کنترل کیفیت[۱]

کنترل کیفیت شامل فنون و فعالیتهای عملیاتی است که برای برآورده کردن نیازمندی های کیفیت به کار می روند .به خاطرداشته باشیم که کنترل کیفیت در بر گیرنده فنون و فعالیتهای عملیاتی است که هم برای نظارت بر یک فرآیند و هم برای رفع علل عملکرد غیر رضایتبخش در تمامی مراحل چرخه کیفیت به منظور نیل به کارایی اقتصادی انجام میگیرد. همچنین لازم به ذکر است که برخی از فعالیتهای کنترل کیفیت و تضمین کیفیت به هم مرتبط هستند.(نیاورانی،۱۳۸۴)

چگونه کیفیت را مدیریت کنیم؟

حرکت در جهت کیفیت باید با ایجاد یک دیدگاه سازمانی در امتداد اهداف سازمان شروع شود.تبدیل

اهداف به نتایج (ایجاد کیفیت) از طریق فرآیندهای مدیریتی)توالی فعالیت هایی که نتایج مطلوب را

تولید می کنند( انجام می شود.برای مدیریت کیفیت سه فرآیند اساسی مدیریتی زیر را در نظر می- گیریم:(بخشی،۱۳۸۶)

-۱ طرح ریزی کیفیت: بخشی از مدیریت کیفیت که بر روی تنظیم اهداف کیفی و مشخص نمودن فرآیندهای عملیاتی و منابعی که به برآورده سازی این الزامات می انجامد، تمرکز دارد.

-۲ کنترل کیفیت: بخشی از مدیریت کیفیت که بر روی برآورده سازی کیفی متمرکز می گردد.

-۳ بهبود کیفیت: بخشی از مدیریت کیفیت که بر روی افزایش توانایی برآورده سازی الزامات کیفی متمرکز می گردد.

مجموعه این سه فرآیند را مدل سه گانه جوران [۲]می نامند .

سه فرآیند مذکور در دیدگاه جوران،با هم ارتباط داخلی دارند.فعالیت اولیه،طرح ریزی(برنامه ریزی) کیفیت است.طرح ریزان معین می کنند که مشتریان چه کسانی هستند و نیازهای آن ها چیست. طرح ریزان سپس طرح های محصول و فرآیند را جهت پاسخگویی به آن نیازها توسعه می دهند. سرانجام طرح ریزان،برنامه ها را جهت اجرا به نیروهای عملیاتی واگذار می نمایند.

«فرآیندهای مورد نظر را اجرا کن،مشخصات محصول را تولید کن،نیازهای مشتریان را تامین کن»

[۱] Quality Control

[۲] Juran Trilogy Model

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد