مقدمه

تجزیه و تحلیل داده های آماری یکی از گامهای اساسی در تحقیقات می باشند ونتایج تحقیقات به آن بستگی دارد. در این فصل که جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است، در فرایند تجزیه و تحلیل داده ها نخست داده های سه سال شعب بانک رفاه استان گیلان در فاصله سالهای ۱۳۸۹-۱۳۹۱  جمع آوری و داده های خام مورد نیاز جهت تحلیل، به کمک رایانه و نرم افزار ثبت گردیدند. سپس این داده ها  از طریق نرم افزار  DEA Solver و از طریق دو مدل پنجره ای و مدل رسته ای سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه نتایج آزمون تشریح گردیده است.

 

۴-۲- تحلیل پنجره ای شعبات بانک رفاه گیلان

در تحقیق حاضر طول دوره ارزیابی کل، ۳ ساله (از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱) است. تحلیل پنجره برای دوره های یک ساله، دوساله، سه ساله انجام می گیرد. به طول دوره های ارزیابی طول پنجره گفته می شود.

 

۴-۲-۱- ارزیابی کارایی(طول پنجره یک سال)

همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود تمامی شعبات بانک هم با یکدیگر و هم با خودشان در دوره‎های یکساله ارزیابی شده اند و میزان کارایی آنها در طی سال های مختلف نشان داده شده است. برای مثال کارایی شعبه مرکزی رشت در هر ۳ سال برابر یک است یعنی در هر سه سال کارایی بالایی داشته است اما شعبه مرکزی بندر انزلی در طی سه سال کاهش یافته است. بنابراین به همین طریق می توان کارایی سایر شعب را در طی زمان تفسیر کرد.

همانطوریکه در جدول (۴-۱) نیز مشاهده می شود، در سال ۱۳۸۹ از ۴۲ شعبه مورد بررسی ۱۰ شعبه (مرکزی رشت، سبزه میدان رشت، صومعه سرا، بازار رودسر، پزشکان رشت، تختی رشت، ماسال، رسول اکرم رشت، لاکانی رشت، گلسار رشت)، در سال ۱۳۹۰ تنها ۴ شعبه از ۴۲ شعبه (مرکزی رشت، پزشکان رشت، امام خمینی لاهیجان، لاکانی رشت) و در سال ۱۳۹۱ نیز ۵ شعبه از ۴۲ شعبه (مرکزی رشت، تختی رشت، مطهری رشت، امام خمینی لاهیجان، تامین اجتماعی رودسر) توانستند به مرکز کارایی دست یابند.

در ستون آخر جدول بالا میانگین کارایی آورده شده است که چون در هر پنجره یک کارایی وجود دارد بنابراین مقدار میانگین با مقدار کارایی برابر است. در نمودار زیر تغییرات کارایی در طی زمان نشان داده شده است. از طریق این نمودار به راحتی می توان  به تغییرات کارایی  شعب در طی زمان پی برد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد