پیشنهادهای تحقیق

ارزیابی عملکرد مساله همیشگی مورد نظر مدیران در اداره سازمان است .بکارگیری روش های مناسب که عملکرد واقعی سازمان و افراد سازمانی نشان می دهد همواره چالشی بوده است که مدیران در گیر آن هستند.توسعه ی روش های متنوعی از ارزشیابی عملکرد و نیاز مدیران به ارزیابی در ابعاد و سطوح مختلف سازمانی موجب توسعه روش های کمی و کیفی متنوعی با نقاط ضعف و قوت خاص خود برای ارزیابی عملکرد شده است. این امر باعث ناتوانی در استفاده از یک روش جامع برای ارزیابی در سازمان شده است.

با خود ارزیابی بر اساس مدل EFQM که یک فرایند کلیدی برای بهبود انجام امور است می توان به تشخیص نقاط قوت و فرصت های بهبود دست یافت که این خود می تواند که فعالیتهای الگوبرداری را بر روی حوزه های متمرکزسازد که بیشترین منافع را برای سازمان به همراه دارد و سرانجام با مداخله کردن در حوزه های بهبود و پیگیری تغییرات لازم  می توان در مسیر تعالی گام نهاد .بر اساس فرضیات این پژوهش پیشنهادهایی به شرح ذیل بیان می گردد:

نتایج این پژوهش نشان داد که درصنعت بیمه  معیار نتایج  کارکنان بیش از سایر معیار ها نیاز به بهبود دارد لذا پیشنهاد می شود که:

۱- مسئولان و دست اندرکاران توجه و عنایت لازم را در این زمینه مبذول دارند.لذا پیشنهاد می شود که معیارهای حوزه توانمند ساز ها در مدل EFQM برای بهبود معیارهای حوزه نتایج مورد توجه قرار گیرد زیرا عامل توانمند سازها با برخورداری از نیمی از مجموع امتیاز عملکرد سازمانی در حکم پیش نیاز کسب نتایج به شمار می آید که شایسته توجه بیشتر است و در تمام معیار های توانمندسازها تدوین رویکرد یکپارچه و جاری سازی آنها و همچنین ارزیابی و بازنگری منظم آنها مد نظر است و در واقع موجب بهبود مستمر خواهد شد

۲- با توجه به اینکه بیمه ایران در مقایسه با بیمه پاسارگاد از امتیاز تعالی بیشتری برخرودار است  پیشنهاد می شود که این بیمه به عنوان الگوی سایر بیمه ها قرارگیرد و بیمه های دیگر با ایجاد تعامل بیشتر با سایر بیمه ها زمینه بهبود تعالی خود را فراهم سازند همچنین با توجه به امتیاز کمتر بیمه پاسارگاد به این بیمه  پیشنهاد می شود که مدیران این بیمه راهکارهایی را برای  بهبود تعالی بیمه خود اتخاذ کنند.

۳-به بیمه مرکزی کشور پیشنهاد می شود با بهره گیری از مدل تعالی سازمانیEFQM ،سایر بیمه های موجود را مورد ارزیابی قرارداده و جوایزی همچون” تقدیرنامه”،”تندیس های بلورین” را برای بیمه های برتر در نظر گیرند.زیرا احتمالا با این کار امکان رقابت این سازمان ها با یکدیگر کیفیت خدمات فراهم خواهد شد..

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد