پایان نامه با واژگان کلیدی معادلات ساختاری، وضعیت اقتصادی، خانواده ها، هزینه های جاری

دهنده درآمد ۵۰۰ هزارتا یک میلیون تومان است که دارای بیشترین فراوانی در بین تمام گروه های درآمدی است .
۵.۳.۴- تحلیل توصیفی پاسخگویان بر حسب میزان هزینه ماهیانه خانواده
هزینه های جاری خانواده ازجمله معیارهای سنجش غیر مستقیم وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد است که در ترکیب با سایر شاخص ها مورد استفاده قرار می گیرد، همان گونه که در جدول (۴-۶) ملاحظه می شود از میان ۳۲۱ پاسخگویی که به پرسش های این تحقیق پاسخ گفته اند، پاسخگویانی که میزان هزینه ماهیانه خانواده خود را بین ۵۰۰ هزارتا۱میلیون تومان اعلام کرده اند با۳/۳۴ بیشترین فراوانی را داشته اند، و پاسخگویانی که هزینه خانواده خود را بیش از۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان اعلام کرده اند با ۸/۷ درصد کمترین فراوانی در بین پاسخگویان را به خود اختصاص داده است .
جدول۴-۶: توزیع توصیفی پاسخگویان برحسب میزان هزینه ماهیانه خانواده ماه
میزان تقریبی هزینه های جاری خانواده شما در هر ماه (تومان)
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
کمتر از۵۰۰,۰۰۰
۶۸
۲۱.۲
۲۸.۵
۲۸.۵
بین ۵۰۰,۰۰۰ تا یک میلیون
۱۱۰
۳۴.۳
۴۶.۰
۷۴.۵
بین ۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۱.۲
۱۵.۱
۸۹.۵
بیش از۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۵
۷.۸
۱۰.۵
۱۰۰.۰
پاسخ داده شده
۲۳۹
۷۴.۵
۱۰۰.۰
مفقودی (بدون پاسخ)
۸۲
۲۵.۵
کل
۳۲۱
۱۰۰.۰
نمودار(۴-۸) تحلیل توصیفی میزان هزینه را نشان می دهد. بلند ترین ستون این نمودار نشان دهنده هزینه ۵۰۰ هزارتا یک میلیون تومان است که دارای بیشترین فراوانی می باشد.
۶.۳.۴- تحلیل توصیفی پاسخگویان بر حسب تعداد افراد شاغل در خانواده
جدول۴-۷: توزیع فراوانی نمونه برحسب تعداد افراد شاغل در خانواده
تعداد افراد شاغل خانواده (نفر)
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
۱
۱۸۴
۵۷.۳
۷۶.۳
۷۶.۳
۲
۴۵
۱۴.۰
۱۸.۷
۹۵.۰
۳
۸
۲.۵
۳.۳
۹۸.۳
۴
۳
.۹۰
۱.۲
۹۹.۶
۵
۱
.۳۰
.۴۰
۱۰۰.۰
پاسخ داده شده
۲۴۱
۷۵.۱
۱۰۰.۰
مفقودی (بدون پاسخ)
۳۰
۹.۳
مفقودی (سیستم)
۵۰
۱۵.۶
کل مفقودی
۸۰
۲۴.۹
کل
۳۲۱
۱۰۰.۰
تعداد افراد شاغل در خانواده از دیگر معیارهای سنجش وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد است و فرض می شود خانواده هایی که دارای افراد شاغل بیشتری هستند دارای درآمد بیشتر و در نتیجه وضعیت اقتصادی بهتری نیز می توانند باشند. همان گونه که در جدول(۴-۷) ملاحظه می شود از میان ۳۲۱ پاسخگویی که به پرسش های این پژوهش پاسخ گفته اند، نزدیک به ۵۷ درصد دارای ۱ نفر افراد شاغل در خانواده هستند و پس از آن خانواده هایی که دارای ۲ فرد شاغل در خانواده هستند قرار دارد.
نمودار(۴-۹) مقادیر جدول فوق را به نمایش می گذارد،همان گونه که مشاهده می شود ستون۱ که مربوط به افرادی است که دارای یک نفر شاغل در خانواده هستند، دارای بیشترین فراوانی است.
۷.۳.۴- تحلیل توصیفی پاسخگویان بر حسب تعداد افراد شاغل ،هزینه و درآمد
نمودار(۴-۱۰) شمایی کلی ازوضعیت اقتصادی- اجتماعی افراد را بر حسب میزان درآمد خانواده، هزینه ماهیانه خانواده وتعداد افراد شاغل در یک خانواده نشان می دهد، طبق این نمودارخانواده هایی که دارای درآمد بیشتری هستند، اغلب بیش از یک نفر شاغل در خانواده دارند همچنین میزان هزینه های ماهیانه (تسامحا مقدار مصرف ) آنان نیز بیشتر از بقیه افراد است. این خصوصیت درنیمه بالایی نمودار و با تمرکز خطوط بیشتر در این ناحیه مشخص می شود .
۸.۳.۴- تحلیل توصیفی شاخص های پژوهش
۱.۸.۳.۴- ابعاد وعلائم ترسیمی
در این پژوهش ۷متغیر وجود دارد، در ادامه درمورد نحوه سنجش آنها توضیح داده شده است :
۱. اولین متغیر، تمایل است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص ۱۱گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۱۱ گویه در قالب طیف لیکرت ۵ درجه ای محاسبه می شود.
۲. دومین متغیر، ترجیح است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص۷گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۷ گویه در قالب طیف لیکرت ۵ درجه ای محاسبه می شود.
۳. سومین متغیر،مجاب شدن است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص۱۰گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۱۰ گویه در قالب طیف لیکرت ۵ درجه ای محاسبه می شود.
۴. چهارمین متغیر، مواجهه است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص ۹ گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۹ گویه در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای محاسبه می شود.
۵. پنجمین متغیر، توجه است، این متغیر درتحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص۱۲گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۱۲ گویه در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای محاسبه می شود.
۶. ششمین متغیر، درک است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص۱۰گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۱۰ گویه در قالب طیف لیکرت ۵ درجه ای محاسبه می شود.
۷. هفتمین متغیر، گرایش به خرید محصولات با درگیری ذهنی پایین (متغیر وابسته تحقیق ) است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص۱۴گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۱۴ گویه در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای محاسبه می شود.
درجدول(۴-۸) شاخص های اصلی به تفکیک عوامل، ابعاد وعلائم ترسیمی در مدل تحلیلی و همچنین شماره گویه در پرسشنامه آورده شده است.
جدول۴-۸: شاخص ها و علائم ترسیمی در مدل ها
متغیر
مفهوم (شاخص)
بعد (ساختار)
علائم ترسیمی در مدل ها
شماره گویه در پرسشنامه
تعداد گویه
متغیر های مستقل تحقیق
تبلیغات هیجانی
تمایل
TAB.H
TAMA
۴۲ تا ۵۲
۱۱
ترجیح
TARJ
۵۳ تا ۵۹
۷
مجاب شدن
MOJAB
۳۲ تا ۴۱
۱۰
یاد آوری تبلیغات هیجانی
مواجهه
Y.TAB.H
MOVAG
۱ تا ۹
۹
توجه
TAVAG
۱۰ تا ۲۱
۱۲
درک
DARK
۲۲ تا ۳۱
۱۰
متغیر وابسته
گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین

GRAY.KH

۶۰ تا ۷۳
۱۴
۹.۳.۴- آمارتوصیفی گویه های پژوهش
در جدول(۴-۹) آمارتوصیفی تمام گویه های پژوهش به تفکیک آورده شده است، در این آماره مقادیر فراوانی پاسخ گویی به سوالات به درصد بیان شده است.
جدول۴-۹: توصیف گویه های پژوهش
گویه ها
آماره
خیلی کم
کم
نظری ندارم
زیاد
خیلی زیاد
گویه های متغیرهای مستقل پژوهش
مواجهه
در اغلب شبکه های تلویزیونی، می توان تبلیغات محصولات مصرفی را دید.
۵/۴۰
۲۹
۷/۹
۸/۱۱
۹
هر وقت که فیلمی را نگاه می کنم صدای بلند تبلیغات محصولات مصرفی اغلب توجه مرا جلب می کند.
۸/۷
۹/۱۹
۷/۱۳
۲۹
۳/۲۹
بعضی وقتها تصاویری درتبلیغات محصولات مصرفی استفاده می شود که به نظرم واقعا جالب است.
۸/۱۱
۸/۲۶
۶/۱۰
۹/۲۹
۹/۲۰
وقتی موسیقی های جالبی در تبلیغات محصولات مصرفی پخش می شود ، بیشتر اوقات توجهم را جلب می کند.
۳/۳۳
۳/۲۸
۵
۳/۱۵
۵/۷
گاهی دیدن تبلیغات محصولات مصرفی حتی برای یک لحظه باعث ایجاد حس شادی در من می شود.
۲/۷
۶/۱۹
۱/۱۲
۵/۳۰
۹/۲۹
دیدن تبلیغات محصولات مصرفی که هنرپیشه ی آن خوش تیپ و خوش پوش باشد ،همیشه برایم خوشایند است.
۲/۴۰
۳/۲۹
۸/۹
۷/۱۳
۵/۶
گاهی وقتها تبلیغاتی ازمحصولات مصرفی را می بینم که در آن ازشوخی و خنده استفاده شده است.
۹
۹/۲۰
۱/۱۲
۷/۳۷
۹/۱۹
وقتی درتبلیغی از شعر ، موسیقی و تصویرجالب استفاده شود توجهم را بیشتر جلب می کند.
۹/۲۵
۱/۴۱
۲/۱۱
۱۵
۵/۶
هنگام تماشای تلویزیون به صورت مکرر در معرض تبلیغات محصولات مصرفی قرار می گیرم.
۸/۳۱
۶/۱۹
۸/۱۷
۲/۱۶
۱/۱۳
توجه
گاهی اوقات تبلیغات بعضی از محصولات مصرفی آنقدر برایم جذاب است که ناخودآگاه به آن توجه می کنم.
۶/۱۰
۱/۲۳
۳/۱۵
۹/۲۹
۶/۲۰
گاهی وقتها برای دیدن بعضی از تبلیغات به انتظار می نشینم.
۴
۸/۷
۳/۱۴
۶/۲۰
۳/۵۳
بعضی وقتها از دیدن تبلیغاتی که احساس شادی را به من منتقل می کند احساس لذت می کنم.
۷/۹
۵/۳۱
۴/۳۱
۱/۲۷
۱/۱۸
گاهی تمام حواسم مشغول دیدن تبلیغاتی می شود که حس افزایش اعتماد به نفس را به من منتقل می کنند.
۳/۹
۶/۱۰
۱/۲۲
۳/۲۴
۸/۳۱
از اینکه احساس کنم محصولی مشکل مرا حل می کند به تبلیغ آن بیشتردقت می کنم.
۱/۲۳
۹/۲۵
۱/۱۸
۱/۱۷
۶/۱۴
گاهی وقتها تبلیغات جالبی را می بینم که احساس سلامتی و تندرستی را به خوبی منتقل می کنند.
۱۰
۴/۲۲
۳/۱۵
۷/۲۷
۱/۲۳
از دیدن تبلیغاتی که حس تک بودن را به من منتقل می کند خوشم می آید.
۵/۲۱
۱/۲۲
۲/۲۱
۸/۱۷
۵/۱۶
از اینکه احساس کنم محصولی حس زیباتر شدن را به من منتقل می کند آن تبلیغ را تا آخر تماشا می کنم.
۲۹
۱/۲۷
۸/۱۱
۶/۱۹
۸/۱۱
بعضی وقتها تبلیغات محصولات مصرفی را می بینم که حس لذت بردن از هیجان را به من منتقل می کند.
۲/۱۱
۲/۲۱
۹/۲۰
۲/۲۶
۹/۱۹
زمانی که تبلیغات برخی ازمحصولات مصرفی پخش می شود به صورت غیر ارادی (ناخودآگاه) به آنها توجه می کنم.
۱/۸
۶/۲۴
۵/۱۶
۲/۳۰
۲/۲۰
گاهی اوقات زمانی که تلویزیون در حال پخش آگهی های بازرگانی است منتظر هستم تا تبلیغات برخی از محصولات مصرفی را ببینم.
۱/۳
۳/۹
۱۵
۹/۲۵
۷/۴۶
جذابیت تبلیغات محصولات مصرفی باعث جلب توجه من می شود.
۹/۱۹
۴/۲۲
۸/۱۲
۶/۱۵
۶/۲۴
درک
تبلیغات محصولاتی که حس منحصربفرد بودن را منتقل می کند همان چیزی است که من انتظار دارم.
۷/۹
۸/۱۶
۲/۲۵
۶/۲۴
۴/۲۳
دوست دارم از محصولات لذت بخشی استفاده کنم که تبلیغشان همیشه با شعر و موسیقی دلپذیر همراه است.
۴/۲۷
۸/۳۱
۸/۱۱
۴/۱۷
۲/۱۱
گاهی وقتها در تبلیغات دلایل جذابی آورده می شود که مرا امیدوار به حل مشکلم می کند.
۱/۸
۷/۲۲
۸/۱۶
۲/۳۰
۲/۲۱
در برخی تبلیغات عکس ها و تصاویر جالبی رامی بینم که حس زیباتر شدن را برایم تداعی می کند.
۶/۱۴
۸/۲۱
۵/۱۶
۲/۲۵
۹/۲۰
بعضی تبلیغات که حس به روز بودن را منتقل می کنند ، اغلب منطبق با خواسته ی من هستند.
۳/۱۵
۶/۲۴
۲/۲۰
۹/۲۰
۴/۱۸
بعضی وقتها حس می کنم با داشتن محصولی که تبلیغ می شود مثل هنرپیشه ی آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *