حقوق

پایان نامه با عنوان بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

دانلود پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد سمنان

دانشکده علو م انسانی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق

عنوان

بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

نام استاد راهنما

دکتر مر یم آقایی بجستانی

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
حمایت از کودکان از  نظر مالی و غیر مالی در سه محور حضانت ،ولایت و قیمومت است که مورد توجه قانون و حقوقدان قرار گرفته است ،موضوع «حضانت » یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوقدانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است برخی از چالشهای موجود در امر «حضانت » عمدتا به کاستی ها و نارسایی است .بیان نواقص و خلاهای مقررات مربوط به ولایت قهری درقانون مدنی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت تدوین بهتر مقررات مذکور و همچنین جواب به انتقادهای موجود به اصل ولایت قهری است  .براساس یافته های تحقیق، درفقه امامیه و قانون مدنی فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت رابر محجورین دارند و برای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده است. درخصوص ولایت پدر و جد پدری نیز ولایت آنها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنها نیست، مگر اینکه از جهت زمانی، یکی بردیگری مقدم باشدو یایکی ازاعمال بیشتر به مصلحت محجور باشد
انسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمی‌تواند مانند یک انسان معمولی به رتق‌وفتق کارهایش بپردازد طورمعمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین می‌شود که قیم آنان به شمار می رود. مجنونان و سفیهان  و صغیران تحت عنوان«محجور» در قوانین نامیده می‌شوند که در قانون مدنی و قانون امور حبسی بایدها و نبایدهای زیادی درباره آنان به چشم می‌خورد در این نوشتار به تفاو ت ها و شباهت های حضانت، ولایت و قیمومت می پردارد
 
واژگان کلیدی: حضانت، ولایت، قیمومت، ولی قهری، قیم، امور محجورین
 
 
فهرست مطالب
فصل اول   مفاهیم و کلیات     2
١-١ مقدمه  2
١-٢ بیان مساله  3
١-٣ضرورت تحقیق    4
١-۴سوالات تحقیق    4
١-۵ سوابق تحقیق(پیشینه)  5
١-۶ فرضیه ها  5
١-٧نوع روش تحقیق: 6
١- ٧ -١روش گرد آوری اطلاعات : 6
١-٧ -٢ابزارگردآوری اطلاعات     6
١-٨مفاهیم   6
١-٨-١تعریف لغوی حضانت     6
١-٨-٢تعریف اصطلاحی حضانت     9
١-٨-٣تعریف لغوی ولایت     3
١-٨-۴تعریف اصطلاحی ولایت     5
١-٨-۵تعریف لغوی و اصطلاحی قیمومت     9
فصل دوم   آثار و احکام خاص حضانت     12
2-1    صاحبان حضانت     12
٢-٢ شرایط صاحبان حضانت     15
٢-٣حضانت دیوانگان   21
٢-۴حضانت سفیهان   21
٢-۵حضانت افراد بالغ رشید   22
٢-۶حکم فقهی حضانت     23
٢-٧  وظایف حضانت کننده: 24
٢-٧-١معنی نگاهداری    24
٢-٧-٢آیا شیر دادن از لوازم نگاهداری است     24
٢-٧-٣تربیت طفل    27
2-7-۴تنبیه طفل    27
٢-٨:ضمانت اجرای حق و تکلیف نگاهداری    28
٢-٩حق ملاقات     30
٢-١٠حق یا تکلیف (حکم) بودن حضانت     31
٢-١١:مدت حضانت     36
٢-١٢سقو ط حضانت: 41
٢-١٢-١جنون: 41
٢-١٢-٢ازدواج مادر : 41
٢-١٢-٣عدم مواظبت از طفل    42
٢-١٢-۴کفر   43
٢-١٣پایان حضانت     44
فصل سوم   آثار و احکام خاص ولایت     46
٣-١ولایت بر کودک      46
٣-٢صاحبان ولایت     48
٣-٢-١ولایت پدر  50
٣-٢-٢ولایت جدپدری    51
٣-٢-٣وصی    53
٣-٢-۴حاکم شرعی    56
٣-٢-۵ مومنان عادل   59
٣-٣شرایط صاحبان ولایت     62
٣-۴ولایت بر کودک از دیدگاه مذاهب فقهی: 63
٣-۵ ولایت پدر و جد پدری    64
٣-۶ اختیارات ولی: 67
٣-٧   اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مولی علیه  68
٣-٧-١ حدود اختیار ولی قهری در نکاح سفیه  68
٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در طلاق سفیه  70
٣-٧-٢حدود اختیار ولی قهری در نکاح و طلاق مجنون   70
٣-٧-٣حدود اختیار ولی قهری در نکاح صغیر   72
٣-٧-۴حدود اختیارات ولی قهری در طلاق همسر صغیر   72
٣-٩ موارد سقوط ولایت     89
٣-١٠ موارد ضم امین    93
٣-١١ پایان ولایت     95
٣-١٢ ولایت مادر  96
فصل چهارم   آثار و احکام خاص قیمومت     101
۴-١صاحبان قیمومت     102
۴-٢شرایط صاحبان قیمومت     105
۴-٣تکالیف و اختیارات قیم   108
۴-٣-١مواظبت و تربیت مولی علیه (صغیر)  111
۴-٣-٢اداره اموال و حقوق مال مولی علیه  112
۴-۴ اجرت قیم   119
۴-۵ عزل قیم   119
فصل پنجم   موارد اختلاف و شباهت حضانت،ولایت و قیمومت     127
۵-١ موارد اختلاف (حضانت، ولایت، قیمومت)  128
۵-١-١حضانت     128
۵-١-٢ ولایت     129
۵-١-٣ قیمومت     131
۵-٢موارد شباهت (حضانت ،ولایت ،قیمومت)  132
۵-٢- ١حضانت     132
۵-٢-٢ ولایت     134
۵-٢- ٣قیمومت     135
فصل ششم   نتیجه گیری و پیشنهادات     138
6-1 نتیجه گیری    138
6-2 پیشنهادات     140
منابع   141
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :161 صفحه

قیمت : 14700 تومان

 
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن