پایان نامه ارشد: تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات نوین بانکی براساس مدل …

دانلود پایان نامه

گرایش :بازاریابی بین ­الملل

عنوان : تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی  در حوزه ی خدمات نوین بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

نام دانشکده :دانشکده ارشاد دماوند

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین­الملل)

موضوع : تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی  در حوزه ی خدمات نوین بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر منیژه قره­چه

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علی اکبر عالم تبریز

آبان 1392


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده : در طی دهه­ی اخیر،  شدت یافتن رقابت میان بانکها در جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار توجه آنها را به سمت شناخت دقیقتر و عمیقتر نیازها و خواسته­های مشتریان سوق داده است. در این رابطه توجه به دگرگونی فعالیت­های اصلی بانکها توسط فناوری­های جدید و ارائه­ی خدمات بانکداری الکترونیک به عنوان مهمترین فناوری­های ارتباطی در دو دهه­ی اخیر ضروری است. علیرغم سرمایه­گذاری­های فراوان انجام شده در زمینه­ کاربری فناوری­های اطلاعاتی در عرصه­ی بانکداری میزان استفاده از این فناوری­­ها چندان بالا نمی­باشد. این موضوع نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین­کننده پذیرش سیستم­های نوین بانکداری توسط کاربران را آشکار می­سازد. درک عواملی که موجب پذیرش فناوری­های جدید می­شود و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری­های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از پژوهش­های مهم در زمینه شناسایی و تبیین رفتار مصرف­کننده است. چرا که تبیین رفتار مصرف­کنندگان خدمات بانکی امکان ارائه­ی برنامه­های مطلوب­تر بازاریابی و افزایش رضایت مصرف­کنندگان در جهت سودآوری بنگاه­ها را فراهم می­آورد. در میان مصرف­کنندگان، مصرف­کنندگان حقوقی اهمیت بالایی دارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تبیین رفتار مصرف­کنندگان حقوقی در حوزه­ی خدمات نوین بانکی انجام  شده است.  با توجه به این مطلب این تحقیق با هدف شناسایی عوامل تاثیر­گذار بر استفاده از خدمات بانکی توسط مشتریان حقوقی، تبیین رفتار مشتریان حقوقی در حوزه­ی خدمات بانکی با تمرکز بر بانکداری اینترنتی براساس نظریه پذیرش و استفاده از فناوری، شناسایی جایگاه متغییرهای محیطی در مدل رفتار مصرف­کنندگان حقوقی ایرانی به نحوی که با کنترل آنها امکان تغییر نگرش و افزایش بهره­گیری مشتریان حقوقی از خدمات نوین بانکی در راستای کاهش زمان و افزایش بهره­وری و ایجاد ارزش افزوده برای  بانک­ها  انجام شده است.
مدل مفهومی تحقیق یکی از جدیدترین مدل­ها درباره پذیرش فناوری، نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری است که آن را می توان حاصل تلفیق سازه­های اصلی چندین مدل مشهور در زمینه پذیرش فناوری دانست. سازه­های اصلی تحقیق عملکرد مورد انتظار، تلاش مورد انتظار، تاثیرات اجتماعی و تسهیل شرایط است که بر قصد رفتاری و به تبع آن رفتار استفاده از خدمات نوین تاثیر مثبتی دارد. به علاوه ی سازه­های مدل، اعتماد به سیستم­های بانکداری اینترنتی نیز به مدل اضافه شده که نتایج تحقیق بیانگر برازنده بودن مدل است. روش تحقیق در این تحقیق مطالعات کتابخانه­ای و پرسشنامه است.  با ترجمه­ی پرسشنامه­ها­ی استاندارد در این حوزه و انجام تحقیقات پیش آزمون و بهره­گیری از روش­های میدانی نظرات مدیران مالی در حوزه­ی استفاده­ی مشتریان حقوقی از خدمات بانکداری اینترنتی مورد ارزیابی قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ آزمون پیش مطالعه در مرحله­ی نخست 870/ 0 بوده که پس از حذف گزاره­هایی که اعتبار پرسشنامه را کاهش داده این میزان به مقدار 918/0  افزایش یافته است.
با بهره گیری از روش نمونه­گیری چند مرحله­ای حدود 220 پرسشنامه در میان مدیران اعتباری شعب ممتاز و درجه­ی الف مستقل بانک ملت توزیع گردید که  201 پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شده که نتایج آن توسط نرم افزار spss تحلیل و روش تحلیل عاملی تاییدی نیز توسط نرم افزار لیزرل  انجام گردید.  فرضیات تحقیق که مبتنی بر سازه­های اصلی مدل مفهومی می­باشد تایید شده است. آزمون­های تکمیلی بیانگر نقش معنادار متغییرهایی چون سن­، سطح تحصیلات­، ،سطح دانش کلی کارکنان نسبت به کامپیوتر و اینترنت­، مدت زمان آشنایی و میزان استفاده کارکنان شرکتها از  اینترنت بر نگرش مشتریان حقوقی نسبت به سازه­های اصلی تحقیق است. همچنین با بررسی نتایج آزمون­های برازندگی در میان مدل­های تحلیل عاملی تاییدی مدل مبتنی بر رابطه­ی بین اعتماد و قصد رفتاری استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی برازنده­ترین مدل بوده است.
 
 
فهرست
1  طرح تحقیق 16
1.1. مقدمه 16
1.2. بیان مساله 17
1.3. اهمیت –ضرورت و نتایج تحقیق 20
1.4. مشکلات انجام تحقیق 22
1.5. اهداف تحقیق 22
1.6. سوالات تحقیق 23
1.7. فرضیه های تحقیق 23
1.8. روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیق 24
1.9. متغییر های تحقیق و تعریف عملیاتی متغییرهای مستقل یا وابسته 24
1.10. قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 26

  1. مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه­ی تحقیق 27

2.1. مقدمه 27
2.2. رفتار مصرف کننده 29
2.2.1. تعریف رفتار مصرف کننده 29
2.2.2. ضرورت مطالعه و تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کننده 33
2.2.3. شکل گیری و تغییر باور و نگرش و رفتار 35
2.2.4. ارائه خدمات در حوزه­ی سازمانی 42
2.2.5 معرفی خدمات مالی و ویژگیهای آن 44
2.2.6 نیازهای مالی و انگیزه های رفتار مصرف کننده 48
2.2.7. خدمات بانکداری الکترونیک 52
2.2.8. خدمات بانکداری اینترنتی 61
2.2.9. بانکداری الکترونیک در ایران 63
2.3. پذیرش فناوری اطلاعات 66
2.3.1 تئوریها و مدلهای رفتار مصرفکننده در حوزهی فناوری اطلاعات 67
2.3.1.1. تئوری رفتار منطقی 68
2.3.1.2. تئوری رفتار برنامه ریزی شده 69
2.3.1.3. مدل پذیرش فناوری 70
2.3.1.4. تکمیل مدل پذیرش فناوری 73
2.3.1.5. مدل پذیرش فناوری 2 76
2.3.1.6. توسعه ی مدل پذیرش فناوری 2 77
2.3.1.7 مدل تناسب بین وظیفه و فناوری 79
2.3.1.8. نظریه یکپارچه پذیرش و به کارگیری فناوری 80
2.4. مروری بر تحقیقات در حوزه بانکداری الکترونیک 84
2.4.1. تحقیقات در حوزه ی بانکداری اینترنتی 87
2.4.1.1. تحقیقات بین المللی در حوزه ی بانکداری اینترنتی بابهره­گیری از مدل پذیرش فناوری 90
2.4.1.2. تحقیقات بین المللی در حوزه­ی بانکداری اینترنتی با بهره­گیری از نظریه یکپارچه پذیرش واستفاده از فناوری                                                                                93
2.4.2. تحقیقات در حوزه ی همراه بانک 95
2.4.2.1. تحقیقات بین المللی درحوزه ی همراه بانک با بهره گیری از مدل پذیرش فناوری 97
2.4.2.2. تحقیقات بین المللی در حوزه ی همراه بانک با بهره گیری از نظریه یکپارچه پذیرش واستفاده از فناوری 99
2.4.3. تحقیقات در حوزه ی پذیرش فناوری  در سازمانها با محوریت فناوری اطلاعات 101
2.4.3.1. تحقیقات بین المللی با بهره گیری از نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از  فناوری 102
2.4.4. تحقیقات در حوزه ی پذیرش بانکداری الکترونیک در ایران 105
2.5. مدل مفهومی تحقیق 111
2.5.1. تعریف عملیاتی متغییرها ی مدل مفهومی 113
2.5.2. معرفی متغییرهای میانجی 118
2.5.3. پاسخ به سوالات تحقیق 121
2.5.4. مدل مفهومی 125
2.5.4.1. عملکرد مورد انتظار 125
2.5.4.2. تلاش مورد انتظار 126
2.5.4.3. تاثیرات اجتماعی 127
2.5.4.4. تسهیل شرایط 128
2.5.4.5. اعتماد 128
2.5.4.6. قصد رفتاری استفاده 130
3  روش تحقیق 131
3.1. مقدمه 131
3.1.1. طرح تحقیق 132
3.1.2. دسته­بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده­ها (طرح تحقیق) 133
3.2. ابزار جمع­آوری اطلاعات 135
3.2.1. روش های کتابخانه­ای 135
3.2.2. پرسشنامه 136
3.2.3. متغییرهای تحقیق 148
3.2.4. مقیاس های اندازه گیری 150
3.2.5. جامعه و نمونه آماری 152
3.3. روش تحلیل داده ها 154
3.3.1. روش های توصیفی 154
3.3.2. روش های تحلیلی 155
3.3.2.1. آزمون مقایسه میانگین دو جامعهی آماری 155
3.3.2.2. آزمون فرض آماری بری مقایسه واریانس دو جامعه آماری 155
3.3.2.3. آزمون فرض آماری برای مقایسه ی میانگین چند جامعه 156
3.3.2.4. تحلیل همبستگی 156
3.3.2.5. آزمون فریدمن 157
3.3.3. روش معادلات ساختاری 157
3.3.3.1.ارزیابی تناسب  یا برازش مدل 159
3.3.3.2.اصلاح مدل 161
3.3.3.3. تفسیر مدل 161
4  تجزیه و تحلیل داده­ها 163
4.1. مقدمه 163
4.2. نتایج آمار توصیفی 164
4.2.1. اطلاعات جمعیت شناختی 164
4.2.1.1. استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی 164
4.2.1.2. تقسیم بندی براساس جنسیت 166
4.2.1.3. تقسیم بندی براساس سن 167
4.2.2. تقسیم بندی براساس سطح تحصیلات 168
4.2.3. اطلاعات آماری درباره ی دانش کامپیوتر و اینترنت پاسخ­دهندگان 169
4.2.3.1. دانش کامپیوتر پاسخ دهندگان 169
4.2.3.2. مدت زمان استفاده کارکنان از اینترنت 171
4.2.3.3. فراوانی استفاده از اینترنت 172
4.2.4. نتایج آمار توصیفی متغییرهای مدل مفهومی تحقیق 175
4.2.5. بررسی فرضیه های تحقیق 182
4.2.6. بررسی و ارزیابی فرضیه­های تحقیق 196
4.2.6.1. نتایج حاصل از آزمون­های رگرسیون و تحلیل عاملی تاییدی 201
4.2.7. آزمون­های تکمیلی 201
5  یافته­های تحقیق و پیشنهادات 229
5.1. مقدمه 229
5.2. تحلیل نتایج تحقیق 230
5.2.1. ارزیابی نتایج فرضیه­ها 230
5.2.2. پاسخ به سوالات تحقیق 233
5.2.3. بررسی و ارزیابی آزمون­های تکمیلی 235
5.3. پیشنهادات و توصیه­های مدیریتی 239
5.3.1. محدودیت­های تحقیق 243
5.3.2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 244
منابع    246
ضمائم و ملحقات 261
 
 
فهرست جداول
جدول 1 سلسله مراتب چهارگانه تاثیرها 35
جدول 2مهمترین ویژگی های رفتاری مشتریان خدمات مالی                                                          49
جدول3 دوره های تحول در نظام بانکداری 51
جدول4 مقایسه ویژگیهای بانکداری سنتی و الکترونیکی 54
جدول 5کاربرد کانال ها بر مبنای تراکنش صورت گرفته 60
جدول 6ویژگی های کلی مدل پذیرش فناوری 70
جدول 7مهمترین دلایل عدم امکان به کارگیری مدل درسطح سازمان 79
جدول 8مروری بر تحقیقات بین المللی در حوزه­ی بانکداری اینترنتی 89
جدول 9 مروری بر تحقیقات انجام شده بر پایه­ی نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده ازفناوری 92
جدول 10مروری بر تحقیقات بین المللی بر مبنای مدل پذیرش فناوری در حوزه ی همراه بانک 95
جدول 11مروری بر تحقیقات بین المللی بر مبنای نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده ازفناوری در حوزه ی همراه بانک 98
جدول 12مدل ها و تئوری ها در حوزه ی پذیرش فناوری اطلاعات 111
جدول 13ارزیابی نقش متغییرهای میانجی در مدل های مختلف پذیرش فناوری.              117
جدول 14معرفی متغییرهای مدل مفهومی 122
جدول 15 نمونهای از پرسشنامه­ی مرحله­ی  پیش تحقیق 136
جدول 16آلفای کرونباخ آزمون پیش مطالعه 141
جدول 17آلفای کرونباخ به تفکیک گزاره­ها 141
جدول 18 نتایج نهایی آزمون پایایی آزمون پیش مطالعه 145
جدول 19فراوانی پاسخ­دهندگان برحسب استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی 163
جدول 20 تقسیم بندی پاسخ دهندگان برحسب سن کارکنان 165
جدول 21 تقسیم بندی پاسخ دهندگان برحسب سطح تحصیلات کارکنان 166
جدول 22 تقسیم بندی پاسخ دهندگان برحسب دانش کامپیوتر 167
جدول 23تقسیمبندی پاسخدهندگان برحسب تجربه استفاده ازاینترنت 169
جدول 24 فراوانی استفاده ازاینترنت 170
جدول 25 فراوانی استفاده ازاینترنت 172
جدول 26 شاخص های توصیفی گزاره های  متغیرعملکرد مورد انتظار در نمونه مورد بررسی 174
جدول 27 شاخص های توصیفی گزاره های  متغیرتلاش مورد انتظار در نمونه مورد بررسی 175
جدول 28 شاخص های توصیفی گزاره های  متغیرتاثیرات اجتماعی در نمونه مورد بررسی 176
جدول 29 شاخص های توصیفی گزاره های  متغیرتسهیل شرایط در نمونه مورد بررسی 178
جدول 30 شاخص های توصیفی گزاره های  متغیراعتماد در نمونه مورد بررسی 179
جدول 31 شاخصهای توصیفی گزاره­های متغیر قصدرفتاری در نمونه مورد بررسی 180
جدول 32 شاخصهای برازش مدل اندازه­گیری متغیر عملکرد مورد انتظار 183
جدول 33 شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر تلاش مورد انتظار 185
جدول 34 شاخصهای برازش مدل اندازهگیری متغیر تاثیرات اجتماعی 187
جدول 35 شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر تسهیل شرایط 190
جدول 36 شاخصهای برازش مدل اندازهگیری متغیر اعتماد 192
جدول 37 شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر قصد استفاده 194
جدول 38 خلاصه نتایج آزمون فرضیه­ها 194
جدول 39 نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای متغیرهای مکنون تحقیق 200
جدول 40 نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر جنسیت بر متغیرهای تحقیق 202
جدول 41 نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر استفاده بر متغیرهای تحقیق 204
جدول 42 نتایج آزمون آنووا جهت سنجش اثر سطوح سنی مختلف بر متغیرهای تحقیق 206
جدول 43 نتایج آزمون توکی  جهت مقایسه میانگین  متغیرهای تحقیق بر حسب سطوح سنی مختلف 207
جدول 44 نتایج آزمون آنووا جهت سنجش اثر سطوح تحصیلات مختلف بر متغیرهای تحقیق 209
جدول 45 نتایج آزمون توکی  جهت مقایسه میانگین  متغیرهای تحقیق بر حسب سطوح تحصیلات مختلف 210
جدول 46نتایج آزمون آنووا جهت سنجش اثرسطوح مختلف دانش کلی کارکنان نسبت به کامپیوتر و اینترنت بر متغیرهای تحقیق 212
جدول 47 نتایج آزمون توکی  جهت مقایسه میانگین  متغیرهای تحقیق بر حسب سطوح مختلف دانش کلی کارکنان نسبت به کامپیوتر و اینترنت 213
جدول 48 نتایج آزمون آنووا جهت سنجش اثر مدت زمان آشنایی و کار با اینترنت کارکنان بر متغیرهای تحقیق 217
جدول 49 نتایج آزمون توکی جهت سنجش اثر مدت زمان آشنایی و کار با اینترنت کارکنان بر متغیرهای تحقیق 218
جدول 50 نتایج آزمون آنووا جهت سنجش اثر میزان استفاده کارکنان از اینترنت مختلف بر متغیرهای تحقیق 221
جدول 51 نتایج آزمون توکی  جهت مقایسه میانگین  متغیرهای تحقیق بر حسب میزان استفاده از اینترنت کارکنان 222
جدول 52 نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت هر یک از ابعاد تحقیق 225
 
 
                             فهرست شکلها
شکل1- 1 مدل مفهومی تحقیق. 19
شکل2تئوری رفتار منطقی. 67
شکل 3 تئوری رفتار برنامه ریزی شده. 68
شکل 4 مدل مفهومی ازپذیرش فناوری. 69
شکل 5 فرآیند پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات بر مبنای مدل پذیرش فناوری. 71
شکل 6 مدل پذیرش فناوری 2 (. 77
شکل 7 مدل تناسب وظیفه با فناوری. 78
شکل 8 ابعاد مختلف فناوری. 111
شکل 9مدل مفهومی تحقیق. 129
شکل 10 مدل اندازهگیری متغیر عملکرد مورد انتظار در حالت تخمین استاندارد. 182
شکل 11 مدل اندازهگیری متغیر عملکرد مورد انتظار  در حالت معناداری  183
شکل 12مدل اندازهگیری متغیر تلاش مورد انتظار در حالت تخمین استاندارد. 185
شکل 13  مدل اندازهگیری متغیر تلاش مورد انتظار  در حالت معناداری  185
شکل 14  مدل اندازه گیری متغیر تاثیرات اجتماعی در حالت تخمین استاندارد. 187
شکل 15   مدل اندازهگیری متغیر تاثیرات اجتماعی  در حالت معناداری  187
شکل16   مدل اندازهگیری متغیر تسهیل شرایط در حالت تخمین استاندارد  189
شکل17  مدل اندازهگیری متغیر تسهیل شرایط  در حالت معناداری  190
شکل18 مدل اندازهگیری متغیر اعتماد در حالت تخمین استاندارد  191
شکل 19 مدل اندازهگیری متغیر اعتماد در حالت معناداری. 192
شکل 20   مدل اندازه گیری متغیر قصد استفاده در حالت تخمین استاندارد. 193
شکل 21  مدل اندازه گیری متغیرقصد استفاده در حالت معناداری  194
 
 
 
 
 

  • طرح تحقیق
    • مقدمه

در میان مفاهیم بازاریابی مطالعه رفتار مصرف­کننده رشته تحصیلی جدیدی است. در اوایل دهه­ی 1900 نویسندگان بحثی را درباره  این موضوع آغاز کردند که چگونه تبلیغ کنندگان می توانند از اصول روان­شناسی استفاده نمایند. همزمان با توسعه­ی مفهوم بازاریابی در دهه­ی1950  نیاز  به مطالعه رفتار مصرف­کننده بیش از پیش ضرورت یافت. نخستین کتابهای درسی در این مورد در دهه ی 1960 به رشته تحریر درآمده است. (موون و مینور, 1388, ص. 16) از آن زمان تاکنون مفهوم رفتار مصرف­کننده توسعه­ی  زیادی یافته است. در عصر کنونی که رقابت بین بنگاه­های کسب و کار شدت یافته است درک رفتار مصرف­کننده و شناخت مشتریان اهمیت ویژه­­ای دارد.  مشتریان ممکن است نیازها و خواسته­های خود را به گونه­ای بیان نمایند اما طور دیگری عمل کنند. آنها ممکن است از انگیزش­های عمیق­تر درونی خود خبر نداشته باشند یا نسبت به عوامل مؤثری که در آخرین لحظه عقیده­شان را عوض می­کند عکس­العمل نشان دهند. از این رو بازاریابان باید خواسته­­ها، دریافت­های ذهنی و خرید و رفتار خرید مصرف­کنندگان را به طور عمیق و مستمر بررسی کنند.
در میان مصرف­کنندگان ارزیابی و مطالعه رفتار مصرف­کنندگان خدمات  بانکی و مالی اهمیت بالایی دارد تبیین رفتار مصرف کنندگان خدمات بانکی امکان ارائه­ی برنامه های مطلوب­تر بازاریابی و افزایش رضایت مصرف­کنندگان در جهت سودآوری بنگاه­ها را فراهم می­آورد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تبیین رفتار مصرف­کنندگان حقوقی در حوزه­ی خدمات نوین بانکی انجام  شده است.
در این فصل که نخستین فصل تحقیق بوده و طرح و شالوده­ی اصلی آن تبیین می­شود؛ نخست مساله تحقیق بیان می­شود. همچنین مهمترین مدل­های ارائه شده در مورد موضوع تحقیق معرفی می شود؛ و از میان مدل­ها مدل مفهومی که اساس تحقیق بر پایه­ی ان انجام شده انتخاب شده و به طو مفصل تر تشریح می­گردد. برای توجیه علل انجام تحقیق اهمیت ضرورت و نتایج احتمالی تحقیق بیان می­گردد. همچنین مهمترین مشکلات احتمالی در انجام تحقیق ذکر شده و اهداف سوالات و فرضیات تحقیق بیان می­گردد. در پایان روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیق ذکر گردیده و متغییر های مستقل و وابسته تحقیق و دامنه­ی زمانی و مکانی آن تعریف می­شود.

  • بیان مساله

امروزه رقابت برای ارائه­ی  خدمات متنوع­تر و مطلوب­تر  به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای بانکها مطرح است. با توجه به خصوصی شدن بانک­ها در ایران و افزایش رقابت در بین آنها ارائه­ی خدمات مناسبتر به طیف وسیع­تری از مشتریان، سطوح بالاتری از رضایتمندی مشتریان را به عنوان مقدمه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در پی خواهد داشت.
در طی دهه­ی اخیر، شدت یافتن رقابت میان بانکها در جهت بدست آوردن سهم بیشتری از بازار توجه آنها را به سمت شناخت دقیقتر و عمیقتر نیازها و خواسته های مشتریان سوق داده است. در این رابطه توجه به دگرگونی فعالیت­های اصلی بانکها توسط فناوری­های جدید و ارائه­ی خدمات بانکداری الکترونیک به عنوان مهمترین فناوری­های ارتباطی در دو دهه­ی اخیر ضروری است.
از آنجا که کاربران سیستمهای اطلاعاتی در حوزه­ی بانکداری به نوعی مصرف­کننده تلقی می­شوند پذیرش یا عدم پذیرش فناوری در حوزه­ی رفتار مصرف کننده مطرح می شود؛ و با توجه به ماهیت الکترونیکی خدمات نوین بانکی می توان پذیرش آن را درحوزه­ی سیستم­های اطلاعاتی مطرح نمود.
علیرغم سرمایه­گذاری­های فراوان انجام شده در زمینه­ کاربری فناوری­های اطلاعاتی در عرصه­ی بانکداری میزان استفاده از این فناوری­ها چندان بالا نمی باشد. این موضوع نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین­کننده پذیرش سیستمهای نوین بانکداری توسط کاربران را آشکار می سازد. از این رو درک عواملی که موجب پذیرش فناوری­های جدید می شود و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری­های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از پژوهش­های مهم در زمینه شناسایی و تبیین رفتار مصرف کننده است. چرا که موفقیت در عرصه­ی بانکداری امروز مستلزم پذیرش خدمات نوین از سوی مصرف­کنندگان است. بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان در استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی برای نهادینه کردن و اجرای بانکداری الکترونیکی به نحو مطلوب امری ضروری است.
در ایران نیز تحقیقات بسیاری در زمینه شناسایی عواملی که بر پذیرش بانکداری الکترونیک و شاخه­های مختلف  آن انجام شده است؛ لیکن تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است بیشتر در زمینه ی مشتریان حقیقی بوده و تاکنون تحقیقی که به طور ویژه رفتار مصرف­کنندگان حقوقی را مورد بررسی قرار دهد انجام نشده است. از آنجا که تاکنون امکان ارائه­ی خدمات الکترونیک برای مشتریان حقوقی چندان فراهم نبوده است رفتار این بخش از مشتریان که سود­آوری بیشتری نیز برای بانک ها دارند، مورد مطالعه قرار نگرفته است؛ لیکن با برطرف شدن مشکلات قانونی مانند حق امضا و …. برخی از بانک­های کشور درصدد گسترش دامنه­ی خدمات برای مشتریان حقوقی خود هستند. با توجه به حجم بالای تراکنشهای مالی مشتریان حقوقی، بانک­ها باید خدمات شیوه­ی عمل و عملکرد خود را باب طبع آنها بنمایند تا بتوانند نیازهای آنان را تامین کنند. از این رو در این پژوهش رفتارمشتریان حقوقی به طور ویژه مورد بررسی قرار می گیرد. چرا که هر سازمان دارای هدف­های خاص خرید، سیاست­ها، رویه­ها، ساختارهای سازمانی و سیستم­ها است. که طبعا نوع استفاده از خدمات بانکی را نیز متاثر می سازد. (کاتلر, 1383, ص. 215)
محققین حوزه­های سیستم­های اطلاعاتی یا فناوری اطلاعات با مدل­های متعددی در حوزه­ی پذیرش فناوری مواجه هستند که یکپارچه کردن مدل­ها در قالب تئوری یکپارچه پذیرش و به کارگیری فناوری از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو مدل نهایی این تحقیق نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری است که آن را می توان حاصل تلفیق چندین مدل مشهور در زمینه پذیرش فناوری دانست. هدف این نظریه دست یافتن به دیدگاه واحد درباره پذیرش کاربران است.که سازه­های آن مهمترین عناصر شکل دهنده­ی مدل های پیشین  است.
تعداد صفحه : 277
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.