پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر …

با عنوان : مقایسه رابطه میزان افسردگی مابین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع:

مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول

مقدمه موضوع تحقیق                                                                     2
الف – مسئله                                                                                2
ب – فرضیه                                                                                   2
فایدة تحقیق                                                                                  3
روش انجام تحقیق                                                                          3
پیش فرض                                                                                     4
نمونة تحقیق و چگونگی نمونه برداری                                                  4
روش آماری تحقیق                                                                          5
روش جمع آوری داده ها                                                                    5
تعریف واژه ها                                                                                 5
الف – افسردگی                                                                              5
ب – ورزش                                                                                      6

فصل دوم

تعریف افسردگی                                                                               8
علائم افسردگی                                                                               8
نشانه های افسردگی تب قطبی                                                          9
1-نشانه های بد جانی                                                                       9
2-نشانه های شناختی                                                                      9
3-نشانه های انگیزشی                                                                     9
4-نشانه های بدنی                                                                           9
طبقه بندی افسردگی                                                                       10
دوره افسردگی                                                                                10

فصل سوم

جامعه تحقیق                                                                                  12
نمونه برداری                                                                                   12
نمودار شماره 1                                                                                14
نمودار شماره 2                                                                                16
نمودار شماره 2                                                                                18
نمودار شماره 4                                                                                20
ابزار تحقیق                                                                                     21
نمودار شماره 5                                                                               22
نمودار شماره 6                                                                                23
دستور اجرا                                                                                      24
نحوه نمره گذاری                                                                               24
جدول تحقیق میزان افسردگی                                                             24
جدول شماره 1                                                                                 25
طرح آزمایشی                                                                                  25
الف – متغیر مستقل                                                                          26
ب – متغیر وابسته                                                                             26
شیوه اندازه گیری                                                                              26
كنترل ها                                                                                          27
نمودار شماره 7                                                                                 28
نمودار شماره 8                                                                                 29

فصل چهارم

تحلیل نتایج                                                                                      34
شیوه اندازه گیری                                                                              34
شیوه گروه بندی                                                                                34
جدول شماره 1                                                                                  35
جدول شماره 2                                                                                 37
محاسبه لایه های آماری گروه اول                                                         39
محاسبه لایه های آماری گروه دوم                                                         37
جدول شماره 3                                                                                 40
جدول شماره 4                                                                                  40
الف تدوین فرضیه                                                                               40
مسأله                                                                                             40
فرضیه                                                                                              40
آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل                                                 41
خطای استاندارد                                                                                 41
جدول شماره 5                                                                                   41
فرضیه در این بخش                                                                             42
فرضیه صفر                                                                                        42
فرض خلاف                                                                                       42
نتیجه                                                                                              42

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری                                                                             45
خلاصه فصول                                                                                    46
مشكلات و محدودیتها                                                                        47
پیشنهادات                                                                                      49
منابع                                                                                             50
فصل اول
1-روش انجام تحقیق
2-پیش فرض
3-جامعه آماری دقیق
4-نمونة دقیق و چگونگی نمونه برداری ها
5-مقدمه
6-هدف كل تحقیق
7-فرضیه
8-روش آماری تحقیق
9-تعریف واژه ها
     الف – افسردگی چیست ؟
     ب – تعریف ورزش
مقدمه:
در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش كه در كلیه متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی، تربیتی، عاطفی، اخلاقی، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است.
پیچیدگی و گرفتاریهای جوامع انسانی امروز آگاهی لازم در زمینه های یاد شده را اجتناب نا پذیر و ضروری می نماید. به نظر می رسد اوضاع و احوال شرایط زندگی مدرن و پیچیدگی حاصل از آن انزوا و فرد گرایی همراه با آن از عوامل عمده ای است كه زمینه ابتلاء به بیماری روانی از جمله افسردگی را فراهم می كنند.
موضوع تحقیق:
الف – مسأله: آیا رابطه بین افسرگی و فعالیت های ورزشی موجود است.
هدف كلی و آرمانی تحقیق:
1– هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تمرینات ورزشی و افسردگی كمتر است.
2- ارائه كارهای مناسب و پیشنهادات مؤثر در زمینة اثرات مثبت فعالیت های ورزشی در درمان و كاهش افسردگی و میزان خودكشی.
ب – فرضیه:
افرادی كه به فعالیت ورزشی می پردازند افسردگی كمتری را نسبت به افرادی كه ورزش نمی كنند نشان می دهند.
فایده تحقیق:
افسردگی یكی از شایع ترین اختلالات روانی است كه در حال حاضر هر فرد ممكن است آنرا در طول زندگی خود بطور متناوب یا مستمر تجربه كند.
این موضوع صرفاً محدود به زمان و مكان خاصی هم نمی باشد بلكه واكنشی است كه در مقابل فشارات عصبی و مشكلات ناشی از جوامع مدرن یا نیمه مدرن كنونی موجود و گویای حالتی است كه در هر دوره زمان برای هر كس ممكن است روی دهد.
به صراحت می توان اعلام نمود كه تعدادی از افراد بالغ در دوره ای از عمر خود دچار این حالت گردیده و عده ای بیشتری از این افراد به افسردگی خود آگاه نیستند و اگر این حالت روانی ادامه پیدا كند منجر به بعضی مشكلات روانی و بدنی می شود و ادامه در آخر منجر به خودكشی فرد می گردد.
اگر اطلاعات به افراد داده شود تا این حالات روانی نامساعد را تشخیص دهند،‌ زودتر اقدام به رفع می نمایند.
روش انجام تحقیق:
هدف ما از انجام این پژوهش سنجش و مقایسة فراوانی دو متغیر مستقل ورزش، وابسته افسردگی در هر دو گروه آزمودنی آزمایشی می باشد.
می خواهیم كه بدانیم كه آیا رابطه ای بین دو متغیر ذكر شده وجود دارد یا نه، لذا مناسبترین روش در كسب نتیجه ارزیابی موضوع مطرح شده است.
انجام محاسبات آماری به روش مقایسه ای می باشد و نهایتاً سطح معناداری تفاوت های مشاهده شده را در میزان افسردگی دو گروه آزمودنی آزمایشی و داده های جمع آوری شده را در میزان افسردگی دو گروه آزمودنی آزمایشی را در داده های جمع آوری شده با استودنت مورد آزمون قرار خواهیم داد.
پیش فرض:
1- میانگین نمرات گروه اول (غیر ورزشكار) بالاترین میانگین افسردگی را نسبت به گروه دوم افراد (ورزشكار) دارند.
2- تفاوت مشاهده نمرات دو گروه از اجرای آزمون افسردگی در سطح معنی داری می باشد.
جامعه آماری تحقیق:
با منظور مقایسة افراد افسرده ما بین آزمودنیهای آزمایشی در دو گروه افراد غیرورزشكار و ورزشكار به تعداد 60 نفر روززی جنسیت مرد از میان 2445 نفر از افراد موجود و مقیم یكی از مراكز مشابه تهران (-) كه به روش نمونه گیری كاملاً تصادفی انتخاب شده اند می باشند.
نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری:
آزمودنی آزمایشی این تحقیق شامل 60 نفر از آزمودنی در دو گروه (ورزشكار و غیر ورزشكار) از سطح جامعه آماری ذكر شده از میان آن تعداد افرادیكه فعالیت ورزشی نداشته اند و افرادی كه فعالیت ورزشی داشته اند به صورت تصادفی با بهره گرفتن از لیست اسامی از قبل تعیین شده انتخاب شده اند و محدودیت (سنی. تحصیلی) برای انتخاب آزمودنیهای در نظر گرفته شده است و در كل تنوع سطح اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، اقلیمی، ترتیب تولید وضعیت خانوادگی و شرایط زیستی…… در جهت تعلیم در نظر گرفته شده اند. 
روش آماری تحقیق:
به منظور بررسی یافتة این تحقیق و میزان رابطه بین متغیرهای مستقل وابسته (ورزش، افسردگی) مشاهده شده در دو گروه و سطح معناداری نتایج بدست آمده از مقیاس نسبی و فاصله ای حسابی و انحراف استاندارد و آزمون استودنت برای هر گروه مستقل استفاده شده اند.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 59

قیمت : 14700 تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***