پایان نامه با واژگان کلیدی انحراف معیار، درگیری ذهنی

تبلیغ به خواسته هایم می رسم.
۶/۱۰
۷/۱۸
۵/۲۵
۱۹
۲/۲۵
برخی تبلیغات محصولات مصرفی ، خاطرات شیرین گذشته را برای من و اطرافیانم زنده می کند.
۵/۱۶
۱/۱۷
۴/۱۳
۱/۲۷
۹/۲۴
من فکر می کنم ، تبلیغاتی را که در آن از شوخی، خنده و موسیقی استفاده شود، بیشترمی توانم به یاد بیاورم.
۲/۳۱
۳۸
۲/۱۱
۷/۱۳
۶/۵
زمانی که تبلیغات برخی محصولات مصرفی را می بینم خاطرات گذشته برایم زنده می شود.
۷/۱۳
۷/۱۳
۵/۱۲
۶/۲۹
۹/۲۹
دیدن تبلیغات برخی محصولات مصرفی سبب می شود تا احساس کنم اگراین محصول را داشته باشم همانند هنرپیشه تبلیغات به نتیجه دلخواه خواهم رسید.
۴/۸
۴/۱۷
۸/۲۱
۱۹
۱/۳۲
مجاب شدن
گاهی با خودم می گویم، محصولی که تبلیغش جذاب باشد حتما ارزش یکبار امتحان کردن را دارد.
۸/۱۱
۷/۲۳
۱/۱۳
۴/۲۳
۴/۲۷
احساس می کنم وقتی که در تبلیغی از کودکان استفاده می شود،این تبلیغ بیشتر به حقیقت نزدیک است.
۶/۱۵
۷/۱۸
۴/۲۳
۶/۲۰
۹/۲۰
به نظرم تبلیغات محصولی که حس زیباترشدن را منتقل می کند وقتی توسط هنرپیشه ی خانم بیان شود بیشترتصمیم می گیرم از آن استفاده کنم.
۸/۱۱
۶/۱۹
۵/۲۵
۴/۱۸
۳/۲۴
به نظرم هر چقدر تبلیغاتی که حس لذت را به من منتقل می کنند زیاد پخش می شود، وسوسه می شوم بیشتر از آن استفاده کنم.
۱۵
۳/۲۴
۷/۱۸
۴/۲۲
۳/۱۹
وقتی تبلیغی با روش های جدید و تازه، یک محصول مصرفی را معرفی می کند ،حس می کنم این محصول، بیشتر خواسته ی مرا تامین خواهد کرد.
۹/۶
۷/۱۳
۷/۲۲
۵/۲۶
۲/۳۰
تبلیغات محصولات مصرفی را که از موزیک و کارتون های شاد استفاده می کنند بیشتر می پسندم.
۹/۲۹
۳/۳۴
۹/۱۰
۸/۱۷
۲/۷
به نظرم وقتی هنرپیشه ی تبلیغات یک محصولی خوش اندام باشد، تصمیم می گیرم واقعا از آن استفاده کنم.
۸/۱۷
۹/۲۰
۴/۱۸
۷/۲۲
۶/۱۹
وقتی تبلیغی حس ارتباط خوب را به من منتقل می کند، تصمیم می گیرم از آن استفاده کنم.
۹/۱۰
۲/۲۶
۶/۱۹
۹/۲۴
۴/۱۷
با دیدن تبلیغات محصولات مصرفی تصمیم می گیرم که از آن محصول استفاده کنم.
۵
۱۵
۲/۲۶
۲/۲۶
۸/۳۵
غالباموارد بیان شده و ویژگیهای نشان داده شده در تبلیغات محصولات مصرفی خواسته های من را تامین می کند.
۶/۵
۵/۱۲
۲/۲۵
۴/۲۲
۳۳
تمایل
به نظرم بعضی ازتبلیغات محصولات مصرفی جالب و دارای جذابیت است.
۸/۱۱
۹/۲۹
۸/۷
۲۴
۲/۲۶
به نظرم بعضی از تبلیغات محصولات مصرفی خلاقانه و جدید است.
۷/۹
۷/۲۸
۶/۱۵
۷/۲۸
۵/۱۶
بعضی از تبلیغات محصولات مصرفی حس زیبا بودن را به من منتقل می کند.
۷/۸
۳/۱۵
۴/۲۳
۴/۲۷
۱/۲۳
گاهی وقتها بعضی از تبلیغات محصولات مصرفی حس خوشحالی را به من منتقل می کند.
۵/۱۲
۲/۲۶
۸/۱۶
۴/۲۳
۲/۲۰
گاهی وقتها تبلیغات محصولات مصرفی حس لذت بردن را به من منتقل می کند.
۷/۹
۱/۱۸
۷/۱۸
۲/۲۵
۹/۲۵
به نظرم بعضی از تبلیغات محصولات مصرفی حس رهایی از مشکل خاصی را که مدتها با آن درگیر بوده ام منتقل می کند.
۹/۵
۶/۱۵
۸/۲۱
۴/۲۷
۷/۲۷
به نظرم بعضی از تبلیغات محصولات مصرفی حس سلامتی و سالم زیستن را منتقل می کند.
۳/۹
۹/۲۴
۸/۲۱
۱/۲۳
۶/۱۹
بعضی وقتها تبلیغات محصولات مصرفی حس ارتباط خوب را به من منتقل می کند.
۷/۸
۱/۱۸
۲/۲۰
۸/۲۶
۴/۲۲
بعضی وقتها تبلیغات محصولات مصرفی حس تک بودن و منحصربفرد بودن را به من منتقل می کند.
۵/۷
۱۵
۸/۲۱
۴/۲۲
۱/۳۲
به نظرم بعضی از تبلیغات محصولات مصرفی انگیزه جستجو در مورد آنها را ایجاد می کند.
۵/۷
۷/۲۲
۱/۱۷
۶/۲۹
۱/۲۲
من تمایل دارم بعضی ازتبلیغات محصولات مصرفی را بیشتر از یکبار ببینم.
۹/۱۰
۶/۲۰
۶/۱۴
۶/۱۹
۸/۳۰
ترجیح
به تبلیغاتی ازمحصولات مصرفی که خلاقانه وجدید باشد، بیشتر توجه می کنم.
۲/۲۰
۲/۳۰
۳/۹
۲/۱۶
۷/۲۲
تبلیغاتی از محصولات مصرفی را که حس زیباتر شدن را انتقال می دهد بیشترمی پسندم.
۶/۱۴
۲۴
۹/۱۹
۲۴
۲/۱۶
تبلیغات محصولات مصرفی را که حس شاد وخوشحال بودن را انتقال می دهد بیشتر دوست دارم.
۹/۲۰
۸/۳۱
۸/۱۷
۸/۱۷
۳/۱۰
تبلیغات محصولات مصرفی را که حس لذت بردن را منتقل می کند بیشتر دوست دارم.
۴/۱۳
۶/۲۹
۵/۱۶
۲/۲۰
۸/۱۷
تبلیغات محصولات مصرفی را که حس سلامتی و سالم زیستن را منتقل می کند بیشترمی پسندم.
۶/۱۵
۵/۲۶
۸/۲۱
۵/۱۶
۸/۱۷
به تبلیغات محصولات مصرفی که حس رهایی از مشکل خاصی را که مدتها با آن درگیر بوده ام،منتقل می کند بیشتر توجه می کنم.
۸/۱۲
۷/۲۲
۲/۲۱
۳/۲۴
۸/۱۷
تبلیغات محصولات مصرفی را که حس ارتباط خوب را انتقال می دهد بیشتر دوست دارم.
۶/۱۵
۳/۲۴
۶/۲۰
۶/۲۰
۶/۱۵
گویه های متغیرهای وابسته پژوهش
گرایش به خرید محصولات به درگیری ذهنی پایین
به نظرم محصولات مصرفی که هم اکنون استفاده می کنم تحت تاثیر تبلیغات در مورد آن بوده است.
۹/۶
۳/۱۴
۴/۱۸
۵/۲۶
۳۴
به نظرم وجود جذابیت و هیجان در تبلیغات محصولات مصرفی باعث می شود تا از آن محصولات استفاده کنم.
۸/۱۱
۴/۲۲
۹/۱۵
۶/۲۹
۲/۲۰
من استفاده از محصولات مصرفی را که تبلیغات آن را جذاب می دانم و می پسندم به دیگران نیز پیشنهاد می کنم.
۶/۱۰
۷/۲۳
۳/۱۹
۸/۲۳
۷/۲۲
به نظرم خلاقانه و جدید بودن تبلیغات محصولات مصرفی باعث یادآوری آن محصولات در زمان خرید می شود.
۲/۱۱
۳/۲۹
۴/۱۳
۲/۲۱
۲۴
وقتی که تبلیغات محصولات مصرفی حس زیبا بودن را منتقل می کند موجب یادآوری آن محصولات در زمان خرید می شود.
۹/۱۰
۵/۲۵
۴/۲۲
۷/۲۷
۱/۱۲
وقتی که تبلیغات محصولات مصرفی حس شاد و خوشحال بودن را به من منتقل می کند موجب یادآوری آن محصولات در زمان خرید می شود.
۱۴
۲/۲۰
۹/۲۰
۵/۲۵
۴/۱۷
وقتی که تبلیغات محصولات مصرفی حس لذت بردن را منتقل می کند باعث یادآوری آن محصولات در زمان خرید می شود.
۲/۱۱
۴/۲۲
۱/۱۸
۲۴
۷/۲۲
وقتی که تبلیغات محصولات مصرفی حس رهایی از مشکل خاصی را که مدتها با آن درگیر بوده ام انتقال می دهد باعث یادآوری آن محصولات در زمان خرید می شود.
۶/۱۴
۷/۲۲
۹/۲۴
۴/۱۸
۴/۱۸
وقتی که تبلیغات محصولات مصرفی حس سلامتی و سالم زیستن را منتقل می کند باعث یادآوری آن محصولات در زمان خرید می شود.
۹/۱۰
۴/۲۳
۷/۲۳
۴/۲۳
۱/۱۷
وقتی که تبلیغات محصولات مصرفی حس ارتباط خوب را منتقل می کند باعث یادآوری آن محصولات در زمان خرید می شود.
۸/۱۱
۱/۲۳
۹/۱۹
۷/۲۳
۹/۱۹
وقتی که تبلیغات محصولات مصرفی حس تک بودن را منتقل می کند موجب یادآوری آن محصولات در زمان خرید می شود
۵/۱۲
۸/۲۱
۴/۲۳
۱/۲۲
۱۹
به نظرم هر چقدریک آگهی بیشتر پخش می شود باعث می شود آن محصول را بیشتر بخرم.
۳/۱۰
۱/۱۲
۹/۲۴
۶/۲۰
۸/۳۰
من دوباره از محصولات مصرفی که تبلیغات آن را جالب و هیجانی می دانم استفاده خواهم کرد.
۵/۱۲
۶/۲۰
۴/۲۲
۵/۲۱
۴/۲۲
به نظر من تبلیغات جذاب و هیجانی در خرید و مصرف محصولات مصرفی موثر است.
۷/۱۸
۶/۲۰
۸/۱۷
۲/۲۰
۸/۲۱
۱۰.۳.۴- تحلیل توصیفی متغیرهای مستقل و وابسته با شاخص های مرکزی و پراکندگی
۱۰.۳.۴- شاخص های پراکندگی و مرکزی
جداول(۴-۱۰) و(۴-۱۱) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق را نمایش می دهند، در کل شاخص های توصیفی به دو بخش شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی تقسیم می شوند، مهم ترین شاخص های مرکزی عبارتنداز: مقدار میانگین۱۶۶ ،میانه ۱۶۷، نما یا مد۱۶۸؛ همچنین شاخص های مهم تعیین پراکندگی مقادیر یک متغیر عبارتنداز: دامنه تغییرات ۱۶۹، واریانس۱۷۰ و انحراف معیار۱۷۱ .
در یک توزیع نرمال :
مقادیر Md=Mo=X با هم برابر است.
مقدار میانگین صفر است.
انحراف معیار برابر یک است.
مقدارکشیدگی صفر می باشد.۱۷۲
مقدارچولگی صفر است. (کلانتری، ۱۳۸۷: ۸۵-۸۰).
۱.۱۰.۳.۴- تحلیل توصیفی متغیرهای چهارگانه اول پژوهش
در جدول(۴-۱۰) تحلیل توصیفی متغیرهای چهارگانه اول این پژوهش بر حسب شاخص های مرکزی و پراکندگی آورده شده است.
جدول۴-۱۰: تحلیل توصیفی متغیرهای چهارگانه اول با شاخص های مرکزی و پراکندگی
تمایل ایجاد شده
ترجیح ایجاد شده
مجاب شدن
تبلیغات هیجانی
کل
صحیح
۳۲۱
۳۲۱
۳۲۱
۳۲۱
مفقود
۰
۰
۰
۰
میانه
۲.۶۵۵۸
۳.۰۵۹۱
۲.۷۷۱۶
۲.۷۹۸۰
میانگین
۲.۶۳۶۴
۳.۰۰۰۰
۲.۸۰۰۰
۲.۷۵۰۰
مد
۲.۵۵
۳.۷۱
۲.۸۰
۲.۲۹a
انحراف معیار
.۷۳۳۸۷۰
.۸۸۶۲۷۰
.۷۰۱۱۵۰
.۶۳۷۰۴۰
چولگی
.۲۰۱۰
۰.۰۶۰-
.۱۰۳۰
.۱۷۳۰
کشیدگی
.۰۲۲۰
۰.۵۷۵-
۰.۲۷۶-
۰.۱۰۳-
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
بر اساس اطلاعات جدول(۴-۱۰) مقدار شاخص های مرکزی به شرح زیر است:
۱. مقدار میانگین متغیر های چهار گانه اول پژوهش که عبارتند ازمتغیرتمایل، ترجیح، مجاب شدن، تبلیغات هیجانی در دامنه ۶۳/۲ تا ۳ قرار دارند. کمترین مقدار میانگین متعلق به متغیر تمایل ایجاد شده است و بالاترین میانگین متعلق به متغیرترجیح ایجاد شده است .
۲. مقدارمیانه متغیرهای چهارگانه در دامنه ۶۵/۲ تا ۵۹/۳ قرار دارند. کمترین مقدار میانه برای متغیر تمایل ایجاد شده و بالاترین مقدار میانه متعلق به متغیر ترجیح ایجاد شده است .
۳. مقدارنما یا مد متغیرهای چهارگانه در دامنه ۵۵/۲ تا۷۱/۳ قرار دارند و متغیرتبلیغات هیجانی از جمله متغیرهای دو نمایی است.
نمودار(۴-۱۱) مقادیر شاخص های مرکزی جدول (۴-۱۰) را به نمایش می گذارد، از آنجایی شاخص های مرکزی این چهار متغیر در دامنه ۵/۲ تا۵/۳ قرار دارد لذا محقق جهت وضوح بیشتر این تفاوت های جزئی، نمودرا در حالت STAKE173 ترسیم نموده است. همان گونه که مشاهده می شود، در مجموع بین مقادیر شاخصهای مرکزی، متغیرهای چهارگانه فوق، تفاوت آشکاری وجود ندارد و اغلب در یک دامنه قرار دارند.
همچنین براساس اطلاعات جدول(۴-۱۰) مقدارشاخصهای پراکندگی متغیرهای چهارگانه اول پژوهش به شرح زیر است :
۱. مقدار انحراف معیار متغیر های چهارگانه پژوهش که عبارتند از: متغیر تمایل، ترجیح، مجاب شدن وتبلیغات هیجانی در دامنه ۶۳۷/۰ تا ۸۸۶/۰ قرار دارند، در بین این چهار متغیر، متغیرتبلیغات هیجانی دارای کمترین انحراف معیار و ترجیح ایجاد شده دارای بیشترین انحراف معیار است.
۲. مقدار چولگی متغیرها در دامنه ۰۶۰/۰- تا ۲۰۱/۰ قرار دارد، در بین این چهار متغیر، متغیر ترجیح ایجاد شده دارای چولگی به چپ یا منفی هستند که می توان نتیجه گرفت، بیشتر مقادیر مورد بررسی، بالاتر از حد میانگین قرار دارد یا به عبارت دیگر اغلب پاسخگویان به پرسش های این تحقیق پاسخ هایی در دامنه موافقت و موافقت کامل داده اند و می توان نتیجه گرفت که اغلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *