پایان نامه با واژگان کلیدی معادلات ساختاری، درگیری ذهنی، آزمون فرضیه، تحلیل مسیر

رایب مسیر مدل معادلات ساختاری
مسیر
علائم ترسیمی
ضریب B استاندار شده
T-Values
تمایل
تبلیغات هیجانی
گرایش به خرید
TAMA
۸۳/۰
۱۲/۱۲
ترجیح
تبلیغات هیجانی
گرایش به خرید
TARJ
۷۷/۰
۰۲/۱۵
مجاب شدن
تبلیغات هیجانی
گرایش به خرید
MOGAB
۷۰/۰
۳۰/۱۳
مواجهه
یادآوری تبلیغات هیجانی

MOVAGEH
۴۱/۰
FIX202
توجه
یاد آوری تبلیغات هیجانی

TAVAG
۷۷/۰
۴۹/۹
درک
یاد آوری تبلیغات هیجانی

DARK
۴۵/۰
۴۸/۸
تبلیغات هیجانی

گرایش به خرید
TABL.HAY
۸۴/۰
۴۱/۷
تبلیغات هیجانی

یادآوری تبلیغات هیجانی
TABL.HAY
۷۸/۰
۱۳/۹
یادآوری تبلیغات هیجانی

گرایش به خرید
YAD.TABL

۸۰/۱
۷.۴- آزمون فرضیه های اصلی پژوهش
۱.۷.۴- آزمون فرضیه اصلی اول
H0: تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیر گذار نیست.
H1: تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار است.
جدول۴- ۲۲: ضرایب مسیر مدل معادلات ساختاری در فرضیه اصلی اول
مسیر
علائم ترسیمی
ضریب B استاندار شده
T-Values
تبلیغات هیجانی

گرایش به خرید
TABL.HAY-GERAYESH
۸۴/۰
۴۱/۷
با توجه به الگوی تحلیل مسیرو مقادیرجدول(۴-۲۲) ضریب استاندارد مسیر متغیر تبلیغات هیجانی مقدار ۸۴/۰ ( و ۴۱/۷= t) است. بنابراین با توجه به مقدار Tاین مسیر ( ۹۶/۱ <41/7= t) ، می توان نتیجه گرفت با احتمال20399 درصد فرضیه اصلی اول تایید می شود و متغیر تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار است، به طوری که با یک واحد تغییر در متغیر تبلیغات هیجانی، ما شاهد افزایش84/0 واحدی در مقدار متغیر وابسته پژوهش یعنی گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین هستیم. 2.7.4- آزمون فرضیه اصلی دوم H0: یاد آوری تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیر گذارنیست. H1: یاد آوری تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار است. جدول4- 22: ضرایب مسیر مدل معادلات ساختاری در فرضیه اصلی دوم مسیر علائم ترسیمی ضریب B استاندار شده T-Values یادآوری تبلیغات هیجانی - گرایش به خرید YAD.TABL-GERAYESH - 80/1 با توجه به الگوی تحلیل مسیر و مقدار t=1/80 درجدول(4-22) که کوچک تر از مقدار 96/1است. می توان نتیجه گرفت که با احتمال 99 درصد فرضیه اصلی دوم پژوهش رد می شود و یادآوری تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار نیست. 8.4- آزمون فرضیه های فرعی پژوهش 1.8.4- آزمون فرضیه فرعی اول H0 : تمایل ناشی از تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار نیست. H1: تمایل ناشی از تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار است. جدول4- 22: ضرایب مسیر مدل معادلات ساختاری در فرضیه فرعی اول مسیر علائم ترسیمی ضریب B استاندار شده T-Values تمایل تبلیغات هیجانی گرایش به خرید TAMA-TABL.HAY-GERAYESH 83/0 12/12 با توجه به الگوی تحلیل مسیر و مقادیر جدول(4-22) ضریب استاندارد مسیر متغیر تمایل ناشی از تبلیغات هیجانی مقدار 83/0 ( و t=12/12) است. بنابراین با توجه به مقدار T این مسیر ( 96/1 <12/12 t=)، می توان نتیجه گرفت با احتمال 99 درصد فرضیه فرعی اول تایید می شود و متغیر تمایل ناشی ازتبلیغات هیجانی بر گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار است، به طوری که با یک واحد تغییر در متغیر تمایل ناشی ازتبلیغات هیجانی، ما شاهد افزایش 83/0 واحدی در مقدار متغیر وابسته تحقیق یعنی گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین هستیم. 2.8.4- آزمون فرضیه فرعی دوم H0: ترجیح ناشی از تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیر گذار نیست. H1: ترجیح ناشی از تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار است. جدول4- 22: ضرایب مسیر مدل معادلات ساختاری در فرضیه فرعی دوم مسیر علائم ترسیمی ضریب B استاندار شده T-Values ترجیح تبلیغات هیجانی گرایش به خرید TARJ-TABL.HAY-GERAYESH 77/0 02/15 با توجه به الگوی تحلیل مسیر و مقادیر جدول(4-22) ضریب استاندارد مسیر متغیر ترجیح ناشی از تبلیغات هیجانی مقدار77/0( و t=15/02)است. بنابراین با توجه به مقدار Tاین مسیر( 96/1 <02/15 t=)، می توان نتیجه گرفت با احتمال 99درصد فرضیه فرعی دوم تایید می شود و متغیرترجیح ناشی ازتبلیغات هیجانی درگرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار است، به طوری که با یک واحد تغییر در متغیرترجیح ناشی ازتبلیغات هیجانی، ما شاهد افزایش 77/0 واحدی در مقدار متغیر وابسته تحقیق یعنی گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین هستیم. 3.8.4- آزمون فرضیه فرعی سوم H0: مجاب شدن ناشی از تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیر گذار نیست. H1: مجاب شدن ناشی از تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار است. جدول4- 22: ضرایب مسیر مدل معادلات ساختاری در فرضیه فرعی سوم مسیر علائم ترسیمی ضریب B استاندار شده T-Values مجاب شدن تبلیغات هیجانی گرایش به خرید MOGAB-TABL.HAY-GERAYESH 70/0 30/13 با توجه به الگوی تحلیل مسیر و مقادیر جدول(4-22) ضریب استاندارد مسیر متغیر ترجیح ناشی از تبلیغات هیجانی مقدار70/0( و30/13 t=) است. بنابراین با توجه به مقدار Tاین مسیر( 96/1 <30/13t=)، می توان نتیجه گرفت با احتمال 99 درصد فرضیه فرعی سوم تایید می شود و متغیرمجاب شدن ناشی ازتبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار است، به طوری که با یک واحد تغییر در متغیرمجاب شدن ناشی ازتبلیغات هیجانی، ما شاهد افزایش 70/0واحدی در مقدار متغیر وابسته تحقیق یعنی گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین هستیم. 4.8.4- آزمون فرضیه فرعی چهارم H0: تبلیغات بازیابی شده از حافظه204 در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیر گذار نیست. H1: تبلیغات بازیابی شده از حافظه در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذاراست. جدول4- 22: ضرایب مسیر مدل معادلات ساختاری در فرضیه فرعی چهارم مسیر علائم ترسیمی ضریب B استاندار شده T-Values یادآوری تبلیغات هیجانی - گرایش به خرید YAD.TABL-GERAYESH - 80/1 با توجه به الگوی تحلیل مسیر و مقدار t=1/80 جدول(4-22) که کوچک ترازمقدار 96/1است. می توان نتیجه گرفت که فرضیه فرعی چهارم تحقیق رد می شود و تبلیغات باز یابی شده از حافظه (و یا تسامحا یاد آوری تبلیغات هیجانی) در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذارنیست، لذا فرعی فرعی چهارم رد می شود. 5.8.4- آزمون فرضیه فرعی پنجم H0: مواجهه با تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیر گذار نیست. H1: مواجهه با تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار است. جدول4- 22: ضرایب مسیر مدل معادلات ساختاری در فرضیه فرعی پنجم مسیر علائم ترسیمی ضریب B استاندار شده T-Values مواجهه یادآوری تبلیغات هیجانی - MOVAGEH- YAD.TABL 41/0 FIX این متغیر در تحلیل مسیر، ثابت شده و در حالت t، جزء پارامترهای ثابت در نظر گرفته شده است، لذا در این حالت مقدار آن صفریا یک عدد ثابت فرض می شود ، این متغیر در حالت استاندارد مقدار 41/0 بر متغیر یادآوری تبلیغات هیجانی تاثیر مثبت دارد اما در نهایت با توجه به الگوی تحلیل مسیروعدم وجود رابطه معنادار درمسیر یادآوری تبلیغات هیجانی به متغیر گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین، بنابراین تاثیر این متغیر بی معنا است لذا فرضیه فرعی پنجم رد می شود. 6.8.4- آزمون فرضیه فرعی ششم H0: توجه کردن به تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیر گذار نیست. H1: توجه کردن به تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار است. جدول4- 22: ضرایب مسیر مدل معادلات ساختاری در فرضیه فرعی ششم مسیر علائم ترسیمی ضریب B استاندار شده T-Values توجه یاد آوری تبلیغات هیجانی - TAVAG- YAD.TABL 77/0 49/9 با توجه به الگوی تحلیل مسیر و مقادیر جدول(4-22) ضریب استاندارد مسیر متغیرتوجه به یادآوری تبلیغات هیجانی مقدار77/0( و t=9/49) است. بنابراین با توجه به مقدار Tاین مسیر( 96/1 <49/9 t=)، می توان نتیجه گرفت که این متغیر بر یادآوری تبلیغات هیجانی اثر مثبتی دارد اما با توجه به الگوی تحلیل مسیر و عدم وجود رابطه معنا دار در مسیر یاد آوری تبلیغات هیجانی به متغیر گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین، بنابراین تاثیر این متغیر بی معنا است لذا فرضیه فرعی ششم رد می شود. 7.8.4- آزمون فرضیه فرعی هفتم H0: فهم (درک) تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیر گذار نیست. H1: فهم (درک) تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار است. جدول4- 22: ضرایب مسیر مدل معادلات ساختاری در فرضیه فرعی هفتم مسیر علائم ترسیمی ضریب B استاندار شده T-Values درک یاد آوری تبلیغات هیجانی - DARK- YAD.TABL 45/0 48/8 با توجه به الگوی تحلیل مسیر و مقادیر جدول(4-22) ضریب استاندارد مسیر متغیر درک به یادآوری تبلیغات هیجانی مقدار 45/0( و t=8/48)است. بنابراین با توجه به مقدار Tاین مسیر( 96/1 <48/8 t=)، می توان نتیجه گرفت که این متغیربریادآوری تبلیغات هیجانی اثر مثبتی دارد اما با توجه به الگوی تحلیل مسیر و عدم وجود رابطه معنا دار درمسیر فهم (درک) تبلیغات هیجانی به متغیر گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین، بنابراین تاثیر این متغیر بی معنا است لذا فرضیه فرعی هفتم رد می شود. 8.8.4- خلاصه عوامل مشترک آزمون فرضیه های فرعی پژوهش در جدول (4-23) خلاصه عوامل مشترک مربوط به متغیرهای فرعی تحقیق به روش رگرسیون محاسبه شده است، با توجه به ستون معنا داری آزمون t مشاهده می شود که تمامی متغیرهای فرعی مربوط به متغیر تبلیغات هیجانی معنادار و تمامی هر سه متغیر فرعی یادآوری تبلیغات هیجانی بی معنا است. جدول 4-23: عوامل مشترکa مدل ضریب استاندارد نشده205 ضریب استاندارد شده206 آزمونt معناداری B انحراف معیار بتا 1 (Constant) .4870 .1630 2.986 .0030 تمایل ایجاد شده .2650 .0570 .2750 4.674 .0000 ترجیح ایجاد شده .2610 .0400 .3280 6.618 .0000 مجاب شدن .2550 .0510 .2520 4.977 .0000 مواجهه .0120 .0510 .0110 .2410 .8100 توجه کردن 0.009- .0550 0.009- 0.166- .8680 درک .0290 .0510 .0300 .5700 .5690 متغیر وابسته تحقیق :گرایش به خرید محصولات بادرگیری ذهنی پایین 9.8.4- خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش جدول (4-24) خلاصه یافته های پژوهش را با توجه به آزمون فرضیه ها توسط تحلیل مسیر نشان می دهد. همان گونه که ملاحظه می شود ازبین تمامی فرضیه های این پژوهش، فرضیه هایی که به ارتباط تمایل، ترجیح ومجاب شدن و در یک کلام تبلیغات هیجانی می پردازد معنادار است؛ وفرضیه هایی که به ارتباط بین مواجهه، توجه، درک و یا به عبارتی یادآوری تبلیغات هیجانی (که عملی نسبتا خود آگاه و توام با اراده فردی بیشتری است) فاقد معنا است؛ در مبانی نظری آورده شد که یاد آوری تبلیغات هیجانی اغلب در گرایش به خرید محصولات با درگیری ذهنی بالا موثر است، لذا در این پژوهش نیز انتظار می رفت که ارتباط بین یادآوری تبلیغات هیجانی و مولفه هایش با گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین رد شده و یا به شکل ارتباط منفی نمایان شود. جدول 4-24: خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نتایج آزمون فرضیه ها نوع رابطه ارتباطات علائم فرضیه ها فرضیه ها ارتباطات اصلی تایید شد معنادار تبلیغات هیجانی H1 فرضیه اصلی اول رد شد بی معنا یاد آوری تبلیغات هیجانی H2 فرضیه اصلی دوم تایید شد معنادار تمایل H1a فرضیه فرعی اول تایید شد معنادار ترجیح H1b فرضیه فرعی دوم تایید شد معنادار مجاب شدن H1c فرضیه فرعی سوم رد شد بی معنا بازیابی H2a فرضیه فرعی چهارم رد شد بی معنا مواجهه H2a1 فرضیه فرعی پنجم رد شد بی معنا توجه H2a2 فرضیه فرعی ششم رد شد بی معنا فهم (درک) H2a3 فرضیه فرعی هفتم 9.4- اعتبار یافته های پژوهش پس ازترسیم وارزیابی مدل ومقایسه آن با مدل مفهومی و مبانی نظری پژوهش، مهم ترین مسئله در خصوص صدق یافته های پژوهش، توجه به شاخص های برازش مدل است، به طوری که اطلاعات بدست آمده از مدل ترسیمی که فاقد شاخص های برازش قابل قبول باشد، فاقد هرگونه اعتباری است. لذا اولین معیارقضاوت برازش مدل (4-9 ) و (4-10)، مقدار درجه آزادی بر روی کای اسکوئرx^2/df است که برای بررسی تک بعدی بودن سازه ها استفاده می شود که مقدار آن باید کمتر از 3باشد، مقدار این شاخص های برای مدل حاضر618/1=(x^2 160/19)/( df 99) است. همچنین شاخص های برازش مهم دیگر به ترتیب در جدول (4-25) آورده شده است همان گونه که در جدول زیر مشاهده می شود تقریبا تمامی شاخص ها کفایت آماری دارند، لذا با اطمینان بسیار بالایی می توان دریافت که در مورد این مدل، به برازش کامل به دست آمده است. بنابراین کلیه اطلاعات استخراجی، شامل تایید و یا رد فرضیه ها با استفاده از مدل حاضر از اعتبار لازم برخوردار است. جدول4-25: گزیده ای از شاخص های برازش مدل تحلیل مسیر نهایی شاخص نام شاخص اختصار مقدار برازش قابل قبول شاخ های برازش مطلق سطح تحت پوشش Chi-Square 16 بزرگ تر از 5 درصد شاخص نیکویی برازش GFI 98/0 GFI>%۹۰
شاخص نیکویی برازش اصلاح شده
AGFI
۹۲/۰
AGFI%90
ریشه میانگین مربعات باقیمانده
RMR207
۰۵۳/۰
RMR<0/08 شاخ های برازش تطبیقی شاخص برازش هنجار شده NFI 96/0 NFI>%90
شاخ های برازش تطبیقی
CFI
۹۸/۰
CFI%90
شاخ های برازش نسبی
RFI208
۹۵/۰
RFI%90
شاخ های برازش افزایشی
IFI209
۹۸/۰
IFI%90
شاخص های برازش مقتصد
شاخص های برازش مقتصد هنجار
شده
PNFI210
۶۹/۰
بالاتر از ۵۰درصد
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
RMSEA
۰۴۴/۰
RMSEA%10
۱۰.۴- نمودار روابط علت و معلولی پژوهش
در نمودارماهی استخوان ایشی کاوا که اغلب جهت نمایش روابط علی ترسیم می شود خلاصه یافته های پژوهش نمایش داده شده است، همان گونه که مشاهده می شود مهم ترین عامل تاثیر گذار بر متغیر وابسته پژوهش حاضر متغیر تمایل است. متغیرتمایل در تحلیل مسیر با مقدارضریب مسیر ۸۳/۰ بیشترین تاثیر را بر گرایش دانش آموزان به عنوان نمونه این پژوهش به خود اختصاص داده است و پس از آن متغیر ترجیح با ضریب مسیر۷۷/۰ و درنهایت متغیرمجاب شدن با ضریب مسیر۷۰/۰قرار دارد. در نمودار(۴-۲۵) مولفه های متغیرهای یاد شده آورده شده است، به طوری که می توان با توجه به این مولفه ها به نتایج بیشتری دست یافت، به عنوان مثال در مواردی که فردی در گروه سنی نوجوان(۱۵-۱۸ساله) تبلیغ محصولی را جالب و جذاب بداند، به نحوی که این تبلیغ به او احساسی نظیرحس شادی و خوشحال بودن- حس منحصربفرد بودن- حس رهایی از مشکل- حس سلامتی و سالم زیستن- حس ارتباط خوب را انتقال دهد واغلب تبلیغات آن را خلاقانه وجدید بداند، انگیزه خرید دراو قوت می گیرد، واین تبلیغ در ذهنش ماندگار می شود چرا که آن را می پسندد و به آن توجه می کند، در این صورت می توان احتمال گرایش این فرد را به این محصول پیش بینی کرد و انتظار داشت که او در فاصله زمانی کوتاهی وسوسه شده واقدام به خرید کالای مصرفی تبلیغ شده کند؛ درغیر این صورت با گذر زمان ممکن است با یادآوری و تامل بیشتر به محصول و تبلیغ دیده شده، این گرایش کاهش یابد و درمواردی فرد از تصمیم خرید خود منصرف شود.
۱۱.۴- تحلیل واریانس۲۱۱
درمواردی که بخواهیم میانگین های یک صفت کمی را درسه یا بیش از سه گروه (دراینجا پایه تحصیلی دانش آموزان) را مقایسه کنیم ازتحلیل واریانس استفاده می شود. در واقع این تجزیه وتحلیل ما را در فهم تفاوت بین گروهی یاری می رساند. ازمزایای استفاده ازاین آزمون این است که تنها با انجام یک بار آزمودن، اختلاف میان میانگین های کلیه تیمارهای موجود در آزمایش، مورد بررسی قرار می گیرد. آزمون فرضیه برای این هدف به صورت زیر می باشد:
H0: μ۱= μ۲ =…………= μk
H1: μi ≠ μjها با سایر آنها تفاوت داشته باشد) μi(حداقل یکی از
برای انجام آنالیزواریانس نیزهمانند سایرآزمونهای پارامتریک باید پیش فرضهایی برقرارباشد؛ این پیش فرضها به قرار زیرهستند:
۱. نمونه های گرفته شده ازهرجامعه کاملاتصادفی ومستقل باشند.
۲. متغیرتصادفی موردنظر(صفت مورد بررسی) درهرکدام ازجامعه ها ازتوزیع نرمال پیروی کنند.
۳. واریانس متغیرتصادفی درهمه ی جامعه ها برابرباشند.
۴. نمونه های مختلفی که ازجوامع گرفته شده اند، تنها با استفاده ازیک روش طبقه بندی شده باشند.
بنابراین :
H0 : بین متغیر پایه تحصیلی و گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین رابطه معناداری وجود ندارد.
H1: بین متغیر پایه تحصیلی و گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین رابطه معناداری وجود دارد.
در این آزمون همانند دیگر آزمون هایی که به مقایسه میانگین های دو جامعه می پردازد، اطلاع از برابری یا نابرابری واریانس های دو گروه دارای اهمیت است، چنانچه مقدار sig آزمون لون۲۱۲ کمتر از ۰۵/۰باشد، واریانس های دو جامعه برابر نیستند. بنابراین در این حالت باید از آماره های مربوط به واریانس های نابرابر استفاده کرد، جدول(۴-۲۶) به اطلاعات مربوط به واریانس جوامع اختصاص دارد. در این بررسی با توجه به مقدار۷۶۶sig=0/ (که بزرگ تر از۰۵/۰ است) می توان نتیجه گرفت که واریانس برای گروه های تحصیلی برابرند، بنابراین برای نتیجه گیری باید به قسمت ANOVA مراجعه کرد.
جدول ۴-۲۶: آزمون همگنی متغیر ها
گرایش به خرید محصولات با درگیری ذهنی پایین
آزمون لون
df1
df2
Sig.
.۳۸۱۰
۳
۳۱۷
.۷۶۶۰
با توجه به جدول(۴-۲۷) مقدار۰۱۰/۰ sig=است و از آنجایی که این مقدار کوچک تر از۰۵/۰ است می توان نسبت F را معنا دار دانست و فرض H1 را پذیرفت، بنابراین بین متغیر پایه تحصیلی و گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین رابطه معناداری وجود دارد؛ حالت رد فرض H0نشان دهنده اختلاف میان تیمارها(میانگین ها) می باشد و ما تنها نتیجه می گیریم که حداقل دو گروه از گروههای مورد مطالعه از نظر آماری تفاوت معنی داری را نشان می دهند اما نمی توان تشخیص داد که این گروهها که از نظر آماری متفاوتند کدام گروهها خواهند بود، در چنین شرایطی باید از آزمونهای تعقیبی (Post -Hoc) به منظور شناسایی این تفاوتها استفاده نمود.مهمترین این آزمونها عبارتند از: روش کمترین مربعات۲۱۳ ، روش بونفرونی۲۱۴ ، توکی۲۱۵ ، شفه ۲۱۶ ،روش نیومن- کلز۲۱۷ و روش دانت۲۱۸ . تمامی این آزمون ها در شرایط خاص خود کاربرد دارند اما اغلب به نتیجه نسبتا مشابهی می رسند.
جدول ۴-۲۷: آنالیز واریانس
گرایش به خرید محصولات با درگیری ذهنی پایین
حاصل جمع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
مقدارF
سطح معنا داری
( Sig)
درون گروهی
۵.۵۷۱
۳
۱.۸۵۷
۳.۸۱۳
.۰۱۰۰
بین گروهی
۱۵۴.۳۶۷
۳۱۷
.۴۸۷۰
کل
۱۵۹.۹۳۸
۳۲۰
دراینجا ما از دوآزمون متداول برای تجزیه وتحلیل آماری استفاده می کنیمDunnett) ،Tukey) که کاربرد روش دانت در مواقعی است که یکی ازگروهها، گروه شاهد یاکنترل باشد. اما برای تشخیص اینکه کدام گروهها از نظر آماری متفاوتند باید که از آزمونهای تعقیبی (Post -Hoc) به منظور شناسایی این تفاوتها استفاده نمود. جداول زیر به آزمون های تعقیبی این متغیر اختصاص دارد، برای نتیجه گرفتن درباره وضعیت برابری یا عدم برابری میانگین ها از دو ستون۹۵% Confidence Interva و Sig استفاده می کنیم. عدد مشاهده شده در ستون Sig معرف P-Values بدست آمده در آزمونها می باشد و چون آزمونها در سطح ۰.۰۵ مورد بررسی قرار می گیرند مبنای پذیرش یا عدم پذیرش آنها یعنی قبول یا رد فرض اولیه Ho مقایسه با مقدار ۰.۰۵ می باشد.
در آزمونهای یک دامنه اگر Sig<0.05 فرض اولیه Ho رد می شود و اگر Sig>0.05 فرض اولیه Ho رد نمی شود. اما در آزمونهای دو دامنه به جای ۰.۰۵ از ۰.۰۲۵ استفاده می شود.هم ارز با ستون Sig ستون مربوط به فاصله اطمینان( ۹۵% Confidence Interval ) است که نمایش دهنده یک فاصله اطمینان ۹۵ درصدی و همچنین تأییدی بر نتایج بدست آمده در ستون Sig می باشد. اگر p- values بدست آمده را با نشان دهیم رابطه زیر برقرار است: فاصله اطمینان بنابراین وقتی مقدار یعنی سطح معنی داری برابر ۰.۰۵ باشد فاصله اطمینان ۰.۹۵ می شود. این فاصله اطمینان یک حد پایین(L) و یک حد بالا(U) دارد و اگر عدد صفر را شامل شود(L<00.05 می باشد و اگر این بازه شامل صفر نباشد هم ارز این است که Sig۰.۰۵و بیان می کند که فرض Ho یعنی برابری میانگین ها رد می شود.
در خروجی مربوط به آزمون Tukey تک تک پایه های تحصیلی با هم مقایسه شده اند. در این آزمون به علت یک دامنه بودن هر کجا Sig۰.۰۵ فرض برابری میانگین ها رد می شود ( به بیان دیگر بین میانگین مقاطع مختلف تحصیلی از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود دارد). به عنوان مثال در ردیف ششم جدول(۴-۲۸) پایه تحصیلی چهارم دبیرستان با تک تک گروه های تحصیلی دیگر مقایسه شده است، بر طبق اطلاعات این جدول بین میانگین گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین در بین پایه چهارم و دوم (که دارای نسبت جمعیتی نسبتا برابری است) اختلاف معناداری وجود دارد اما اختلاف میانگین پاسخ های پایه تحصیلی اول و سوم بی معنا است.
متغیر وابسته : گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین
(I) پایه تحصیلی
(J) پایه تحصیلی
(I-J)تفاوت میانگین
انحراف معیار
Sig.
فاصله اطمینان۹۵%
کران پایین
کران بالا
Tukey HSD
dimension2
اول دبیرستان
di
دوم دبیرستان
-.۲۵۸۲۷
.۱۲۱۳۱
.۱۴۶
-.۵۷۱۶
.۰۵۵۰
سوم دبیرستان
.۰۰۵۳۳
.۰۹۵۳۸
۱.۰۰۰
-.۲۴۱۰
.۲۵۱۷
چهارم دبیرستان
.۲۱۰۱۷
.۱۲۴۴۸
.۳۳۲
-.۱۱۱۳
.۵۳۱۷
دوم دبیرستان
di3
اول دبیرستان
.۲۵۸۲۷
.۱۲۱۳۱
.۱۴۶
-.۰۵۵۰
.۵۷۱۶
سوم دبیرستان
.۲۶۳۶۰
.۱۱۴۵۰
.۱۰۰
-.۰۳۲۱
.۵۵۹۳
چهارم دبیرستان
.۴۶۸۴۴*
.۱۳۹۶۸
.۰۰۵
.۱۰۷۷
.۸۲۹۲
سوم دبیرستان
di3
اول دبیرستان
-.۰۰۵۳۳
.۰۹۵۳۸
۱.۰۰۰
-.۲۵۱۷
.۲۴۱۰
دوم دبیرستان
-.۲۶۳۶۰
.۱۱۴۵۰
.۱۰۰
-.۵۵۹۳
.۰۳۲۱
چهارم دبیرستان
.۲۰۴۸۴
.۱۱۷۸۶
.۳۰۶
-.۰۹۹۶
.۵۰۹۲
چهارم دبیرستان
dim
اول دبیرستان
-.۲۱۰۱۷
.۱۲۴۴۸
.۳۳۲
-.۵۳۱۷
.۱۱۱۳
دوم دبیرستان
-.۴۶۸۴۴*
.۱۳۹۶۸
.۰۰۵
-.۸۲۹۲
-.۱۰۷۷
سوم دبیرستان
-.۲۰۴۸۴
.۱۱۷۸۶
.۳۰۶
-.۵۰۹۲
.۰۹۹۶
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
همان گونه که گذشت بین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *