دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

ایلاء از منظر فقه شیعه و سنت

استاد راهنما:

یونس نیک اندیش

 استاد مشاور:

نورمحمد علی پور

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 فهرست

چکبده 1

مقدمه.. 2

فصل اول کلیات

1- کلیات… 6

1-1 بیان مسئله : 6

1–2 سوابق مربوط یا تاریخچه موضوع : 10

1- -3سوالات اصلی و فرضیه های تحقیق : 13

-4-1اهداف تحقیق ( شامل علمی ، کاربردی و ضرورت های خاص انجام پایان نامه ): 14

1–5محدودیت ها و امکانات و دشواری ها ی تحقیق : 14

1–6روش تحقیق یا روش کار : 15

1–7تعریف واژه های کلیدی : 16

فصل دوم23 مفهوم ایلاء

2- مفهوم ایلاء. 24

-21 -مقدمه : 24

2-2-ایلاء چیست : 24

-3-2ترجمه های گوناگون از آیه های ایلاء : 26

– 4-2ادوار مختلف ایلاء یا تاریخچه فقهی ایلاء : 27

2-4-1- ایلاء در دوره جاهلیت یا در جامعه اعراب قبل از اسلام و هدف از آن.. 27

2-4-2- ایلاء در دوره صدر اسلام و پیامبر : 28

2-4-3- ایلاء در دوره خلفا : 29

2-4-4- ایلاء در دوره ایمه شیعه: 30

2-5- جایگاه حقوقی و اجتماعی زن در عرب قبل از اسلام: 31

2-5-1- بررسی جایگاه زن در خانواده ای جاهلیت قبل از اسلام : 32

2-5-2- ازدواج در دوره جاهلیت : 35

2-5-3- ازدواج جاهلیت از منظر تاریخ نویسان.. 36

2-5-4- حق انتخاب همسر در جامعه جاهلیت : 36

2-5-5- حق طلاق در دوره جاهلیت و علت و انگیزه آن : 37

2-5-6- زن ابزاری برای ارضاء مرد و وضعیت فساد اخلاقی در دوره جاهلیت: 38

2-5-7- نحوه حضور زن جاهلیت در اجتماع : 38

2-5-8-وضعیت اقتصادی و مسئله ارث زنان در دوره جاهلیت : 40

2-5-9-حضور زنان عرصه سیاسی و فرهنگی در دوره جاهلیت : 43

2-6- وضعیت حقوق زنان و جایگاه اجتماعی زن در جامعه غربی: 46

2-6-1- جایگاه زن در دین یهود : 50

2-6-2- جایگاه زن در دین مسیح : 54

2-7- تفسیرهایی که از آیه های مربوط به ایلاء شده است : 59

فصل سوَم شرایط و احکام ایلاء

3- شرایط و احکام ایلاء. 71

3-1- مقدمه. 71

3-2- شرایط و احکام ایلاء 72

3-3- احکام ایلاء: 74

3-4-   ایلاء از منظر فقه شیعه : 76

3-4-1- ایلاء از شهید اول.. 76

و…..

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید