عنوان کامل پایان نامه :

شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

شناسایی شورشیان :

طبق تعریف مقصود از شورشیان، اشخاص یا گروههای انسانی هستند که به طور جمعی و صرف نظر از هدف و مقصودی که دارند علیه حکومت قانونی یک کشور قیام مسلحانه می‌کنند. اعمال این گونه افراد ممکن است از یک شورش یا آشوب ساده خارج شده و تبدیل به یک جنگ داخلی گردد.

بنابراین مسلحانه بودن و هدف بودن حکومت مرکزی از صفات کلیدی مفهوم شورشیان است. این گونه مبارزات می تواند مصداق مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی تحت پوشش کنفدراسیون چهار گانه ژنو ۱۹۴۹ قرار بگیرد. در مورد رابطه میان شورشیان و جدایی طلبان باید گفت که جدایی طلبان درهر صورت شورشی محسوب می شوند، لیکن ممکن است هدف یک گروه شورشی لزوما” جدایی نباشد و صرفاً خواستار تغییر حکومت و یا تغییراتی باشد و البته موارد مرتبط با شورشیان مندرج در پیش نویس بین المللی دولت ها ( بند ۱ ماده ۱۴ و بند ۱ ماده ۱۰ ) بر جدایی طلبان نیز اعمال می گردد.[۱]

با شرح مذکور، هرگاه درگیری داخلی در یک کشور به صورت یک وضعیت بین المللی در آید یعنی جنگ طول بکشد و هر یک از طرفین متخاصم سازمان سیاسی، اداری و نظامی خود را تعیین کنند یعنی بخشی از یک سرزمین بوسیله شورشیان به طور موثر اشغال گردد، به طوری که طرف دیگر نتواند مقررات خود را در مورد طرف مقابل اجرا نماید، در این حال مسئله شناسایی شورشیان مطرح می گردد. در چنین حالتی دول دیگر می توانند به منظور حفظ مصالح و حقوق خود، طرف شورشی را مورد شناسایی قرار دهند. این شناسایی پاره ای از مشکلات میان کشور شناسنده و کشور مقابل را حل می کند، بدین ترتیب که اگر برای مثال، به علت درگیری شورشیان و قدرت گرفتن آنها دولت اول قادر به جبران خسارات وارده به خارجیان در مناطق تحت سلطه شورشیان نمی باشد، در صورتی که با شناسایی شورشیان مسئولیت دولت اول مرتفع و دولت دوم یعنی دولت شورش شناخته شده در مقابل دولت شناسنده مسئولیت خواهد داشت. این نوع شناسایی با شناسایی یک کشور متفاوت است، در شناسایی شورشیان عمل شناسایی بر قدرتی که در شرف تکوین می باشد تعلق می گیرد چرا که قدرت مذکور در زمان شناسایی هنوز دارای مرزهای مشخص و جمعیت، کاملاً مشخص نمی باشد. با ادامه جنگ بین دو طرف اگر وضعیت شورشیان کاملاً تثبیت گردد، شناسایی انجام شده تحکیم خواهد شد، و در صورت عدم موفقیت، شناسایی کان لم یکن خواهد شد. برای مثال می توان از شورشیان یونانی نام برد که سرانجام منجر به تشکیل حکومت یونان گردید.[۲]

۱-۴-۷ شناسایی جنبش‌های رهایی بخش ملی :

همانطور که شورشیان می توانند مورد شناسایی قرار گیرند، جنبش های رهایی بخش ملی نیز می توانند مورد شناسایی قرار گیرند و از حقوق و مزایای شناسایی استفاده کنند که آنها را در نیل به اهداف خود یاری می کند.

مسئله شناسایی این جنبش ها در حقوق بین الملل مورد قبول قرار گرفته زیرا حق تعیین سرنوشت و حق رهایی از استعمار مورد قبول حقوق بین الملل می باشد : فلذا شناسایی جنبش های رهایی بخش       می‌تواند جزئی از حرکت استعمار زدایی باشد. خود سازمان ملل متحد معمولاً اقدام به شناسایی سازمان‌های رهایی بخش می نماید البته شرطی وجود دارد که جنبش رهایی بخش باید در منطقه جغرافیایی خود به وسیله سازمان های سیاسی منطقه ای به رسمیت شناخته شود مانند جنبش رهایی بخش آفریقای جنوب غربی (سوآپو)  که توسط سازمان وحدت افریقا به رسمیت شناخته شده است. اخیراً سازمان ملل متحد متمایل به این است که جنبش رهایی بخش قبلاً به وسیله غیر متعهدها به رسمیت شناخته شودوسپس موردشناسایی قرار گیرد، مانند سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف ). شناسایی این جنبش ها از طرف سازمان های بین المللی به این جنبش ها اجازه می دهد که بتوانند از امکانات آن سازمان اعم از کمکهای آنها و به خصوص تریبونهای آن برای ارائه نظرات خود استفاده نماید. نمایندگان جنبشهای رهایی بخش شناسایی شده می توانند به عنوان ناظر در کارهای سازمان های بین المللی شرکت نمایند حتی در کنفرانسهای بین المللی نیز می توانند به عنوان ناظر شرکت کنند. سازمان آزادی بخش فلسطین به موجب قطعنامه ۳۷۷ و همچنین حق شرکت در بخش های شورای امنیت را نیز دارد. لازم به ذکر است که کمک به این جنبش ها به عنوان دخالت در امور داخلی حکومتهای استعمارگر محسوب نمی گردد، به علاوه مدتی است مجمع عمومی سازمان ملل متحد تلاش می کند که مبارزان راه آزادی و ضد آپارتاید را از حقوق انسانی قابل اجراء در جنگ برخوردار نماید. در این رابطه قطعنامه ۲۶۲۱ و همچنین قطعنامه ۳۱۰۳ به تصویب رسیده اند.[۳]

شناسایی زودرس[۴]:

اگر جامعه ای پیش از احراز شرایط لازم به عنوان کشور مورد شناسایی قرار گیرد، عمل شناسایی زودرس صورت گرفته است. شناسایی شورشیانی که هنوز کنترل موثر خود را بر سرزمین ادعایی اعمال نکرده اند، در واقع اقدامی غیر دوستانه نسبت به دولت اصلی که با آن شورشیان مقابله می کند، تلقی می‌شود. شایان ذکر است که کلیه علمای حقوق بین الملل می باشند که حمایت دولتها به دلایل سیاسی از شورشیان را محکوم می کنند.

استرداد شناسایی :

نقطه مقابل شناسایی زودرس، استرداد یا پس گیری شناسایی از دولت شناسایی شده پیشین است. استرداد شناسایی همانند شناسایی زودرس غیر قانونی بوده، اقدامی غیردوستانه تلقی می شود. البته اگر دولتی به طور مستحکمی استقرار یافته باشد، استرداد شناسایی از سوییک دولت تغییری در وضعیت وجودی آن نمی کند. ناگفته نماند که استرداد شناسایی طبعاً قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک را به دنبال خواهد داشت ولی قطع روابط سیاسی را نباید به منزله استرداد شناسایی تلقی کرد.[۵]

۱-۴-۸آثار شناسایی:

شناسایی عملی است سیاسی، ولی دارای آثار حقوقی است که به شرح ذیل می باشد:

الف- شناسایی عطف به ما سبق می گردد و شامل اعمال و قوانین کشور مورد شناسایی از بدو تأسیس می‌گردد.

ب- شناسایی سبب می شود که قوانین و مقررات و اعمال ادارییک کشور، در کشور شناسنده قانوناً بتواند  مورد استناد قرار گیرد.

ج – شناسایی سبب می شود که دولت شناخته شده بتواند در محاکم دولت شناسنده بنام خود طرح دعوی کند.

د- دولت شناخته شده به عنوان مقام حاکمه، از صلاحیت محاکم داخلی کشور شناسنده مبرّا می‌باشد.

ه – دولت شناخته شده حق دارد اموال خود را در دولت شناسنده را مطالبه و مسترد دارد.

و-دولت شناخته شده می تواند از اجرای احکام دادگاه های کشور شناسنده ادعای مصونیت نماید.[۶]

در واقع یک دولت، دولت مستقل دیگری را شناسایی می کند، تبعات این شناسایی فقط بر این دو دولت اثر پیدا می کند و شناسایی اثر نسبی‌ای را بین همان دو دولت ایجاد می کند و شخصیت حقوقی کامل بین المللی دولت جدید شناسایی می شود و تمام روابط آتی بین دو دولت براساس دو اصل تساوی حقوقی مبتنی خواهد بود. یعنی شناسایی باعث می شود دو دولت همدیگر را به صورت دو دولت مستقل بشناسند. دولت جدید به رسمیت شناخته می شود تا مرزهایش و در داشتن صلاحیت برای اعطای تابعیت به اتباعش و دراعطای حمایت دیپلماتیک از جانب اتباعش، تا اعمال حاکمیت نماید. دولت برای تمام اعمالش در حقوق بین الملل مسئول است. بعلاوه اعمال شورشیان که حالا حکومت جدید شده اند به دولت جدید منتسب می شوند که به صورت قهقرایی مسئولیت برای آنها جریان پیدا می کند. فرض کنیم جنگی بین دو طرف در یک سرزمین رخ داده است یک طرف تا زمانی که دولت مرکزی را ساقط نکرده، شورشی محسوب میشود و وقتی که حکومت را در دست گرفت از او به عنوان دولت جدید یاد می کنند.در طول این مدت که شورشیان خسارت وارده کرده اند، مسئول این خسارت ها هستند زیرا حکومت سابق به موجب عوامل قهریه مسئولیتش ساقط می شود و مسئولیت منتسب به حکومت جدید می‌شود و یکی از آثار حقوقی شناسایی دارا بودن اثر قهقرایی یعنی به گذشته برگشتن می‌باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر می‌رسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد ۳ تا ۶ منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد.

۱-۴- سوالات تحقیق :

۱ ) فلسطین  شرایط کشور شدن در حقوق بین الملل را دارد؟

۲ ) شناسایی کشور فلسطین از سوی ۱۲۷کشور جهان می تواند فلسطین را تبدیل به کشور کند و یا برای کشور شدن فلسطین نیاز به شناسایی تمام کشورهای جامعه بین المللی داریم؟

۳ ) فلسطین شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شناسایی کشور فلسطین از دیدگاه حقوق بین‌الملل  با فرمت ورد