پایان نامه اولویت‌بندی هر یک از عوامل شناسایی شده و تأثیر آن بر پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی

هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه  و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق‌تر،‌ آسان‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر در دست‌یابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی برای پرسش و پرسش‌های تحقیق مورد نظر کمک کند.

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. به‌عبارت دیگر در این‌گونه تحقیقات سعی می‌شود تا (آنچه که هست) را بدون هیچ‌گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایجی عینی از موقعیت بگیرد. (صفرزاده، ۱۳۸۶، ۲۷۰)

بنابراین با توجه به اینکه این پژوهش، به منظور دست‌یابی به اهداف تحقیق،‌ مشکلات و موانع موجود توصیف و تشریح می‌کند و داده‌ها بدون دستکاری گردآوری می‌گردند، از نظر روش تحقیق یک تحقیق توصیفی ـ پیمایشی به حساب می‌آید.

تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می‌شوند. به‌طور کلی هدف این نوع تحقیقات توسعه و بهبود روش‌ها، ابزار، کالاها یا ساختار می‌باشد.

بنابراین این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و هدف آن توسعه دانش کاربردی بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده می‌باشد.

  • مدل تحقیق

توجهات اخیر به اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی، عقایدی را در مورد عوامل تأثیرگذار بر اجرای موفق این نظام ایجاد کرده است. یک چنین مجموعه‌ای از عقاید در مدل نهادی بخش دولتی shah” ارائه گردیده است. این مدل بر سه عامل اثرگذار بر اتخاذ اصلاحات تأکید می‌کند: پذیرش،‌ توانایی و اختیار.

با توجه به مطالعات ادبیاتی، مصاحبه با متخصصان در امر بودجه‌ریزی و خبرگان سازمانهای دولتی و بررسی مقالات موجود و تحقیقات انجام شده مدل زیر انتخاب گردید.

 

متغیر وابسته     متغیرهای مستقل مؤلفه‌های متغیرهای مستقل
   
       پذیرش پذیرش سیاسیپذیرش مدیریتی

پذیرش انگیزشی

   
           
امکان‌سنجی بودجه‌ریزی عملیاتی      توانایی   توانایی فنیتوانایی ارزیابی عملکرد

توانایی انسانی

     
           
        اختیار   اختیار قانونیاختیار رویه ای

اختیار سازمانی

   

 

شکل ۱-۱- مدل جامع بودجه‌‌ریزی عملیاتی ـ مدل ۳ عاملی shah (اندریوز، ۲۰۰۴)

  • قلمرو تحقیق
    • قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق، بودجه و بودجه‌ریزی عملیاتی است.

  • قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق، تابستان ۱۳۹۳ می‌باشد.

  • قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق پژوهشکده مطالعات فناوری نهاد ریاست جمهوری است.

  • جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل پرسنل پژوهشکده مطالعات فناوری می‌باشد، که ۸۵ نفر هستند که با توجه به مرتبط نبودن کلیه افراد جامعه با موضوع تحقیق، جزء نمونه قرار نگرفتند.

نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشد (حافظ‌نیا، ۱۳۸۵، ۱۲۱).

نمونه تحقیق شامل کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان مسئول که در حوزه مالی و بودجه فعالیت دارند که تعداد آن‌ها بر اساس لیست دریافتی از امور اداری ۳۱ نفر می‌باشد قرار گرفت. چون جامعه آماری مورد مطالعه محدود است لذا با استفاده از روش سرشماری کل جامعه مطالعه خواهد شد و نیازی به نمونه‌گیری ندارد.

  • ابزار جمع‌آوری اطلاعات

برای گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیقی موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات کتاب‌های مورد نیاز و نیز از اینترنت استفاده می‌شود. همچنین برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده می‌شود.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *