پایان نامه ارشد: مقایسه اثر بخشی آموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس بر …

دانلود پایان نامه

عنوان : مقایسه اثر بخشی آموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس بر کیفیت زندگی و شادکامی زنان یائسه

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی  

گروه روانشناسی

عنوان :

مقایسه اثر بخشی آموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس بر کیفیت زندگی و شادکامی زنان یائسه

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر مرتضی ترخان

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر علی رضا آقا یوسفی


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………
فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 3
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………. 5
اهمیت ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………… 12
اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 13
فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 14
تعیین متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 18
تعاریف نظری…………………………………………………………………………………………………………. 18
تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………. 20
فصل دوم: ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………..
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 23
حیطه اول: هیجان و هوش هیجانی……………………………………………………………………………….. 25
هوش چیست………………………………………………………………………………………………………….. 26
پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی………………………………………………………………………………….. 27
هیجان چیست…………………………………………………………………………………………………………. 29
نوع متفاوتی از هوش………………………………………………………………………………………………… 30
انواع هوش چندگانه کدامند…………………………………………………………………………………………. 31
هوش هیجانی چیست……………………………………………………………………………………………….. 35
مدل هیجانی چهار عنصری هوش هیجانی………………………………………………………………………. 37
اهمیت هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………… 42
هوش هیجانی در تفکر خلاق به چند طریق به ما کمک می‌کند…………………………………………….. 43
اهمیت هوش هیجانی در کنترل هیجانات……………………………………………………………………….. 43
اهمیت هوش هیجانی در روابط اجتماعی……………………………………………………………………….. 44
اهمیت هوش هیجانی در مدیریت………………………………………………………………………………… 45
اهمیت هوش هیجانی در موفقیت افراد………………………………………………………………………….. 46
ادراک هیجانات……………………………………………………………………………………………………….. 47
تاریخچه شکل‌گیری هوش هیجانی……………………………………………………………………………….. 49
ضوابط هوش معیار…………………………………………………………………………………………………… 59
تمایز اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………….. 60
سواد هیجانی…………………………………………………………………………………………………………… 61
هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………………………. 62
توانش هیجانی………………………………………………………………………………………………………… 63
روی آوردهای نظری………………………………………………………………………………………………… 65
پارادایم هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………….. 66
الگوهای هوش هیجانی……………………………………………………………………………………………… 68
هوش هیجانی مبتنی بر رگه و توانش…………………………………………………………………………….. 69
الگوهای آمیخته……………………………………………………………………………………………………….. 71
هوش هیجانی و انطباق با رویدادهای استرس‌زا……………………………………………………………….. 72
هوش هیجانی و اجتماعی و عوامل تشکیل دهنده‌ی آنها…………………………………………………….. 75
تاریخچه و تعریف استرس…………………………………………………………………………………………. 82
فیزیولوژی استرس……………………………………………………………………………………………………. 83
نظریه‌های مربوط به استرس………………………………………………………………………………………… 85
نشانه‌های شایع استرس……………………………………………………………………………………………… 87
آموزش هوش هیجانی راه مقابله با استرس……………………………………………………………………… 88
راهبردهای مقابله‌ای………………………………………………………………………………………………….. 89
آموزش ایمن سازی در مقابل استرس……………………………………………………………………………. 89
توصیف اهداف و مراحل……………………………………………………………………………………………. 90
مراحل و روش اجرای شیوه ایمن سازی در مقابل استرس………………………………………………….. 92
مرحله اول: مفهوم سازی……………………………………………………………………………………………. 92
مرحله دوم: اکتساب و تمرین مهارتها……………………………………………………………………………. 93
مرحله سوم: کاربرد و پیگیری مستمر…………………………………………………………………………….. 95
یائسگی ………………………………………………………………………………………………………………… 96
مسئله روحی…………………………………………………………………………………………………………… 97
پوکی استخوان…………………………………………………………………………………………………………. 97
زندگی جنسی…………………………………………………………………………………………………………. 98
گر گرفتگی…………………………………………………………………………………………………………….. 99
تغییر سوخت و ساز………………………………………………………………………………………………….. 99
تغییر دستگاه ادراری…………………………………………………………………………………………………. 99
نامنظمی خواب و تعریق……………………………………………………………………………………………. 99
کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………………. 100
تعریف کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………….. 105
ابعاد کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………………… 107
ابزار اندازه‌گیری عمومی در مقابل ابزار خاص………………………………………………………………….. 109
پژوهش‌های کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………. 112
شادکامی………………………………………………………………………………………………………………… 115
تفاوت‌های فردی در شادکامی…………………………………………………………………………………….. 116
خرده مقیاس‌های شادکامی………………………………………………………………………………………….. 119
رضایت از زندگی…………………………………………………………………………………………………….. 119
حرمت خود……………………………………………………………………………………………………………. 119
بهزیستی فاعلی……………………………………………………………………………………………………….. 121
خلق مثبت……………………………………………………………………………………………………………… 121
رضایت خاطر…………………………………………………………………………………………………………. 122
کیفیت زندگی در یائسگی………………………………………………………………………………………….. 123
تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………… 124
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………….. 136
فصل سوم:‌ روش‌شناسی تحقیق………………………………………………………………………………….
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 145
جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………… 145
حجم نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………. 145
روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 145
طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 146
ابزار گردآوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………… 146
پرسشنامه کیفیت زندگی…………………………………………………………………………………………….. 146
پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………. 148
پرسشنامه شادکامی…………………………………………………………………………………………………… 149
پایایی پرسشنامه شادکامی…………………………………………………………………………………………… 151
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………. 152
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………….
مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 154
آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………. 154
جدول 1-4: توزیع درصد و فراوانی آزمودنیها با توجه به سن…………………………………………….. 154
جدول 2-4: توزیع درصد و فراوانی آزمودنیها با توجه به تحصیلات……………………………………. 156
جدول 3-4: توزیع درصد فراوانی وضعیت اقتصادی آزمودنیها…………………………………………… 157
آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………. 159
جدول 4-4: اطلاعات توصیفی گروهای آزمایشی با توجه به متغیر کیفیت زندگی……………………. 159
جدول 5-4: تجزیه و تحلیل واریانس یک‌ طرفه برای گروه های آزمایشی با توجه به متغیر کیفیت زندگی    
فرضیه‌های فرعی……………………………………………………………………………………………………… 159
جدول 6-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر کیفیت زندگی  161
فرضیه کلی شاخص اول (روانشناختی کیفیت زندگی)…………………………………………………. 162
جدول 7-4: اطلاعات توصیفی گروه های آزمایشی با توجه به متغیر روانشناختی کیفیت زندگی 162
جدول 8-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروه های آزمایشی با توجه به متغیر روانشناختی کیفیت زندگی   162
فرضیه‌های فرعی شاخص اول……………………………………………………………………………….. 163
جدول 9-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر روانشناختی کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………………… 163
جدول 10-4: اطلاعات توصیفی گروه های آزمایشی با توجه به متغیر روابط اجتماعی…………. 164
جدول 11-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروه های آزمایشی با توجه به متغیر روابط اجتماعی    165
فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 165
جدول 12-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر روابط اجتماعی……………………………………………………………………………………………………… 166
فرضیه کلی شاخص سوم (حیطه محیط و وضعیت زندگی)…………………………………………… 166
جدول 13-4: اطلاعات توصیفی گروهـهای آزمایـشی با تـوجه به متغیر حیطه محیط و وضعیت زندگی……167
جدول 14-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروه های آزمایشی با توجه به متغیر حیطه محیط و وضعیت زندگی……. 167
فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 168
جدول 15-4:‌ اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر محیط و وضعیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………………… 168
فرضیه کلی دوم…………………………………………………………………………………………………. 169
جدول16-4: اطلاعات توصیفی گروه های آزمایشی با توجه به متغیر شادکامی…………………… 169
جدول 17-4: تجزیه و تحلیـل واریانس یکطرفه بـرای گروهـهای آزمایشی با توجه به متـغیر شادکامـی     170
فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 170
جدول 18-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر شادکامی….171
فرضیه‌های مربوط به شاخص‌های شادکامی……………………………………………………………….. 171
فرضیه کلی شاخص اول (رضایت از زندگی)…………………………………………………………….. 171
جدول 19-4: اطلاعات توصیفی گروه های آزمایشی با توجه به متغیر رضایت از زندگی……… 172
جدول 20-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروه های آزمایشی با توجه به متغیر رضایت از زندگی 172
فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 172
جدول 21-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر رضایت از زندگی……………………………………………………………………………………………………………………… 173
فرضیه کلی شاخص دوم (حرمت خود)…………………………………………………………………… 174
جدول22-4: اطلاعات توصیفی گروه های آزمایشی با توجه به متغیر حرمت خود………………. 174
جدول23-4: تجـزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروه های آزمایشی با توجه به متغیر حرمت خود………174
فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 175
جدول 24-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر حرمت خود…175
فرضیه کلی شاخص سوم (بهزیستی فاعلی)………………………………………………………………. 176
جدول 25-4: اطلاعات توصیفی گروه های آزمایشی با توجه به متغیر بهزیستی فاعلی…………. 176
جدول 26-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروه های آزمایشی با توجه به متغیر بهزیستی فاعلی…177
فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 177
جدول 27-4: اطلاعات مربوط به تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر بهزیستی فاعلی…178
فرضیه کلی شاخص چهارم (رضایت خاطر)……………………………………………………………… 178
جدول 28-4: اطلاعات توصیفی گروه های آزمایشی با توجه به متغیر رضایت خاطر…………… 179
جدول 29-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروه های آزمایشی با توجه به متغیر رضایت خاطر…..179
فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 179
جدول 30-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر رضایت خاطر……………………………………………………………………………………………………………………… 180
فرضیه کلی شاخص پنجم (خلق مثبت)……………………………………………………………………. 181
جدول 31-4: اطلاعات توصیفی گروه های آزمایشی با توجه به متغیر خلق مثبت……………….. 181
جدول 32-4: تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه برای گروهـهای آزمایشی با تـوجه به متغیر خلق مثـبت…..181
فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………… 182
جدول 33-4: اطلاعات مربوط به پیگیری تست توکی (HSD) در خصوص تفاوت بین میانگین متغیر خلق مثبت…183
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………..
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 185
تبیین و تحلیل فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………… 185
محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 204
پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………. 204
پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………….. 205
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………. 208
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………… 217
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………… 231
چکیده:
زمینه هدف: هوش هیجانی با آگاه ساختن انسان از هیجانات گوناگون موجب میشود که او به یاری هیجانات نیرومند و فعال سازی آنها ، به شرایط تحمیل شده و یا موقعیت های اجباری و استرس آمیز ، پاسخ های جرأت آمیز داده، از ساخت وجودی خود دفاع کند . در مورد ارتباط بین کیفیت زندگی و یا ئسگی محققین اختلاف نظر دارند، برخی از مطالعات نشان داده است که ارتباط مثبتی بین کیفیت زندگی و مراحل مختلف یائسگی وجود دارد. یعنی زنانی که فراوانی و شدت علائم در آنها بیشتر است کیفیت زندگی پایین تری دارند.لذا در تحقیق حاضرما در پی مقایسه اثر بخشی آموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس بر کیفیت زندگی و شادکامی زنان یائسه   می باشد.
روش کار: روش نیمه آزمایشی و طرح تحقیقی آن عبارت است از طرح سه گروهی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل که دیاگرام آن بصورت زیر استفاده گردید . جامعه آماری در این تحقیق از کلیه زنان یائسه مراجعه کننده که با مؤسسه راهیان سلامت همکاری می کنند. نمونه آماری عبارت است از 45 نفر از این زنان که به صورت تصادفی به سه گروه 15 نفری تقسیم می شوند.
ما در این تحقیق بسته آموزشی هوش هیجانی و کیفیت زندگی را برای آموزش مقابله با استرس در زنان مورد آموزش قرار دادیم .
یافته های تحقیق: نتایج تحقیق نشان داده است آموزش هوش هیجانی و کیفیت زندگی به صورت معناداری در کاهش استرس و به شادکامی در زنان یائسه منجر شده است.
فصل یکم: موضوع پژوهش
1-1- مقدمه
زنان از مهم ترین ارکان جامعه و خانواده بوده و سلامت اجتماع در گروه تأمین نیازهای مختلف آنان است .درحالی که یکی ازبحرانی ترین مراحل زندگی زنان ، یائسگی می باشد.
تعیین سن یائسگی تا حدودی دشوار بوده و براساس تخمین حاصل از مطالعات مقطعی ، متوسط آن حدود 50 تا 52 سالگی است. با وجود افزایش امید به زندگی ، سن شروع یائسگی یا قطع قاعدگی تغییر نکرده وزنان تا حدود 30 سال یا بیشتر ( بیش از یک سوم) عمر را در یائسگی و یا حوالی یائسگی
 می گذرانند. از نظرساختار جمعیتی ، بیشتر از 50درصدجمعیت کشور ایران زیر 23 سال و در حدود 6/6 درصد جمعیت ، سالمند بوده و تعدادافراد این قشر در خال فزونی است، بنابر این هم مشکل کشورهای جهان سوم ( از نظر جوان بودن جمعیت ) و هم مشکلات ناشی ازرشد سالمندان وجود دارد .(کوستا[1] ،1980)
به نظر می رسد تعدادعلایم یائسگی بی شمار است اما خوشبختانه هیچ کس همه آنها را تجربه نکرده ، بعضی از زنان اصلاً علایم آشکار ی ندارند. با وجود این تحمین زده  می شود حدود 75درصد زنان پس از یائسگی علایم حادی را تجربه می کنند.(فریدمن[2]،2000)
بسیاری از مردم معتقدند که استرس و بیماری با یکدیگر ارتباط دارند. حق با آنان است. محققان این اعتقاد را تأیید کرده و برای مثال نشان داده اند که زمانی که افراد در معرض سطوح بالایی از استرس قرار دارند ، بروز بیماریهای تنفسی افزایش می یابد. چرا اینطور است ؟ یک پاسخ محتمل این است که استرس، عملکردهای ایمنی را به  نوعی سرکوب می­کند و فرد را در برابر عفونت بی­دفاع میگذارد. این توضیح با این یافته ها هماهنگ است که افرادی که در بزاقشان ، میزان آنتی بادی IgA ـ بخشی از خط اول دفاعی بدن در برابر عفونت تنفسی ـ کم است در مقایسه با کسانی که میزان IgA در آنها بالاست، بیشتر به بیماریهای تنفسی مبتلا می شوند (بهرامی ،1385)
در طی سالهای اخیر بررسی شادکامی توسط روانشناسان و جامعه شناسان افزایش یافته است ، و روانشناسان علاقه مند به حیطه روان شناسی مثبت نگر توجه خود را بر منابع بالقوه احساسهای مثبت نظیر احساس شادکامی معطوف کردند.(اسدی پروا،1384 )
شادکامی عبارت است از مقدار ارزش مثبتی که یک فرد برای خود قائل است. این سازه دو جنبه دارد ، یکی  عامل  عاطفی است  که نمایانگر تجربه هیجانی شادی ، سرخوشی ، خشنودی و سایر هیجانهای مثبت هستند و دیگری ارزیابی شناختی رضایت از قلمروهای مختلف زندگی که بیانگر شادکامی و بهزیستی روانی است ( اندروز و مک کنل[3] ، 1980) . با وجود این ، شادکامی نشانه فقدان افسردگی نیست بلکه نشان دهنده وجود شماری از حالتهای شناختی و هیجانی مثبت است ( دینر[4] ، 1999)
هیجانهای مثبت و منفی از یکدیگر متمایز هستند و فرد را برای درجه ای از تعاملهای برد – باخت یا برد – برد آماده می سازند( سلیگمن[5] ، 2002 ).افراد شاد با ارزنده سازی مهارتهای  خود ، بیشتر با رویدادهای مثبت همراه می شوند تا اینکه خود را با رویدادهای منفی همراه کنند. آنها در تصمیم گیریهای مربوط به آینده زندگی خود بهتر عمل می کنند ، چون از راهبردهایی نظیر جستجوی اطلاعات مرتبط با خطر – امنیت سود می جویند،به طور کلی انسان به گونه ای تحول می یابد که برخی از موقعیتها او را شاد می کنند و پاره ای دیگر ، به تجربه احساس درماندگی در او منجر می شوند. تفاوتهای فردی در احساس شادکامی با تفاوت های شخصیتی مرتبط اند.
در حالیکه یکی از بحرانی ترین مراحل زندگی زنان یائسگی میباشد مهم ترین چیزی که یک پزشک می تواند حول وحوش یائسگی ارایه کند آموزشی است که زنان به آن نیازمند ند و میل دارند از انتخاب های درمانی  آگاه شوند . هدف کلی، طولانی کردن دوره ای است که فرد حداکثر انرژی جسمی و فعالیت بهینه مغزی و اجتماعی دارد ( چنگ[6] ،2003 ) یکی از اهداف بهداشت برای قرن 21، بهبود کیفیت زندگی است و طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ” کیفیت زندگی ” عبارت است از تصور افراد از موقعیت خود در زندگی با توجه به بافت فرهنگی و سیستم ارزشی که در آن به سرمی برند، با در نظر گرفتن اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانی هایشان ( سازمان بهداشت جهانی[7] ، 2007 ). در مورد زنان یائسه کیفیت زندگی معمولا به جنبه های مرتبط با سلامتی در کیفیت زندگی با توجه به مجموعه ای از علائم و بدون در نظر گرفتن عملکرد جسمی ،عاطفی و اجتماعی اشاره دارد،بنا بر این اغلب اصطلاح کیفیت زندگی به سادگی به مفهوم وجود علائم یائسگی مانند گر گرفتگی ،تعریق شبانه و خشکی واژن اشاره‌ می‌کند .مطمئنا وجود این علائم بر کیفیت زندگی زنان موثر است،ضمن انکه توجه همزمان به سایر جنبه های کیفیت زندگی مانند وضعیت سلامتی فرد،رضایت مندی از زندگی و عملکرد روانی نیز حائز اهمیت میباشد.(بلومل[8] و همکاران، 2000 )
2-1- بیان مسأله
هوش هیجانی با آگاه ساختن انسان از هیجانات گوناگون موجب میشود که او به یاری هیجانات نیرومند و فعال سازی آنها ، به شرایط تحمیل شده و یا موقعیت های اجباری و استرس آمیز ، پاسخ های جرأت آمیز داده، از ساخت وجودی خود دفاع کند . (گلمن[1]، 1995) .
طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ، یائسگی یا منوپوز به معنی قطع واقعی قاعدگی به مدت حداقل 12 ماه است که به علت از دست رفتن فولیکولهای تخمدانی اتفاق می افتد.
در مورد ارتباط بین کیفیت زندگی و یا ئسگی محققین اختلاف نظر دارند، برخی از مطالعات نشان داده است که ارتباط مثبتی بین کیفیت زندگی و مراحل مختلف یائسگی وجود دارد. یعنی زنانی که فراوانی و شدت علائم در آنها بیشتر است کیفیت زندگی پایین تری دارند.(عابد زاده،1388).
برای داشتن زندگی سالم به آگاهیهایی نیاز است ـ زندگی سالم فقط به سلامت جسمانی ختم نمیشود، بلکه داشتن سلامت روانی و روابط مثبت انسانی هم ضروری است . سلامت جسم شامل تغذیه مناسب، فعالیتهای بدنی و ورزش ، ترک سیگار و هورمون درمانی است . همچنین در دوران یائسگی لازم است برای اطمینان از سلامت پستانها، توسط پزشک معاینه صورت گیرد و نیز برای کاهش مشکلات ایجاد شده در دوران یائسگی نیاز به مشاوره با پزشک است.
در مورد سلامت روانی، برداشت مثبت از زندگی، موضوع اصلی در سلامت روانی است . همچنین داشتن روابط انسانی ،‌ایجاد شرایط مناسب بین فعالیتهای کاری و شخصی ، کنترل شخصی و کنترل هیجانات ، انجام تمرینات آرامش بخش و ایجاد توازن بین کارهای روزمره دارای اهمیت زیادی است.
کیفیت زندگی مفهومی کلی می باشدکه نه تنها شامل همه جنبه های زندگی مانند اجتماعی فیزیکی، عاطفی و معنوی است (دونگان و پاتز، 1990 به نقل از گلمن، 2001) ، به علاوه بر نیازهای فردی از قبیل امیال و آرزوها، هنجارهای فرهنگی و اجتماعی نیز توجه دارد. منشأ اندازه گیری کیفیت زندگی را میتوان در کار ثرندایک (1939) ملاحظه نمود. در ابتدا رویکرد شاخصهای اجتماعی با این فرض که تأثیر معنی داری بر کیفیت زندگی افراد دارد مورد پذیرش بوده (کمپل،1976نقل ازیئو[2] ، 2004) . اما بعدها ثابت شد که شاخصهای اجتماعی برای اندازه گیری کیفیت زندگی کافی نمی باشد و اعتقاد روزافزون بر آن شد که اکثر تأمین کننده های کیفیت زندگی، بیشتر جنبه روانشناختی دارند تا اقتصادی و جمعیت شناختی( یئو،  2004) پس از آن رویکرد ، دو جریان ظهور نمود (باکرو اینتا گلیاتا1981،به نقل از جاکوب[3]،2000) جریان اول ارزیابی کلی از بهزیستی ، مسرور بودن یا رضایتمندی را به عنوان معیار کیفیت زندگی موردنظر قرار دادند.
جریان دوم به طور تجربی، زمینه های خاص زندگی را شناسایی کرده و واکنش فرد را نسبت به این زمینه ها ارزیابی می کند.(جاکوب، 2000)
به اعتقاد آرجیل[4] و همکاران( 1991) شادکامی سه جزء اساسی دارد. هیجان مثبت، رضایت از زندگی و نبود هیجانات منفی از جمله افسردگی و اضطراب . آرجیل و همکارانش(1991) دریافتند که روابط مثبت با دیگران، هدفمند بودن زندگی، رشد شخصیتی ، دوست داشتن دیگران و زندگی از اجزاء شادکامی هستند. شوارتز[5]  (1990) معتقد است  که افراد شادکام کسانی هستند که در پردازش اطلاعات در جهت خوشبینی و خوشحالی سوگیری دارند. یعنی اطلاعات را به گونه ای پردازش و تفسیر می کنند که به خوشحالی آنها منجر میشود.
با توجه به موارد فوق مشخص میشود که بسیاری از متغیرهای روان شناختی که ارتباط آنها با عملکرد نظام ایمنی روشن شده است جزئی از شادکامی تلقی می شوند. و نیز پژوهشها ارتباط معنی دار شادکامی با سلامت جسمانی را نشان داده اند پس به طور منطقی میتوان استدلال کرد که افرادی که به سلامت جسمی خود اهمیت میدهند و در اقدامات مرتبط با مصون سازی کوشا هستند از شادکامی بیشتری برخوردارند.
لذا محقق در این تحقیق به بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس بر کیفیت زندگی زنان یائسه پرداخته است.  بدین سبب به طرح سوالهای کلی وفرعی به شرح ذیل برآمده است:
 
سوالات تحقیق:
سوال کلی اول
آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش کیفیت زندگی زنان یائسه می شود؟
سوال های فرعی
الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش کیفیت زندگی زنان یائسه می شود؟
ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش کیفیت زندگی زنان یائسه می شود؟
ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش کیفیت زندگی زنان یائسه می شود؟
سوالهای مربوط به شاخصهای کیفیت زندگی
سوال کلی شاخص اول (بعد روانشناختی):
آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله بااسترس موجب افزایش بعد روانشناختی کیفیت زندگی   زنان یائسه می شود؟
سوالات فرعی
الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش بعد روانشناختی کیفیت زندگی زنان یائسه می شود؟
ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش بعد روانشناختی کیفیت زندگی زنان یائسه می شود؟
ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش بعد روانشناختی کیفیت زندگی زنان یائسه می شود؟
سوال کلی شاخص دوم (روابط اجتماعی):
آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش روابط اجتماعی زنان یائسه  می شود؟
سوالات فرعی:
الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش روابط اجتماعی زنان یائسه می شود؟
ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش روابط اجتماعی زنان یائسه می شود؟
ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش روابط اجتماعی زنان یائسه می شود؟
سوال کلی شاخص سوم (حیطه محیط و وضعیت زندگی):
آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش حیطه محیط و وضعیت زندگی زنان یائسه  می شود؟
سوالات فرعی
الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش حیطه محیط و وضعیت زندگی زنان یائسه می شود؟
ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش حیطه محیط و وضعیت زندگی زنان یائسه
 می شود؟
ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش حیطه محیط و وضعیت زندگی زنان یائسه می شود؟
 سوال کلی دوم
آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش شادکامی زنان یائسه می شود؟
سوالهای فرعی
الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش شادکامی زنان یائسه می شود؟
ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش شادکامی زنان یائسه می شود؟
ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش شادکامی زنان یائسه می شود؟
سوالات مربوط به شاخصهای شادکامی
سوال کلی شاخص اول (رضایت از زندگی):
آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش رضایت از زندگی زنان یائسه  می شود؟
سوال های فرعی
الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش رضایت از زندگی زنان یائسه می شود؟
ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش رضایت از زندگی زنان یائسه می شود؟
ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش رضایت از زندگی زنان یائسه می شود؟
سوال کلی شاخص دوم (حرمت خود):
آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش حرمت خود زنان یائسه
 می شود؟
سوال های فرعی
الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش حرمت خود زنان یائسه می شود؟
ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش حرمت خود زنان یائسه می شود؟
ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش حرمت خود زنان یائسه می شود؟
سوال کلی شاخص سوم (بهزیستی فاعلی):
آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش بهزیستی فاعلی زنان یائسه می شود؟
سوال های فرعی
الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش بهزیستی فاعلی زنان یائسه می شود؟
ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش بهزیستی فاعلی زنان یائسه می شود؟
ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش بهزیستی فاعلی زنان یائسه می شود؟
سوال کلی شاخص چهارم (رضایت خاطر):
آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش رضایت خاطر زنان یائسه
 می شود؟
سوال های فرعی
الف- آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش رضایت خاطر زنان یائسه می شود؟
ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش رضایت خاطر زنان یائسه می شود؟
ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش رضایت خاطر زنان یائسه می شود؟
سوال کلی شاخص پنجم (خلق مثبت):
آیاآموزش هوش هیجانی و مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش خلق مثبت زنان یائسه
 می شود؟
سوال های فرعی
الف -آیاآموزش هوش هیجانی موجب افزایش خلق مثبت زنان یائسه می شود؟
ب- آیاآموزش مصون سازی در مقابله با استرس موجب افزایش خلق مثبت زنان یائسه می شود؟
ج- آیاآموزش هوش هیجانی در مقایسه با آموزش مصون سازی در مقابله با استرس ، بیشتر موجب افزایش خلق مثبت زنان یائسه می شود؟
[1]-Goleman
[2] Yeo,J
[3] Jacob
[4]-Argyle
[5]-Schwartz
[1]– Costa
[2] – Freedman
[3] – Andrews & Mc kanneell
[4] – Diener , E .
[5] -Sligman
[6]-Chanj
[7] Utian WH
[8] Blumel
تعداد صفحه : 276
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.