پایان نامه ارشد: تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه

دانلود پایان نامه

گرایش :مدیریت بیمه

عنوان : تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش: مدیریت بیمه

عنوان

تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه

(مورد مطالعه: استان گیلان)

استاد راهنما

دکتـر بهروز فتحی

شهریور 1393

 
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
چکیده 1
 
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه 3
1-2) بیان مساله 3
1-3) ضرورت و اهمیت پژوهش 5
1-4) چارچوب نظری پژوهش 6
1-5) اهداف پژوهش 7
1-6) فرضیه‌های پژوهش 7
1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 8
1-8) قلمرو تحقیق 9
 
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
بخش اول : هوش هیجانی
2-1-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….12
2-1-2) مفهوم هوش و تعاریف آن ……………………………………………………………………………………………..13
2-1-3) انواع هوش……………………………………………………………………………………………………………………15
2-1-3-1) هوش اجتماعی……………………………. ……………………………………………………………………….17
2-1-3-2) هوش عملی…………………………….. ……………………………………………………18
2-1-3-3) هوش فرهنگی…………………………….. ………………………………………………………………………18
2-1-3-4) هوش سازمانی…………………………….. ……………………………………………………………………….19
2-1-3-5) هوش معنوی…………………………….. …………………………………………………………………………19
2-1-4) هوش هیجانی و هوش شناختی………………………………………………………………………………………..20
2-1-5) هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………..21
 2-1-6) هوش هیجانی………………………………………………………………………………………………………23
 2-1-7) اهمیت هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………….25
 2-1-8) مدل‌ها و دیدگاه‌های مختلف در زمینه هوش هیجانی……………………………………………………27
2-1-8-1) مدل شبکه شایستگی‌های عاطفی………………………………………………………………………………27
2-1-8-2) مدل هوش هیجانی بار-آن (مدل چندعاملی)……………………………………………………………..31
2-1-8-3) مدل توانایی هوش هیجانی………………………………………………………………………………………32
 2-1-9) مؤلفه‌های هوش هیجانی………………………………………………………………………………………….33
 2-1-10) فرآیند رشد و توسعه هوش هیجانی…………………………………………………………………………35
 2-1-11) ویژگی کارکنان و افراد با هوش هیجانی بالا………………………………………………………………37
 2-1-12) هوش هیجانی در مدیریت و کاربردهای آن……………………………………………………………….37
 
بخش دوم: اعتماد سازمانی
2-2-1) مقدمه …………………41
2-2-2) اعتماد …………………42
2-2-3) اهمیت و ضرورت اعتماد …………………43
2-2-4) ابعاد اعتماد …………………44
2-2-4-1) ابعاد اعتماد از دیدگاه توماس و اسچیندلر………………………………………………………………….45
2-2-4-2) ابعاد اعتماد از دیدگاه مایر و همکاران……………………………………………………………………….45
2-2-5) انواع اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………47
2-2-5-1) اعتماد اعتباری……………………………………………………………………………………………………….47
2-2-5-2) اعتماد متقابل…………………………………………………………………………………………………………47
2-2-5-3) اعتماد اجتماعی……………………………………………………………………………………………………..48
2-2-6) مزایای فردی و گروهی اعتماد …………………49
 
 
بخش سوم: عملکرد کارکنان
2-3-1) مقدمه …………………52
2-3-2) عملکرد …………………52
2-3-3) عملکرد شغلی …………………54
2-3-4) بهبود عملکرد …………………55
2-3-5) عوامل موثر بر عملکرد کارکنان …………………56
2-3-6) مدیریت عملکرد …………………58
2-3-7) اهمیت مدیریت عملکرد …………………60
2-3-8) اهداف مدیریت عملکرد …………………63
2-3-9) مؤلفه‌های مدیریت عملکرد …………………64
2-3-10) فرآیند و مراحل مدیریت عملکرد در سازمان‌ها …………………66
2-3-11) چالش‌های مدیریت عملکرد …………………69
2-3-12) مزایا و معایب مدیریت عملکرد …………………72
2-3-13) ارزیابی عملکرد …………………73
2-3-14) اهداف ارزیابی عملکرد …………………75
2-3-15) ابعاد ارزیابی عملکرد …………………77
2-3-16) منابع ارزیابی عملکرد …………………78
2-3-17) موانع و خطاهای ارزیابی عملکرد کارکنان …………………79
 
بخش چهارم: پیشینه پژوهش
هوش هیجانی، اعتماد و عملکرد کارکنان …………………82
 
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه …………………86
3-2) روش تحقیق …………………86
3-3) جامعه آماری …………………87
3-4) نمونه آماری …………………87
3-5) روش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها …………………87
3-5-1) پرسش‌نامه …………………88
3-6) روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات …………………90
3-6-1) روایی …………………90
3-6-2) پایایی …………………91
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………92
 

ث

فصل چهارم: تحلیل‌یافته‌های تحقیق
4-1) مقدمه …………………94
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی …………………95
4-2-1) جنسیت پاسخ‌دهندگان …………………95
4-2-2) سن پاسخ‌دهندگان …………………96
4-2-3) تحصیلات پاسخ‌دهندگان …………………97
4-2-4) وضعیت تاهل پاسخ‌دهندگان …………………98
4-2-5) میزان درآمد پاسخ‌دهندگان …………………99
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق …………………100
4-3-1) توصیف متغیر هوش هیجانی …………………100
4-3-2) توصیف ابعاد هوش هیجانی …………………101
4-3-3) توصیف متغیر اعتماد …………………102
4-3-4) توصیف ابعاد اعتماد …………………103
4-3-5) توصیف متغیر عملکرد …………………104
4-4) بررسی مدل تحقیق …………………105
4-4-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد …………………105
4-4-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معناداری …………………106
4-4-3) بررسی شاخص‌های معناداری و برازش مدل کلی تحقیق …………………107
4-5) آزمون فرضیه‌ها …………………107
4-5-1) آزمون فرضیه اصلی …………………108
4-5-2) آزمون فرضیه فرعی اول …………………108
4-5-3) آزمون فرضیه فرعی دوم …………………109
4-5-4) آزمون فرضیه فرعی سوم …………………110
4-5-5) آزمون فرضیه فرعی چهارم …………………110
4-5-6) آزمون فرضیه فرعی پنجم …………………111
4-5-7) آزمون فرضیه فرعی ششم …………………112
4-5-8) آزمون فرضیه فرعی هفتم …………………113
4-5-9) آزمون فرضیه فرعی هشتم …………………114
4-5-10) آزمون فرضیه فرعی نهم …………………115
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه …………………117
5-2) نتایج آمار توصیفی …………………117
5-2-1) توصیف متغیر هوش هیجانی …………………117
5-2-2) توصیف متغیر مؤلفه درون فردی …………………117
5-2-3) توصیف متغیر مؤلفه بیرون فردی …………………118
5-2-4) توصیف متغیر سازگاری …………………118
5-2-5) توصیف متغیر مدیریت استرس …………………118
5-2-6) توصیف متغیر خلق‌و‌خوی عمومی …………………119
5-2-7) توصیف متغیر اعتماد …………………119
5-2-8) توصیف متغیر عملکرد …………………119
5-3) نتایج آمار استنباطی …………………120
5-3-1) نتایج آزمون فرضیه اصلی …………………120
5-3-2) نتایج آزمون فرضیه فرعی اول …………………120
5-3-3) نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم …………………120
5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم …………………120
5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم …………………121
5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم …………………121
5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی ششم …………………121
5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی هفتم …………………121
5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی هشتم …………………122
5-3-4) نتایج آزمون فرضیه فرعی نهم …………………122
5-4) نتیجه‌گیری در زمینه مطابقت بین یافته‌های تحقیق حاضر و تحقیقات قبلی …………………122
5-5) پیشنهادات بر اساس سوال‌های تحقیق …………………124
5-6) محدودیت‌ها و پیشنهاداتی برای ادامه تحقیقات در این زمینه …………………126
 
 
منابع و ماخذ …………………128
پیوست …………………137
 
 
 
فهرست جداول
جدول 2-1) ظهور و مفهوم هوش هیجانی …………………23
جدول 2-2) اهداف ارزیابی عملکرد …………………76
جدول 2-3) ابعاد ارزیابی عملکرد و نمونه‌ی شاخص‌های قابل احصای آن‌ها …………………77
جدول 3-1) متغیرها، ابعاد و تعداد سوال‌های پرسش‌نامه …………………89
جدول 3-2) محاسبه‌ی آلفای کرونباخ …………………91
جدول 4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان …………………95
جدول 4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان …………………96
جدول 4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان …………………97
جدول 4-4) توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان …………………98
جدول 4-5) توصیف میزان درآمد پاسخ دهندگان …………………99
جدول 4-6) نمره متغیر هوش هیجانی …………………100
جدول 4-7) نمره ابعاد هوش هیجانی …………………101
جدول 4-8) نمره متغیر اعتماد …………………102
جدول 4-9) نمره ابعاد اعتماد …………………103
جدول 4-10) نمره متغیر عملکرد …………………104
جدول 4-11) شاخص‌های معنی‌داری و برازش مدل …………………107
جدول 4-12) تبیین تاثیر مؤلفه درون فردی بر عملکرد …………………108
جدول 4-13) تبیین تاثیر مؤلفه بیرون فردی بر عملکرد …………………109
جدول 4-14) تبیین تاثیر مؤلفه سازگاری بر عملکرد …………………110
جدول 4-15) تبیین تاثیر مؤلفه مدیریت استرس بر عملکرد …………………111
جدول 4-16) تبیین تاثیر مؤلفه خلق‌و‌خوی عمومی بر عملکرد …………………112
جدول 4-17) تبیین تاثیر مؤلفه توانایی بر عملکرد …………………113
جدول 4-18) تبیین تاثیر مؤلفه اعتبار بر عملکرد …………………113
جدول 4-19) تبیین تاثیر مؤلفه خیرخواهی بر عملکرد …………………114
جدول 5-1) خلاصه نتایج آماری …………………122
 
 
فهرست اَشکال
شکل 1-1) مدل پژوهش …………………6
شکل 2-1) مدل شبکه‌ی شایستگی‌های عاطفی گلمن و بویاتزیس …………………31
شکل 2-2) مدل هوش هیجانی بار-آن …………………32
شکل 2-3) فرآیند شکل‌گیری و حفظ اعتماد …………………44
شکل 2-4) مفاهیم اعتماد سازمانی …………………47
شکل 2-5) چرخه‌ی عملکرد …………………56
شکل 2-6) مدیریت عملکرد از طریق ارزیابی فردی، واحدی و سازمانی …………………60
شکل 2-7) اهمیت مدیریت عملکرد …………………61
شکل 2-8) ابعاد چهارگانه مدیریت عملکرد …………………64
شکل 2-9) چالش‌های مدیریت عملکرد …………………69
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
نمودار 4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان …………………95
نمودار 4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان …………………96
نمودار 4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان …………………97
نمودار 4-3) توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان …………………98
نمودار 4-3) توصیف میزن درآمد پاسخ دهندگان …………………99
نمودار 4-4) نمره متغیر هوش هیجانی …………………100
 نمودار 4-5) نمره ابعاد هوش هیجانی …………………101
 نمودار 4-6) نمره متغیر اعتماد …………………102
 نمودار 4-7) نمره ابعاد اعتماد …………………103
 نمودار 4-8) نمره متغیر عملکرد …………………104
 نمودار 4-9) میزان رابطه متغیرهای تحقیق …………………105
 نمودار 4-10) آزمون مدل تحقیق در حالت اعداد معنی‌داری …………………106
 
 
 
 
 
 
چکیده
مهم‌ترین عامل در نیل به اهداف هر سازمان، منابع انسانی است و بی‌شک موفقیت و پیشرفت هر سازمان نیز به منابع انسانی آن بستگی دارد. عوامل متعددی کارآیی افراد را در سازمان تحت تاثیر قرار می‌دهد. مطابق با مبانی نظری، از جمله عواملی که می‌توانند رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهند هوش هیجانی و اعتماد سازمانی کارکنان است. از این روی هدف این پژوهش آن است تا تاثیر هوش هیجانی و اعتماد سازمانی را بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه استان گیلان مورد مطالعه قرار‌ گیرد. لذا تحقیق از نظر هدف «کاربردی» و از نظر تکنیک اجرا «توصیفی» است.  برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه‌ها، از پرسش‌نامه استاندارد استفاده گردیده است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، تمامی کارکنان صنعت بیمه در استان گیلان بوده و حجم نمونه به کمک روش آماری جامعه محدود تعیین گردیده است. بر اساس فرمول نمونه گیری در این پژوهش برای بررسی آزمون ها از جامعه ی آماری که حجم آن N=521 نفر یک نمونه تصادفی به اندازه ی n=179 نفر را انتخاب و داده ها را بر اساس نرم افزار  spssتحلیل نموده ایم؛ در نهایت فرضیه‌های پژوهش با بهره گرفتن از داده‌های جمع‌آوری شده مورد آزمون قرار گرفتند که مشخص گردید هوش هیجانی و اعتماد سازمانی بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه استان گیلان تاثیرگذار است. بدین معنا که بین تمامی مؤلفه‌های هوش هیجانی (مؤلفه درون فردی، مؤلفه بین فردی، مؤلفه سازگاری، مؤلفه مدیریت استرس، مؤلفه خلق و خوی عمومی) و اعتماد سازمانی (مؤلفه توانایی، مؤلفه اعتبار، مؤلفه خیرخواهی) با عملکرد کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم‌چنین، بین هوش هیجانی و اعتماد سازمانی نیز رابطه مشاهده گردید.
واژگان کلیدی: هوش هیجانی، اعتماد سازمانی، عملکرد، صنعت بیمه.

1

 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 

  • مقدمه

تلاش برای بهبود عملکرد، از روزهای اول شکل گیری رشته مدیریت به عنوان اصلی خدشه ناپذیر مطرح بوده که هر روز وارد مباحث جدیدتری می‌شود و حوزه‌های بیش‌تری را در بر می‌گیرد. یکی از عوامل اثرگذار بر بهبود عملکرد سازمانی، وجود اعتماد در محیط کار است. تحقیقات نشان می‌دهد که سازمان‌های با سطوح بالای اعتماد نسبت به سازمان‌های با سطوح پائین اعتماد، نورآوری و عملکرد بهتری داشته، بهتر خود را وفق می‌دهند و موفق‌تر هستند. همچنین پژوهش‌های متعددی نقش عظیم هوش هیجانی را در بهبود عملکرد سازمان‌ها و به طور کلی در موفقیت فردی و گروهی مورد تأیید و تأکید قرار داده‌اند. از سویی، بخش بیمه و بانکداری در سراسر جهان روندی رقابتی به خود گرفته است و هسته‌ی اصلی این جریانات نیز مشتریان این شرکت‌ها هستند که به عنوان مصرف کنندگان واقعی محصولات و خدمات ارائه شده به حساب می‌آیند. بر این اساس، لزوم توجه به این مقوله‌ها مبنای شکل گیری این مطالعه گردید. با این مقدمه کوتاه در این فصل پس از بیان مساله، ضرورت و اهمیت پژوهش مورد مطالعه قرار می‌گیرد و سپس به اهداف، چارچوب پژوهش و سایر عناوین پرداخته می‌شود.
 
 
1-2) بیان مساله
مهم‌ترین عامل در نیل به اهداف هر سازمان، منابع انسانی است و بی‌شک موفقیت و پیشرفت هر سازمان نیز به منابع انسانی آن بستگی دارد. عوامل متعددی کارآیی افراد را در سازمان تحت تاثیر قرار می‌دهد. از جمله عواملی که رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد هوش هیجانی[1] (کرامتی و همکاران، 1391؛ نصراله‌پور، 1386؛ Mayer and Salovey, 1997) و اعتماد[2] (Heffernan et al., 2012) است. هوش هیجانی تنها یک ویژگی مثبت نیست بلکه مجموعه ای از توانایی های استدلالی و هیجانی متمایز است و نسبت به هوش اجتماعی توجهی بیشتر به مسائل اساسی هیجانی و فرونشاندن مشکلات شخصی و اجتماعی افراد دارد. افراد دارای هوش هیجانی بالا در داشتن رضایت بیشتر از زندگی، بهره مندی از محیط خانوادگی و شریک شدن در احساسات اطرافیان نسبت به دیگران متفاوتند و معمولاً افرادی منظم، خونگرم، موفق، با انگیزه و خوش بین هستند (Salaski and Gartwright, 2003). هوش هیجانی عاملی است که ظرفیت انسان را در شناخت احساسات خود و دیگران تعیین نموده و کمک می کند تا در خود ایجاد انگیزش کرده و هیجانات خود را کنترل و روابط خود را با دیگران را بر این اساس پی ریزی کنند. هوش هیجانی شامل ظرفیت درک عواطف، لفیق احساسات مربوط به عواطف، درک اطلاعات این عواطف و مدیریت آن ها است (Ciarrochi, J.; Forgas, 2001). هم‌چنین هوش هیجانی، آگاهی از احساس و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم‌های مناسب در زندگی و نیز توانایی تحمل کردن ضربه‌های روحی و مهار آشفتگی‌های روانی است (صمدی و کیوان، 1392).
از سوی دیگر، اعتماد برای زندگی بشر و روابط او امری اساسی است. اعتماد پایه‌ای است که افراد می‌توانند زندگی‌ها و همکاری‌های معنی‌دار و رضایت بخش و رشد روز افزون‌شان را روی آن بنا نهند. هر چه وابستگی متقابل در این روابط بیش‌تر باشد، اهمیت اعتماد برای آن‌ها حیاتی‌تر است (Korinrk, 2001). از این رو می‌توان گفت که اعتماد در شکل‌گیری و حفظ روابط اجتماعی نقش مهمی بازی می‌کند (لگزیان و همکاران، 1387) چرا که وقتی اعتماد افزایش می‌باید، سرعت بیش‌تر می‌شود و هزینه‌ها کاهش می‌یابند و وقتی اعتماد کاهش می‌یابد، سرعت کم می‌شود و هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کنند (Rawlins, 2007). در تعریفی که از اعتماد ارائه گردیده عموماً آن را انتظارات یا باورهایی می‌دانند که افراد دوست دارند به دیگران به طریقی قابل پیش‌بینی و نه صرفاً در راستای منفعت شخصی خود نشان دهند. اعتماد مهم‌ترین انگیزه‌ای است که افراد را به داشتن روابط دو سویه یا چند سویه تشویق می‌کند. حتی بسیاری از اندیشمندان اجتماعی، اعتماد را حسی می‌دانند که منجر به تعاون و همکاری می‌شود و فقط در این حالت است که انسان‌ها در عین تفاوت‌ها  قادر به حل مشکلات خواهند بود (رضایی کلیدبری و همکاران، 1390). این عقیده که اعتماد در محیط‌های کاری به عنوان عامل اصلی بالقوه‌ای است که منجر به بهبود عملکرد می‌شود و می‌تواند یکی از منابع مزیت رقابتی در بلندمدت باشد نیز به سرعت مورد توجه قرار گرفته است. ایجاد محیطی که دارای اعتماد سازمانی است، تاثیرات مثبت زیادی بر سازمان‌ها دارد؛ برعکس، هزینه‌های بی‌اعتمادی به علت عدم تمایل کارکنان به همکاری و مشارکت، خطر پذیری به خاطر رفتارهای نامناسب، کیفیت پایین کار و نیاز به کنترل، می‌تواند سنگین باشد (Pucetaite and Lamsa, 2008).
بنابرآن چه گفته شد، هوش هیجانی و اعتماد می‌تواند در برقراری عملکرد مطلوب برای تمامی افراد حائز اهمیت باشد اما این امر برای افرادی که مسئولیت ارائه‌ی خدمات را بر عهده دارند از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا این افراد در تمامی ساعات کاری‌شان مرتباً با مراجعان و سایرین در ارتباط‌اند. حال اگر به صورتی موشکافانه به مساله نگریسته شود آن چه که در ذهن نقش می‌بندد، آن است که از میان سازمان‌های خدماتی، صنعت بیمه در موفقیت یا عدم موفقیت اقتصادی یک کشور و هم‌چنین تعاملات اقتصادی با سایر جوامع دارای نقشی انکار نشدنی است زیرا دنیا به سوی دهکده‌ی جهانی در حرکت است که در آن افزون بر فرهنگ‌ها، اقتصاد نیز بسیار مهم تلقی می‌شود و بیمه‌ها نیز به عنوان یکی از اصلی‌ترین شریان‌های اقتصادی جوامع باید به گونه‌ای ویژه عملکرد خود را مطلوب ساخته و به صورت ویژه مدنظر قرار گیرند. برای این منظور یکی از راه‌های پیش رو برای این صنعت توسعه روابط بلند مدت با مشتریان کلیدی است.
در صنعت بیمه توسعه روابط با مشتریان کلیدی و نگهداری این روابط فعالیتی کلیدی محسوب می‌شود (Madillet et al., 2002) چرا که مزایای متعددی از جمله افزایش سود از طریق کاهش خطر، بهبود عملکرد، و بهبود ارتباطات (Hawke and Heffernan, 2006)، افزایش رضایت مشتری و تبدیل مشتریان به مشتریان وفادار را با خود به همراه دارد (Ennew and Binks, 1999; Tyler and Stanley, 1999). مطالعاتی متعددی نیز که در این زمینه صورت گرفته بیانگر آن است که هوش هیجانی کارکنان و توسعه‌ی روابط موثر با مشتریان به افزایش رضایت مشتری (Armstrong and Seng, 2000; Jamal and Naser, 2002)، تعهد (Abratt and Russell, 1999) و عملکرد مطلوب (Heffernan et al., 2012) منجر شده است.  صنعت بیمه به دلیل مشارکت در طرح‌های بزرگ ملی و حجم عمده خدماتی که در کشور ارائه می‌کند به عنوان نمونه مطالعاتی این پژوهش انتخاب شد. بنابراین اگر چنان چه هوش هیجانی و اعتماد کارکنان در زندگی کاری آنان نمود داشته باشد صنعت بیمه می‌تواند نقدینگی بیش‌تری جمع‌آوری نموده و هر چه این میزان نقدینگی جمع‌آوری شده بیش‌تر باشد صنعت بیمه خواهد توانست در امر مشارکت در طرح‌های بزرگ ملی سهم بیش‌تری را به خود اختصاص داده و خدمات بهتری ارائه دهد. با توجه به این امر، هدف از این مطالعه، بررسی هوش هیجانی و اعتماد در صنعت بیمه استان گیلان و تاثیر احتمالی آن بر عملکرد کارکنان صنعت بیمه است. در نتیجه این سوال مطرح است که آیا هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان صنعت بیمه استان گیلان تاثیر دارد؟
[1] . ٍEmotional Intelligence
[2] . Trust
تعداد صفحه : 172
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.