پایان نامه ارشد: نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد …

دانلود پایان نامه

عنوان : نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت عمومی خصوصی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A)

گرایش ” :   مالی  “

عنوان :

نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور و بررسی عوامل موثر در مشارکت عمومی خصوصی

استاد راهنما :

دکترفریدون رهنمای رودپشتی

استاد مشاور :

دکترموسی احمدی

تابستان 1393


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
عنوان                                                                                                                        صفحه
فصل اول- کلیات تحقیق(پروپازال) 2
1-1-  مقدمه 2
1-2- بیان مساله تحقیق 3
1-3- سابقه موضوع 4
1-4- اهمیت موضوع 5
1-5- اهداف تحقیق 6
1-6- چهارچوب نظری 6
1-7- مدل تحقیق 8
1-8- فرضیات یا سوالات تحقیق 8
1-9- روش تحقیق 9
1-10- جامعه تحقیق 9
1-11- روش نمونه گیری و حجم نمونه 9
1-12- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 10
1-13- روش تجزیه وتحلیل 10
1-14- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق 10
فصل دوم- ادبیات نظری تحقیق 14
2-1- سابقه و پیشینه تحقیق 14
2-2- ادبیات تحقیق و مبانی نظری 16
2-2-1- تامین مالی پروژه محور 16
2-2-1-1- مقدمه 16
2-2-1-2- شیوه های مختلف تامین مالی 17
2-2-1-3- ساختار تامین مالی 19
2-2-1-4- تعریف تامین مالی پروژه محور 24
2-2-1-5- تاریخچه تامین مالی پروژه محور 25
2-2-1-6- مشخصات یک تامین مالی پروژه محور 28
2-2-1-7- طرفین حاضر در تامین مالی پروژه محور 29
2-2-1-8- نکاتی مهم در هنگام تعیین استراتژی های تامین مالی 30
2-2-1-9- جمع بندی 31
2-2-2- مشارکت عمومی خصوصی 32
2-2-2-1-تاریخچه و اهمیت مشارکت عمومی خصوصی 32
2-2-2-2- اهمیت پروژه های زیرساختی 34
2-2-2-3- تعریف مشارکت عمومی خصوصی 35
2-2-2-4- مدل های مشارکت عمومی خصوصی 39
2-2-2-5- قراردادهای BOT، رایج‌ترین شیوه مشارکت عمومی خصوصی 40
2-2-2-6- منافع مشارکت عمومی خصوصی 42
2-2-2-7- فرایند مشارکت عمومی خصوصی 43
2-2-2-8- تفاوت مشارکت عمومی خصوصی با تدارکات سنتی و خصوصی سازی 44
2-2-2-9- پیاده سازی مشارکت عمومی خصوصی 47
2-2-2-10- ریسک های مشارکت عمومی خصوصی 48
2-2-2-11- ملاحظات اساسی در زمینه مشارکت عمومی- خصوصی 50
2-2-2-12- نگاهی به مشارکت عمومی- خصوصی در کشورهای مختلف 51
2-2-2-13- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 57
2-2-3- اقتصاد 57
2-2-3-1- مقدمه 57
2-2-3-2- اقتصاد چیست؟ 58
2-2-3-3- موضوع مورد مطالعه اقتصاد 59
2-2-3-4-تعاریف 60
2-2-3-5-توسعه اقتصادی 61
فصل سوم- روش تحقیق 65
3-1- روش تحقیق 65
3-2- اهداف تحقیق 65
3-3- فرضیه های تحقیق 65
3-4- جامعه آماری 66
3-5- روش نمونه گیری و نمونه آماری 66
3-6- روش جمع آوری اطلاعات 66
3-6-1- پایگاه داده WDI شاخص های توسعه جهانی (World Development Indicators) 67
3-6-2- پایگاه داده بنیاد هریتیج 68
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 71
3-8- وضعیت فرضیه ها، متغیرها و منابع اطلاعاتی هر یک از متغیرها 71
3-9- روش آماری 72
فصل چهارم- تحلیل داده ها و یافته های پژوهش 75
4-1- آزمون فرضیات تحقیق 75
4-2-آماره های توصیفی متغیرها 83
4-3- جمع بندی فصل 84
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها 86
5-1- مقدمه 86
5-2- نتیجه گیری و تحلیل یافته های تحقیق 86
5-3- مقایسه با نتایج تحقیقات گذشته 89
5-4- نتیجه گیری 90
5-5-  محدودیت های تحقیق 90
5-6- پیشنهاد ها 91
5-6-1- پیشنهاد ها مبتنی بر نتایج تحقیق: 91
5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی: 92
منابع و ماخذ 95
– منابع و ماخذ فارسی 95
– منابع و ماخذ انگلیسی 96
 
 
 
 
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                                 صفحه
جدول 2- 1- مقایسه روش های مختلف تامین مالی از ابعاد مختلف 18
جدول 2-2- موارد مهم در هنگام تعیین استراتژی های تامین مالی 30
جدول 2- 3- برخی مدل های عمومی مشارکت عمومی خصوصی 39
جدول2- 4- مقایسه مشارکت عمومی خصوصی و تدارکات عمومی سنتی 45
جدول 2- 5- تفاوت مشارکت عمومی خصوصی با خصوصی سازی 46
جدول3- 1- وضعیت فرضیه ها، متغیرها و منابع اطلاعاتی هر یک از متغیرها 70
جدول4-1- نتیجه آزمون فرضیه دوم 76
جدول4-2- نتیجه آزمون فرضیه چهارم 77
جدول4-3- نتیجه آزمون فرضیه ششم 79
جدول4- 4- ضریب همبستگی و ارتباط بین متغیرها 80
جدول4-5- نتایج حاصل از برآورد مدل با بهره گرفتن از دادگان پانل 83
جدول4-6- خلاصه وضعیت فرضیه ها با درجه اطمینان 90 درصد 82
جدول4-7- آماره های توصیفی متغیرها 83
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                       صفحه
شکل2- 1- تامین مالی عمومی 20
شکل 2- 2- تامین مالی شرکتی 21
شکل 2-3- تامین مالی پروژه 23
شکل 2-4- طرفین حاضر در تامین مالی پروژه محور 29

  

 
فصل اول
 
 

فصل اول- کلیات تحقیق(پروپازال)

1-1-  مقدمه

اجرای پروژه های مختلف زیرساختی از جمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود. از آنجایی که دولت ها به دنبال ارائه خدمات کاراتر و با کیفیت بالاترمی باشند، لذا همواره تدابیر ویژه ای را در جهت تسهیل و تسریع در اجرای پروژه های مذکور بکار می بندند. با توجه به ساختار بخش های عمومی کشورها و مشکلات و آسیب های موجود، شاهد طولانی شدن و اجرای ناکارآمد پروژه های زیرساختی در بخشهای مختلف به دلایلی همچون رویکردهای بروکراتیک و دولتی هستیم که به نوبه خود موجب کاهش کیفیت ارائه خدمات نیز می شود.  از سوی دیگر بودجه و منابع مالی دولت ها نیز کفاف سرمایه گذاری دراین بخش ها را بطور کامل نمی دهد. این درحالیست که پتانسیل و ظرفیت های موجود کشورها نیاز به بهره گیری از تخصص و نوآوری بخش خصوصی در خصوص اجرای پروژ ه های زیرساختی را بیش از پیش نمایان می سازد.
تجارب کشورهای مختلف جهان حاکی ازاین است که عواملی همچون محدودیت منابع مالی و بودجه ای دولت ها برای تامین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها، کشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آن ها بکارببندند که این تلاش ها در قالب مشارکت های عمومی-خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشورها شده است.
از همین رو اقتصاددانان نهادهای اقتصادی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و بسیاری از اقتصاددانان دانشگاهی نظریه مدیریت عمومی سنتی[1] را کنار گذارده و برای رفع مشکلات و افزایش ارائه خدمات کشورها از طریق توسعه پروژه های زیرساختی، راه حلهایی را پیشنهاد نمودند. مشارکت های عمومی خصوصی[2] از جمله این راه حل ها بودند. بسیاری از اقتصاددانان با تأکید بر اهمیت رابطه بین بخش عمومی و بخش خصوصی در اقتصادها، تاخیر در تکمیل پروژه های زیر ساختی، کمبود سرمایه گذاری و کیفیت پایین خدمات عمومی درکشورهای خصوصا در حال توسعه را ناشی از سیاست های نامناسب یا مداخله مستقیم دولت در طراحی، ساخت، تامین مالی و پشتیبانی فرض کردند. حاصل این فرض ارائه راهکارهای مشارکت بخش عمومی و بخش خصوصی دراجرای پروژه های زیرساختی بود. مطالعات انجام شده نشان داده که نتیجه مشارکت های عمومی خصوصی عمدتا نتیجه بخش بوده و افزایش مشارکت بخش خصوصی همراه با نظارت بخش خصوصی باعث رشد ارائه خدمات بخش عمومی شده است.
[1] Traditional Public Management
[2] public-private partnership (PPP)
تعداد صفحه : 110
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.