پایان نامه با واژگان کلیدی درگیری ذهنی، انحراف معیار، معادلات ساختاری، آزمون و خطا

پاسخگویان بر این باورند که ترجیح ایجاد شده در گرایش به خرید کالاهای با درگیری ذهنی پایین موثر است، همچنین متغیرهای تمایل ایجاد شده، مجاب شدن و شاخص اصلی تبلیغات هیجانی دارای مقداری چولگی مثبت است که می توان نتیجه گرفت پاسخگویان اغلب پاسخ هایی در دامنه نظری ندارم و مخالفت داده اند.
۳. همچنین مقدار کشیدگی (که در توزیع نرمال عدد صفر است) در متغیر های چهارگانه اول این تحقیق در دامنه ۰۲۲ /۰ تا ۱۰۳/۰- قرار دارد، در بین این چهار متغیر، ترجیح ایجاد شده، مجاب شدن و تبلیغات هیجانی دارای منحنی تخت تری است ومتغیر تمایل ایجاد شده دارای منحنی افراشته تری است.
نکته۴-۱ : در خصوص شاخص های پراکندگی و مرکزی و متغیر های ذکر شده، این نکته را باید اضافه کرد اگر چه تمامی شاخص های ذکر شده دارای مقدار ناچیزی چولگی و کشیدگی است اما با توجه به آزمون های نرمال انجام شده می توان نتیجه گرفت که در نهایت تمام متغیرها نرمال هستند.
همان گونه که مشاهده می شود، تحلیل های فوق در نمودار(۴-۱۲) قابل مشاهده است این نمودار نیز در حالتSTAKE قرار دارد و بیشتر جهت نمایش تفاوت های درون گروهی آورده شده است این نمودار به خوبی تفاوت توزیع شاخص های پراکندگی را در متغیرهای ذکر شده نمایش می دهد.
۲.۱۰.۳.۴- تحلیل توصیفی متغیرهای پنجگانه دوم پژوهش
در جدول(۴-۱۱) تحلیل توصیفی متغیرهای پنجگانه دوم این پژوهش برحسب شاخص های مرکزی و پراکندگی آورده شده است.
جدول۴-۱۱: تحلیل توصیفی متغیرها با شاخص های مرکزی و پراکندگی
مواجهه
توجه کردن
درک
یادآوری تبلیغات هیجانی
گرایش به خرید محصولات با درگیری ذهنی پایین
کل
صحیح
۳۲۱
۳۲۱
۳۲۱
۳۲۱
۳۲۱
مفقود
۰
۰
۰
۰
۰
میانه
۳.۱۹۷۰
۲.۷۳۶۸
۲.۸۷۷۷
۲.۹۱۵۹
۲.۷۹۴۸
میانگین
۳.۲۲۲۲
۲.۷۵۰۰
۲.۹۰۰۰
۲.۹۰۳۲
۲.۷۸۵۷
مد
۳.۲۲
۳.۰۸
۳.۴۰
۲.۶۱
۲.۹۳
انحراف معیار
.۶۲۵۱۱۰
.۶۸۰۳۷۰
.۷۳۵۵۳۰
.۵۵۸۲۰۰
.۷۰۶۹۷۰
چولگی
۰.۰۸۴-
.۱۲۱۰
.۱۷۹۰
.۰۷۰۰
.۱۱۴۰
کشیدگی
۰.۲۵۰-
۰.۴۶۴-
۰.۲۶۴-
۰.۳۴۷-
۰.۰۲۹-
براساس اطلاعات جدول(۴-۱۱) مقدار شاخص های مرکزی به شرح زیر است :
۱. مقدارمیانگین متغیرهای پنجگانه دوم پژوهش که عبارتنداز: متغیرهای مواجهه، توجه، درک، یادآوری تبلیغات هیجانی و گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین در دامنه ۷۵/۲ تا ۲۲/۳ قرار دارند. کمترین میانگین متعلق به متغیر توجه است و بالاترین میانگین متعلق به بعد مواجهه است.
۲. مقدار میانه متغیرها در دامنه ۷۳/۲ تا ۱۹/۳ قرار دارند. کمترین مقدار میانه برای متغیر توجه کردن و بالاترین مقدار میانه متعلق به متغیر مواجهه است .
۳. مقدار نما یا مد متغیرها در دامنه ۶۱/۲ تا۲۲/۳ قرار دارند.
نمودار(۴-۱۳) مقادیر شاخص های مرکزی جدول (۴-۱۱) را به نمایش می گذارد، از آنجایی شاخص های مرکزی این پنچ متغیر در دامنه ۷/۲ تا۲/۳قرار دارد لذا محقق جهت وضوح بیشتر این تفاوت های جزئی ، نمودرا در حالت STAKE ترسیم نموده است.همان گونه که مشاهده می شود، در مجموع بین مقادیر شاخص های مرکزی ،متغیر های پنجگانه فوق، تفاوت آشکاری وجود ندارد و اغلب در
یک دامنه قرار دارند .
همچنین براساس اطلاعات جدول(۴-۱۱) مقدار شاخص های پراکندگی متغیرپنجگانه دوم پژوهش به شرح زیر است :
۱. مقدار انحراف معیار متغیرهای پنجگانه که عبارتنداز: مواجهه، توجه، درک، یادآوری تبلیغات هیجانی و گرایش به خرید با درگیری ذهنی پایین در دامنه ۵۵۸/۰ تا ۶۲۵/۰ قرار دارند،در بین این پنج متغیر، تبلیغات هیجانی دارای کمترین انحراف معیار و متغیر درک دارای بیشترین انحراف معیار است.
۲. مقدار چولگی متغیرها دردامنه ۰۸۴/۰- تا ۱۷۹ /۰ قرار دارد، در بین این پنج متغیر، متغیر مواجهه دارای چولگی به چپ یا منفی می باشد که می توان نتیجه گرفت، بیشتر مقادیرمورد بررسی، بالاتر از حد میانگین قرار دارد یا به عبارت دیگر اغلب پاسخگویان به پرسش های این تحقیق پاسخ هایی در دامنه موافقت و موافقت کامل داده اند. و متغیرهای توجه، درک، یادآوری تبلیغات هیجانی و گرایش به خرید داری چوالگی مثبت است، که می توان نتیجه گرفت که اغلب پاسخگویان تاثیر متغیرهای فوق را بر گرایش به خرید کالاهای بی دوام ضعیف ارزیابی کرده اند .
۳. مقدار کشیدگی (که در توزیع نرمال عدد صفر است) در متغیرهای پنجگانه دوم در دامنه ۴۶۴ /۰ – تا ۰۲۹/۰- قرار دارد، در بین این پنج متغیر، تمامی هر پنج متغیر یعنی مواجهه، توجه، درک، یادآوری تبلیغات هیجانی و گرایش به خرید دارای منحنی تخت تری است.
نمودار (۴-۱۴) مقادیر شاخص های پراکندگی جدول (۴-۱۱) را به نمایش می گذارد، این نمودار نیز در حالتSTAKE قرار دارد و بیشتر جهت نمایش تفاوت های درون گروهی آورده شده است که به خوبی تفاوت توزیع شاخص های پراکندگی را در متغیر های ذکر شده نمایش می دهد.
۴.۴- آمار استنباطی
۱.۴.۴- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش وروش تبدیل داده ها
در این قسمت تمامی شاخص ها به تفکیک با استفاده ازآزمون اندرسون- دارلینگ۱۷۴ که قوی ترین و دقیق ترین تست نرمال می باشد، مورد آزمون قرار می گیرد. و نتایج با توجه به مقدار P-value و شکل ظاهری نمودارها تفسیر می شود. در خصوص مقدار P-value شرط لازم برای نرمال بودن بزرگ تر بودن این مقدار از عدد ۰۵/۰ است در تفسیر شکل ظاهری باید به این نکته توجه کرد که هر چقدر داده ها روی خط نرمال منطبق باشند، داده ها نرمال بوده و مقدار داده های پرت و یا داده های حد کمتر می باشد و درمواردی که داده ها از توزیع نرمال (که شرط لازم بسیاری از آزمونهای پارامتریک و تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری است) پیروی نکند، باید داده ها را پالایش و در مورادی به تبدیل داده ها متوسل شد؛ که روش تبدیل داده ها عموما به دو دلیل مورد استفاده قرار می گیرد:
زمانی که فرض نرمال بودن نقض شده باشد.
تبدیل داده ها، همبستگی بین متغیرها را بهبود بخشیده و تصویر واضح تری از روابط بین دومتغیر بدست دهد.این که تبدیل داده ها به چه روشی انجام می شود موضوع قابل بحثی است. اما عقیده عمومی بر این است که پژوهش گر بایستی براساس آزمون و خطا، فرآیند تبدیل داده ها را انجام دهد و نتایج را مورد بررسی مستمر قرار دهد (هومن،۱۳۹۱: ۱۵۰).
چند تغییرشکل درداده های به وسیله فرگوسن و تاکین (۱۹۸۹) مجاز شمرده شده اند تا برآورد نزدیک تری به واریانس همگرا و نرمال برای داده های کج یا کشیده فراهم آورد. برخی از تغییر شکل های ممکن عبارتند از: تبدیل ریشه دوم۱۷۵، تبدیل لگاریتمی۱۷۶ ، تبدیل معکوس۱۷۷ ، تبدیل آرک سینوس۱۷۸ ، تبدیل پروبیت و باکس کاکس۱۷۹ و درنهایت تبدیل قدرتمند جانسون۱۸۰ است.
روش تبدیل جانسون الگوریتم متفاوتی نسبت به روش های متداول باکس کاکس دارد، به طوریکه بهترین تابع تبدیل متغیر را از بین سه خانواده از توابع متغییر موجود در سیستم جانسون انتخاب می کند که این توزیع ها عبارتند از SB ،SL،SU که ۱۸۱ Bو L182 و U183 به ترتیب بیانگر حد دار تا بدون حد می باشد. الگوریتم تبدیل جانسون به این صورت است که ابتدا پارامترهای مورد نیاز توابع تبدیل را تخمین می زند سپس همه متغیرهای غیرنرمال را به هر سه تابع تبدیل از سه خانواده توابع توزیع موجود درسیستم جانسون، تبدیل می کند سپس آزمون فرض اندرسون- دارلینگ را برای هر سه سری متغییر تبدیل یافته انجام می دهد و هر کدام از آزمون فرض ها که بیشترین P-value را داشته باشد را به عنوان بهترین تبدیل استفاده می کند.
۲.۴.۴- آزمون نرمال بودن متغیر تمایل
در این متغیر طبق نمودار(۴-۱۵) مقدار P-value آزمون اندرسون دارلینگ عدد ۰۳۸/۰است و از آنجایی که این مقدار کوچکتراز ۰۵/۰ است، پس این متغیر فاقد توزیع نرمال است؛ لذا جهت باز گردانی این متغیر به توزیع نرمال بایستی از تبدیل داده ها بهره جست.
همان گونه که در نمودار(۴-۱۶) نشان داده شده است، نرم افزارMinitab طرح احتمال را هم برای قبل از تبدیل و هم برای بعد از تبدیل رسم کرده است، مشاهده می شود که داده های تبدیل شده به خوبی طرح احتمال نرمال را پوشش داده و مقدار P-value به ۰۶۸/۰ بهبود یافته و متغیر تمایل شرط نرمال بودن را دارا می باشد.
۳.۴.۴- آزمون نرمال بودن متغیر ترجیح
در این متغیر طبق نمودار(۴-۱۷) مقدار P-value آزمون اندرسون دارلینگ عدد ۰۱۵/۰است و از آنجایی که این مقدار کوچکتراز ۰۵/۰می باشد پس این متغیر نیز فاقد توزیع نرمال بوده، لذا جهت باز گردانی این متغیر به توزیع نرمال نیز بایستی از تبدیل داد ها بهره جست.
همان گونه که در نمودار (۴-۱۸) دیده می شود طرح احتمال هم برای قبل از تبدیل و هم برای بعد از تبدیل رسم شده است. مشاهده می شود که داده های تبدیل شده به خوبی طرح احتمال نرمال را پوشش داده و مقدار P-value به ۱۱۲/۰ بهبود یافته و متغیر ترجیح شرط نرمال بودن را دارا می باشد.
جدول (۴-۱۲) روش تبدیل داده ها و آزمون مورد استفاده را نمایش می دهد .
جدول ۴-۱۲ : روش تبدیل داده ها
P-value
آزمون
روش تبدیل
متغیر
۰/۰۶۸ ۰/۰۵
Anderson-Darling
Johnson Transformation
تمایل
۰/۱۱۲ ۰/۰۵
Anderson-Darling
Johnson Transformation
ترجیح
۴.۴.۴- آزمون نرمال بودن متغیر مجاب شدن
درمتغیرمجاب شدن طبق نمودار(۴-۱۹) مقدار P-value آزمون اندرسون دارلینگ عدد ۰۵۲/۰است این مقدار بزرگتر از ۰۵/۰است، پس این متغیر دارای توزیع نرمال است.
۵.۴.۴- آزمون نرمال بودن متغیر مواجهه
درمتغیرمواجهه طبق نمودار(۴-۲۰) مقدار P-valueآزمون اندرسون دارلینگ عدد ۰۸۰/۰است این مقداربزرگتر از۰۵/۰ است، پس این متغیر دارای توزیع نرمال است.
۶.۴.۴- آزمون نرمال بودن متغیر توجه
درمتغیرتوجه طبق نمودار(۴-۲۱) مقدار P-valueآزمون اندرسون دارلینگ عدد ۱۵/۰است این مقدار بزرگتر از۰۵/۰ است، پس این متغیر دارای توزیع نرمال است.
۷.۴.۴- آزمون نرمال بودن متغیردرک
درمتغیردرک طبق نمودار(۴-۲۲) مقدار P-valueآزمون اندرسون دارلینگ عدد ۲۱/۰است این مقداربزرگتراز ۰۵/۰ است، پس این متغیر دارای توزیع نرمال است.
۸.۴.۴- آزمون نرمال بودن متغیر تبلیغات هیجانی
درمتغیرتبلیغات هیجانی طبق نمودار(۴-۲۳) مقدار P-valueآزمون اندرسون دارلینگ عدد ۲۷/۰است این مقدار بزرگتر از۰۵/۰است، پس این متغیر دارای توزیع نرمال است.
۹.۴.۴- آزمون نرمال بودن متغیر یاد آوری تبلیغات هیجانی
در متغیر یادآوری تبلیغات هیجانی طبق نمودار(۴-۲۴) مقدار P-valueآزمون اندرسون دارلینگ عدد ۱۹/۰است این مقدار بزرگتراز ۰۵/۰است، پس این متغیر دارای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *