دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی  کارکنان دانشگاه ارومیه

۲الگوی فیدلر:

فرد فیدلر که در همه جا به عنوان پدر نظریه مشروط رهبری مورد احترام است وبه وجود آورنده مدل مشروط رهبری است (هرسی وبلانچارد ،۱۹۹۷،ص ۲۲۲)؛در مدل خود چنین عقیده دارد که سه متغیر موقعیت نامساعد،موقعیت مساعد وموقعیت نیمه مساعد،بر روی یک بردار می توانند هشت ترکیب را به وجود آورند که به طور کلی در مورد متغیر های اول ودوم تکلیف گرایی ودر مورد وجود متغیر سوم ،ملاحظه گرایی را توصیه می کنند.

۲-۱۰-۳-۳تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا:

نتایج یک پژوهشکر آمریکایی به نام جورج گرائن گویای ایم مطلب است که رهبر طی موقعیت های خاص وبراثر فشارهای زمانه می کوشد تا با گروه کوچکی از زیر دستان اش یک رابطه ای ویژه وغیر رسمی برقرار کند.اعضای این گروه مورد اعتماد هستند واز اختیارات ویژه ای بر خوردارند،در حالی که با بقیه اعضای سازمان طی یک ارتباط رسمی وقانونی برخورد می نمایند.(رابینز،۱۳۸۳،ص۶۶۳).

تعدادی از محققین بر این عقیده هستند که این تئوری هم بر رابطه دوسویه تکلیف گرایی ورابطه گرایی اشاره دارد که رهبر در شرایط متفاوت با افراد مختلف برخورد های متنوعی بروز می دهد .

۲-۱۰-۳-۴ زنجیره رفتاری رهبری:

تنن بام و وران اشمیت در سال ۱۹۵۷ طی مقاله ای با عنوان چگونگی انتخاب الگوی رهبری”در جمله هاروارد بیزنس رویو،یکی از اولین وبارزترین شیوه های اقتضایی رهبری را ارائه نمودند.(هرسی وبلانچارد ،۱۹۷۷،ص ۶۴۹).بر خلاف گذشتگان که می پنداشتند در یک بردار که توجه به کا الزاما در رفتار رهبری اقتدار گر نمایان می شود وتوجه به روابط در رفتار رهبری دموکراتیک بروز می کند ،ایشان در روی یک خط زنجیر ،حوزه وسیعی از شیوه ها را نمایش داده اند که از یک قطب با روش اقتدار طلبانه شروع وبا روش دموکراتیک در قطب دیگر ختم می شود.

رهبر ،یکی از هفت رفتار رهبری ممکن بر روی زنجیره را بر اساس نیروهای که میان رهبر وپیرو وموقعیت وجود دارد بر می گزیند .

۲-۱۰-۳-۵ مدل سه بعدی اثربخشی رهبری :

این مدل رهبری که در مراکز تحقیقات رهبری ایالت اوهایواز سوی پاول هرسی وکنت بلانچارد ارائه شده است .اصطلاحات رفتار تکلیف گرا” و”رفتار رابطه گرا” را طی یک ماتریس ارائه می کنند که چهار ربع اصلی شیوه رهبری این مدل نشان دهنده سبکهای مختلف رهبری است.

در تعریف شیوه رهبری در این مدل آمده است :الگوی رفتاری آن فرد هنگام نفوذ در فعالیت ها دیگران ،بر اساس برداشت دیگران از رفتار او.

در نهایت این چهار سبک اصلی بدین گونه نام گذاری شده اند.

سبک اول:تکلیف حداکثر ورابطه حداقل ؛

سبک دوم:تکلیف حداکثر ورابطه حداکثر؛

سبک سوم:تکلیف حداقل ورابطه حداکثر؛

سبک چهارم:تکلیف حداقل ورابطه حداقل

۲-۱۰-۳-۶مدل مشروط وروم ی تن :

این مدل از سوی دو محقق به نام ویکتور وروم وفیلیپ تین بر این تصور استوار گشته که متغیر های وضعی در حال تعادل با صفات شخصی ویژگی های رهبر،به نوعی رفتار رهبری می انجامد که می تواند در اثر بخشی سازمان موثر باشد .

فرایند تصمیم گیری رهبر در این مدل ،در یک درخت تصمیم که از هفت سوال پرسش Aتا Fتشکیل شده است

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهشی

۱-۴-۱ هدف کلی

هدف کلی این پژوهش عبارت است از بررسی نقش نوع یادگیری ،سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه.

  • اهداف جزیی

۱ – بررسی تاثیر سبک رهبری بر رویکرد یادگیری کارکنان .

۲ – بررسی تاثیر  سبک رهبری بر  فرهنگ یادگیری  سازمانی کارکنان .

۳ – بررسی تاثیر رویکرد یادگیری بر فرهنگ یاد گیری  سازمانی کارکنان .

۴ – بررسی تاثیر  رویکرد یادگیری بر عملکرد شغلی کارکنان .

۵ – بررسی تاثیر  فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان .

۶ –  بررسی تاثیر رویکرد یادگیری به عنوان یک متغیر واسطه ای در رابطه بین  سبک های رهبری و فرهنگ  یادگیری سازمانی .

۷ – بررسی تاثیر  فرهنگ  یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در رابطه بین  سبک های رهبری و عملکرد شغلی.

۸ – بررسی تاثیر  فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر واسطه ای در رابطه بین  رویکرد یادگیری و عملکرد شغلی.

۹ – بررسی تاثیر  سبک رهبری، رویکرد یادگیری و فرهنگ یادگیری سازمانی در قالب یگ الگوی ساختاری در  تبیین و پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی  کارکنان دانشگاه ارومیه  با فرمت ورد