پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


واحد نراق

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

گرایش حقوق خصوصی

عنوان :

استاد راهنما :

دکتر رضا حسین گندم کار

تابستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                               صفحه
چکیده                                                                                1
مقدمه                                                                               2
بیان مسئله                                                                        4
پرسش های تحقیق                                                                 6
فرضیات تحقیق                                                                   7
روش تحقیق                                                                        8
پیشینه تحقیق                                                                                                                                                 9
ضرورت، اهداف و اهمیّت موضوع                                                    11
ساماندهی تحقیق                                                                   12
فصل اول: کلیات                                                             13
مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن                                           13
گفتار اول: مفهوم استمهال                                                   13
بند اول: معنای لغوی استمهال                                                      14
بند دوم: معنای اصطلاحی استمهال                                           14
گفتار دوم: اقسام استمهال                                                          16
بند اول: استمهال قضایی                                                             16
بند دوم:‌استمهال قانونی                                                             16
بند سوم: استمهال قراردادی                                                 17
مبحث دوم: مفهوم تقسیط و اقسام آن                                             17
گفتار اول: مفهوم تقسیط                                                             17
بند اول: معنای لغوی تقسیط                                                 17
بند دوم: معنای اصطلاحی تقسیط                                                      18
گفتار دوم: اقسام تقسیط                                                             18
بند اول: تقسیط قضایی                                                          18
بند دوم:‌تقسیط قانونی                                                          19
بند سوم: تقسیط قراردادی                                                                      19
گفتار سوم: مقایسه بین ماده 277و 652 قانون مدنی                                       19
مبحث سوم: مفهوم حق حبس                                                         21
گفتار اول: تعریف حق حبس                                                              21
بند اول: معنای لغوی حق حبس                                                  22
بند دوم: معنای اصطلاحی حق حبس                                               23
1- در فقه شیعه                                                                     23
2- در حقوق ایران                                                           25
گفتار دوم: مفهوم نکاح                                                          34
بند اول: معنای لغوی نکاح                                                      34
بند دوم: معنای اصطلاحی نکاح                                                  35
گفتار سوم: مفهوم عقد معوض                                                     36
بند اول: معنای لغوی عقد معوض                                                    36
بند دوم: معنای اصطلاحی عقد معوض                                          37
مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهری حق حبس در نکاح                    39
گفتار اول: اوصاف حق حبس                                                     39
گفتار دوم: تفاوت جوهری حق حبس در نکاح                                      43
مبحث پنجم: مقایسه ی حق حبس با نهادهای مشابه                            46
گفتار اول: حق حبس و حق تقدم                                                      46
گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض                                       47
گفتار سوم: حق حبس و مقاصه                                                  48
گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع                                               49
گفتار پنجم: حق حبس و حق تعلیق                                            50
گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت                                          51
فصل دوم: مبانی وشرایط و قلمرو و آثار حق حبس            52
مبحث اول: مبانی حق حبس                                         52
گفتار اول: مبانی فقهی                                                        52
بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسلیم                                       52
بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد                                               53
بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس                                              53
بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض                                    54
گفتار دوم: مبانی حقوقی                                                             55
بند اول: نظریه ی همبستگی میان عوضین                                                55
بند دوم: نظریه اصل انصاف                                                   56
بند سوم: نظریه قصد معاوضه                                                  56
مبحث دوم: شرایط تحقق حق حبس                                              58
گفتار اول: معاوضی بودن عقد                                                58
گفتار دوم: تقابل دو دین                                                            59
گفتار سوم: همزمانی وواجب التسلیم بودن                                             60
گفتار چهارم: حال بودن عقد                                                  61
گفتار پنجم: حکومت اراده                                                    62
مبحث سوم: قلمرو اجرای حق حبس                                             62
گفتار اول: قلمرو حق حبس                                                    63
گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس                                                 63
گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض                                          65
گفتار چهارم: حق حبس در عقد نکاح                                               66
گفتار پنجم: حق حبس در شروط                                                67
گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات                                 68
مبحث چهارم: آثار حق حبس                                                     69
گفتاراول:فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله              69
گفتار دوم: بقای عقد با تلف بیع پیش از تسلیم                                   70      
گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد                                                   71
گفتار چهارم: امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس                                71
گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ایفای تعهد                                           72
گفتار ششم: هزینه های نگهدار مال محبوس                          73
گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس                                      73
فصل سوم: مسقطات حق حبس                       75
مبحث اول: مسقطات حق حبس                                                       75
گفتار اول:اثر استمهال و تقسیط درسقوط یا بفاء حق حبس                                 75
بند اول: استهال و تقسیط قضایی                                                     76
بند دوم:استمهال و تقسیط قراردادی                                                 93
1- توافق ضمن عقد                                                             95
2-توافق بعد از عقد                                                             100
گفتاردوم:اراده صاحب حق                                                       102
گفتارسوم: تعیین اجل                                                           102
بند اول: در ضمن عقد                                                           103
بند دوم: پس از عقد                                                             103
گفتارچهارم: تسلیم                                                              104
بند اول : تسلیم کل مورد تعهد                                                   104
بند دوم : تسلیم جزء مورد تعهد                                                  104
گفتار پنجم: تصرف                                                         106
گفتار ششم: قوانین خاص                                                 107
گفتار هفتم: عرف                                                           109
مبحث دوم: حق حبس درکنوانسیون بیع بین المللی                                   110
گفتار اول: حق حبس در کنوانسیون                                                110
بند اول: مفهوم حق حبس                                                        110
بند دوم: مبنای حق حبس                                                        113
بند سوم: شرایط حق حبس                                                 115
1-وجود عقد بیع صحیح                                                           115
2-اطلاق عقد                                          115
3-علم به عدم ایفای تعهدات اساسی از سوی طرف مقابل پس از قرارداد            116
بند چهارم: قلمرو حق حبس                                                     117
1-حق حبس در تعهدات قراردادی                              118
الف : در تعهدات اصلی                                     118
ب : در تعهدات فرعی                                       119
2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد                                                 121
بند پنجم: آثار حق حبس                                                        122
1-توقف تعهدات قراردادی                                   122
2-عدم انحلال قرارداد                                      123
3-موقتی بودن حق حبس                                      123
4-هزینه های متعارف نگهداری مال محبوس                         123
5-تلف مال محبوس در ایام حبس                              124
6-قابلیت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث                       126
7-حق بازفروشی                                       127
بند ششم: زوال حق حبس                                                   128
1-ایفای تعهد                                        128
2-پرداخت هزینه های متعارف نگهداری                            128
3-توافق بر خلاف هم زمانی در ایفای تعهدات                          128
4- انحلال قرارداد                                    129
گفتار دوم:اثر مهلت و تقسیط در کنوانسیون                                         130
گفتار سوم: مقایسه ی تطبیقی حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی و حقوق ایران             135
نتیجه گیری و پیشنهادات                                                             142
منابع و مآخذ                                                               147
 
چکیده
امروزه در قراردادهایی که بین دو طرف منعقد و ایجاد می شود ، در مرحله ی اجرا و به منظور رسیدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنین بر اساس اصل لزوم قراردادها ، از طرف قانونگذاری اهرم های خاصی را به عنوان ضمانت  اجرا در جهت رسیدن به مقصود طرفین از قرارداد وضع نموده، که از جمله این اهرم های فشار پیش بینی حق حبس در هنگام تسلیم عوضین معامله برای طرفین می باشد. موضوع پایان نامه حاضر،‌در خصوص بررسی اثر استمهال و تقسیط بر سقوط یا بقاء حق حبس در عقود معاوضی و نکاح است . حق حبس که در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهد خویش آمده است و یکی از موضوعات و فروعات و آثار تسلیم در قرارداهای معوض منظور شده است.
لزوم استحکام و ثبات معاملات ایجاب می کند که قرارداد بعد از تشکیل و انعقاد ، به نحو احسن اجرا شود ،از طرفی جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسلیم عوضین نمایان می شود ، چنانچه بر اثر تمهیل و یا تقسیط در پرداخت مورد تعهد ،آیا حق حبس باقی است یا خیر ؟استمهال یا تقسیط ناشی از حکم داگاه باعث سقوط حق حبس نمی گردد چون حق حبس ناشی از اراده طرفین می باشد ،اما اعطای مهلت و یا تقسیط به تراضی بر مبنای شرط ضمنی و شروط الحاقی باعث سقوط حق حبس می شود، که اثر آن دراین صورت که حابس از تسلیم ممانعت نماید باعث ایجاد مسئولیت برای او می گردد.
 
 
واژگان کلیدی: حق حبس ، عقد معوض ، نکاح ، استمهال مهریه ، تقسیط مهریه
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :174 صفحه

قیمت : 14700 تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***