پایان نامه با واژگان کلیدی جامعه آماری، متغیر وابسته، متغیر مستقل، مدارس متوسطه

پژوهی)، تحقیقات آزمایشی (شامل: تمام آزمایشی، شبه آزمایشی، طرح های تک آزمودنی)، تحقیقات تاریخی، تحقیقات فلسفی، تحقیقات قوم نگاری، تحلیل محتوا (بازرگان،۱۳۸۵: ۸۱). تحقیق حاضر از نظر دسته بندی تحقیقات بر اساس روش، یک تحقیق توصیفی بوده واز لحاظ انواع تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. درتحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء یا مطلب مورد نظر چگونه است(حافظ نیا،۱۳۸۶: ۵۸ و۶۱)؛ وپیمایش روشی در تحقیق است که فراتر از یک فن خاص در گردآوری اطلاعات بوده و هدف آن اکتشافی ، توصیفی ویا تبیینی است و عمدتا در آن از پرسشنامه استفاده می شود (خاکی،۱۳۹۰: ۱۰۸).
۳.۳- متغیرهای مورد بررسی
۱.۳.۳- مفهوم متغیر
متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزشهای گوناگون و متفاوت بپذیرد، این ارزشها می تواند در زمانهای مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا اینکه در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد(سکاران،۱۳۹۰: ۸۲). متغیرهای موجود در این پژوهش که در پرسشنامه مطرح شده اند عبارتنداز: تبلیغات هیجانی (با ابعاد تمایل، ترجیح، مجاب شدن)، یادآوری تبلیغات هیجانی (با ابعاد بازیابی؛ مواجهه، توجه، فهم) ، گرایش به خرید محصولات مصرفی (با درگیری ذهنی پایین).
۲.۳.۳- متغیر وابسته
پژوهشگر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقه مند است، هدف وی توضیح یا پیش بینی تغییرپذیری متغیر وابسته است؛ به عبارت دیگر همان متغیر اصلی است که به منزله یک مطلب قابل پژوهش جلوه می کند. با تحلیل متغیر وابسته (یعنی اینکه چه متغیرهایی بر آن تأثیر می گذارد)، می توان برای حل مساله به پاسخهایی دست یافت. پژوهشگر علاقه مند است این متغیر و نیز سایر متغیرهایی که بر آن تأثیر می گذارند کمی کند و بسنجد(سکاران،۱۳۹۰: ۸۳). متغیر وابسته در این پژوهش « گرایش به خرید محصولات مصرفی » می باشد که به صورت در نظر گرفتن طبقه محصول که در آن میزان درگیری ذهنی مصرف کننده با محصول مد نظر می باشد مورد بررسی قرار می گیرد، یعنی با توجه به اینکه محصول جزء کالاهای بی دوام دسته بندی می شود سطح درگیری ذهنی مصرف کننده نیز پایین خواهد بود که به نظر می رسد در این شرایط رفتار خرید نیز متفاوت باشد.
۳.۳.۳- متغیر مستقل
متغیر مستقل به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تأثیر می گذارد. یعنی وقتی متغیر مستقل وجود داشته باشد متغیر وابسته نیز وجود دارد و هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد، در متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد . به بیان دیگر دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جستجو کرد، برای ایجاد روابط علی متغیر مستقل دستکاری می شود (سکاران،۱۳۹۰: ۸۵). متغیر مستقل در این پژوهش شامل دوعامل می باشد: عامل اول «تبلیغات هیجانی» بوده و به عنوان متغیر مستقل اول در نظر گرفته می شود، که خود از طریق سه ۥبعد «ایجاد تمایل ، ایجاد ترجیح ومجاب کردن» تحت بررسی می باشد؛ عامل دوم «یادآوری تبلیغات هیجانی» می باشد که به عنوان متغیر مستقل دوم در نظر گرفته شده و از طریق بعد «بازیابی از حافظه» که خود با سه مولفه مواجهه، توجه و فهم مد نظر می باشد، تحت بررسی قرارمی گیرد.
۴.۳- جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای ازافراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک بوده و پژوهشگر مایل است درباره صفت متغیرهای آن واحد به مطالعه بپردازد (بازرگان ، ۱۳۸۵: ۱۷۷). جامعه آماری در این پژوهش بانوان جوان شهرزنجان که بین ۱۵ تا ۱۸ (دبیرستان از ۱۴ شروع و تا ۱۷ سال است!) سال سن دارند و در مقطع متوسطه دوم (دبیرستان) مشغول به تحصیل می باشند، در نظر گرفته شده است. جمعیت این جامعه آماری بالغ بر ۹,۴۸۷ نفرمی باشد و تعداد مدارس در این مقطع تحصیلی در شهر زنجان، ۴۰ واحد می باشد که به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شده است (اداره آموزش وپرورش کل زنجان، بخش آمار و اطلاعات،۱۳۹۲). اطلاعات جامعه آماری در جداول (۳-۱) و (۳-۲) نشان داده شده است.
جدول۳-۱: اطلاعات مدارس متوسطه دوم دخترانه شهرزنجان بدون بزرگسالان
نواحی
تعداد مدارس (واحد)
تعداد دانش آموزان (نفر)
ناحیه ۱
۱۷
۴,۰۴۸
ناحیه ۲
۲۳
۵,۴۳۹
کل
۴۰
۹,۴۸۷
منبع : اداره آموزش وپرورش کل زنجان، بخش آمار و اطلاعات،۱۳۹۲
جدول۳-۲: اسامی و نواحی مدارس متوسطه دوم دخترانه شهرزنجان
ردیف
اسامی مدارس
ناحیه۱
ناحیه۲
جمعیت
منطقه
۱
اندیشه
*
۲۱۴
سبزه میدان
۲
توحید
*
۲۳۲
سبزه میدان
۳
رضوان
*
۱۸۶
خ امام- نرسیده به ۱۵خرداد
۴
ولیعصر
*
۴۱۶
خ امام- نرسیده به ۱۵خرداد
۵
حضرت معصومه
*
۴۲۶
کوی فرهنگ- میدان گلها
۶
معراج
*
۲۳۵
سبزه میدان
۷
فاطمه الزهرا
*
۳۴۱
جاده همایون- ضلع غربی پادگان
۸
حجاب
*
۱۹۶
اسلام آباد- کوی سعیدیه
۹
دکتر بهشتی
*
۴۴۷
اسلام آباد- کوی سعیدیه
۱۰
ولایت
*
۱۵۲
فرودگاه
۱۱
هنرستان حضرت زینب
*
۱۴۰
کوی فرهنگ- رز۶
۱۲
کوثر
*
۳۳۴
فرودگاه
۱۳
شهید صیاد شیرازی
*
۱۵۶
اسلام آباد
۱۴
ابوریحان
*
۱۲۱
اسلام آباد
۱۵
علامه امینی
*
۱۶۴
کوی فرهنگ- روبروی بازارچه
۱۶
مرتضی رضایی
*
۱۶۳
خ طالقانی
۱۷
چمران
*
۱۲۵
خ طالقانی
۱۸
فرزانگان
*
۳۸۲
خیابان خرمشهر- خیابان عدالت
۱۹
مهرگان
*
۱۶۳
سعدی شمالی
۲۰
شهید باهنر
*
۴۰۹
انصاریه- نبش بوستان هفتم
۲۱
پویندگان
*
۱۷۴
کارمندان
۲۲
علوی
*
۱۸۴
دروازه رشت
۲۳
هدی
*
۱۱۹
سعدی شمالی
۲۴
ندای مهر
*
۱۴۲
سعدی شمالی
۲۵
عارف
*
۷۱
اعتمادیه
۲۶
پویش
*
۱۲۷
کوچمشکی
۲۷
کیهان
*
۸۹
کارمندان
۲۸
دانش
*
۱۱۳
دروازه رشت
۲۹
رشد
*
۲۱۱
کوی نصر
۳۰
شهدا(نمونه دولتی)
*
۱۷۸
سعدی وسط – خ زینبیه
۳۱
عصمت
*
۴۰۳
دانشسرا
۳۲
هاجر
*
۱۶۰
خیابان سوم شعبان- جنب انبار هلال احمر
۳۳
میثاق
*
۳۴۱
خیابان سرباز- کوچه بینش
۳۴
پروین اعتصامی
*
۷۹
خ امام- خ شریعتی
۳۵
میلاد
*
۲۱۵
اراضی پایین کوه- میلاد۱۴
۳۶
بهارستان
*
۱۹۵
بهارستان- ۱۶متری دوم لاله- روروی مجتمع فرهنگیان
۳۷
شاهد فاطمیه
*
۴۴۶
کارمندان-خ۷- فاز۲
۳۸
روغنی زنجانی (فرهیختگان)
*
۴۰۷
کارمندان-خ۷- فاز۲
۳۹
مهدیه
*
۳۳۶
کوچه مشکی – چهارراه سوم
۴۰
عفاف
*
۴۹۵
خ فاتح- پشت هنرستان

کل
*
*
۹,۴۸۷

منبع : اداره آموزش وپرورش کل زنجان، بخش آمار و اطلاعات،۱۳۹۲
۵.۳- نمونه آماری پژوهش
پژوهشگران غالباً توانایی اجرای پژوهش در مورد کل اعضای جامعه را ندارند، به همین دلیل پژوهش خود را به نمونه کوچکی محدود می کنند (دلاور، ۱۱۷:۱۳۸۴)؛ گروه نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است، مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند (سکاران،۱۳۹۰: ۲۹۵). که این نمونه باید کلیه یا اکثر ویژگی های جامعه ی کل را داشته باشد تا بتوان نتایج حاصل از آن را به کل تعمیم داد. بر این اساس، نمونه گیری باید بر اساس اصول و قواعد معینی انجام گیرد (میرزایی،۱۳۸۷: ۱۷۳). نمونه آماری این پژوهش مطابق با جامعه آماری، از بین دانش آموزان مدارس متوسطه دوم دخترانه شهرزنجان انتخاب گردیده است که درجدول (۳-۳) نشان داده شده است.
جدول۳-۳: جمعیت نمونه آماری منتخب درمدارس متوسطه دوم دخترانه شهرزنجان
ردیف
اسامی مدارس
ناحیه
جمعیت (نفر)
نمونه(نفر)
۱
ولیعصر
۱
۴۱۶
۵۱
۲
حضرت معصومه
۱
۴۲۶
۵۲
۳
دکتر بهشتی
۱
۴۴۷
۵۵
۴
شاهد فاطمیه
۲
۴۴۶
۵۸
۵
مهدیه
۲
۳۳۶
۴۴
۶
میثاق
۲
۳۴۱
۴۵
۷
عفاف
۲
۴۹۵
۶۵
۸
ناحیه۱

۱,۲۸۹
۱۵۸
۹
ناحیه۲

۱,۶۱۸
۲۱۲
۱۰
جمع

۲,۹۰۷
۳۷۰
منبع : اداره آموزش وپرورش کل زنجان، بخش آمار و اطلاعات،۱۳۹۲
۱.۵.۳- روش نمونه گیری
در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده می شود، نمونه گیری تصادفی خوشه ای دارای فرآیندی دو مرحله ای است: به این صورت که ابتدا جامعه به خوشه ها یا طبقاتی تقسیم می شود که هر یک از این خوشه ها آینه ی تمام نمای جامعه هستند و سپس از بین خوشه ها و بسته به اندازه ی نمونه تعدادی انتخاب می گردد، و در مرحله بعد در هر خوشه ی انتخاب شده عناصر به صورت تصادفی انتخاب می شوند (دهدشتی و بحرینی زاده،۱۳۹۰: ۲۲۷). ابتدا از بین دبیرستان های دخترانه شهر زنجان که تعداد ۳ دبیرستان در ناحیه۱ و تعداد ۴ دبیرستان در ناحیه ۲ به عنوان خوشه اول انتخاب کرده، و سپس در مرحله بعد در هر یک از دبیرستان های انتخاب شده در مرحله قبل آزمودنی ها به تعداد نمونه محاسبه شده در جدول (۳-۳)، به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ منظور از انتخاب تصادفی این است که به هر یک از افراد جامعه احتمال مساوی داده می شود تا در نمونه انتخاب شوند؛ به عبارت دیگر اگر حجم افراد هر خوشه (Nj) وحجم نمونه از هر خوشه را (ni) فرض کنیم احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوی ni / Nj)) خواهد بود. در برآورد حجم نمونه نحوه محاسبه ذکر شده است.
۲.۵.۳- برآورد حجم نمونه
در پژوهش حاضربا توجه به اینکه جامعه آماری محدود می باشد، با استفاده از فرمول کوکران مربوط
به جامعه ی محدود به تعیین حجم نمونه می پردازیم؛ وقتی که حجم جامعه مشخص باشد با استفاده از فرمول زیر به محاسبه حجم نمونه پرداخته می شود.
n = ( Nz2pq) /( Nd2+z2pq)
در این فرمول N حجم کل جامعه، n حجم کل نمونه، z ضریب اطمینان مطلوب (۹۵درصد) ، d مقدار خطا(۵درصد) ، p نسبت برآورده شده از وجود صفت یا ویژگی در جامعه(۰.۵) ،و qعدم وجود صفت یا ویژگی (۰.۵) است، با توجه به فرمول فوق حجم نمونه به این صورت محاسبه می شود.
۳۷۰ = ((۰.۵)(۰.۵)(۱.۹۶۲) + (۰.۰۵۲)(۹۴۸۷)) / ((۰.۵)(۰.۵)(۱.۹۶۲)(۹۴۸۷)) n =
با توجه به مقدار z در سطح خطای ۵درصد که برابر با ۱.۹۶ می باشد حجم نمونه کل مورد نظر ۳۷۰ نفر مشخص گردید.
۱۵۸= (۹۴۸۷)/(۳۷۰)(۴۰۴۸) = ۱n حجم نمونه در ناحیه ۱
۲۱۲= (۹۴۸۷)/(۳۷۰)(۵۴۳۹) = ۲n حجم نمونه در ناحیه ۲
جدول ۳-۴: حجم نمونه به تفکیک مدارس
ردیف
مدارس
Nj
ni
Njk
nik
حجم نمونه (نفر)
نحوه محاسبه:
Njk* ni)/ Nj)= nik
(%)
۱
ولیعصر


۴۱۶
۵۱
۱۲۸۹/(۱۵۸)(۴۱۶)=
۱۳.۷۸
۲
حضرت معصومه


۴۲۶
۵۲
۱۲۸۹/(۱۵۸)(۴۲۶)=
۱۴
۳
دکتر بهشتی


۴۴۷
۵۵
۱۲۸۹/(۱۵۸)(۴۴۷)=
۱۴.۸۶
۴
شاهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *