سوالات یا فرضیات تحقیق

۱) فقدان ساختار مناسب در عدم رشد بانکداری اسلامی ایران موثر است.

۲) فقدان مهندسی و ابزارهای مالی مناسب در عدم رشد بانکداری اسلامی ایران موثر است.

۳) ضعف نظارت در عدم رشد بانکداری اسلامی ایران موثر است.

۴) ضعف قوانین و مقررات در عدم رشد بانکداری اسلامی ایران موثر است.

۵) عدم استقلال بانک مرکزی در عدم رشد بانکداری اسلامی ایران موثر است.

۶) مشکلات عملیاتی در عدم رشد بانکداری اسلامی ایران موثر است.

۱-۵ روش تحقیق:

تحقیق حاضر یک تحقیق پیمایشی است. این نوع از تحقیقات عبارتست از مشاهده پدیده ها به منظور معنا دادن به جلوه های مختلف اطلاعات جمع آوری شده و  از دو مرحله تشکیل شده است ۱)مشاهده دقیق و نزدیک پارامترهای مورد پژوهش در جامعه ۲) جمع آوری اطلاعات و معنا دادن به آنچه که مورد پژوهش قرار می گیرد. و به طرحهای اساسی تحقیق زمینه یابی، از روش دلفی استفاده می شود در واقع زمانی که بخواهیم درباره اتفاق نظر یک جمع صاحب نظر درباره یک موضوع خاص به بررسی بپردازیم از روش دلفی استفاده می کنیم(صفرزاده ۱۳۸۵)

 

۱-۶ قلمرو تحقیق(موضوعی،مکانی،زمانی):

قلمرو موضوعی: موضوع این تحقیق بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران می باشد که کلیه تعاریف نظام بانکی و بانکداری بدون ربا را و روشها و سیاست های اجرایی بانکداری بدون ربا را شامل می شود:

قلمرو زمانی: این تحقیق از آبان  سال  ۱۳۹۰ تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۱ به طول انجامید.

قلمرو مکانی : با توجه به این که نمونه انتخابی از کارشناسان و صاحب نظران سیستم بانکداری در شهر تهران را شامل می شود، در نتیجه از نظر مکانی به تهران محدود می شود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد