوهش تحلیل داده ها به روش علت و معلولی تحلیل مسیر۱۵۷ با نرم افزار لیزرل صورت گرفته است، این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کواریانس بین متغیرهای اندازه گیری شده می تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانس ها و خطاهای متغیرهای مکنون را استنباط کند که به منظور برآورد مدل کلی معادلات ساختاری۱۵۸ وبررسی روابط خطی بین متغیرهای مکنون۱۵۹ و متغیرهای آشکار از این نرم افزار استفاده می شود (هومن،۱۳۹۱: ۳۱-۳۰). همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه، آزمون نرمال بودن جامعه و… از نرم افزارSpss استفاده شده است.
۲.۴- آماده سازی داده های پژوهش
۱.۲.۴- تجزیه و تحلیل پرسشنامه بر اساس داده های مفقودی (پاسخ داده نشده)
داده های مفقود از جمله مسائلی است که نتایج هر پژوهشی را تحت تاثیر خود قرار می دهد، بنابراین اطلاع از مقدار و چگونگی توزیع داده های مفقود از مهم ترین اطلاعات جهت برخورد اصولی با این مقادیر است. در نمودار (۴-۱) خلاصه ای از داده های مفقود نشان داده شده است.
بنا به اطلاعات نموداراز بین ۳۲۱ پرسشنامه۱۶۰ مورد بررسی،۲۰۱ پرسشنامه بدون داده مفقود و ۱۲۰ پرسشنامه دارای داده مفقود بوده اند؛ از بین ۷۸ گویه۱۶۱ مطرح شده ( شامل گویه های مربوط به متغیرهای زمینه ای متغیرهای مستقل و وابسته) در هر پرسشنامه،۱۱گویه دارای داده های مفقودی می باشند؛ و از بین کل گویه های۱۶۲ مورد بررسی در مجموع پرسشنامه ها تعداد ۴۶۱ گویه دارای داده مفقود بوده اند.
جدول زیر خلاصه از متغیرهای دارای داده های مفقودی بالای ۱۰ درصد می باشد، همان گونه که در جدول(۴-۱) مشاهده می شود، متغیرهای میزان تقریبی هزینه ماهانه، تعداد افراد شاغل خانواده و میزان درآمد خانواده دارای بیشترین داده مفقودی یا بیشترین عدم پاسخگویی است و این عدم پاسخگویی از ۱۰ درصد تا ۲۵ درصد در نوسان است، در این بین متغیر میزان تقریبی هزینه ماهانه با ۵/۲۵ درصد و سپس تعداد افراد شاغل خانواده با ۹/۲۴ درصد بیشترین عدم پاسخگویی، ومیزان درآمد ماهیانه خانواده با ۵/۱۶ درصد کم ترین میزان عدم پاسخگویی را به خود اختصاص داده است.
جدول ۴-۱: خلاصه متغیر های دارای داده های مفقود a,b
مفقودی
درصد صحیح
میانگین
انحراف معیار
کل
درصد
میزان تقریبی هزینه های جاری خانواده شما در هر ماه
۸۲
۲۵.۵%
۲۳۹
۲.۰۷۵۳
.۹۲۲۷۴
تعداد افراد شاغل خانواده
۸۰
۲۴.۹%
۲۴۱
۱.۳۱
.۶۳۷
میزان درآمد ماهیانه خانواده
۵۳
۱۶.۵%
۲۶۸
۲.۱۹۰۳
.۹۹۳۰۴
a. Maximum number of variables shown: 25
b. Minimum percentage of missing values for variable to be included: 10.0%
همچنین نمودار(۴-۲) الگوی دادهای مفقود را به نمایش می گذارد، همان گونه که مشاهده می شود نرم افزار با توجه به تعداد متغییر های این تحقیق،۱۰۹الگو برای دادهای مفقود در نمونه آماری این تحقیق شناسایی کرده است، به عنوان مثال درالگوی شماره۱هیچ داده مفقودی با توجه به متغیرهای ذکر شده وجود ندارد به عبارتی الگویی از عدم پاسخ گویی به بیش از ۱۰درصد یا بیشتر سوالات مرتبط با شاخصها و ابعاد آنها وجود ندارد، در حالی که در الگوی شماره۹ الگویی از عدم پاسخگویی به سوال متغیر درک ۴(DARK4) وجود دارد، همچنین درالگوی شماره ۱۰۹ می توان مشاهده کرد که دادهای مفقود حول سوالات در آمد در جریان است.
نمودار(۴-۳) نیز به الگوی دادهای مفقود اختصاص دارد، همان گونه که گذشت الگوی شماره ۱ به الگوی عدم وجود داده های مفقود در متغییرهای ذکر شده اختصاص دارد این الگو نزدیک به ۶۰درصد از الگوی دادهای مفقودی این تحقیق را شامل می شود در حالی که الگوی شماره ۶۸ به میزان ۹۱/۱۰درصد ازکل الگوی داده های مفقود ی را شامل می شود و الگوی شماره ۲۳ دارای کمترین فراوانی است.
۲.۲.۴- روش جایگذاری داده های مفقودی
اغلب روش های مورد اشاره در بالا کم و بیش در مدل معادلات ساختاری۱۶۳ استفاده می شود اما این روش ها به علت ایجاد برخی از مشکلات در روش SEM جای خود را به روش حداکثر محتمل برای داده های مفقود داده اند، این روش، روشی متداول برای مواجهه با داده های مفقود در روش مدل معادلات ساختاری است. ارباکل (۱۹۹۶) و اندرس و بندالوس (۲۰۰۱) معتقدند این روش به علت داشتن کمترین میزان اریب در نتایج، بهترین روش در مدل SEM است، بنابراین در این پژوهش برای جایگذاری داده های مفقود با همین روش و از تکنیک EM کمک گرفته شده است۱۶۴.
۳.۴- آمارتوصیفی
۱.۳.۴- تحلیل توصیفی وضعیت نمونه بر حسب مدرسه
همان گونه که در جدول(۴-۲) ملاحظه می شود از میان ۳۲۱۱۶۵ پاسخگویی که به پرسش های این تحقیق پاسخ گفته اند، مدرسه عفاف و مهدیه با ۱۷ درصد بیشترین میزان پاسخگویان و بازگشت پرسشنامه ها را به خود اختصاص داده است.
جدول۴-۲: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب مدارس
نام مدرسه
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
بهشتی
۳۶
۱۱.۲
۱۱.۲
۱۱.۲
حضرت معصومه
۴۲
۱۳.۱
۱۳.۱
۲۴.۳
شاهد
۴۱
۱۲.۸
۱۲.۸
۳۷.۱
عفاف
۵۶
۱۷.۴
۱۷.۴
۵۴.۵
مهدیه
۵۷
۱۷.۸
۱۷.۸
۷۲.۳
میثاق
۵۰
۱۵.۶
۱۵.۶
۸۷.۹
ولیعصر
۳۹
۱۲.۱
۱۲.۱
۱۰۰.۰
کل
۳۲۱
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰
نمودار(۴-۴) تحلیل توصیفی توزیع نمونه بر حسب مدرسه محل تحصیل را نمایش می دهد . همان گونه که مشاهده می شود ، توزیع نمونه تقریبا برابر است .
۲.۳.۴- تحلیل توصیفی پاسخگویان با توجه به پایه تحصیلی
همان گونه که در جدول(۴-۳) ملاحظه می شود از میان ۳۲۱ پاسخگویی که به پرسش های این تحقیق پاسخ گفته اند ، ۱۳۰ نفر یعنی ۵/۴۰ درصد پاسخگویان در پایه تحصیلی سوم دبیرستان ، ۹۱نفر یعنی ۳/۲۸ درصد در پایه تحصیلی اول دبیرستان،۲/۱۶ درصد در پایه تحصیلی دوم دبیرستان و۱۵ درصد در پایه تحصیلی چهارم دبیرستان مشغول به تحصیل بود ه اند.
جدول۴-۳: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب پایه تحصیلی دانش آموزان
پایه تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
اول دبیرستان
۹۱
۲۸.۳
۲۸.۳
۲۸.۳
دوم دبیرستان
۵۲
۱۶.۲
۱۶.۲
۴۴.۵
سوم دبیرستان
۱۳۰
۴۰.۵
۴۰.۵
۸۵.۰
چهارم دبیرستان
۴۸
۱۵.۰
۱۵.۰
۱۰۰.۰
کل
۳۲۱
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰
نمودار(۴-۵) تحلیل توصیفی پاسخگویان را با توجه به پایه تحصیلی را نمایش می دهد . بلند ترین ستون این نمودار نشان دهنده پایه سوم دبیرستان است که دارای بیشترین فراوانی است .
۳.۳.۴- تحلیل توصیفی وضعیت سن پاسخگویان
همان گونه که در جدول(۴-۴) ملاحظه می شود از میان ۳۲۱ پاسخگویی که به پرسش های این پژوهش پاسخ گفته اند ، ۱۰۰ نفر یعنی ۲/۳۱ درصد در سن ۱۷ سالگی و۸۲ نفر یعنی ۵/۲۵ درصد ۱۶ ساله بوده اند. و ۵۱ نفر ۱۸ سال وتنها ۱ مورد ۱۹سال سن داشته اند بنابراین بیشتر پاسخ دهندگان این تحقیق در دامنه سنی ۱۵تا۱۸ سال قرار دارند .
جدول۴-۴: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت سن
متولد سال
سن (ساله)
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
۱۳۷۳
۱۹
۱



۱۳۷۴
۱۸
۵۱
۱۵.۹
۱۵.۹
۱۸.۹
۱۳۷۵
۱۷
۱۰۰
۳۱.۲
۳۱.۲
۵۰.۱
۱۳۷۶
۱۶
۸۲
۲۵.۵
۲۵.۵
۷۵.۶
۱۳۷۷
۱۵
۶۰
۱۸.۷
۱۸.۷
۹۴.۳
۱۳۷۸
۱۴
۲۷
۸.۴
۸.۴
۱۰۰
کل
۳۲۱
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰
راهنمای جدول ۴-۴: سن دانش آموزان
پایه تحصیلی
متولد سال
سن (ساله)
اول دبیرستان
۷۸-۱۳۷۷
۱۵-۱۴
دوم دبیرستان
۷۷-۱۳۷۶
۱۶-۱۵
سوم دبیرستان
۷۶-۱۳۷۵
۱۷-۱۶
چهارم دبیرستان
۷۵-۱۳۷۴
۱۸-۱۷
نمودار (۴-۶) تحلیل توصیفی متغیر وضعیت سن پاسخگویان را نمایش می دهد. بلند ترین ستون این نمودار نشان دهنده درصد فراوانی وضعیت سن۱۷ سال است که دارای بیشترین فراوانی است .
۴.۳.۴- تحلیل توصیفی میزان در آمد پاسخگویان
همان گونه که در جدول(۴-۵) ملاحظه می شود از میان ۳۲۱ پاسخگویی که به پرسش های این پژوهش پاسخ گفته اند، پاسخگویانی که میزان در آمد خانواده خود را بین ۵۰۰ هزارتا یک میلیون تومان اعلام کرده اند با ۹/۳۴ درصد بیشترین فراوانی را داشته، و پاسخگویانی که درآمد خانواده خود را بیش از۱,۵۰۰,۰۰۰تومان اعلام کرده اند با ۱/۱۲ درصد کمترین فراوانی را در بین پاسخگویان به خود اختصاص داده است .
جدول۴-۵: توزیع فراوانی نمونه برحسب میزان در آمد پاسخگویان
میزان درآمد ماهیانه خانواده (تومان)
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
کمتر از۵۰۰,۰۰۰
۷۲
۲۲.۴
۲۶.۹
۲۶.۹
بین ۵۰۰,۰۰۰ تا یک میلیون
۱۱۲
۳۴.۹
۴۱.۸
۶۸.۷
بین ۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۵
۱۴.۰
۱۶.۸
۸۵.۴
بیش از۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۹
۱۲.۱
۱۴.۶
۱۰۰.۰
پاسخ داده شده
۲۶۸
۸۳.۵
۱۰۰.۰
مفقودی (بدون پاسخ)
۵۳
۱۶.۵
کل
۳۲۱
۱۰۰.۰
نمودار (۴-۷) تحلیل توصیفی میزان درآمد خانواده را به نمایش می گذارد. بلند ترین ستون این نمودار نشان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *