پایان نامه امکان سنجی بکارگیری مربی گری (Coaching) در فعالیت های آموزش و بهسازی منابع انسانی

(غیردولتی ـ غیرانتفاعی)

پایان‌نامه جهت اخذ درجهکارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

 عنوان:

امکان سنجی بکارگیری مربی گری (Coaching) در فعالیت های آموزش و بهسازی منابع انسانی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم

استاد مشاور:

دکتر سعید امام قلی زاده

بهمن ماه 1393      

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، امکان سنجی بکارگیری مربی گری در فعالیت های آموزشی و بهسازی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم است این پژوهش یک تحقیق آمیخته اکتشافی است که در آن داده های کیفی و کمی موردنیاز، از طریق مصاحبه و پرسشنامه، جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، متشکل از دو گروه از افراد است: گروه اول به منظور تدوین ابزار پرسشنامه، متشکل از کارشناسان  آموزش و افراد صاحب نظر در زمینه مربی گری است و گروه دوم شامل مدیران مدارس است که در شهرستان رباط کریم سابقه مدیریت بالای 5 سال را داشته اند. به منظور روایی داده های کیفی از روش چک اعضاء و جهت تعیین روایی پرسشنامه، از نظر متخصصان استفاده به عمل می آید. پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید و مقدار آن 764/. بدست آمد. به منظور انجام مصاحبه، با بهره گرفتن از روش نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری زنجیره ای، با 7 نفر از کارشناسان آموزشی که نسبت به مربی گری آشنا بودند مصاحبه به عمل آمد و برای اجرای پرسشنامه با بهره گرفتن از روش تصادفی، 71 نفر از مدیران مدارس به عنوان نمونه انتخاب شدند. در تحقیق حاضر برای تحلیل داده های بخش کیفی پژوهش، از نظریه داده بنیاد و بر اساس دستورالعمل های ارائه شده توسط استراس و کوربین (سه مرحله کدگذاری استفاده گردید و داده‌های بخش کمی با بهره گرفتن از روش های آمار پارامتریک t تک گروهی و t دو گروه مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و آمار ناپارامتریک فرید من مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج یافته های حاصل از پژوهش نشان دهنده 11 مقوله کلی بود که در قالب مدل پارا دایمی شامل؛ شرایط علی، عوامل زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردهای تعاملی و عوامل پس آیندی قرار گرفت و بر اساس آن پرسشنامه و مدل کیفی پژوهش طراحی شد. درنهایت یافته های بخش کمی تحقیق نشان داد که از نظر مدیران مدارس شهرستان رباط کریم، شرایط و الزامات موردنیاز برای بکارگیری مربی گری در این مدارس مهیا نمی باشد و موانع بکارگیری مربی گری در این مدارس فراتر از حد متوسط می باشد. بنابراین در حال حاضر امکان بکارگیری مربی گری در مدارس شهرستان رباط‌کریم وجود ندارد هر چند که مدیران مدارس و کارشنانسان آموزش اذعان داشتند که در صورت استقرار چنین روشی، مزایای قابل توجهی برای این سازمان به ارمغان خواهد آمد).

کلید واژه: مربی گری، آموزش و بهسازی، امکان سنجی، شرایط و الزامات، موانع، حوزه ها.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه                                                                                                   1

بیان مسئله                                                                                              2

ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                              6

اهداف تحقیق                                                                                                   9

سوالهای تحقیق                                                                                                9

تعریف واژه ها و اصطلاحات                                                                           10

فصل دوم: ادبیات پژوهش           

مقدمه                                                                                                   13

بخش اول: مفاهیم و کلیات آموزش و بهسازی منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی بعنوان یکی از کارکردهای اساسی مدیریت                                  13

آموزش و بهسازی به عنوان یکی از خرده سیستم های مدیریت منابع انسانی                             15

دلایل نیاز به آموزش  و بهسازی                                                                      19

انواع روش های آموزش و بهسازی                                                                             22

بخش دوم: مربی گری در آموزش و بهسازی منابع انسانی                                          23

تاریخچه مربی گری                                                                                    24

تعاریف مربی گری                                                                                      25

تفاوت مربی گری و دیگر روش های بهسازی منابع انسانی                                         28

تفاوت مربی گری و آموزش                                                                            29

تفاوت مربی گری و مشاوره                                                                            30

تفاوت مربی گری و منتورینگ                                                                        32

دلایل افزایش شهرت و رواج مربی گری                                                              36

حوزه ها و زمینه های بکارگیری مربی گری                                                                   43

سازمان یادگیرنده، مربی گری و یادگیری                                                             45

انواع مربی گری                                                                                         47

سبک های مربی گری                                                                                 52

ایفاکنندگان اصلی یک رابطه مربی‌گری                                                              54

ویژگی های مربی گری                                                                                 58

اصول مربی گری                                                                                       61

مزایای مربی گری                                                                                      64

فرآیند مربی گری                                                                                      68

فرآیند مربی گری از دیدگاه تاچ                                                                       68

فرآیند مربی گری از دیدگاه پارسلو و وری                                                                 69

فرآیند مربی گری از دیدگاه بیورز و ریا                                                              72

مدل های مربی گری                                                                                   74

مدل CROW                                                                                                 74

مدل  CLEAR                                                                                                76

مدل ACHIEVE                                                                                            77

شرایط استقرار مربی گری                                                                                       83

شرایط و ویژگی های فردی                                                                                   83

شرایط و ویژگی های سازمانی                                                                                85

شرایط و ویژگی های مربی                                                                            90

موانع مربی گری                                                                                                 95

سنجش و ارزشیابی تأثیرات مربی گری                                                             97

الگوی ارزشیابی چهارسطحی کرک پاتریک                                                                    99

پنج سطح ارزشیابی فعالیت های مربی گری براساس الگوی ارزشیابی بازگشت سرمایه                   101

بخش سوم: معرفی کلی مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم                          110

بخش چهارم: پیشینه تحقیق                                                                          112

پژوهش های داخلی                                                                                    112

پژوهش های خارجی                                                                                  115

بخش پنجم : جمع بندی و ارائه چارچوب مفهومی                                                  126

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه                                                                                                   130

روش تحقیق                                                                                            130

جامعه آماری                                                                                            132

نمونه آماری                                                                                             132

ابزار گردآوری اطلاعات                                                                                 133

روایی و پایایی داده ها                                                                                         135

روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                         136

فصل چهارم: تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

مقدمه                                                                                                   139

یافته های کدگذاری باز                                                                                139

یافته های کدگذاری محوری                                                                          142

یافته های کدگذاری و انتخابی و ارائه مدل کیفی پژوهش                                          165

ساخت پرسشنامه                                                                                      168

بخش دوم: تجزیه و تحلیل داده های کمی                                                                    169

الف: تحلیل توصیفی متغیرهای دموگرافیکی                                                         171

ب: تحلیل و توصیفی استنباطی سؤالات پژوهش                                                    175

یافته های مربوط به سؤال اول                                                                        175

یافته های مربوط به سؤال دوم                                                                       182

یافته های مربوط به سؤال سوم                                                                       187

یافته های مربوط به سؤال چهارم                                                                     192

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری                                                                                   205

پیشنهادهای اجرایی                                                                                   217

پیشنهادهای پژوهشی                                                                                  218

محدودیت های پژوهش                                                                                219

منابع و مأخذ                                                                                            

منابع فارسی                                                                                            222

منابع لاتین                                                                                             226

ضمائم                    

پرسش های مصاحبه و پرسشنامه                                                                         240

محاسبه آلفای پرسشنامه                                                                                246

مقدمه

در محیط بسیار متغیر امروزی، منابع انسانی سرمایه ای گران سنگ[1] و دارای نقشی اساسی است و آموزش[2] بعنوان تنها طریق ایجاد و توسعه آن «اسلحه رقابتی» محسوب می شود (عباس زادگان و ترک زاده 1388 ) اهمیت آموزش و یادگیری بعنوان یک مزیت رقابتی بر همگان محرز و آشکار شده است. (الینگر,2002). امروزه آموزش سازمانی[3] نه فقط وظیفه و اقدامی جانبی و فرعی، بلکه از حساس ترین و اثربخش ترین فعالیت های سازمانی به شمار می آید. (قهرمانی، 1388 ). آموزش و بهسازی منابع انسانی[4]، نوعی سرمایه گذاری مفید محسوب می شود که اگر به درستی و شایستگی برنامه ریزی و اجرا شود. می توان بازده قابل ملاحظه ای داشته باشد (خراسانی و عیدی 1389 ).

آموزش همواره به عنوان وسیله ای مطمئن در جهت بهبود کیفیت، عملکرد و حل مشکلات در نظر قرار می گرید و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل می دهد. (ابطحی، 1383). در این راستا امروزه سازمان ها پول و هزینه زیادی را صرف برنامه های توسعه و بهسازی کارکنان شان می کنند و تلاش می کنند تا از استراتژی ها و روش های آموزش نوین و کارآمدی بهره گیرند- یکی از این روش ها و استراتژی ها، مربی گری[5] است. در واقع سازمان ها به دنبال آنند تا با بهره گیری از این روش آموزشی نیروی انسانی خود را توانمندتر ساخته و به بهبود عملکرد فردی و سازمانی و کسب مزیت رقابتی نائل آیند.

با وجود مزایای متعددی که برای مربی گری در امر آموزش و بهسازی نیروی انسانی شناخته شده است پژوهشهای کمی در سطح کشور به این موضوع پرداخته اند. بنابراین انجام پژوهشهایی که بتواند به تبیین و بکارگیری مربی گری در آموزش منابع انسانی کمک کند و شیوه بکارگیری در آن را، توسعه و بهبود دهد بسیار ارزشمند و حیاتی است.

 

بیان مسئله:

 امروزه در هر سازمانی افرادی تازه استخدام می شوند افرادی ارتقا داده می شوند، یا از سمتی به سمتی دیگر می روند. در هر سازمانی افراد به توسعه و پیشرفت برای رشد حرفه ای و یا بعبارتی حرفه‌ای شدن نیاز دارند. در هر سازمانی افراد به آموزش بعنوان مؤثرترین راه ارتقا دادن مهارت هایشان می نگرند. از این رو س ت که همزمان با انتشار نتایج مطالعات هاربینسون[6] و توسعه نظریه سرمایه گذاری در منابع انسانی توجه و تأکید بر آموزش نیروهای انسانی به عنوان رکن اصلی توسعه سازمان ها  در اولویت اول برنامه ریزی و مدیریت سازمان قرار گرفته است. بر همین اساس در طول نیم قرن گذشته توجه و سرمایه گذاری دولت ها و سازمان ها در فعالیت های آموزش و پژوهشی بطور روزافزون قرون گسترش یافته است (بزار جزایری، 1384). براستی آموزش و بهسازی یا آموزش سازمانی چیست؟ چه هدف یا اهدافی را دنبال می کند؟

آموزش و بهسازی کارکنان اقوامی راهبردی است که در سطح فردی باعث ارزشمندی فرد، در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح مالی و حتی فراملی منجر به افزایش بهره وری و نتایج مترتب بعدی می شود. بنابراین یکی از اقدامات زیربنایی که باعث کارآمدی سازمان ها می شود ایجاد یا در اختیار گرفتن توسعه پیوسته سرمایه انسانی از طریق آموزش و بهسازی آن است (خراسانی و عیدی، 1389) هدف اصلی فعالیت های آموزش سازمانی، ارتقا دادن ویژگی های فراگیران، تدوین اهدافی برای نیازهای مختلف آن ها و روش های تحقق آن اهداف است. هدف آموزش بسیار مهم است چرا که طراحی و محتوای برنامه های آموزشی را تعیین می کند (اولانین، 2008). بنابراین اهمیت آموزش ایجاب می کند تا سازمان ها سرمایه گذاری های بسیارگسترده ای را صرف برنامه های آموزش و بهسازی کنند و این اقدام اغلب بعنوان بخشی از برنامه های توسعه منابع انسانی سازمان ها مشاهده شود (اسچینا ،ایورسون  2005).

از این رو در سازمان هایی که به امر آموزش نیروی انسانی اهمیت بیشتری داده می شود نیروی انسانی هر لحظه در صدد کسب اطلاعات و راهکارهای عملی جدید به منظور دستیابی به بهره وری و کارآیی بهتر می باشد و اینگونه سازمان ها از خصوصیات پویایی، خلاقیت و بالندگی در جهت ایجاد تحولات اثربخش در عوامل درون سازمانی تعامل با محیط اجتماعی خود برخوردار هستند (بانی‌راد ،1383).امروزه آموزش و بهسازی و حفظ کارکنان خوب و ماهر برای بسیاری از سازمان های موفق دنیا، بعنوان بخشی از مزیت رقابتی سازمان تبدیل شده است. می توان نتیجه گرفت که به منظور دستیابی به اهداف توسعه حرفه ای و کسب این مزیت رقابتی، می توان از روش های آموزش و بهسازی جهت حمایت از یادگیری و آموزش بهره جست. حال این سوال مطرح می شود که کدام روش آموزش و بهسازی؟ آیا مقصود از روش های آموزش و بهسازی همان روش های سنتی آموزش، همچون سخنرانی[7] است؟ اما امروزه روش های آموزش سنتی مثل گذشته کاربرد ندارند و در میان سازمان ها از محبوبیت چندانی برخوردار نمی باشند. امروزه سازمان ها و صنایع پیشرو و مو فق در سراسر جهان به روش های جدیدتری همچون مربی گری[8] روی آورده اند. سازمان‌هایی همچون ناسا[9]، و ودافون[10]، ولوو[11]، کوکاکولا[12] و غیره از جمله سازمان هایی هستند که مربی گری را در زمره فعالیت های آموزش نیروی انسانی خود قرار داده اند و حتی انجمن ها و مؤسسات فعال در حوزه آموزش و بهسازی همچون انجمن آموزش و بهسازی آمریکا (ASTD[13]) انجمن پرسنل و بهسازی (CIPD[14]) انجمن مدیریت آمریکا (AMA[15]) و یا فدراسیون بین المللی مربی (ICF[16]) فعالیت های گسترده‌ای را در حوزه مربی گری انجام می دهند.

مربی گری یکی از روش های آموزش کارکنان است که همانند دیگر روش های آموزشی برای رشد و بالندگی نیروی انسانی مورد استفاده قرار می گیرد. (گرنت، کاواناچ، 2004) (دایدریچ، 2001) (اسپیر، ب یکن، 2003)

مربی گری روشی مؤثر جهت ارتقای یادگیری است که می تواند تأثیری مثبت بر سود و زیان سازمان داشته باشد و هم چنین می تواند مزایای محسوسی را برای افراد و سازمان ها به ارمغان آورد (رنارد، ,2005). در دهه اخیر ابزار مربی گری محبوبیت چشم گیری میان رهبران و کارکنان و سازمان ها یافته است. به گونه ای که سازمان ها و کارکنانشان به مربی گری توجه زیادی مبذول داشته و منابع مادی، مالی و انسانی زیادی را بر روی آن سرمایه گذاری می کنند. امروزه حداقل نیمی از 1000 شرکت برتر و پیشرو[17] دنیا مربی گری را به اشکال مختلف برای کارکنانشان فراهم می آورند.

سازمان ها از مربی گری بعنوان روشی جهت مقابله با چالش های در پیش رویشان و پاسخ دادن به تقاضاهای موجود استفاده می کنند چرا که مربی گری روشی است که در آن نیازی نیست فرد از محیط کارش جداگردد. بلکه اساساً روشی است که فرد در حین انجام کار و وظیفه خود آموزش می‌بیند.

اساساً فرآیند مربی گری بر دو امر متمرکز است. کمک کردن به کارکنان در جهت اینکه نیازهای مربوط به بهبود عملکردشان را شناسایی کنند.

متعهد ساختن آن ها در جهت این امر که مراحل بهبود عملکرد را بطور مداوم دنبال نمایند (فیلیپس، 1998).

اما با وجود مباحث فوق که بیانگر نقش و اهمیت مربی گری برای سازمان هاست، این سوال مطرح می‌شود که برای ایجاد و استقرار مربی گری در سازمان ها چه شرایط و الزاماتی ضروری و موردنیاز است؟ از آن جا که روش مربی گری یک محیط یادگیری دقیق و به موقع ایجاد می کند، برای آنکه بتواند آموزش را غنا ببخشد و امکان یک فرآیند یادگیری پایدار را فراهم آورد نیازمند وجود برخی شرایط و الزامات است. در حقیقت در این پژوهش بحث بر سر مسئله چرایی بکارگیری مربی گری در فعالیت‌های آموزش و بهسازی نیست، بلکه چگونگی دستیابی و استفاده هرچه بیش تر، بهتر و سریع‌تر از مربی گری در سازمان هاست. اینکه چه شرایط و الزاماتی برای استقرار چنین روشی موردنیاز است؟ مربی گری در چه حوزه ها و زمینه هایی قابل ارائه و بکارگیری است؟ موانع بکارگیری مربی گری در فعالیت های آموزش و بهسازی چگونه و به چه میزان است؟ آیا در آموزش و پرورش که یکی از سازمان های بزرگ و برتر کشور است و به امر آموزش و بهسازی نیروی انسانی خود توجه زیادی مبذول می دارد و هزینه و بودجه های بسیاری را صرف آموزش و بهسازی کارکنانش می کند امکان بکارگیری چنین روش آموزشی وجود دارد؟ استقرار چنین روشی چه مزایا و معایبی را در پی خواهد داشت؟ بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد با بهره گرفتن از روش ترکیبی[18]، نظر مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم را نسبت به امکان سنجی بکارگیری مربی گری از فعالیت های آموزش و بهسازی این اداره را در قالب پاسخ یابی برای سوالات مذکور مورد بررسی قرار دهد.

 

ضرورت و اهمیت تحقیق

افزایش کارایی[19] سازمان ها در گرو افزایش کارآیی منابع انسانی است و افزایش کارایی منابع انسانی به آموزش و توسعه دانش و مهارت و ایجاد رفتارهای مطلوب جهت کار کردن موفقیت آمیز بستگی دارد. (ابطحی، 1373). امروزه بهره برداری حداکثر از سرمایه های انسانی برای سازمان ها به دلایلی از جمله پیشرفت شتابان فناوری های مختلف، رقابت روزافزون، تقاضا برای افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها امری گریزناپذیر شده است. سازمان های امروزی آگاهی بیشتری نسبت به فشار رقابتی داشته و به تبع آن سازمان های موفق و پویا در تلاشند تا با تدوین و بکارگیری استراتژی های آموزش و کسب و کار همچون مربی گری به نتایج کارآمدتری نایل آیند.

ویژگی های سازمان های مدرن هم چون ساختار سازمانی مسطح و امنیت شغلی پایین، اغلب متوجه کارکنان می شود. در این راستا افراد تازه استخدام شده و یا تازه ارتقا یافته جهت سازگاری با این تغییرات نیازمند رشد و توسعه سریع هستند. مربی گری می تواند جهت حمایت از این افراد مفید واقع شود در واقع مربی گری، سازگاری و انعطاف پذیری لازم را جهت هدایت و حمایت از افراد دارای سبک یادگیری مختلف فراهم آورد (جاوویس، 2004).

مربی گری موضوعی است که انتظار می رود بزودی مورد استقبال وسیع مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی و سازمان هایی که آموزش و بهسازی نیروی انسانی خود را یکی از استراتژی های مهم در دستیابی به اهداف عالیه خود انتخاب کرده اند. قرار گیرد(سلطانی، 1389). چرا که نیروی انسانی در هر سازمان ارزشمندترین سرمایه آن سازمان محسوب می گردد.

مربی گری یک ابزار کامل برای یادگیری دقیق و به موقع است و زمان بسیار کمتری را می گیرد و می‌تواند به اختیار کارمندان برنامه ریزی شود. هم چنین مربی گری، یک راه عالی برای ارتقای آنچه که به افراد آموزش داده شده است، می باشد. (صفرزاده و همکاران،1390). بطور کلی مهم ترین عواملی که ضرورت بکارگیری و مربی گری را توجیه می کنند عبارتند از:

1- تحول سریع محیط های کسب و کار

2- یادگیری و آموزش مادام العمر

3- ویژگی های سازمان های مدرن

4- نیاز به توسعه فرد و به موقع

5- بهبود تصمیم گیری کارکنان

6- مسئولیت های فردی برای رشد و توسعه

7- مجهز کردن افراد به دانش و مهارت های جدید

8- بهبود روابط فردی و میان فردی

9- حمایت از دیگر فعالیت های آموزش و بهسازی (رناول، 2005)

از این رو می توان گفت که زمانیکه بحث آموزش و بهسازی نیروی انسانی در سازمان ها مطرح می‌گردد، بایستی نسبت به بکارگیری روش ها و تکنیک هایی که در امر بهسازی و بالندگی نیروی انسانی تأثیر گذارند توجه زیادی مبذول داشت و از روش هایی استفاده نمود که به تحقق اهداف فردی و سازمانی کمک نمود. همسو و سازگار با تغییرات محیطی باشند. افراد را در برابر تغییرات علمی، تکنولوژیکی و محیطی مجهز سازند و آن ها را نسبت به یادگیری و آموزش و بهبود عملکرد و ارتقای توانایی هایشان متعهد سازند. نتایج حاصل از مربی گری می تواند شامل بهبود عملکرد، بهبود، روابط کاری، کارهای تیمی بهتر و کاهش تعارضات باشد. هم چنین زمانیکه مربی گری میان ارزش ها و اهداف فردی و سازمانی هم ترازی بهتری را ایجاد کند نتایج اغلب شامل افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی افراد می گردد.(ناسا،  2006).

با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که مواردی همچون اهمیت و ارزش مربی گری برای فعالیت های آموزش و بهسازی، ناکافی بودن تلاش های انجام شده به منظور بکارگیری مناسب مربی‌گری در آموزش منابع انسانی، کمبود تحقیقات انجام شده در زمینه عوامل و مؤلفه های تأثیرگذار در استقرار مربی گری و هم چنین مفید بودن بهره گیری از نتایج تحقیق حاضر، در برنامه ریزی و اتخاذ روش های آموزشی جدیدی همچون مربی گری در سیستم آموزشی سازمان ها، از جمله دلایل و شواهدی هستند که ارزشمندی ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر را مشخص می کنند. از این رو تحقیق حاضر به منظور امکان سنجی بکارگیری مربی گری در فعالیت های آموزشی و بهسازی مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم انجام شده است تا نظر مدیران آموزشی این اداره را نسبت به امکان کاربست چنین روشی مورد بررسی قرار دهد.

 

اهداف تحقیق

هدف کلی: امکان سنجی بکارگیری مربی گری در فعالیت های آموزش و بهسازی منابع انسانی

 

اهداف جزیی تحقیق:

* بررسی شرایط و الزامات ضروری برای بکارگیری مربی گری در فعالیت های آموزش و بهسازی

* بررسی حوزه هایی از فعالیت های آموزش و بهسازی که می توان مربی گری را بکار گرفت

* بررسی موانع بکارگیری مربی گری در فعالیت های آموزش و بهسازی

* بررسی مزایای حاصل از بکارگیری مربی گری در فعالیت های آموزش و بهسازی

* بررسی معایب حاصل از بکارگیری مربی گری در فعالیت های آموزش و بهسازی

 

سؤال های تحقیق

سؤال کلی تحقیق:

تا چه میزان امکان بکارگیری مربی گری در فعالیت های آموزش و بهسازی منابع انسانی مدیران مدارس شهرستان رباط کریم وجود دارد.

سوال های جزئی تحقیق

1- تا چه میزان امکان استقرار مربی گری از لحاظ شرایط و الزامات درمدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم وجود دارد؟

2- موانع بکارگیری مربی گری در فعالیت های آموزش و بهسازی مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم کدامند؟

3- حوزه های استقرار مربی گری در فعالیت های آموزش و بهسازی مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم کدامند؟

4- مزایا و معایب بکارگیری مربی گری برای فعالیت های آموزش و بهسازی مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم کدامند؟

 

تعریف واژه ها و اصطلاحات

شرایط و الزامات مربی گری: در این پژوهش، منظور از شرایط و الزامات مربی گری به آن دسته از شرایطی است که برای استقرار مربی گری در فعالیت های آموزش و بهسازی مدارس، لازم و ضروری است. از این رو به منظور بررسی نظر مدیران آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم نسبت به شرایط و الزامات مربی گری در این مدارس، از گویه های پرسشنامه ای استفاده  شد که براساس نتایج مصاحبه با خبرگان آموزش بدست آمده اند این شرایط عبارتند از شرایط فردی، مربی و شرایط اداری.

حوزه های مربی گری، در این پژوهش منظور از حوزه های مربی گری، حوزه ها و زمینه هایی هستند که مربی گری برای آن ها قابل اجرا و قابل کاربرد است و از این رو به منظور بررسی نظر مدیران آموزش آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم نسبت به حوزه های بکارگیری مربی گری در این اداره، از گویه های پرسشنامه ای استفاده شد که براساس نتایج مصاحبه با خبرگان آموزش بدست آمده اند. طبق نتایج حاصل از مصاحبه ها این حوزه شامل حوزه های بهسازی و مدیریتی است.

موانع مربی گری: منظور از موانع مربی گری در این پژوهش، شناسایی عوامل و موانعی است که از اجرای مربی گری درمدارس ممانعت به عمل می آورند به منظور بررسی این موانع در آموزش وپرورش شهرستان رباط کریم ، از گویه هایی که براساس مصاحبه با خبرگان آموزش حاصل شده اند استفاده گردیده است.

مزایا و معایب مربی گری: در این پژوهش منظور از مزایا و معایب مربی گری، عبارت است از بررسی عواملی که پس از اجرای مربی گری در یک مدرسه حاصل می شود. از آن جا که در این پژوهش، مربی گری در مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم اجرا نشده است، صرفاً نظرات مدیران این مدارس نسبت به مزایا و معایب مربی گری مورد بررسی قرار گرفته است.

مربی گری: الف) مربی گری: بالفعل ساختن استعدادها و توانایی های افراد جهت به حداکثر رساندن عملکرد آن ها می باشد. در این پژوهش، منظور از مربی گری استفاده از دانش، مهارت و نگرش افراد برای حل مسائل فردی، اجتماعی  کاری آنها می باشد تا در نتیجه آن بتوانند رفتار خودو همکاران  را تغییر، اصلاح و بازسازی نمایند. از این رو برای سنجش امکان استقرار مربی گری درمدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم ، با توجه به ادبیات پژوهش و کارهای انجام شده در این زمینه، براساس مصاحبه با خبرگان آموزش و افراد مطلع نسبت به مربی گری، پرسشنامه ای در طیف لیکرت طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است که گویه های آن شرایط و الزامات، موانع، حوزه های استقرار و مزایا و معایب مربی گری را پوشش می دهد. (ویت مور،  2002).

امکان سنجی: مطالعه ای است که میزان امکان پذیر بودن یا عملی بودن یک استراتژی یا پروژه را تعیین  می کند. (یونسکو,1992 به نقل از آزادمنش، 1384). امکان سنجی بررسی قابلیت اجرای یک طرح را مدنظر قرار داده و درصدد است مسأله را از زوایای مختلف ارزیابی کند (فتحی و اجارگاه، 1382). در این پژوهش منظور از امکان سنجی مربی گری، بررسی شرایط، حوزه ها، موانع، مزایا و معایب مربی گری است که از طریق مصاحبه با مدیران و پرسشنامه برای مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم سنجیده شده است.

تعداد صفحه :263

قیمت :37500 تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com