پایان نامه ارشد:رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت

دانلود پایان نامه

مقدمه

در این فصل که ماحصل تمامی فصول پژوهش است، ابتدا به نتایج فرضیات پرداخته می شود وپس از آن پیشنهاداتی مربوط به فرضیات و آزمونهای آماری صورت گرفته بر روی فرضیات مطرح میگردد . در واقع در این فصل به بحث و نتیجه گیری از یافته های پژوهشی پرداخته می شود. این فصل در سه بخش کلی به صورت ذیل تدوین شده است.

الف: بخش مربوط به نتیجه گیری وپیشنهادات پژوهش

ب: بخش مربوط به محدودیت های پژوهش

ج:بخش مربوط به پیشنهادات برای محققین آتی

۵-۲- نتیجه گیری

۵-۲-۱- نتیجه گیری از فرضیه اصلی

رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت استان تهران اثر دارد.

برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و ضریب همبستگی اسپیرمن (۷۳۰/۰ =r) است و این نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارکنان ،.در سطح ۰۱/۰ >P وجود دارد و فرضیه صفر رد می شود. پس می توان گفت که با اطمینان ۹۹/۰ هر چه میزان رضایت شغلی در این سازمان بیشتر باشد تعهد نیز بالاتر خواهد رفت.

از طرف دیگر همبستگی بین مولفه های ماهیت کار، حقوق و دستمزد ، ارتقا ، همکاران، سرپرست و تعهد سازمانی به ترتیب ۶۶۶/۰، ۶۶۲/۰، ۶۸۵/۰، ۵۸۵/، ۴۵۰/۰ است و نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین تعهدسازمانی و تمامی مولفه های رضایت شغلی در سطح ۰۱/۰ >P وجود دارد. پس می توان گفت که هر چه تعهد سازمانی بیشتر گردد، سطح ابعاد رضایت شغلی نیز بالاتر خواهد رفت .

نتایج تحقیقات خدادادی (۲۰۰۴)، مرعشیان (۱۳۹۱)، اردهیم و همکاران (۲۰۰۶)، ماتزلر (۲۰۰۷) و وهرا (۲۰۱۰) نیز نشان دهنده این موضوع  است که رضایت شغلی میتواند یکی از تاثیر گذارترین عوامل سازمانی باشد که بر تعهد پرسنل یک سازمان تاثیر می‌گذارد.

۵-۲-۲- نتیجه گیری  از فرعی اول

رضایت شغلی بر تعهد عاطفی کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت استان تهران اثر دارد.

برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و ضریب همبستگی اسپیرمن (۶۰۰/۰ =r) است و این نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین رضایت شغلی و تعهد عاطفی در سطح ۰۱/۰ >P وجود دارد و فرضیه صفر رد می شود. پس می توان گفت که با اطمینان ۹۹/۰ هر چه میزان رضایت شغلی بیشتر باشد تعهد عاطفی کارکنان  بالاتر خواهد رفت.

از طرف دیگر همبستگی بین مولفه های ماهیت کار، حقوق و دستمزد ، ارتقا ، همکاران، سرپرست و تعهد عاطفی به ترتیب ۵۴۲/۰، ۴۸۳/۰، ۴۸۰/۰، ۴۷۲/و ۴۱۲/۰  است و نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین تمامی مولفه های رضایت شغلی و تعهد عاطفی در سطح ۰۱/۰ >P وجود دارد.

نتایج تحقیقات کوچر (۱۹۹۴) و جادج  و همکاران (۱۹۹۹) و مصطفایی (۱۳۸۸) نیز نشان دهنده این موضوع اند که مولفه های رضایت شغلی خصوصا پرداخت منصفانه واصولی می‌تواند موجب ایجاد دلبستگی شغلی گردد و این دلبستگی خود معرف گونه‌ی عاطفی تعهد است که در این فرضیه به اثبات رسیده است.

۵-۲-۳- نتیجه گیری از فرضیه فرعی دوم

رضایت شغلی بر تعهد مستمر کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت استان تهران اثر دارد.

برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و ضریب همبستگی اسپیرمن (۸۴۴/۰ =r) است و این نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین رضایت شغلی و تعهد مستمر در سطح ۰۱/۰ >P وجود دارد و فرضیه صفر رد می شود. پس می توان گفت که با اطمینان ۹۹/۰ هر چه میزان رضایت شغلی بیشتر باشد تعهد مستمر بالاتر خواهد رفت

از طرف دیگر همبستگی بین مولفه های ماهیت کار، حقوق و دستمزد ، ارتقا ، همکاران، سرپرست و تعهد مستمر به ترتیب ۷۴۸/۰، ۷۵۲/۰، ۷۵۵/۰، ۶۵۰/، ۵۲۹/۰ است و نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین مولفه های رضایت شغلی وتعهد مستمر  در سطح ۰۱/۰ >P وجود دارد.

۵-۲-۴- نتیجه گیری از فرضیه فرعی سوم

رضایت شغلی بر تعهد تکلیفی کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت استان تهران اثر دارد.

برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است و ضریب همبستگی اسپیرمن (۶۱۲/۰ =r) است و این نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین رضایت شغلی و تعهد تکلیفی کارکنان ، در سطح ۰۱/۰ >P وجود دارد و فرضیه صفر رد می شود. پس می توان گفت که با اطمینان ۹۹/۰ هر چه میزان رضایت شغلی بیشترشود، تعهد تکلیفی کارکنان بالاتر خواهد رفت .

از طرف دیگر همبستگی بین مولفه های ماهیت کار، حقوق و دستمزد ، ارتقا ، همکاران، سرپرست و تعهد تکلیفی به ترتیب ۲۶۱/۰، ۲۵۰/۰، ۲۰۳/۰، ۳۱۳/ و ۲۴۳/۰ است و نشان دهنده آن است که رابطه مثبت و معنی داری بین تمامی مولفه های رضایت شغلی و تعهد تکلیفی در سطح ۰۱/۰ >P وجود دارد.

۵-۲-۵-  نتیجه گیری از آزمون فریدمن

از آنجا منابع مالی هرموسسه محدود وبا ارزشند، میبایست تدابیری اندیشیده شود تا منابع در محلهای مقتضی ودر ستی هزینه شوند تا ارزش افزوده ی حاصل بتواند به بهترین شکل سازمان را در مسیر رشد وتوسعه ودر نتیجه موفقیت رهنمون سازد. بنابراین باکمک آزمون فریدمن میتوان به رتبه بندی میزان اهمیت ابعاد رضایت شغلی وتعهد سازمانی دست زد وبه مهمترین

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

این نوشته در مقالات ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *