حقوق

پایان نامه با عنوان بازشناسی تأثیر اخلاط وامزاج اربعه در بروز جرم

دانلود پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده حقوق   

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق  

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان

بازشناسی تأثیر اخلاط وامزاج اربعه در بروز جرم

استاد راهنما

دکتر محمود مالمیر

استاد مشاور

دکتر حمید افشار

تیرماه 92

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهر ست مطالب


عنوان                                                                                                              صفحهچکیده 1فصل اول کلیات تحقیق
-1-1مقدمه. 2
1-2- بیان مسئله. 6
1-3-پیشینه تحقیق 7
1-4- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 9
1-5- اهداف… 9
1-6- سوالات پژوهش 9
1-7- فرضیه ها پژوهش…. 10
1-8-روش تحقیق.. 10
1-9- ساماندهی تحقیق 11
1-10- نگاهی ویژه به تعریف اصطلاحات تخصصی.. 12
فصل دوم: ماهیت شخصیت
2-1- تعریف شخصیت… 15
2-2- شخصیت از دیدگاه اسلام و سنت… 19
2-2-1- ماهیت شاکله…………………………………………………………………………………………………………………19
2-2-1-1- نیت… 20
2-2-1-2- خلق و خوی.. 21
2-2-1-3- مذهب… 22
2-2-1-4- هیئت و ساخت روانی.. 23
2-3- شکل گیری شاکله یا شخصیت در دوران جنینی.. 24
2-4- مراحل رشد شخصیت… 27
2-4-1- دوره شیرخوارگی (تولد تا 2 سالگی) 27
2-4-2- دوره پیش‌دبستانی (کودک اول، 2-5 سالگی) 30
2-4-3- دوره دبستانی (کودکی میانه) (6-12 سالگی) 30
2-5- دوره بلوغ. 31
2-6- عناصر تشکیل دهنده ی شخصیت… 31
2-6-1- منش…. 31
2-6-1-1- انواع منش…. 31
2-6-2- مزاج‌ها 34
2-7-  روان. 36
2-8- نقش محیط در شخصیت… 39
2-9- نظرّیه‌های شخصیت… 41
2-9-1-  نظرّیه‌های روانکاوانه، فروید، یونگ، و آدلر. 41
2-9-2-  نظرّیه‌های شناختی به عنوان نمونه نظرّیه جرج کلی.. 43
2-9-3-  نظرّیه‌های تحلیل عاملی شامل نظرّیه کاتل و آیزنک…. 44
2-10- مزاج و اخلاط.. 45
فصل سوم :جرم و شخصیت
3-1- تعریف شخصیت جنایی و انواع آن. 46
3-2- تحقیق علمی در شخصیت مجرمان. 48
3-3- جرم و شخصیت ضد اجتماعی 54
3-3-1- ویژگیهای شخصیت ضد اجتماعی.. 55
3-3-2- ویژگیهای خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسیت… 56
3-3-3- شیوع اختلال شخصیت ضد اجتماعی . 57
3-3-4- سیر اختلال شخیصت ضد ا جتماعی 57
3-3-5-الگوی خانوادگی……………………………………………………………………………………………………………..57
3-4- جرم و شخصیت در نظریه های انسان شناسی جنایی.. 58
3-4-1- ارتباط بین نابسامانی های بدنی و جرم. 59
3-4-1-1- نارسائیهای آنتروپولوژیک و مرفولوژیک…. 59
3-4-1-2- نارسائیهای فیزیولوژیابی.. 60
3-5- نظریه مجرم مادرزاد و نکاتی از کتاب «انسان جنایتکار» 62
3-5-1- ریشه نظریه مجرم مادرزاد. 63
3-5-2- محتوی نظریه مجرم مادرزاد (بالفطره) 63
3-6- نظریه های تیپ شناسی شخصیت… 66
3-6-1- طبقه بندی ایتالیائی از بزهکاران………………………………………………………………………………………..66
3-6-2- طبقه بندی کرچمر. 69
3-6-3- طبقه بندی روانی شلدن. 71
3-6- 4- نظریه نارسائیهای غدد……………………………………………………………………………………….79
3-6-4-1-نظریه‌های زیست – شیمیایی و عصب شناختی……………………………………………………………….80
3-6-4-2- تحقیقات آماری در ارتباط با نارسائیهای مغز و بزهکاری…………………………………………………81
3-6-5- نظریه روانی – زیست شناختی…………………………………………………………………………………………81
3-6-5-1- عوامل ژنتیک و جرم…………………………………………………………………………………………………..81
3-6-5-2- خانواده …………………………………………………………………………………………………………………….82
3-7- وراثت از نظر علمی…………………………………………………………………………………………………………….85
3-8- جرم و شخصیت از دیدگاه قرآن……………………………………………………………………………………………88
3-9- سیما شناسی.. ……………………………………………………………………………………………………………………….91
فصل چهارم ارکان، اخلاط و جرم
4-1- پیشگفتار 94
4-2- تعریف ارکان یا عناصر طبیعت… 95
4-3- موقعیت مکانی عناصر نسبت به یکدیگر. 95
4-3-1- خاک… 95
4-3-2- آب… 95
4-3-3- هوا 96
4-3-4- آتش…. 96
4-4- مزاج ها 98
4-5- حقیقت مزاج.. 99
4-6- علائم بالینی و ویژگی های افراد سرد مزاج و گرم مزاج از منظر قدما 100
4-7- مزاج ازدیدگاه پزشکی مدرن. 101
4-7-1- تعبیر اول. 101
4-7-2- تعبیر دوم. 101
4-7-3- تعبیر سوم. 102
4-7-4- تعبیر چهارم. 102
4-8-  ویژگی های مورد انتظار از تعبیر جدید از مزاج.. 102
4-8-1- ویژگی اول. 102
4-8-2- ویژگی دوم. 102
4-8-3- ویژگی سوم. 103
4-8-4- ویژگی چهارم. 103
4-8-5- ویژگی پنجم. 103
4-8-6- ویژگی ششم. 103
4-9- مبانی تجربی تعبیر اول. 103
4-9-1- هوموس…. 104
4-9-2- تاز طبیعی اسید و باز. 104
4-9-3- اختلالات تعادل اسید – باز. 104
4-9-4- علائم اختلالات اسید- باز. 104
4-9-4-1-اسید تنفسی.. 105
4-9-4-2- آلکالوز تنفسی.. 105
4-9-4-3- اسیدوز متابولیک…. 105
4-9-4-4- آلکالوز متابولیک…. 105
4-10- مبانی تجربی تعبیر دوم. 105
4-10-1- غدۀ تیروئیدی.. 106
4-10-2- هیپوتیروئیدی.. 106
4-10-3- هیپروتیروئیدی.. 106
4-11- مبانی تجربی تعبیر سوم. 107
4-12- مبانی تجربی تعبیر چهارم. 108
4-12-1- دستگاه عصبی محیطی.. 108
4-12-2- بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی.. 108
4-12-3- دستگاه عصبی اتونوم. 109
4-12-4- ارتباط سیستم عصبی خود مختار با سیستم عصبی مرکزی.. 109
4-12-5-  ارتباط سیستم عصبی خودمختار با سیستم هورمونی.. 109
4-13- نتایج حاصل از پذیرفتن تعبیر چهارم. 111
4-14- نظریه ی مزاج ها در طب سنتی ایران. 113
4-14-1- مزاج سنی. 115
4-14-2- مزاج فصلی. 115
4-14-3-  مزاج عضوی.. 116
4-15- تعریف اخلاط اربعه و ارتباط آن با مزاج.. 116
4-15-1- تعریف خلط.. 116
4-15-2- اخلاط.. 117
4-16- انواع اخلاط موجود در خون. 118
4-17- علائم غلبه اخلاط.. 118
4-17-1- نشانه های غلبه صفرا 118
4-17-2- نشانه های غلبه ی خون. 119
4-17-3- نشانه های غلبه ی بلغم. 119
4-17-4- نشانه های غلبه سودا 119
4-18- نقش اخلاط در بدن. 120
4-18-1- خلط دم. 120
4-18-2- خلط بلغم. 120
4-18-3- خلط صفرا 121
4-18-4- خلط سودا. 122
4-19- بازنمایی‌های اولیه‌ی اخلاط چهارگانه به عنوان یک مدل شخصیتی.. 123
4-20- اخلاط از دیدگاه دانشمندان. 125
4-20-1- طبیعت چهارگانه. 125
4-20-2- نظریه آیزنک…. 126
4-20-3- نظریه پاولوف… 129
4- 21- اخلاط، مزاج و جرم. 129
4-21-1- دمای بدن. 131
4-21-2-تیپ یا اندام ( نمای بیرونی بدن ) 132
4-21-3-چگونگی اکثر حرکات بدنی و فیزیکی 133
4-21- 4- اعضاء – ویژگی های بدنی.. 134
4-21-5-وضعیت بیماری در طول زندگی.. 135
4-21-6-سازگاری با دمای محیط/ درجه حرارت محیط.. 136
4-21-7-موی سر. 137
4-21-8-پوست… 138
4-21-9-رگ های زیر پوست… 139
4-21-10- پرخاشگری.. 140
4-21-11-توانایی خطر کردن – ریسک پذیری 141
4-21-12-جنجال و جرو بحث… 142
4-21-13-بلند پرواز 143
4-22-توضیح داده ها 144
4-22-1-تشخیص مزاج.. 144
4-22-2-تشخیص خلط.. 145
4-23- بررسی فرضیه‌ها 146
فصل پنجم نتیجه‌گیری
5-1- پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی – زمینه برای دیگر محققان. 160
فهرست منابع.. 162
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………….173

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول 3-1- اهمیت نقش تیپ استخوانی ( صفراوی ) در جرم زایی از منظر «شواب و سازا» 70
جدول 3-2- نقش تیپ لاغر اندام ها ( صفراوی ) در جرم زایی از منظر « دوگریف» 70
جدول 3-3- نقش تیپ مزومورفی ( صفراوی ) در جرم زایی از منظر « شلدن » 72
جدول 3-4-: ارتباط فیزیک بدن و خلق وخوی از منظر شلدن و توفق تیپ مزومورف ( صفراوی ) در ایجاد ناسازگاری   73
جدول 3-5- همبستگی بین رفتار وشکل ظاهری بدن یا سیما شناسی از منظر شلدن. 77
جدول 3-6-همبستگی بین مولفه‌های مربوط به سیماشناسی.. 78
جدول 3-7- همبستگی بین مولفه‌های مربوط به منش شناسی.. 78
جدول 3-8- همبستگی بین ویژگی‌های بدنی و ویژگیهای روانی.. 78
جدول 3-9- بررسی تطبیقی نظریات کرچمر و شلدن با تیپ شناسی بقراطی.. 79
جدول 3-10- درصد فرزند خواندگان مجرم مذکر در ارتباط با مجرم بودن والدین.. 84
جدول 4-1- مزاج فصول و سن.. 116
جدول 4-2- مزاج واخلاط در ابعاد گوناگون. 122
جدول 4-3- ارتباط چهره ها با اخلاط چهار گانه از منظر مونتگومری.. 123
جدول 4-4- ارتباط شخصیت با طبیعت های چهارگانه از منظر دانشمدان. 123
جدول 4-5- مدل چهار خلقی بر اساس اخلاط چهار گانه از منظر « آبراهام میرسون» 124
جدول 4-6- ارکان یا عناصر چهار گانه از منظر «بورلند» 126
جدول 4-7- ارکان یا عناصر چهار گانه از منظر «آیزنگ» 127
جدول 4-8-  اخلاط چهار گانه ازمنظر « گولان- وور ، 1990» 128
جدول 4-9- جدول توصیفی مربوط به دمای بدن افراد بزهکار. 131
جدول 4-10- جدول توصیفی مربوط به تیپ افراد بزهکار. 132
جدول 4-11- جدول توصیفی مربوط به حرکات افراد بزهکار. 133
جدول 4-12- جدول توصیفی مربوط به اندام افراد بزهکار. 134
جدول 4-13- جدول توصیفی مربوط به وضعیت بیماری افراد بزهکار. 135
جدول 4-14 – جدول توصیفی مربوط به سازگاری با دمای محیط افراد بزهکار. 136
جدول- 4-15- جدول توصیفی مربوط به موی سر افراد بزهکار. 137
جدول 4-16- جدول توصیفی مربوط به وضعیت پوست افراد بزهکار. 138
جدول 4-17- جدول توصیفی مربوط به رگ های زیر پوست افراد بزهکار. 139
جدول 4-18- جدول توصیفی مربوط به پرخاشگری افراد بزهکار. 140
جدول 4-19-  جدول توصیفی مربوط به اعتماد به نفس افراد بزهکار. 141
جدول4-20- جدول توصیفی مربوط به جنجال و جر و بحث افراد بزهکار. 142
جدول 4-21- جدول توصیفی مربوط به ویژگی بلند پرواز بودن افراد بزهکار) 143
جدول 4-22- جدول توصیفی مربوط به تشخیص مزاج.. 144
جدول 4-23- جدول توصیفی مربوط به تشخیص خلط.. 145
جدول 4-24- آزمون آنوا برای تعیین آزمودن تفاوت بین طبایع در بزهکاران. 146
جدول 4-25- جدول پس آزمون توکی.. 146
جدول 4-26- آزمون آنوا برای تعیین آزمودن تفاوت بین اخلاط در بزهکاران. 147
جدول 4-27- جدول پس آزمون توکی مربوط به اخلاط 147
جدول 4-28- جدول زمون کای اسکور مربوط به ظاهر افراد 148
جدول 4-29- جدول آزمون کای اسکور مربوط به اندام 149
جدول 4-30- جدول آزمون کای اسکور مربوط به حرکات 150
جدول 4-31- جدول آزمون کای اسکور مربوط به اعضای ویژگیهای بدنی . 151
جدول 4-32- جدول آزمون کای اسکورمربوط به پوست ………………………………………………………………………………………………… 152
جدول4-33- جدول آزمون کای اسکور مربوط به بیماری . 153
جدول 4-34- جدول آزمون کای اسکور مربوط به دمای محیط . 154
جدول 4-35- جدول آزمون کای اسکور مربوط به موی سر. 155
جدول 4-36- جدول آزمون کای اسکورمربوط به رگ های زیر پوست . 156
جدول 4-37- ویژگیهای کلی افراد بزهکار برحسب اخلاط……………………………………………………………………. 156
 
 
 
 
فهر ست شکل‌ها
 

عنوان صفحه

 
شکل 3-1- مثلث گیلفورد …………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
شکل 4-1- نمودار میله ای مربوط به دمای بدن …………………………………………………………………………………………….. 131
شکل 4-2- نمودار میله ای مربوط به تیپ……………………………………………………………………………………………………… 132
شکل 4-3-  نمودار میله ای مربوط به حرکات……………………………………………………………………………………………….. 133
شکل 4-4- نمودار میله ای مربوط به اندام بدن………………………………………………………………………………………………. 134
شکل 4-5- نمودار میله ای مربوط به وضعیت بیماری…………………………………………………………………………………….. 135
شکل 4-6- نمودار میله ای مربوط به سازگاری با دمای محیط ……………………………………………………………………….. 136
شکل 4-7- نمودار میله ای مربوط به موی سر……………………………………………………………………………………………….. 137
شکل 4-8- نمودار میله ای مربوط به پوست …………………………………………………………………………………………………. 138
شکل 4-9- نمودار میله ای مربوط به مرگهای زیر پوست ………………………………………………………………………………. 139
شکل 4-10- نمودار میله ای مربوط به پرخاشگری…………………………………………………………………………………………. 140
شکل 4-11- نمودار میله ای مربوط به ریسک پذیری…………………………………………………………………………………….. 141
شکل 4-12- نمودار میله ای مربوط به جنجال و جر بحث …………………………………………………………………………….. 142
شکل 4-13- نمودار میله ای مربوط به ویژگی میانه و محتاط بودن…………………………………………………………………. 143
شکل 4-14- نمودار میله ای مربوط به تشخیص مزاج …………………………………………………………………………………… 144
شکل 4-15- نمودار میله ای مربوط به تشخیص خلط …………………………………………………………………………………… 145
 
چکیده
جرم پدیده هولناکی که پدید آمدن آن چه برای بزهکار و چه برای بزه دیده و همچنین جامعه پیامدهای هولناک و هراس آوری دارد. مطالعات در باب کم و کیف و ابعاد گوناگون جرم را لومبروز از قرن 19 آغاز کرده واین تحقیقات تاکنون ادامه داشته است.  زمینه هایی که استعداد بروز جرم را به میزان زیادی افزایش می دهد و در شکل گیری این خلق و خوی تعرض گر نقش دارد یکی از سوالات مهمی است که ذهن مطالعه گران حیطه جرم را همواره به خود مشغول می کرده است. در این میان با نگاهی به گذشته علم و به طور مشخص  پس  از بقراط با اصطلاحاتی آشنا برخورد می کنیم (اخلاط، امزاج، ارکان و …) که گویندگان آنها سعی دارند به شکل های مختلف بگویند این سازندگان بدن انسان در شکل گیری انواع خلق و خوها، احساسات و عواطف (به طور مثال خلق و خوی جرم گرایانه) نقش تعیین کننده ای دارند. هدف از متن پیش رو بازشناسی همین موضوع می باشد. اخلاط اربعه و شکل گیری جرم- آیا بین اخلاط یا طبع های چهارگانه صفرا (گرم و خشک) دم  (گرم و تر) بلغم (سرد و تر) و سودا (سرد و خشک) و ایجاد خلق و خوی مجرمانه، کمیت و حتی کیفیت جرم ارتباط وجود دارد؟ آیا این موضوع در مطالعات جرم شناسی مدرن نیز می تواند جایگاهی داشته باشد؟ پاسخ به این سوالات نیازمند آن بود که به شرح مبسوطی از مفاهیم اصلی اطراف این موضوع پرداخته شود. مفاهیمی مانند شخصیت و ارتباط آن با موضوع مزاج- تشریح شخصیت جنایی و همچنین امزاج و اخلاط اربعه و تحلیل نقش آن در پیدایش بزه- که با دو روش مطالعه کتابخانه ای و میدانی این موضوع در مورد کنکاش قرار داده ایم. مطالعه میدانی از جامعه آماری پانصد نفر زندانی، زندان اصفهان و نیز مشاهده بیش از پانصد نفر مجرم در دادگستری این شهر می باشد. در این پایان نامه توانسته ایم به این نتیجه برسیم که بین مزاج افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معناداری وجود دارد. خروجی حاصل نشان می دهد که فراوانی مزاج دم و صفرا از سایر گروه ها بیشتر بوده و تفاوت معناداری با سودا و بلغم دارد.
 
واژگان کلیدی: جرم، شخصیت،تیپ، مزاج یا طبایع، اخلاط اربعه.
 
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :191 صفحه

قیمت : 14700 تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن