معیارهای تعالی سازمانی مدل EFQM

معیارهای توانمند سازی که شامل :

۱- معیار رهبری

۲- معیار خط مشی و استراتژی

۲- معیار کارکنان

۳-معیار شرکت ها و منابع

معیارهای نتایج که شامل موارد ذیل می باشد :

۱-معیار نتایج مشتری

۲-معیار نتایج کارکنان

۳-معیار نتایج جامعه

۴-معیار نتایج کلیدی عملکرد

 

توانمند سازها:

پنج معیار اول این مدل بوده ،عواملی است که سازمان را برای رسیدن به نتایج عالی ،توانمند می سازد .

معیارهای توانمند ساز ، آنچه را که یک سازمان انجام می دهد پوشش می دهند و معیارهای نتایج آنچه را یک سازمان بدست می آورد نتایج بر اثر اجرای توانمندسازها بدست می آورند و توانمند سازها با گرفتن بازخور از نتایج بهبود می یابند . (امیران،گام به گام سرآمدی،۱۳۸۱)

نتایج:

انتایجی هستند که سازمان سرآمد در حوزه های مختلف به آن ها دست پیدا می کندو بیان کننده دستاوردهای حاصل از اجرای مناسب توا نمندسازها هستند

 

الف)مقیاس های ادارکی

این مقیاس ها ، بیانگر ادراکات جامعه از سازمان است. (به عنوان مثال این اندازه ها از طریق نظر سنجی ها ، گزارش ها، نشریات ، گردهمایی های عمومی و مراجع رسمی و دولتی به دست می آیند)، برخی از اندازه ها که به عنوان مقیاس ادارکی مطرح شده است قابل طرح در شاخص های عملکردی هستند و بالعکس.

ب)شاخص های عملکردی

این شاخص ها، شاخص هایی داخلی هستند که توسط سازمان به منظور پایش، درک، پیش بینی و بهبودعملکرد سازمان و پیش بینی ادراکات جامعه به کارگرفته می شوند.(امیران،۱۳۸۳ )

معیار ۱٫ رهبری

رهبران تعالی ، آرمان و مأموریت را تدوین و دستیابی به آن ها ارزش ها و سیستم های مورد نیاز برای موقعیت پایدار سازمان را ایجاد کرده و با عمل و رفتار مناسب خود آن ها را به اجرا در می آورند .

رهبران ، مأموریت ، آرمان ها ، ارزش ها و اصول اخلاقی سازمان را ایجاد کرده و نقش الگو در فرهنگ تعالی را یفا می کند .

الف) رهبران، ماموریت ، آرمان، ارزشها و اصول اخلاقی سازمان را ایجاد کرده و نقش الگو در فرهنگ تعالی را ایفا می کنند.

ب)رهبران، شخصاً برای اطمینان یافتن از ایجاد، توسعه و استقرار سیستم های مدیریت و بهبود مستمر آنها مشارکت دارند.

ج)رهبران ، با مشتریان ، شرکای تجاری و نمایندگان جامعه تشریک مساعی می کنند. www.betsa.ir

د)رهبران، فرهنگ تعالی را در میان کارکنان تقویت می کنند.

ه) رهبران، تغییرات سازمانی را شناسایی و راهبری می کنند.

معیار۲: خط مشی و استراتژی

سازمان های متعالی ماموریت و آرمان خود را از طریق ایجاد و تدوین یک استراتژی متمرکز بر منافع ذینفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشی که در آن فعالیت می کنند، به اجرا در می آورند. خط مشی ها ، اهداف و فرآیندها به منظور تحقق استراتژی ها تدوین و جاری می شوند.

الف)خط مشی و استراتژی براساس خواسته ها و انتظارات حال و آینده ذینفعان پایه ریزی می شوند.

ب)خط مشی و استراتژی براساس اطلاعات حاصل از اندازه گیری عملکرد، تحقیقات، یادگیری و فعالیتهای خلاقانه، پایه ریزی می شوند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد