عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

استاندارد گذاری و تعیین وضعیت عملکرد مطلوب شاخص ها برای پایان دوره ارزیابی

تعیین معیار عملکرد و مقدار تحقق شاخص به صورت کمی یا کیفی و نرخ رشد عملکرد در سال های گذشته به صورت میانگین و یا میانگین متحرک برای دو یا چند سال گذشته با در نظر گرفتن اهداف خاص تعیین شده برای آن دوره و پدیده های موثر در نحوه تحقق آن شاخص، استخراج و معین می گردد. در تعیین وضعیت مطلوب، عملکرد شاخص باید واقع گرایانه و غیر بلند پروازانه عمل کرد و توافق واحدهایی که وظیفه انجام و عمل به آن شاخص را به عهده دارند جلب نمود(راهنمای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، ۴۷).

هماگونه که ذکر شد شاخص های اختصاصی، مختص یک دستگاه می باشد و ارتباط مستقیم با سیاست‎ها، برنامه ها، اهداف و وظایف آن دستگاه دارد. اگر چه شاخص های اختصاصی هر دستگاه با دستگاه دیگر متفاوت است ولی در برخی موارد در دستگاه هایی که وظایف مشابه انجام می دهند، شاخص مشترک در آنها قابل احصاء می باشد. از آنجا که هر دستگاه اجرایی در بعد اختصاصی با سایر دستگاه ها متفاوت و یا دارای مشترکات بسیار کم است، لذا نمی توان به طور مشخص محورهای بعد اختصاصی را بر کلیه دستگاه ها به طور یکسان تعریف نمود. لذا در این مجموعه به جای بیان شاخص های هر دستگاه به ارائه منابع استخراج شاخص های اختصاصی شامل موارد زیر پرداخته ایم:

 • میزان تحقق سیاست های محوری و جهت گیری کلی برنامه های توسعه در ارتباط با دستگاه اجرایی
 • میزان تحقق اهداف کمی برنامه های توسعه در ارتباط با دستگاه اجرایی.
 • میزان تحقق سیاست ها و ماموریت های مهم دولت در ارتباط با دستگاه اجرایی.
 • عملکرد دستگاه در اجرای برنامه های رئیس جمهوری و وزراء در ابتدای تشکیل دولت.
 • میزان موفقیت در اجرای طرح های عمرانی( راهنمای ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، ص۵۵)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:

 • ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

اهداف فرعی

 • فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به منظور بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.
 • تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به منظور شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.
 • یافتن راهکاری موثر به منظور ارزیابی عملکرد شعب بانک.
 • تعیین کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران.
 • تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران  با فرمت ورد