پایان نامه با واژگان کلیدی درگیری ذهنی، متغیر مستقل، سلسله مراتب، جامعه آماری

گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین.
۳.۱) تبیین تأثیرمجاب شدن ناشی ازتبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین.
۱.۲) تبیین تأثیرتبلیغات بازیابی شده از حافظه در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین.
۱.۱.۲) تبیین تأثیرمواجهه با تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین.
۲.۱.۲) تبیین تأثیرتوجه کردن به تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین.
۳.۱.۲) تبیین تأثیرفهم (درک) تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین.
۳.۴.۱- اهداف کاربردی۱۰
۱. تبیین سرنخ گمشده تبلیغات تجاری برای افراد و سازمانها (بالاخص آنهایی که به تولید و ارائه محصولات مصرفی بی دوام می پردازند)، که به نحوی با تبلیغات سر و کار دارند.
۲. شناسایی فنونی نظیرجاذبه های احساسی و هیجانی درتبلیغات، به نحوی که بتوان مستقیما یا از طریق افزایش ماندگاری در حافظه و ایجاد احساس مثبت، رفتار خرید مصرف کنندگان را برانگیخت.
۴.۴.۱- هدف ویژه۱۱
تبیین مبحث انتقال هیجانی و احساسی پیام تبلیغاتی برای محصولاتی با درگیری ذهنی پایین به عنوان یک امر ضروری، که باید افراد و سازمانهای ذیربط به آن توجه نمایند.
۵.۱- سوالات پژوهش
۱.۵.۱- سوالات اصلی :
۱. آیا تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیر گذار است؟
۲. آیا یادآوری تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیر گذار است؟
۲.۵.۱- سوالات فرعی :
۱.۱) آیا تمایل ایجاد شده ناشی ازتبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیرگذار است؟
۲.۱) آیا ترجیح ایجاد شده ناشی ازتبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیرگذار است؟
۳.۱) آیا مجاب شدن ناشی ازتبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیرگذار است؟
۱.۲) آیا تبلیغات بازیابی شده از حافظه در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیرگذار است؟
۱.۱.۲) آیا مواجهه با تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیرگذار است؟
۲.۱.۲) آیا توجه کردن به تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیرگذار است؟
۳.۱.۲) آیا فهم (درک) تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیرگذار است؟
۶.۱- فرضیه های پژوهش
۱.۶.۱- فرضیه های اصلی
H1. تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیر گذار است.
H2. یادآوری تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیر گذار است.
۲.۶.۱- فرضیه های فرعی
H1a. تمایل ناشی ازتبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیرگذار است.
H1b. ترجیح ناشی ازتبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیرگذار است.
H1c. مجاب شدن ناشی ازتبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیرگذار است.
H2a. تبلیغات بازیابی شده از حافظه در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیرگذار است.
H2a1. مواجهه با تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیرگذار است.
H2a2. توجه کردن به تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیرگذار است.
H2a3. فهم (درک) تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیرگذار است.
۱۸.۱- مدل مفهومی پژوهش
۱.۱۸.۱- مدل‌های اثر بخشی تبلیغات
در راستای شناسایی و تشریح فرآیند ارتباطات بازاریابی و خرید، مدل‌های گوناگونی جهت ارزیابی اثر بخشی تبلیغات توسعه یافته‌اند، در سال ۱۹۵۹ با تشکیل کمیته‌ای از سوی انجمن ملی مبلغان آمریکایی برای بررسی نقش تبلیغات، زمینه انتشار مدل داگمار۱۲ توسط کولی۱۳ فراهم شد که وی مدل خود را با چهار گام آگاهی، درک و فهم، مجاب شدن و خرید ارائه داد (ولز،۲۰۰۶: ۴۱۹)؛ تا اینکه استینرولاویج۱۴ در سال ۱۹۶۱ در حوزه بررسی چگونگی عملکرد تبلیغات، مدل سلسله مراتب اثرات۱۵ را پایه ریزی کردند؛ بر مبنای این مدل انتظار می رود تبلیغات منجر به آگاهی، دانش، تمایل، ترجیح، مجاب شدن و نهایتا خرید گردد. که الگوی سلسله مراتب اثرات در شکل(۱-۱) نشان داده شده است.
شکل۱-۱: الگوی سلسله مراتب اثرات
آگاهی
دانش
مرحله شناختی
تمایل
ترجیح
مجاب شدن
مرحله احساسی
خرید
مرحله رفتاری
(منبع: (Steiner&Lavidge,1961, p61
آنچه در مدل سلسله مراتب اثرات مورد توجه ویژه قرار گرفته سلسله گام‌های مشخصی است که مخاطب بایستی در هنگام برخورد با گونه‌های مختلف تبلیغات پشت سر گذارد. شش گام مورد نظر این مدل در سه مرحله زیر خلاصه شده‌اند:
مرحله شناختی: محدوده افکار و اندیشه‌ها (تبلیغات، اطلاعات ارائه می‌کنند).
مرحله احساسی: محدوده احساسات (تبلیغات، احساسات را تغییر می‌دهد).
مرحله رفتاری: محدود انگیزه‌ها (تبلیغات، سبب تحریک انگیزه ها می‌شود). (آقازاده و بخشی زاده ، ۱۳۹۱: ۱۳۱).
۲.۱۸.۱- مدل مفهومی
براساس موضوع پژوهش ومدل سلسله مراتب اثرات، مدل مفهومی خود را طراحی نموده ایم؛ که در آن ازمرحله ی احساسی « شامل: تمایل، ترجیح و مجاب شدن » درمدل سلسله مراتب اثرات بهره جسته و آن را هم مستیماً و هم با واسطه ی یادآوری تبلیغات به مرحله رفتاری یعنی گرایش به خرید درمورد محصولات مصرفی با سطح درگیری ذهنی پایین ربط داده ایم؛ یادآوری تبلیغات هیجانی به عنوان متغیر مستقل دوم به عنصر بازیابی از حافظه که خود از طریق سه بعد مواجهه، توجه و فهم سنجیده می شود، مرتبط می گردد. این مدل در شکل(۱-۲) نشان داده شده است.
« شکل۱-۲: مدل مفهومی پژوهش »
۷.۱- متغیرهای موجود در پژوهش
۱.۷.۱- تعریف متغیر:
متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزشهای گوناگون و متفاوت بپذیرد، این ارزشها می تواند در زمانهای مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد(سکاران،۱۳۹۰: ۸۲). متغیرهای موجود در این پژوهش عبارتنداز: تبلیغات هیجانی (با ابعاد تمایل، ترجیح، مجاب شدن)، یادآوری تبلیغات هیجانی (با ابعاد بازیابی؛ مواجهه، توجه، فهم)، گرایش به خرید محصولات مصرفی (محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین).
۲.۷.۱- متغیر وابسته :
متغیر وابسته متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیشبینی تغییرپذیری در آن است، به عبارت دیگر یک متغیر اصلی است که در قالب یک مسئله برای تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد. متغیرهای وابسته، شرایط یا خصایصی هستند که با وارد کردن، از میان برداشتن یا تغییر متغیرهای مستقل ظاهر میشوند، از بین میروند و یا تغییر میکنند (خاکی ، ۱۳۹۰: ۱۶۶).
متغیر وابسته در این پژوهش «گرایش به خرید محصولات مصرفی » می باشد که در آن محصولات مصرفی، با شرایط درگیری ذهنی پایین در نظر گرفته شده است.
۳.۷.۱- متغیر مستقل :
متغیر مستقل یک ویژگی و خصوصیت است که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری میشود و مقادیری را میپذیرد تا تأثیرش برروی متغیر وابسته مشاهده شود (خاکی ، ۱۳۹۰: ۱۶۷).
متغیر مستقل در این پژوهش شامل دوعامل می باشد:عامل اول «تبلیغات هیجانی» بوده و به عنوان متغیر مستقل اول در نظر گرفته می شود، که خود از طریق سه ۥبعد «ایجاد تمایل ، ایجاد ترجیح ومجاب کردن» تحت بررسی می باشد؛ عامل دوم «یادآوری تبلیغات هیجانی» می باشد که به عنوان متغیر مستقل دوم در نظر گرفته شده و از طریق بعد «بازیابی از حافظه» تحت بررسی قرارمی گیرد.
۸.۱- روش پژوهش
هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیق تر، آسان تر، سریع تر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های پژوهش مورد نظر کمک کند (نادری و سیف نراقی ،۱۳۸۸ :۳۱)؛ این پژوهش از نظر دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف، یک پژوهش کاربردی بوده، وازنظردسته بندی براساس روش، یک تحقیق توصیفی – پیمایشی می باشد.
۹.۱- قلمرو موضوعی پژوهش
پژوهش حاضربه لحاظ موضوعی درزمره موضوعات مدیریت بازاریابی دسته بندی می شود وبه صورت محدودتر درزمینه آمیخته بازاریابی انجام می پذیرد، که به صورت جزئی تردرحیطه ی تبلیغات با تاکید بر هیجانی بودن مد نظر می باشد و به دنبال مطالعه در مورد تأثیر تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی به لحاظ بی دوام بودن و درگیری ذهنی پایین داشتن هستیم، وهمچنین به بررسی اینکه مصرف کننده به واسطه ی یادآوری تبلیغات هیجانی در مورد محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین داشتن، چه نوع گرایش خریدی را خواهد داشت، می پردازیم.
۱۰.۱- قلمرو مکانی پژوهش
با توجه به اینکه محل تحصیل محقق در شهر زنجان می باشد، انتخاب جامعه ونمونه آماری درسطح این شهرستان صورت گرفته است؛ که در این راستا ازبین بانوان جوان شهرزنجان که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارند و در مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل می باشند، انتخاب صورت گرفته است.
۱۱.۱- قلمرو زمانی پژوهش
هر تحقیق علمی در زمان خاصی انجام می گیرد و یافته های آن مربوط به آن زمان به خصوص می باشد، این تحقیق نیز در زمره پژوهش های تک مقطعی بوده و در محدوده زمانی اسفند ماه ۱۳۹۱ تا اسفند ماه ۱۳۹۲ انجام گرفته است.
۱۲.۱- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای ازافراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک بوده و پژوهشگر مایل است درباره صفت متغیرهای آن واحد به مطالعه بپردازد (بازرگان ، ۱۳۸۵: ۱۷۷). جامعه آماری در این پژوهش بانوان جوان شهرزنجان که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارند و در مقطع متوسطه دوم (دبیرستان) مشغول به تحصیل می باشند، در نظر گرفته شده است. جمعیت این جامعه آماری بالغ بر۹,۴۸۷ نفرمی باشد و تعداد مدارس در این مقطع تحصیلی در شهر زنجان، ۴۰ واحد می باشد که به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شده است (اداره آموزش وپرورش کل زنجان، بخش آمار و اطلاعات،۱۳۹۲).
۱۳.۱- نمونه آماری
نمونه گیری به معنای برداشتن نسبتی از جامعه یا کل به عنوان معرف یا نماینده است؛ (میرزایی،۱۳۸۸: ۱۷۳). در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده می شود، به این صورت که ابتدا از بین دبیرستان های دخترانه شهر زنجان تعدادی را به عنوان نمونه انتخاب کردیم وسپس در مرحله بعد در هر یک از دبیرستان های انتخاب شده در مرحله قبل افراد نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از فرمول کوکران وب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *