الزامات مستندسازی

بند ۴-۲-۱-کلیات: مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت باید شامل موارد زیر باشد:

 • خط مشی کیفیت واهداف کیفیت
 • نظامنامه کیفیت
 • روش های اجرایی تعیین شده بوسیله استاندارد
 • مستندات لازم به تشخیص سازمان
 • سوابق کیفیت تعیین شده بوسیله استاندارد

گستردگی مستندات سیستم مدیریت کیفیت می تواند در هر سازمان متناسب با موارد ذیل متفاوت

باشد:

 • براساس اندازه و نوع فعالیت سازمان
 • پیچیدگی فرآیندها و ارتباطات بین آن ها
 • سطح مهارت کارکنان

بند ۴-۲-۲-نظامنامه کیفیت

 • سازمان باید نظام نامه کیفیتی را ایجاد و نگهداری نماید که شامل موارد ذیل باشد:
 • دامنه سیستم کیفیت شامل جزئیات و ازجمله تشریح تعدیلات انجام شده
 • روش های اجرایی و یا ارجاع به آن ها
 • بیان ارتباط بین فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت

بند ۴-۲-۳-کنترل مستندات

کلیه مدارک سیستم کیفیت باید براساس یک روش اجرایی مدون تحت کنترل قرار گیرند.این

کنترل ها باید شامل موارد زیر گردد:

 • چگونگی تایید مدارک قبل از صدور به منظور اطمینان از کفایت آن ها
 • نحوه بازنگری و به روز آوری مدارک درصورت نیاز و مراحل تایید مجدد آن ها
 • چگونگی شناسایی تغییرات و آخرین وضعیت بازنگری مدارک
 • اطمینان از دردسترس بودن مدارک قابل استفاده درمکان هایی مشخص
 • خوانا،قابل شناسایی و دستیابی
 • اطمینان از شناسایی مدارک برون سازمانی و تحت کنترل توزیع آن ها
 • خارج ساختن مدارک غیر مع تبر از دسترس به منظور جلوگیری از استفاده غیرعمدی آن ها

لازم به ذکر است که سوابق کیفیت نیز نوعی از مدارک هستند که باید تحت کنترل قرارگیرند .

بند ۴-۲-۳-۱- مشخصات مهندسی

سازمان باید فرآیندی برای اطمینان از بازنگری، توزیع و اجرا به موقع کلیه مشخصات استانداردهای

مهندسی مشتری و تغییراتی که بر مبنای برنامه زمان بندی مشتری هستند داشته باشد.مقاطع زمانی که

هریک از تغییرات در تولید اعمال می شود باید حفظ گردد.این کار باید شامل به روز کردن مدارک

نیز باشد.

بند ۴-۲-۴- کنترل سوابق کیفیت

تدوین یک روش اجرایی مدون به منظور نشان دادن نحوه شناسایی،تهیه ، دستیابی سریع، محافظت،

نگهداری و نیز محل و مدت زمان نگهداری آن ها

بند ۴-۲-۴-۱- نگهداری سوابق

سازمان باید به منظور تأمین الزامات قانونی و نیازمندیهای مشتری، دوره نگهداری مدارک و سوابق

مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت را تعریف نماید.

بند ۵ مسئولیت مدیریت: شامل بندهای فرعی زیر است که الزامات هر بند در ذیل آن آورده شده

است.

بند ۵-۱- تعهد مدیریت

مدیریت ارشد باید شواهدی جهت اثبات تعهد خود نسبت به توسعه و اجرای سیستم مدیریت کیفیت

و بهبود مستمر اثربخشی آن ارائه نماید. این شواهد از طرق زیر می تواند ارائه گردد:

الف) تذکر اهمیت تامین نیازمندی های مشتری و رعایت قوانین قراردادی به کارکنان

ب) ایجاد خط مشی کیفیت

ج) ایجاد اهداف کیفیت

د) بازنگری مدیریت

ه) اطمینان از دردسترس بودن منابع

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد