مدل تغییر کوبلر- راس [۱]

کوبلر پزشک و پژوهشکر سوئیسی در مورد فرآیند غم تحقیقاتی انجام داد. وی مدل خود را اولین بار در سال ۱۹۶۹  معرفی نمود.

کوبلر ۵ مرحله عکس­العمل احساسی و روانی انسان را نسبت به غم، تراژدی و مصیبت توصیف نمود. وی معتقد است انسانها هنگام برخورد با تغییر در زندگی کاری و فردی در هرکدام از مراحل زیر عکس­العمل یکسانی از خود نشان می­دهند.

  • انکار
  • چانه زنی
  • افسردگی
  • پذیرش واقعیت

اهمیت عمده مدل کوبلر این است که عکس العمل­های احساسی کارکنان سازمان را پس از آغاز تغییر به تصویر می­کشد.

 

 

مدل تغییر آدکار[۲]

مدل تغییر آدکار اولین بار توسط پروسکی[۳] در سال ۱۹۹۸ انتشار یافت. مدل وی مراحل لازم برای تغییر افراد را نشان می­دهد و بر مبنای تحلیل داده­های پژوهشی ۹۰۰ سازمان طی یک دوره ده ساله تدوین شده است. یافته­های تحقیق پروکسی مشکلات مربوط به جنبه انسانی تغییر را دلیل عمده شکست پروژه های تغییر معرفی نمود. در تحقیق پروکسی در ۲۴۸ شرکت، مدیریت ایجاد تغییر در کارکنان به طور موثر به عنوان یکی از سه عامل موثر در پرو ژه­های تغییر عنوان شد. طرفداران مدل آدکار معتقدند ، تمرکز آن بر نتایج است نه بر فرآیند انجام کار، کمک به مدیران در حمایت موثر از تغییر کلاً مهم ترین عامل شناخته شد(خلج،۱۳۸۹)

مدل تغییر آدکار بر دو ایده اساسی استوار است:

۱-   افراد تغییر می کنند نه سازمانها

۲-   تغییر زمانی با موفقیت انجام می­شود که تغییر افراد با مراحل تغییر سازمانی هماهنگ باشد

مراحل تغییر آدکار:

۱-   آگاهی از نیاز به تغییر ۲- تمایل به ایجاد تغییر۳- برخورداری از دانش تغییر۴- توانایی به کارگیری مهارتهای جدید ۵- ثبیت و تقویت تغییر پس از ایجاد

مدل تغییربکهارد [۴]

به لحاط تاریخی معادله تغییر بکهارد را می توان نقطه عطفی در حوزه توسعه انسانی دانست. وی در مدل خود به نقش و اهمیت مشارکت کارکنان در سازمان توجه دارد. وی در تفکر مدیریت تغییر چشمگیری ایجاد نمود (از تفکر عصر صنعتی به رویکرد انسانگرا) . بکهارد به عنوان یکی از بنیانگذاران توسعه سازمانی و خالق چهارچوب اصلی تغییر سیستمی شهرت دارد.

[۱] Kubler-Ross grief cycle

[۲] AdkarAdkar

[۳] Prosci

[۴] Bechard

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-تعیین رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر

۲-تعیین رابطه بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر

۳-تعیین رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر

۴-تعیین رابطه بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر(مطالعه موردی مدارس متوسطه شهرمیناب) با فرمت ورد