پایان نامه ارشد:رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری …

دانلود پایان نامه

گرایش : منابع انسانی

عنوان : رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

 گروه آموزشی  مدیریت دولتی

 

پایان نامه تحصیلی  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی

گرایش: منابع انسانی

عنوان:

رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه به میانجی­گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

استاد راهنما: 

دکتر فرزین فرحبد

بهمن 1393


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-2) بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………….. 3
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………… 7
1-4) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 8
1-5) فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………… 9
1-6) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق…………………………………………………….. 9
1-7) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 11
فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق
2-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………13
بخش اول: نگرش شغلی……………………………………………………………………………………………… 14
2-1-1) تعریف نگرش شغلی……………………………………………………………………………………… 15
2-1-2) جایگاه نگرش شغلی در مباحث رفتار سازمانی  و راهکارهای تغییر در آن…………………… 16
2-1-3) ابعاد نگرش شغلی………………………………………………………………………………………… 18
2-1-4) عوامل مؤثر بر نگرش شغلی…………………………………………………………………………….. 20
2-1-5) تأثیر باورها بر نگرش شغلی و باز مهندسی آن……………………………………………………… 26
2-1-6) انواع نگرش شغلی………………………………………………………………………………………… 26
2-1-7) تعریف رضایت شغلی……………………………………………………………………………………. 27
2-1-8) نظریه­های رضایت شغلی………………………………………………………………………………… 29
2-1-9) عوامل مؤثر بر رضایت شغلی…………………………………………………………………………… 32
2-1-10) روش­های اندازه­گیری رضایت شغلی……………………………………………………………….. 36
2-1-11) پیامدهای رضایت شغلی……………………………………………………………………………….. 42
2-1-12) تعریف تعهد سازمانی………………………………………………………………………………….. 44
2-1-13) فرایند ایجاد تعهد سازمانی……………………………………………………………………………. 46
2-1-14) اهمیت تعهد سازمانی و راه­کارهای افزایش آن……………………………………………………. 47
2-1-15) مدل­ها و نظریه­های تعهد سازمانی…………………………………………………………………… 49
2-1-16) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی………………………………………………………………………….. 57
2-1-17) نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی……………………………………………………………………… 62
بخش دوم: سکوت سازمانی…………………………………………………………………………………………. 63
2-2-1) تعریف سکوت سازمانی…………………………………………………………………………………. 64
2-2-2) علل و انگیزه سکوت سازمانی………………………………………………………………………….. 65
2-2-3) عوامل ایجاد کننده سکوت سازمانی……………………………………………………………………. 67
2-2-4) انواع سکوت و پیامدهای آن…………………………………………………………………………….. 69
2-2-5) مدل­های سکوت سازمانی………………………………………………………………………………… 72
2-2-6) روش­های غلبه بر سکوت سازمانی……………………………………………………………………. 75
بخش سوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 77
2-3-1) پیشینه مطالعاتی در داخل کشور……………………………………………………………………….. 78
2-3-2) پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور……………………………………………………………………. 81
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 85
3-2) روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………… 85
3-3) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………. 86
3-4) برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………. 86
3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………. 87
3-6) نحوه  توزیع وجمع آوری پرسش نامه ها………………………………………………………………… 88
3-7) روایی و پایائی ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………… 89
3-7-1) روایی پرسش نامه…………………………………………………………………………………………. 89
3-7-2) پایایی پرسش نامه…………………………………………………………………………………………. 89
3-8) روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………… 90
فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق
4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 93
4-2) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………… 94
4-3) توصیف متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………… 98
4-4) آزمون کولمو گروف –اسمیرنوف(k-s )…………………………………………………………………. 104
4-5) بررسی مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………. 105
4-5-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد………………………………………………………………. 105
4-5-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری…………………………………………………….. 106
4-5-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق…………………………………….. 107
4-6) تحلیل مسیر های غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق………………………………………. 108
4-7) آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………….. 109
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات تحقیق
5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 111
5-2) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………….. 111
5-2-1) توصیف  جمعیت شناختی  پاسخ دهندگان………………………………………………………….. 111
5-2-2) توصیف مؤلفه های  متغیر جو سکوت سازمانی ادراک شده …………………………………….. 111
5-2-3) توصیف متغیر رفتار سکوت کارکنان…………………………………………………………………… 113
5-2-4) توصیف متغیر نگرش شغلی…………………………………………………………………………….. 114
5-3) نتایج آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………. 115
5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………………………… 117
5-5) محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………… 118
5-6) پیشنهاداتی برای محققین آینده……………………………………………………………………………… 118
 
فهرست جداول
جدول 2-1): میزان اختلاف ابعاد تعهد…………………………………………………………………………… 52
جدول 2-2): مثال­هایی از انواع خاص سکوت…………………………………………………………………. 71
جدول 3-1): جامعه آماری و حجم نمونه……………………………………………………………………….. 86
جدول 3-2): متغیرها و ابعاد آن ها و سؤالات مرتبط با متغیرها…………………………………………….. 88
جدول 3-3): آلفای کرانباخ…………………………………………………………………………………………. 90
جدول 4-1): توصیف جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………….. 94
جدول 4-2): توصیف سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………….. 95
جدول 4-3): توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………. 96
جدول 4-4): توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان………………………………………………………………… 97
جدول 4-5): توصیف جو سکوت سازمانی ادراک شده………………………………………………………. 98
جدول 4-6): توصیف متغیر نگرش سرپرستان به سکوت…………………………………………………….. 99
جدول 4-7): توصیف متغیر نگرش مدیران ارشد به سکوت  ………………………………………………. 100
جدول 4-8): توصیف متغیر فرصت های ارتباط……………………………………………………………….. 101
جدول 4-9): توصیف متغیر رفتار سکوت کارکنان…………………………………………………………….. 102
جدول 4-10): توصیف متغیر نگرش شغلی…………………………………………………………………….. 103
جدول 4-11): آزمون کولموگروف- اسمیرنف…………………………………………………………………. 104
جدول 4-12): شاخص های معنی داری و برازش مدل……………………………………………………… 107
جدول 4-13): جدول اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرکل بر تعهد سازمانی…………………………….. 108
جدول 5-1) توصیف نگرش مدیر ارشد به سکوت……………………………………………………………. 111
جدول 5-2) توصیف نگرش سرپرستان به سکوت…………………………………………………………….. 112
جدول 5-3) توصیف فرصت ارتباطی……………………………………………………………………………. 113
جدول 5-4) توصیف رفتار سکوت……………………………………………………………………………….. 113
جدول 5-5) توصیف تعهد سازمانی………………………………………………………………………………. 114
جدول 5-6) توصیف رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………..114
 
فهرست نمودارها
نمودار 4-1): نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………. 94
نمودار 4-2): نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………. 95
نمودار 4-3): نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………. 96
نمودار 4-4): نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان……………………………………………………….. 97
نمودار 4-5): هیستوگرام  متغیر جو سکوت سازمانی ادراک شده…………………………………………… 98
نمودار 4-6): هیستوگرام  متغیر نگرش سرپرستان به سکوت………………………………………………… 99
نمودار 4-7): هیستوگرام  متغیر نگرش مدیران به سکوت……………………………………………………. 100
نمودار 4-8): هیستوگرام  متغیر فرصت های ارتباط…………………………………………………………… 101
نمودار 4-9): هیستوگرام  متغیر رفتار سکوت کارکنان………………………………………………………… 102
نمودار 4-10): هیستوگرام  متغیر نگرش شغلی………………………………………………………………… 103
نمودار 4-11): آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد)…………………………………………………………. 105
نمودار 4-12): آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)……………………………………………….. 106
 
فهرست اشکال
شکل 1-1): مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………… 7
شکل 2-1): اجزای رابطه نگرش- رفتار  ……………………………………………………………………….. 19
شکل 2-2): عوامل مؤثر بر نگرش شغلی………………………………………………………………………… 25
شکل 2-3): تعهدات پنج­گانه……………………………………………………………………………………….. 49
شکل 2-4): ابعاد تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………. 54
شکل 2-5): عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی……………………………………………………………………….. 60
شکل 2-6): مدل مارپیچ سکوت…………………………………………………………………………………… 74
 
چکیده
هدف تحقیق حاضر مطالعه رابطه بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با نگرش شغلی است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده­ها میدانی و ابزار آن پرسش نامه است.  جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان با تعداد 378 نفر است. برای انتخاب نمونه­ی آماری از روش نمونه­گیری در دسترس استفاده می­شود و با توجه به محدود بودن تعداد افراد جامعه با بهره گرفتن از جدول مورگان حجم نمونه به تعداد 191 نفر برآورد گردید. تعداد 230 پرسش نامه بین کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان توزیع گردید که با توجه به برگشت 202 پرسش نامه نرخ بازگشت87 درصد می باشد. این مطالعه شامل 4فرضیه می باشد:1-بین نگرش مدیران ارشد به سکوت و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد.2-بین نگرش سرپرستان به سکوت و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد.3-بین فرصت های ارتباطی و رفتار سکوت کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد.4-بین رفتار سکوت کارکنان و نگرش شغلی کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران رابطه وجود دارد. با تجزیه و تحلیل داده­ها با بهره گرفتن از روش معادلات ساختاری مشخص گردید در سطح 95% اطمینان  باورهای مثبت مدیران و سرپرستان به سکوت سازمانی و هم چنین فرصت های ارتباطی منجر به از بین رفتن سکوت در جامعه آماری مورد تحقیق می شود. هم چنین هرچقدر سکوت سازمانی در جامعه کم تر باشد تعهد و رضایت شغلی کارکنان بالا می رود. بنابراین تمامی فرضیات تحقیق تأیید شد. در این مطالعه میزان رابطه نگرش مدیر ارشد به سکوت با رفتار سکوت کارکنان 34/0، میزان رابطه نگرش سرپرستان  به سکوت با رفتار سکوت کارکنان 25/0، میزان رابطه فرصت های ارتباطی با رفتار سکوت کارکنان 49/0 وهم چنین شدت رابطه رفتار سکوت با نگرش شغلی 79/0 برآوردشده است.
کلمات کلیدی: جو سکوت سازمانی، نگرش مدیران ارشد به سکوت، نگرش سرپرستان به سکوت، فرصت­های ارتباطی، رفتار سکوت، نگرش­ شغلی
 1-1)  مقدمه
کار و تلاش از همان آغاز خلقت و حیات بشری جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان بوده است. با این حال  با شکل گیری اجتماعات انسانی و شکل­گیری نهادها و مؤسسات کاری، تعداد فراوانی از افراد به استخدام سازمان­ها و نهادها درآمده و طی یک قرارداد متقابل در دوره های زمانی کوتاه تا طولانی مدت مشغول به کار شدند. طی این روند، کار و شرایط کاری و به ویژه شغل افراد نیز به سان دیگر شرایط زندگی بشر، زمینه­های رضایت و نارضایتی او را فراهم کرد و بدین ترتیب با ورود جوامع بشری به دوره های شکوفایی علمی و اطلاعاتی، واژه­هایی نظیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی پا به عرصه­ی متون علمی و پژوهشی گذاشتند. رضایت شغلی و تعهد سازمانی از همان بدو معرفی، واکنش شناختی و نگرش(و بر اساس رویکردهای نوین­تر یک واکنش عاطفی) به شغل محسوب می­شود که رفتار افراد را هدایت می­کند(Bakan & Buyukbes, 2013, p.20). برخی از نظریه­پردازان، تعهد سازمانی، رضایت شغلی را به عنوان پیش بینی کننده­ها یا عوامل اظهار نظر و سکوت بیان می­کنند ولی برخی بر این متغیرها به­عنوان پیامدهای سکوت سازمانی تأکید دارند. آن­ها نشان می­دهند که سکوت سازمانی منجر به ناهماهنگی شناختی در میان سایر متغیرها شده، بنابراین انگیزش، رضایت و تعهد  پایین تری در پی خواهد داشت. خصوصاً گواه نیرومندی در حمایت از عکس­العمل منفی مدیران عالی و سرپرستان ارشد برای بازخورد منفی وجود دارد که مانع از آن شده یا آن­را به تأخیر انداخته و یا تحریف می­کند(Vakola & Bouradas, 2012, p.422).
با توجه به این که هدف این مطالعه بررسی رابطه بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با نگرش شغلی، لذا در این فصل ابتدا به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، و در ادامه به فرضیات و اهداف تحقیق و نهایتاً به تعریف مفهومی و عملیاتی و قلمرو تحقیق پرداخته می­شود.
تعداد صفحه : 157
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.