پایان نامه ارشد: بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی و ارائه راهکارهای اجرایی …

دانلود پایان نامه

گرایش :بازار یابی

عنوان : بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ایلام

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت

»M.A پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت «

  گرایش: بازار یابی

 عنوان:

بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب

استاد راهنما:

دکتر علی یاسینی

زمستان 1393


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
عنوان                                                                                                     صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-2بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2-1مدل پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….3
1-3 ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………4
1-4 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….4
1-5سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………4
1-6 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..5
1-7 تعاریف واژگان………………………………………………………………………………………………………………..5
فصل دوم:  مروری برادبیات تحقیق
2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….7
2-2 تجارت الکترونیکی چیست؟……………………………………………………………………………………………..7

2-3 تعریف و تبیین مفهوم تجارت الکترونیکی ………………………………………………………………………….8

2-4 تاریخچه تجارت الکترونیکی…………………………………………………………………………………………..11
2-5 الگوهای مختلف بلوغ تجارت الکترونیکی ……………………………………………………………………….11
2-5-1 الگوی آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه………………………………………………………………………..11
2-5-2 الگوی سازمان ملل برای بلوغ تجارت الکترونیکی………………………………………………………….12
2-5-3 الگوی مراحل رشد فناوری اطلاعات نولان……………………………………………………………………13
2-5-4 الگوی گارتنر ……………………………………………………………………………………………………………13
2-5-5 الگوی میسرا و دینگرا…………………………………………………………………………………………………15
2-5-6 الگوی ایالت یوتا……………………………………………………………………………………………………….16
2-5-7 الگوی گروه مشاوره دلویت و تاچ……………………………………………………………………………….17
2-5-8 الگوی نقشه راه تجارت الکترونیکی……………………………………………………………………………..18
2-5-9 الگوی دموکراسی الکترونیکی………………………………………………………………………………………19
2-5-10 الگوی بلوغ دو بعدی……………………………………………………………………………………………….19
2-6 محرک های تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………….21
2-6-1 الگوهای تجارت الکترونیک………………………………………………………………………………………..23
2-7 مفهوم دولت الکترونیک………………………………………………………………………………………………….23
2-7-1 مراحل دولت الکترونیک ……………………………………………………………………………………………25
2-7-2 فرایند استقرار دولت الکترونیک ………………………………………………………………………………….25
2-7-3 شرایط اجرای موفق استراتژی دولت الکترونیک ……………………………………………………………26
2-8 دولت الکترونیک در ایران……………………………………………………………………………………………….33

2-9 بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتها و موسسات…………………………………………………………36

2-9-1چالشهای SME ها در پذیرش و استفاده از ICT و تجارت الکترونیکی…………………………..40

2-9-2 مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی در SMES…………………………………………………………..41

2-9-3 مشکلات SME ها در پذیرش تجارت الکترونیکی ………………………………………………………42

2-9-4                      سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت لکترونیکی………………………………………….48

2-9-5                      تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی……………………….50

2-9-5-1   تجربه انگلستان ………………………………………………………………………………………………….50

2-9-5-2 تجربه یونان  ……………………………………………… ……………………………………………………….54

2-9-5-3  تجربه اسکاتلند: …………………………………………………………………………………………………..57

2-9-5-4  تجربه آلمان …………………………………. ……………………………………………………………………58

2-9-5-5 تجربه اتحادیه اروپا……………………………………………… ……………………………………………….60

2-9-5-6 تجربه فنلاند………………………………………………………. ……………………………………………….61

2-9-5-7 تجربه دانمارک……………………………………………………. ……………………………………………….63

2-9-5-8 تجربه مکزیک…………………………………………………….. ……………………………………………….65
2-9-5-9 تجربه ژاپن………………………………………………………… ……………………………………………….66
2-9-5-10 تجربه ایالات متحده………………………………………….. ……………………………………………….67

  • پیشینه تحقیق. ……………………………………………………….. ……………………………………………….68

2-10-1 پژوهش های داخلی……………………………………………….. ……………………………………………….68
2-10-2 پژوهش های خارجی……………………………………………………………………………………………….69
 
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..72
3-2 نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..72
3-3 جامعه آماری و حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………72
3-4 روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………73
3-5 ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………….73
3-6روایی و پایایی ………………………………………………………………………………………………………………73
3-7  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………74
فصل چهارم:   تجزیه وتحلیل داده ها
4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..76
4-2- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………….76
4-2-1جنسیت افراد……………………………………………………………………………………………………………..76
4-2-3 سن افراد پاسخگو……………………………………………………………………………………………………..77
4-2-2 وضعیت تحصیلی………………………………………………………………………………………………………78
4-2-4 سابقه خدمت……………………………………………………………………………………………………………79
4-3 آزمون کولموگوروف اسمیرنوف………………………………………………………………………………………80
4-4-1 آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………81
4-4-2 آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………82
4-4-3 آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………..84
4-4-4 آزمون فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………..85
فصل پنجم:  نتایج وپیشنهادات
5-1   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..88
5-2   بیان نتایج…………………………………………………………………………………………………………………..88
5-2-1 نتیجه فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………….88
5-2-2 نتیجه فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………….89
5-2-3 نتیجه فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………89
5-2-4 نتیجه فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………90
5-3  پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش…………………………………………………………………………..91
5-4 راهکارهای اجرایی برای رفع موانع…………………………………………………………………………………..92
5-5 توصیه به پژوهشگران……………………………………………………………………………………………………..92
5-6  محدویت ها و موانع  پژوهش………………………………………………………………………………………..93
منابع وماخذ
الف : منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………94
ب : منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..95
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………..96
فهرست جداول
جدول (2-1 )خدمات اصلی دولت……………………………………………………………………………………….. 33
جدول (3-1)نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه موانع تجارت الکترونیک…………..74
جدول (4-1) وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس…………………………………………………………………..76
جدول (4-2) وضعیت پاسخگویان بر حسب سن……………………………………………………………………..77
جدول (4-3) وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات…………………………………………………………….78
جدول (4-4) وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………..79
جدول (4-5) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه فقدان منابع مالی و بکار گیری تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………………………………………………82
جدول (4-6) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه مشکلات فنی در اداره امور مالیاتی و بکار گیری تجارت الکترونیک ………………………………………………………………………………………………………83
جدول (4-7) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه موانع رفتاری/ فرهنگی در اداره امور مالیاتی و بکار گیری تجارت الکترونیک……………………………………………………………………………………………..84
جدول (4-8) نتایج آزمون تک نمونه برای بررسی فرضیه عدم آمادگی و تمایل مشتریان و بکار گیری تجارت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………………85
جدول (4-9) نتایج آزمون اولویت یابی فریدمن برای شاخص های دخیل در بلوغ تجارت الکترونیک……….86
 
فهرست نمودار ها
نمودار (4-1) وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس…………………………………………………………………..77
نمودار (4-2) وضعیت پاسخگویان بر حسب سن …………………………………………………………………….78
نمودار (4-3) وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات……………………………………………………………79
نمودار (4-4) وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………..80
فهرست شکل ها
شکل (2-1) تعریف کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی………………………………………………8
شکل(2-2) مراحل  مختلف مدل های یازده گانه بلوغ تجارت و دولت الکترونیک…………………………20
شکل(2-3) مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط………………………………38
شکل(2-4) مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط………………………………40
شکل(2-5) موانع بکار گیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط برخی کشورهای امریکای جنوبی…………………………………………………………………………………………………………………… 45
 
 


 
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تعیین موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام  انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف درسطوح مختلف سازمانی در اداره امور مالیاتی استان ایلام می باشد. حجم کل جامعه آماری برابر با 230 نفر ( 230= N ) بوده که حجم  نمونه  آماری با بهره گرفتن از جدول مورگان برابر 146نفر به دست آمد. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه عزیزی و حسینی  شامل 21سوال و 4 مولفه استفاده گردید. روایی این پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی تایید و پایایی آن با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ 832/ برآورد شد. به منظور بررسی موضوع چهار فرضیه‌ تدوین شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از آزمونT  استفاده گردیده، نتایج به دست آمده نشان داد که: نبود منابع مالی لازم موجب بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام نمی شود. مشکلات فنی، موانع رفتاری/ فرهنگی و عدم آمادگی و تمایل مشتریان در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع بکارگیری تجارت الکترونیکی می شود.
 
 
کلمات کلیدی: نظام الکترونیکی، بلوغ نظام الکترونیکی ، اداره امور مالیاتی ، استان ایلام.
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
1-1مقدمه
پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات[1] در سایه تحول علم کامپیوتر سبب تغییرات شگرفی در دنیای کسب و کار شده است. اگر چه بحران شرکت های فعال در تجارت الکترونیکی و اصطلاحا شرکت های دات کام[2] در سال های اخیر موجب تردید در مورد مزایا و کارایی تجارت الکترونیکی  شده است اما باید توجه داشت که ادامه حیات تجاری در دنیای الکترونیکی[3] نیاز به قابلیت های الکترونیکی دارد(حنفی زاده،1390). برای موفقیت در دنیای الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اولین و مهمترین گام برنامه ریزی جهت شناسایی موانع،  بکارگیری تجارت الکترونیکی می باشد. سازمان ها برای طراحی و اجرای مناسب استراتژی های بکارگیری EC نیاز به آگاهی از موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی دارند. این موانع هم حالت داخلی [4]و هم خارجی [5] دارند. برای بکارگیری موفقیت آمیزEC  سازمان باید مجموعه ای از منابع و قابلیت های داخلی را دارا باشد، همچنین باید زیرساختارهای لازم محیطی و خارجی که مربوط به مسا ئلی از قبیل زیرساختار حقوقی و قانونی، آمادگی و قابلیت لازم شرکاء و فضای رقابتی مناسب وجود داشته باشند. در ایران بکارگیری تجارت الکترونیکی در مراحل مقدماتی قرار دارد و عمدتاً به عنوان ابزار تبلیغاتی تلقی می گردد. برای این که یک سازمان بتواند از این مرحله فراتر برود و مزایای متعددEC  را جذب نماید باید موانع مربوطه را شناسایی کند (سهرابی و خانلری ، 1389) .
در این فصل ابتدا به بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش پرداخته می شود سپس فرضیات، اهداف پژوهش و تعریف واژگان خواهد آمد.
1-2 بیان مسئله تحقیق
پیشرفت های صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین پیدایش اینترنت، مفاهیم جدیدی را با خود وارد دنیای کسب و کار و مدیریت کرده اند که از آن جمله می توان به سازمان های مجازی، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و بسیاری مفاهیم الکترونیکی دیگر اشاره کرد. رشد و پیشرفت فناوری اطلاعات در حال متحول کردن اقتصاد است . جستجو برای دستیابی به روش های کاراتر برای انجام امور تجاری منجر به ایجاد انقلابی در عرصه تجارت شده است . این انقلاب را تجارت الکترونیکی نامیده اند.
مک گریگور و ورازلیک[6] (2009)معتقدند که تجارت الکترونیکی می تواند به عنوان مزیت رقابتی مطرح گردد، زیرا باعث کاهش هزینه ها و دستیابی به مشتریان بالقوه در سراسر جهان می گردد. این محققان موانع را در دو گروه خیلی سخت و گروه نامتناسب نامگذاری کردند .
باتوجه به مسایل ذکر شده سوال اصلی پژوهش حاضر این است که موانع بلوغ تجارت الکترونیک اداره امور مالیاتی ایلام کدامند ؟
[1] . ICT
[2] . .Com
[3] . E-World
[4] . Internal
[5] . External
[6] . Macgregor and Vrazalic
تعداد صفحه : 141
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.