چکیده

در این پروژه با استفاده از نرم­افزار Proteus یک ریزپردازنده طراحی می­شود. این ریزپردازنده دستورات برنامه زبان ماشین را از حافظه فراخوانی کرده و اجرا می­کند. دستورالعمل­های طراحی شده برای این پردازنده طبق معماری کتاب مانو در نظر گرفته شده و نحوه دیکود دستورالعمل­ها در واحد کنترل به صورت Hardwired خواهد بود و دانشجوی آزمایشکاه می­تواند از این شبیه سازی برای انجام آزمایش­های معماری و ریزپردازنده استفاده کند.

ریزپردازنده مورد استفاده یک ریزپردازنده پایه بوده و با هدف ایجاد یک محیط آموزشی انتخاب شده است. کارآموز یا دانشجو می­تواند با وارد کردن برنامه­های کوچک اجرای آنرا مرحله به مرحله تعقیب کرده و نحوه عملکرد CPU را بررسی نماید.

مقدمه

پردازنده ی مانو با اینکه هیچ شباهتی با  پردازنده های کنونی ندارد اما برای کسانی که میخواهنند با اصول کار یک پردازنده آشنا شوند(دانشجویان کامپیوتر و برق) مفید هست.

آدرس دهی غیرمستقیم

گاهی مناسب تر است که در محل بیتهای آدرس دهی دستور به جای آدرس خود داده ها قرار داده شوند که در اسن صورت داده ها یا عملوند بلافصل نامیده می شود موقعی که قسمت دوم  دستور یک آدرس باشد روش آئرس دهی مستقیم نامیده می شود راه حل سوم که آدرس دهی غیر مستقیم نام دارد به این ترتیب است که در محل آدرس دستور آدرسی از حافظه باشد که در آن محل حافظه آدرس داده ها یا عملوند قرار دارد در این صورت یک بیت کد دستور برای مشخص کردن آدرس مستقیم و غیر مستقیم بکار میرود

برای روشن شدن مطلب فرمت کد دستور نشان داده شده در شکل را درنظر می گیریم در شکل 2 را در نظر می گیریم در این شکل سه بیت کد اجرا دوازده بیت آدرس و یک بیت I نمایش آدرس غیر مستقیم بیت مذکور برابر 1 می باشد روش آدرس دهی مستقیم در شکل 2 نشان داده شده است در این شکل دستور جمع add در خانه حافظه 22 قرار داده شده است و بیت I برابر صفر می باشد که نشان دهنده آدرس مستقیم است بنابراین قسمت آدرس دستور که معادل عدد اعشاری 457 است آدرس عملوند یا اطلاعات را مشخص میکند.

واحد کنترل کامپیوتر اطلاعت خانه حافظه 457  را ازحافظه واکشی مینمایدو به محتوای اکومولیتور ac اضافه می کند در دستور ذخیره شده در خانه 35 حافظه چون I برابر یک است پس روش آدرس دهی غیر مستقیم می باشد درضمن  در قسمت آدرس دستور عدد اعشاری 300 نوشته شده است به این ترتیب واحد کنترل به خانه حافظه 300 مراجعه و آدرس اطلاعت دوبار میبایستی به حافظه مراجعه شود که بار اول برای دریافت آدرس اطلاعات و دفعه دوم جهت اخذخود داده هاست حال ما آدرسی را به نام آدرس موثر تغریف می کنیم که در دستورات محاسباتی آدرس موثر آدرس داده ها است و در دستورات انشعاب یا پرش آدرس موثر آدرس رفتن دستور به آن محل یا آدرس مقصد یا هدف نامیده می شود که در شکل 2 آدرس موثر 457و در شکل 2ج آدرس موثر 1350 می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید