دانلود پایان نامه

عنوان :رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در

 بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی   گرایش: مدیریت مالی

عنوان:

رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در

 بورس اوراق بهادار تهران: دیدگاه مبتنی بر منابع

استاد راهنما:

 دکتر مهدی همایون فر

 بهمن 1393

 
 
نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول. 2
1-1- مقدمه. 3
1-2- بیان مساله. 3
1-3- اهمیت موضوع. 6
1-4- اهداف تحقیق. 7
1-5- فرضیه های تحقیق. 7
1-5-1- فرضیه های اصلی تحقیق. 7
1-5-2- فرضیه های فرعی تحقیق. 8
1-6- قلمرو تحقیق. 8
1-6-1- قلمرو موضوعی. 8
1-6-2- قلمرو مکانی. 8
1-6-3- قلمرو زمانی. 8
1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات. 8
1-7-1- قابلیت بازاریابی. 8
1-7-2- قابلیت عملیاتی. 9
1-7-3- عملکرد مالی. 9
فصل دوم. 10
2-1- مقدمه. 11
2-2- عملکرد مالی. 11
2-2-1- رویکردهای مختلف ارزیابی عملکرد. 12
2-2-2- مدلهای ارزیابی عملکرد. 13
2-2-2-1- مدلهای حسابداری ارزیابی عملکرد. 13
2-2-2-2- مدلهای اقتصادی ارزیابی عملکرد. 14
2-2-3- نسبتهای مختلف مورد استفاده در ارزیابی شرکتها. 15
2-2-3-1- نسبتهای نقدینگی. 15
2-2-3-1-1- مسئله نقدینگی. 15
2-2-3-1-2- شاخص های سنتی اندازه گیری نقدینگی. 16
2-2-3-1-3- شاخص های نوین اندازه گیری نقدینگی. 17
2-2-3-1-3-1- شاخص فراگیر نقدینگی. 17
2-2-3-1-3-2- شاخص دوره تبدیل وجه نقد. 17
2-2-3-1-3-3- شاخص مانده نقدی خالص. 17
2-2-3-2- نسبتهای فعالیت. 17
2-2-3-3- نسبتهای سودآوری. 18
2-2-3-4- نسبتهای سرمایه‌گذاری. 19
2-2-3-5- نسبت پوشش. 19
2-2-3-6- نسبتهای اهرمی. 19
2-2-3-6-1- نسبت بدهی جاری. 20
2-2-3-6-2- نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام. 21
2-2-3-7- شاخص کارایی‌ 22
2-2-4- بازده داراییها. 22
2-2-4-1- نرخ بازده دارایی ها. 24
2-2-4-2- ایرادات وارد بر نرخ بازده دارائی‌ها. 25
2-2-5- بازده حقوق صاحبان سهام. 29
2-2-5-1- نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار. 31
2-2-5-2- نسبت سود به قیمت. 32
2-2-5-3- شاخص‌های کلان‌ اقتصادی. 32
2-2-5-3-1- نرخ تورم. 33
2-2-5-3-2- نرخ ارز. 33
2-2-5-3-3- نرخ رشد نقدینگی. 34
2-2-5-3-4- درآمد نفتی. 34
2-2-5-4- اجزای بازده. 35
2-3- مفهوم قابلیت. 36
2-4- قابلیت های بازاریابی. 37
2-4-1- اهمیت قابلیت بازاریابی در شرکت. 41
2-4-2- دسته بندی قابلیت بازاریابی. 41
2-4-3- مدل بلوغ فرایندهای بازاریابی. 43
2-4-4- اصول بنیادین مدل بلوغ فرآیندی. 43
2-4-5- قابلیت های تخصصی شده بازاریابی. 45
2-4-6- قابلیت های معماری بازاریابی. 45
2-4-7- ارتباط بین قابلیت های معماری و تخصصی شده بازاریابی با عملکرد بازار. 46
2-5- قابلیت های عملیاتی. 47
2-6- پیشینه تحقیق. 48
2-6-1- تحقیقات داخلی. 48
2-6-2- تحقیقات خارجی. 49
فصل سوم. 51
3-1- مقدمه. 52
3-2- روش تحقیق. 52
3-3- جامعه آماری. 53
3-4- روش نمونه گیری و اندازه نمونه. 54
3-5- ابزار گردآوری داده ها. 54
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها. 55
3-7- مدل ریاضی تحقیق. 55
3-8- متغیرهای تحقیق. 56
3-9- روش آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها. 56
3-10- ماهیت و منابع داده ها برای تحلیل اقتصاد سنجی. 57
فصل چهارم. 58
4-1- مقدمه. 59
4-2- توصیف متغیرهای تحقیق. 59
4-2-1- توصیف آماری متغیرهای تحقیق. 60
4-3- آمار استنباطی. 60
4-3-1- آزمون پایایی. 60
4-3-2- آزمونهای چاو و هاسمن. 61
4-3-3-  بررسی فرضیات تحقیق. 62
فصل پنجم. 67
5-1- مقدمه. 68
5-2- چکیده ای از ماهیت و تحلیل های پژوهش. 68
5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیه. 68
5-4- مقایسه نتایج آزمون فرضیه با نتایج پیشین. 70
5-5- محدودیت های تحقیق. 70
5-6- پیشنهادات تحقیق. 71
5-6-1- پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش. 71
5-6-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی. 71
منابع. 72
پیوست . 78
 
 
فهرست جداول
جدول3-1- مراحل نمونه گیری. 54
جدول4-1- توصیف آماری متغیرهای تحقیق. 60
جدول4-2- آزمون ریشه واحد. 60
جدول4-3- آزمون های چاو و هاسمن. 61
جدول4-4- بررسی زیر فرض اول فرضیه اول. 62
جدول4-5- بررسی زیر فرض دوم فرضیه اول. 63
جدول4-6- بررسی زیر فرض اول فرضیه دوم. 64
جدول4-7- بررسی زیر فرض دوم فرضیه دوم. 65
جدول4-8- بررسی فرضیه سوم. 66
 
 
چکیده
دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت (RBV) عملکرد مالی برتر را به منابع سازمانی و توانایی­ها نسبت می­دهد. قابلیت­ها به طور گسترده به عنوان “بسته­ای پیچیده از مهارت­ها و دانش انباشته شده که شرکت­ها را قادر به هماهنگ کردن فعالیت­ ها و استفاده از دارایی­های خود می­کند” تعریف می­شود. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی (با دیدگاه مبتنی بر منابع) در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه نهایی تحقیق با بهره گرفتن از روش حذفی سیستماتیک و غیر تصادفی در بازه زمانی 6 ساله، از سال 1387 الی سال 1392 انتخاب شد. فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد بین قابلیت های عملیاتی و بازاریابی با عملکرد مالی رابطه معناداری وجود ندارد. اما قابلیت بازاریابی تاثیر معناداری بر قابلیت عملیاتی دارد.
کلیدواژه: قابلیت بازاریابی، قابلیت عملیاتی، عملکرد مالی
 
 
 
 
 


 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 

 
1-1- مقدمه
در عصرگسترش روز افزون جهانی شدن، رقابت پذیری موضوعی مهم در بین سیاست گذاران سطوح  مختلف (کشور، صنعت و شرکت) در بخشهای مختلف دنیا تلقی می­شود(شورچلو،2002). آنچه در رقابت پذیری یک سازمان حایز اهمیت است، توانایی سازمان بر عمل و عکس العمل در درون محیط رقابتی است. عملکرد کسب و کار شامل عملکرد مشتری (رضایت و وفاداری مشتریان) و عملکرد بازار (حجم فروش و سهم بازار بالا) و عملکرد مالی (سود و بازگشت سرمایه در مقایسه با رقبا) است.
ادبیات بازاریابی نشان می­دهد که شرکت­ها از قابلیت­ها برای تبدیل منابع به خروجی بر اساس استراتژی آمیخته بازاریابی استفاده می­کنند و از این جهت قابلیت­های بازاریابی به عملکرد کسب و کار مرتبط است. سانگ و همکارانش استدلال کردند که قابلیت بازاریابی به ساختار شرکت و حفظ روابط بلند­ مدت با مشتریان و اعضای کانال توزیع کمک می­کند. قابلیت بازاریابی یک تصویر قوی از نام تجاری ایجاد می­کند که اجازه می­دهد تا شرکت­ها به عملکرد شرکتی برتر دسترسی داشته باشند. مطالعات تجربی بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد مالی رابطه معناداری پیدا کرده است.
در این فصل از تحقیق به بیان کلیاتی از طرح تحقیق حاضر می­پردازیم. بیان مسئله، اهمیت موضوع، فرضیه های تحقیق و قلمرو تحقیق، بخشهای مهم این فصل از تحقیق می باشند.
تعداد صفحه : 108
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***