فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی:

۱- اسدی-اصلانی،عباس-محمود، ارزیابی کارایی پژوهشی گروه های آموزشی با استفاده از مدل DEA، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی،۱۳۸۸،شماره۳

۲- آصفی-داودی،توران-علیرضا، طراحی یک سیستم مبتنی بر دانش برای تشخیص کانال توزیع انتخابی مشتریان به کمک DEA، دومین کنفرانس مد یریت اجرایی،۱۳۹۰

۳- افشار-طلوعی-قلم سیاه،محمدعلی-عباس-لیلی،طراحی مدل ترکیبی کارت امتیاز متوازن و تحلیل پوششی،نظام سلامت،۱۳۸۸

۴- امامی میبدی،علی،اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری،تهران:موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،چاپ اول،۱۳۷۹

۵- امیری-رئیس صفری،هادی-مجتبی،بررسی کارایی بانکهای تجاری در ایران و عوامل نهادی موثر بر آن،جستارهای اقتصادی،۱۳۸۵

۶- بحیرایی-حامدی،علیرضا-رضا،مدلسازی و اندازه گیری کارایی بانکهای ایران:با رویکرد تحلیل پوششی داده ها،سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها،۱۳۹۱

۷- توکلی مقدم-صادق عمل نیک-رفعتی،رضا-محسن-محمدعلی،متدولوژی بکارگیری دوش تحلیل پوششی داده هاDEA در سازمانهای تحقیقاتی،نشریه دانشکده فنی،۱۳۸۳،شماره۱

۸- حمزه پور-محمدی،مهدی-روح اله، بررسی کارایی شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)، فصلنامه مقاله های پژوهشی مدیریت نشر پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر،۱۳۹۱،شماره۴

۹- خاکی،غلامرضا،روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی،چاپ ششم،انتشارات بازتاب،۱۳۸۹

۱۰- خواجوی-سلیمی فرد-ربیعه،شکراله-علیرضا-مسعود،کاربرد تحلیل پوششی داد ه هاDEA در تعیین پرتفویی از کاراترین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،۱۳۸۴،شماره۲

۱۱- خواجوی-غیوری-غفاری،شکراله-علی-محمدجواد، تکنیک تحلیل پوششی داده ها مکملی برای تحلیل سنتی نسبتهای مالی،بررسیهای حسابداری و حسابرسی،۱۳۸۹،شماره۶۰

۱۲- دانشیان-پورجعفر-کافی-دهقان نژاد،بهروز-صادق-آذرنوش،پریناز،تحلیل پوششی داده ها و تحلیل های آماری،مجله ریاضیات کاربردی واحد لاهیجان،۱۳۸۶،شماره۱۲

۱۳- دشتی نژاد،معصومه،تحلیل کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از DEA،فصلنامه مقاله های پژوهشی مدیریت نشر پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر،۱۳۹۱،شماره۵

متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد