دانلود پایان نامه

گرایش :منابع انسانی

عنوان : بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده حسابداری و مدیریت گروه مدیریت

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: منابع انسانی رشته مدیریت دولتی

عنوان:

بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

استاد راهنما

دکتر مهرداد گودرزوند چگینی

استاد مشاور

دکتر بدری عباسی

زمستان 1391

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش سازمانی کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان می باشد . برای این منظور هوش سازمانی بر اساس نظریه کارل آلبرشت در هفت بعد ؛ بینش استراتژیک ، سرنوشت مشترک ، میل به تغییر ، روحیه ، اتحاد و انسجام ، به کارگیری دانش و فشار عملکرد ،تعریف و در این راستا یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تنظیم شده است . جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان هستند که تعداد آنها 1756 نفر می باشد و حجم نمونه بر اساس فرمول جامعه محدود 256 نفر برآورد گردید و نمونه آماری با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات ، دو پرسشنامه ، شامل پرسشنامه هوش سازمانی با 47سوال و پرسشنامه عملکرد کارکنان با 28 سوال است. که پس از سنجش روایی و پایایی آنها در اختیار نمونه آماری قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب که برای طبقه بندی ، تلخیص و تفسیر داده ها از روش آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش آماری استنباطی (آزمون r پیرسون) استفاده شد. نتیجه حاصله بیانگر این است که بین هوش سازمانی کارکنان و عملکرد آنان در دانشگاه علوم پزشکی گیلان رابطه معنی داری وجود دارد.
 
واژه های کلیدی: هوش سازمانی ، عملکرد کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول ـ کلیات تحقیق

1 ـ 1. مقدمه…………………………………. 17

1 ـ 2. بیان مسأله…………………………….. 18

1 ـ 3. اهمیت و ضرورت تحقیق…………………….. 19

1 ـ 4. اهداف تحقیق……………………………. 20

1 ـ 5. سوال تحقیق…………………………….. 21

1 ـ 6. چارچوب نظری تحقیق………………………. 22

1 ـ 7. فرضیه­های تحقیق…………………………. 25

1-7-1 )فرضیه اصلی……………………………. 25
2-7-1) فرضیه های فرعی 25

1 ـ 8. تعریف عملیاتی ونظری متغیرهای تحقیق……….. 25

1-8-1) متغیر وابسته 25
1-8-1-1) تعریف نظری عملکرد 25
1-8-1-2) تعریف عملیاتی عملکرد 26
1-8-2) متغیر مستقل 27
1-8-2-1) تعریف نظری هوش سازمانی 27
1-8-1-2) تعریف عملیاتی هوش سازمانی …………… 27
1 ـ 9 . قلمرو تحقیق…………………………… 29
1-9-1) قلمرو زمانی 29
1-9-1) قلمرو مکانی 29
1 ـ 10 . محدودیتهای تحقیق………………………. 29
فصل دوم ـ ادبیات وپیشینه تحقیق
بخش اول : هوش سازمانی………………………… 32
2ـ 1-1.مقدمه………………………………… 32
2-1-2. تعاریف هوش سازمانی ……………………. 32
2-1-2-1. هوش در حوزه روانشناسی  ………………. 34
2-1-2-2. هوش در حوزه سازمانی  ………………… 38
2-1-3. اهمیت هوش سازمانی …………………….. 40
2-1-4. بهبود هوش سازمانی  ……………………. 42
2 ـ 1ـ 5. پیش نیازهای ضروری جهت بهبود هوش سازمانی   43
2 ـ 1ـ 5-1. تقویت سرمایه اجتماعی سازمان………… 43
2 ـ 1ـ 5-2. توجه به جایگاه سرمایه فکری در سازمان    43
2 ـ 1ـ 5-3. سرمایه فرهنگی در راستای تقویت سازمان    43
2 ـ 1ـ 5-4. ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی………… 44
2 ـ 1ـ 5-5. تبدیل سازمان به سازمان یادگیرنده……. 44
2 ـ 1ـ 6. هوش سازمانی و یادگیری……………….. 44
2 ـ 1ـ 7. هوش سازمانی و هوش تجاری……………… 45
2 ـ 1ـ 8. سه مدل نظری برای حمایت از هوش سازمانی     45
2 ـ 1ـ 9. رویکردهای هوش سازمانی ………………. 48
2 ـ 1ـ 9-1. رویکرد رفتارگرایی…………………. 49
2 ـ 1ـ 9-2. رویکرد شناخت گرایی………………… 49
2 ـ 1ـ 9-3. رویکرد اجتماعی……………………. 48
2 ـ 1ـ 10. ضریب هوش سازمانی ………………….. 47
2 ـ 1ـ 11. درک شهودی از هوشمندی……………….. 50

2 ـ 1ـ 12. ماهیت سازمان های هوشمند…………….. 53

2 ـ 1ـ 13. هوشمندی  رقابتی و هوش سازمانی……….. 56

2 ـ 1ـ 14. اقدامات اساسی در هوش سازمانی………… 56

2 ـ 1ـ 15. ابزار سنجش هوش سازمانی……………… 58

2 ـ 1ـ 16. اجزای هوش سازمانی………………….. 59

2 ـ 1ـ 16-1. هوش سازمانی به عنوان یک فرایند…….. 59

2 ـ 1ـ 16-2. هوش سازمانی به عنوان یک محصول……… 60

2 ـ 1ـ 17. فرایند هوش………………………… 60

بخش دوم : عملکرد ……………………………. 60

2-2-1. مقدمه ……………………………….. 67
2 ـ 2ـ 2. تعاریف عملکرد………………………. 68
2 ـ 2ـ 3. عملکرد شغلی به عنوان یک مفهوم چند بعدی    70
2 ـ 2ـ 4. انواع عملکرد……………………….. 73
2 ـ 2ـ 4-1. عملکرد وظیفه ای ………………….. 74
2 ـ 2ـ 4-2. عملکرد زمینه ای…………………… 75
2 ـ 2ـ 5. تفاوت های بین عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای    76
2 ـ 2ـ 6. کاربردهای عملکرد شغلی……………….. 76
2 ـ 2ـ 7. عملکرد سازمانی……………………… 77
فصل سوم ـ روش اجرای تحقیق
3 ـ 1. مقدمه………………………………… 84
3 ـ 2. فرایند اجرای تحقیق ……………………. 84
3 ـ 3. روش تحقیق…………………………….. 85
3 ـ 4. جامعه آماری…………………………… 85
3 ـ 5. حجم نمونه و روش نمونه گیری……………… 85

3 ـ 6. روش و ابزار گردآوری داده ها…………….. 86

3 ـ 7. ابزار اندازه گیری داده ها ……………… 86

3 ـ 8. تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه ………….. 88

3 ـ 9. پایایی (اعتمادپذیری) پرسشنامه…………… 88

3 ـ 10. روش تجزیه و تحلیل داده ها……………… 90

3 ـ 11. محدودیت های تحقیق ……………………. 91

جمع بندی……………………………………. 91

فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده ها

4 ـ 1. مقدمه………………………………… 92

4 ـ 2. توصیف مشخصات جمعیت شناختی ……………… 92

4 ـ 2 ـ 1) جنسیت ……………………………. 93

4 ـ 2 ـ 2) سن……………………………….. 94

4 ـ 2 ـ 3) میزان تحصیلات ……………………… 96

4 ـ 2 ـ 4) سنوات خدمت ……………………….. 97

4 ـ 2 ـ 5) سطوح سازمانی ……………………… 98

4 ـ 3. توصیف متغیرهای تحقیق…………………… 100

4 ـ 3 ـ 1) عملکرد کارکنان…………………….. 100

4 ـ 3 ـ 2) بینش راهبردی………………………. 101

4 ـ 3 ـ 3)سرنوشت مشترک ………………………. 102

4 ـ 3 ـ 4) تمایل به تغییر…………………….. 103

4 ـ 3 ـ 5) روحیه ……………………………. 104

4 ـ 3 ـ 6) اتحاد و انسجام ……………………. 105

4 ـ 3 ـ 7) فشار عملکرد ………………………. 106

4 ـ 3 ـ 8) به کار گیری دانش ………………….. 107

4 ـ 3 ـ 9) هوش سازمانی ………………………. 108

4 ـ 4 ) پیش شرط های تحلیل رگرسیون …………….. 109

4 ـ 5. آزمون فرضیات تحقیق…………………….. 112

4 ـ 5 ـ 1) بررسی آزمون فرضیه اصلی …………….. 112

4 ـ 5 ـ 2) بررسی آزمون فرضیه فرعی اول …………. 114

4 ـ 5 ـ 3) بررسی آزمون فرضیه فرعی دوم …………. 115

4 ـ 5 ـ 4) بررسی آزمون فرضیه فرعی سوم …………. 116

4 ـ 5 ـ 5) بررسی آزمون فرضیه فرعی چهارم ……….. 117

4 ـ 5 ـ 6) بررسی آزمون فرضیه فرعی پنجم ………… 118

4 ـ 5 ـ 7) بررسی آزمون فرضیه فرعی ششم …………. 119

4 ـ 5 ـ 8) بررسی آزمون فرضیه فرعی هفتم ………… 120

فصل پنجم ـ نتیجه گیری و پیشنهادها

5 ـ 1. مقدمه………………………………… 123

5 ـ 2. نتایج آمار توصیفی……………………… 123

5 ـ 3. نتایج آمار استنباطی……………………. 123

5 ـ 3-1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی………… 124

5 ـ 3-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول…….. 125

5 ـ 3-3. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم…….. 125

5 ـ 3-4. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم…….. 125

5 ـ 3-5. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم…… 126

5 ـ 3-6. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم……. 126

5 ـ 3-7. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم…….. 126

5 ـ 3-8. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی هفتم……. 127

5 ـ 3-9. نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی هشتم……. 127

جمع بندی……………………………………. 127

5 ـ 4. پیشنهادات…………………………….. 127

5 ـ 4 ـ1. پیشنهادات حاصل از آزمون فرضیه­ها………. 127

5 ـ 4 ـ2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………… 130

منابع و مآخذ

منابع فارسی…………………………………. 123

منابع لاتین………………………………….. 128

پیوستها

 پیوست 1. پرسشنامه تحقیق……………………… 136

 
 
 
فهرست اشکال

شکل 1 ) مدل ویلیام هلال  ……………………… 50

شکل 2 ) مدل لیبوس  ………………………….. 54

شکل 3 ) ساختار یک سازمان هوشمند   …………….. 57

شکل 4 ) ارتباط بین هوشمندی رقابتی و هوش سازمانی     58

شکل 5 ) متغیرهای عوامل اصلی در سیستم هوش سازمانی سرمایه های انسانی   …………………………………… 65

 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول 2 ـ .1 تعاریف هوش سازمانی ……………….. 4
جدول 2 ـ 2 مقایسه بهره هوشی و هوش سازمانی ……… 64
جدول 3 ـ 1. ابعاد هوش سازمانی و تعداد سوالات مربوط به هربعد   87
جدول 3 ـ .2 سوالات مربوط به عملکرد کارکنان در پرسشنامه .  87
جدول 3 ـ 3 مقدار آلفای کرونباخ برای پایائی سوالات پرسشنامه .  89
جدول 4 ـ .1جنسیت پاسخ دهندگان…………………. 92
جدول 4 ـ .2 سن پاسخ دهندگان ………………….. 93
جدول 4 ـ 3 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…………… 94
جدول 4 ـ 4 سنوات خدمت پاسخ دهندگان ……………. 95
جدول 4 ـ .5 سطوح سازمانی پاسخ دهندگان …………. 96
جدول 4 ـ .6 جدول توصیفی متغیر عملکرد کارکنان …… 97
جدول 4 ـ .7 جدول توصیفی متغیر بینش راهبردی……… 98
جدول 4 ـ .8 جدول توصیفی متغیر سرنوشت مشترک …….. 99
جدول 4 ـ .9 جدول توصیفی متغیر تمایل به تغییر……. 100
جدول 4 ـ .10 جدول توصیفی متغیر روحیه…………… 100
جدول 4 ـ .11 جدول توصیفی متغیر اتحاد و انسجام…… 102
جدول 4 ـ .12 جدول توصیفی متغیر فشار عملکرد……… 103
جدول 4 ـ .13 جدول توصیفی متغیر به کارگیری دانش….. 104
جدول 4 ـ .14 جدول توصیفی متغیر هوش سازمانی …….. 105
جدول 4 ـ .15 جدول تحلیل واریانس ابعاد هوش سازمانی و عملکرد  . 107
جدول 4 ـ .16 خلاصه وضعیت مدل رگرسیون برای ابعاد هوش سازمانی و عملکرد  …………………………………………… 108
جدول4-17. ضریب همبستگی بین هوش سازمانی و عملکرد … 109
جدول4-18. ضریب همبستگی بین بینش راهبردی و عملکرد… 110
جدول4-19. ضریب همبستگی بین سرنوشت مشترک و عملکرد  . 111
جدول4-20. ضریب همبستگی بین روحیه و عملکرد ……… 112
جدول4-21. ضریب همبستگی بین تمایل به تغییر و عملکرد. 113

جدول4-22. ضریب همبستگی بین اتحاد و انسجام ……… 114

جدول4-23. ضریب همبستگی بین فشار عملکرد و عملکرد … 115

جدول4-24. ضریب همبستگی بین به کارگیری دانش و عملکرد 116

 
 
فهرست نمودارها

نمودار 1 ـ 1. مدل مفهومی تحقیق………………… 26

نمودار 4 ـ 1. نمودار هیستوگرام جنسیت پاسخ دهندگان   93

نمودار 4 ـ 2. نمودار هیستوگرام سن پاسخ دهندگان….. 94

نمودار 4 ـ 3. نمودار هیستوگرام میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 95

نمودار 4 ـ 4. نمودار هیستوگرام سنوات خدمت پاسخ دهندگان   96

نمودار 4 ـ 5. نمودار هیستوگرام سطوح سازمانی پاسخ دهندگان 97

نمودار 4 ـ 6. نمودار هیستوگرام متغیر عملکرد کارکنان 98

نمودار 4 ـ 7. نمودار هیستوگرام متغیر بینش راهبردی   99

نمودار 4 ـ 8. نمودار هیستوگرام متغیر سرنوشت مشترک   100

نمودار 4 ـ 9. نمودار هیستوگرام متغیر تمایل به تغییر 101

نمودار 4 ـ 10. نمودار هیستوگرام متغیر روحیه…….. 102

نمودار 4 ـ 11. نمودار هیستوگرام متغیر اتحاد و انسجام 103

نمودار 4 ـ 12. نمودار هیستوگرام متغیر فشارعملکرد    104

نمودار 4 ـ 13. نمودار هیستوگرام متغیر به کارگیری دانش    105

نمودار 4 ـ 14. نمودار هیستوگرام متغیر هوش سازمانی   106

 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
1 ـ 1. مقدمه:
امروزه با توجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالش های جدید ، سازمان ها پیچیده تر و اداره آنها مشکل تر می شود . (سیادت و همکاران ، 1389 :8) هوش سازمانی سبب می شود که سازمانها به عنوان موجوداتی زنده تلقی شوند که با تمرکز بر درک دانش و یادگیری ، موجب خلق سازمان هوشمند شوند ، سازمانی که یاد می گیرد دانش را هوشمندانه مدیریت کند ( فقیهی وهمکاران ، 1388: 28).
بنابراین ارتقای هوش سازمانی یکی از الزامات انکار ناپذیر برای بیشتر سازمان هاست تا بتوانند از راه کسب و تجزیه و تحلیل داده ها و ایجاد آگاهی بر توانمندی های خود بیفزایند. (زهرایی و همکاران ، 1390 :156) در این راستا نظریه ی هوش سازمانی به دنبال آن است که با سنجش وضعیت هوشمندی سازمان ها توانایی ها و ضعف های آنها را شناسایی و بر اساس نتایج بدست آمده ، راهکارهای لازم را برای بهبود هوش سازمانی و در نهایت بهبود عملکرد سازمان ارائه نماید. ( جعفری وهمکاران ،1388 :47) . نظر به اینکه عملکرد هر فرد در هر موقعیتی که قرار دارد نشانگر بینش و آگاهی آن شخص نسبت به آن موقعیت و یا مسئله خاص است که در مورد آن ارزیابی می گردد و با توجه به اینکه هوش سازمانی افراد ، نشانگر آگاهی و اطلاعات افراد در رابطه با عوامل موثر بر سازمان است بنابراین هوش سازمانی می توان یکی از عوامل موثر بر عملکرد فرد در داخل سازمان باشد (بیک زاد و همکاران ،1389 :144).
با توجه به اهمیت موضوع ، پژوهش حاضر رابطه ابعاد هوش سازمانی بر عملکرد کارکنان در سازمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان را مورد بررسی قرار داده است، لذا در این فصل از پژوهش پژوهشگر به بیان مسئله اصلی پژوهش، ضرورت انجام تحقیق ، فرضیات تحقیق ،اهداف تحقیق ، مدل تحلیلی ، تعریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق ، و در پایان به قلمرو تحقیق پرداخته است.
تعداد صفحه : 139
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***