پایان نامه ارشد:بررسی عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری هویت سازمانی و اثرآن بر تعهد سازمانی در …

گرایش :استراتژیک

عنوان : بررسی عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری هویت سازمانی و اثرآن بر تعهد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق منطقه شمیران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت اجرایی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: استراتژیک

عنوان:

بررسی عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری هویت سازمانی و اثرآن بر تعهد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق منطقه شمیران

استاد راهنما:

دکتر زهرا برومند

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
        عنوان                                                                                         صفحه
فصل اول: کلیات طرح
مقدمه……………………………………………………………………………………. 2

 • بیان مسئله……………………………………………………………… 2
 • هدف های تحقیق……………………………………………………….. 5
 • اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن………………………….. 5
 • چارچوب نظری…………………………………………………………. 7
 • مدل تحقیق……………………………………………………………… 9
 • سوال ها و فرضیه های تحقیق………………………………………… 10
 • روش تحقیق……………………………………………………………. 10
 • قلمرو تحقیق……………………………………………………………. 10
 • جامعه آماری و حجم نمونه…………………………………………….. 11
 • ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………. 11
 • تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی…………………………… 12

فصل دوم: مطالعات نظری
مقدمه……………………………………………………………………………………. 17
2-1 بخش اول: هویت سازمانی……………………………………………….. 17
2-1-1 مقدمه ………………………………………………………………….. 17 
2-1-2 هویت: لغت شناسی و بستر شناخت…………………………………… 20
2-1-3 هویت چیست؟………………………………………………………….. 23
2-1-4 انواع هویت…………………………………………………………….. 25
2-1-4-1 هویت اجتماعی……………………………………………………… 30
2-1-4-2 هویت شرکت………………………………………………………… 34
2-1-4-3 هویت سازمانی……………………………………………………… 38
2-1-5  ساخت وشکل گیری هویت……………………………………………. 48
2-2 بخش دوم:
2-2-1 عوامل برون سازمانی موثر بر شکل گیری هویت سازمانی………….. 53
2-2-1-1 توجه رسانه ها……………………………………………………… 54
2-2-1-2 وجهه خارجی سازمان ……………………………………………… 59
2-2-1-3 ارتباطات خارجی سازمان …………………………………………… 62
2-3 بخش سوم:
2-3-1 عوامل درون سازمانی موثر در شکل گیری هویت سازمانی…………. 65
2-3-1-1 تیم مدیران عالی سازمان …………………………………………… 66
2-3-1-2 مدیریت منابع انسانی……………………………………………….. 70
2-3-1-3 عملیات سازمان …………………………………………………….. 73
2-3-1-4 ارتباطات داخلی سازمان ……………………………………………. 75
2-4 بخش چهارم: تعهد سازمانی
2-4-1 مقدمه ………………………………………………………………….. 78
2-4-2 تعهد: لغت شناسی و بستر شناخت…………………………………….. 80
2-4-3 تعهد چیست؟…………………………………………………………… 80
2-4-4 تعهد سازمانی………………………………………………………….. 81
2-4-5 هویت سازمانی و تعهد سازمانی………………………………………. 87
2-4-6 نتیجه گیری…………………………………………………………….. 93
2-5 بخش پنجم: پیشینه تحقیق ……………………………………………….. 95
2-5-1 پژوهش های داخلی……………………………………………………. 95
2-5-2 پژوهش های خارجی ………………………………………………….. 104 
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………… 113
3-1 روش تحقیق ……………………………………………………………… 113
3-2 متغیرهای تحقیق …………………………………………………………. 116
3-3 جامعه آماری………………………………………………………………. 117
3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………….. 117
3-5 تعیین حجم نمونه………………………………………………………….. 118
3-6 روش های جمع آوری اطلاعات…………………………………………… 120
3-7 روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………….. 125
3-8 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………… 128
3-9 روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………… 129
3-9-1 آزمون همبستگی پیرسون ……………………………………………. 129
3-9-2 رگرسیون خطی………………………………………………………… 130
3-9-3 آزمون دوربین واتسون ……………………………………………….. 131
3-9-4 ضریب تعیین……………………………………………………………. 132
3-9-5 آزمون معنی داربودن در الگوی رگرسیون ………………………….. 132
3-9-5-1 آزمون معنی دار بودن برای معادله رگرسیون ……………………. 132
3-9-5-2 آزمون معنی دار بودن برای ضرایب……………………………….. 133
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………. 135
4-1 آمار توصیفی……………………………………………………………… 135
4-1-1 تفکیک نمونه بر حسب متغیر جنسیت ………………………………… 136
4-1-2 تفکیک نمونه بر حسب متغیرتحصیلات ………………………………. 136
4-1-3 تفکیک نمونه بر حسب متغیرسن……………………………………… 137
4-1-4 تفکیک نمونه بر حسب متغیرسابقه کار……………………………….. 137
4-1-5 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر توجه رسانه ها …………… 138  
4-1-6 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیروجهه خارجی سازمان …….. 139
4-1-7 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر عملیات سازمان……………. 140
4-1-8 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر ارتباطات خارجی سازمان …. 141
4-1-9 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر تیم مدیران عالی سازمان …. 142
4-1-10 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر مدیریت منابع انسانی……. 143
4-1-11 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر ارتباطا ت داخلی سازمان .. 144
4-1-12 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر تعهد عاطفی……………… 145
4-1-13 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر تعهد مستمر ……………..  145
4-1-14 تفکیک نمونه بر حسب سوال های متغیر تعهد هنجاری …………… 146
4-1-15بررسی آماره های توصیفی…………………………………………… 147
4-2 آمار استنباطی ……………………………………………………………. 148
4-2-1 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها …………………………………… 149
4-2-2 بررسی فرضیه های تحقیق …………………………………………… 150
4-2-2-1 هویت سازمانی بر تعهد سازمانی اثر دارد ………………………… 150
4-2-2-2 توجه مثبت رسانه ها به سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد…………. 152
4-2-2-3  وجهه خارجی سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد …. 155
4-2-2-4 ارتباطات خارجی سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد .. 157
4-2-2-5 اقدامات تیم مدیران عالی سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد…………. 160
4-2-2-6 اقدامات مدیریت منابع انسانی بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد …………….. 162
4-2-2-7 ارتباطات داخلی سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد …………………… 165
4-2-2-8 عملیات سازمان بر شکل گیری تعهد سازمانی تاثیر دارد …………. 167
4-2-3 برازش مدل رگرسیونی ……………………………………………….. 170
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها
مقدمه …………………………………………………………………………………… 174
5-1 بحث درباره نتایج ………………………………………………………… 175
5-2 نتایج حاصل از یافته های تحقیق ………………………………………… 176
5-2-1 نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق در مقایسه با سایر تحقیق ها ……. 176
5-2-2 نتیجه گیری ……………………………………………………………. 183
5-3 ارائه راه کارها و پیشنهاد ها……………………………………………… 184
5-3-1 پیشنهاد ها بر مبنای یافته های تحقیق ………………………………… 187
5-3-2 پیشنهاد هایی برای تحقیق های آتی ………………………………….. 198
5-3-3 محدودیت های تحقیق …………………………………………………. 199
پیوست ها و ضمائم …………………………………………………………….  201
منابع  و ماخذ ………………………………………………………………….. 221
 
فهرست جدول ها
    عنوان                                                                                    صفحه
جدول 2-1:تعاریف سازه های هویت اجتماعی سازمانی و شرکت …………… 27
جدول2-2: تعاریف هویت سازمانی……………………………………………. 40
جدول2-3: خلاصه برخی از مهم ترین تحقیقات تجربی انجام شده در زمینه هویت سازمانی….. 105
جدول 3-1:مقدار پایایی پرسشنامه ……………………………………………. 126
جدول 3-2: مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه …………………………………. 128
جدول 4-1: بررسی توزیع فراوانی متغیر جنسیت ……………………………. 136
جدول 4-2:  بررسی توزیع فراوانی متغیر تحصیلات ………………………… 136
جدول 4-3:  بررسی توزیع فراوانی متغیر سن ………………………………. 137
جدول 4-4:  بررسی توزیع فراوانی متغیر سابقه کار ………………………… 137
جدول 4-5 توزیع فراوانی سوال های متغیر توجه رسانه ها ………………… 138
جدول 4-6: توزیع فراوانی سوال های متغیر وجهه خارجی سازمان ……….. 139
جدول 4-7:  توزیع فراوانی سوال های متغیر عملیات سازمان ………………. 140
جدول 4-8:  توزیع فراوانی سوال های متغیر ارتباطات خارجی سازمان ……. 141
جدول 4-9: توزیع فراوانی سوال های متغیر تیم مدیران عالی ………………. 142
جدول 4-10: توزیع فراوانی سوال های متغیرمدیریت منابع انسانی ………… 143
جدول 4-11: توزیع فراوانی سوال های متغیر ارتباطات داخلی سازمان ……. 144
جدول 4-12: توزیع فراوانی سوال های متغیر تعهد عاطفی ………………… 145
جدول 4-13: توزیع فراوانی سوال های متغیر تعهد مستمر ………………… 145
جدول 4-14: توزیع فراوانی سوال های متغیر تعهد هنجاری ……………….. 146
جدول 4-15: بررسی آماره های توصیفی ……………………………………. 147
جدول 4-16:بررسی توزیع متغیر …………………………………………….. 149
جدول 4-17: خلاصه نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه اول .. 150
جدول 4-18: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه اول .. 151
جدول 4-19: بررسی آزمون همبستگی مربوط به فرضیه اول ……………… 152
جدول 4-20: خلاصه نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه دوم .. 153
جدول 4-21: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه دوم . 154
جدول 4-22: بررسی آزمون همبستگی مربوط به فرضیه دوم ……………… 154
جدول 4-23: خلاصه نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه سوم . 155
جدول 4-24: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه سوم 156
جدول 4-25: بررسی آزمون همبستگی مربوط به فرضیه سوم……………… 157
جدول 4-26: خلاصه نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه چهارم …….. 158
جدول 4-27: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه چهارم          159
جدول 4-28: بررسی آزمون همبستگی مربوط به فرضیه چهارم …………… 159
جدول 4-29: خلاصه نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه پنجم . 160
جدول 4-30: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه پنجم . 161
جدول 4-31: بررسی آزمون همبستگی مربوط به فرضیه پنجم …………….. 162
جدول 4-32: خلاصه نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه ششم 163
جدول 4-33: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه ششم 164
جدول 4-34: بررسی آزمون همبستگی مربوط به فرضیه ششم ……………. 164
جدول 4-35: خلاصه نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه هفتم . 165
جدول 4-36: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه هفتم . 166
جدول 4-37: بررسی آزمون همبستگی مربوط به فرضیه هفتم …………….. 167
جدول 4-38: خلاصه نتایج توصیفی مدل رگرسیونی مربوط به فرضیه هشتم 167
جدول 4-39: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی مربوط به فرضیه هشتم 169
جدول 4-40: بررسی آزمون همبستگی مربوط به فرضیه هشتم ……………. 169
جدول 4-41: خلاصه نتایج توصیفی مدل رگرسیونی ………………………… 170
جدول 4-42: تحلیل رگرسیونی و ضرایب رگرسیونی ……………………….. 171
 
فهرست نمودارها
    عنوان                                                                                   صفحه
نمودار4-1: بررسی نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه اول 151
نمودار4-2: بررسی نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه دوم. 154
نمودار4-3: بررسی نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه سوم          156
نمودار4-4: بررسی نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه چهارم        158
نمودار4-5: بررسی نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه پنجم          161
نمودار4-6: بررسی نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه ششم         163
نمودار4-7: بررسی نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه هفتم          166
نمودار4-8: بررسی نرمال بودن مانده های رگرسیونی مربوط به فرضیه هشتم         168
نمودار4-9: بررسی نرمال بودن مانده های رگرسیونی ……………………… 171
 
فهرست شکل ها
   عنوان                                                                                     صفحه
شکل 2-1: شبکه هویت ………………………………………………………. 23
شکل 2-2: مروری بر سازه های هویت اجتماعی سازمان و شرکت ………… 29
شکل 2-3: عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر شکل گیری هویت سازمانی ….. 52
شکل 2-4: عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر شکل گیری هویت سازمانی ….. 94
 
چکیده فارسی
امروزه در بسیاری از سازمان ها، شاهد افزایش نرخ جابه جایی، کاهش رضایت شغلی ،افزایش میزان غیبت از کار، گسترش بیگانگی از کار و فقدان احساس مسئولیت پذیری کارکنان و به طور کلی عدم هویت یابی اعضا با سازمان خود، هستیم.تا آن جایی که اغلب به نظر می رسد اعضا و کارکنان این سازمان ها به شغل خود تنها به عنوان منبع درآمدی جهت امرارمعاش و گذران زندگی نگریسته و ضمن عدم مشارکت در سازمان نسبت به تلاش جهت تحقق هرچه بهتر اهداف سازمانی که در عضویت آن هستند نیز بی تفاوت اند.این امر به خصوص در آن دسته از سازمان هایی که در مقایسه با سایر سازمان ها از جایگاه و وجهه پایین تری برخوردار بوده و تصویر ضعیف تری از خود به نمایش گذارده اند، نمود بیشتری دارد.
بر همین اساس لزوم افزایش آگاهی مدیران از عوامل موثر بر شکل گیری هویت سازمانی و منافع بالقوه حاصل از وجود هویت سازمانی قوی و مستحکم بیش از پیش آشکار می گردد. تحقیق حاضر قصد دارد تا ضمن بررسی عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر در شکل گیری هویت سازمانی و ارائه راه کارهایی جهت بهبود و تقویت آن، اثر آن هارا بر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار دهد.
نتایج حاصل بیان گر وجود رابطه مثبت و معنی دار میان توجه رسانه ها به سازمان، وجهه خارجی سازمان، ارتباطات خارجی، تیم مدیران عالی ، مدیریت منابع انسانی ،عملیات سازمان و ارتباطات داخلی سازمان  با تعهد سازمانی می باشد.
 
فصل اول
کلیات طرح


مقدمه
“هویت سازمانی”[1] بیانگر ادراك افراد از خصوصیات سازمانی است كه در عضویت آن هستند. هویت سازمانی نشان می دهد كه اعضا نسبت به سازمان خود چگونه فكر می كنند و از عضویت در آن چه احساسی دارند .شناخت هویت سازمانی و تلاش جهت ایجاد یك هویت سازمانی قوی و مستحكم از آن رو برای مدیران حائزاهمیت است كه هویت یابی افراد با سازما ن سبب كاهش میزان ترك خدمت كاركنان شده، رفتارهای موافق و همسو با اهداف سازمان را افزایش داده و نهایتاً موجب تحقق اهداف سازمان می گردد((Haigh et al, 2006,295 .نكته قابل توجه در خصوص تحقیقات انجام گرفته پیرامون مفهوم هویت سازمانی این است كه علی رغم وجود مقاله ها و تحقیقات بسیار در رابطه با هویت سازمانی، دانش كمی درخصوص چگونگی شكل گیری و عوامل موثر در ایجاد آن وجود دارد و اغلب تحقیقات انجام شده در این زمینه به ارائه تعاریف هویت سازمانی و بررسی رابطه آن با سایر متغیرهای سازمانی پرداخته اند(pussa,2006,295).
1-1 بیان مساله تحقیق
“ریكیتا”  (2005) ، در تحقیقی فراتحلیلی در مورد هویت سازمانی گفته است كه هویت سازمانی با بسیاری از رفتارها، نگرش ها و متغیرهای زمینه ای كاری در ارتباط است (,2005, 358–384 .(Riketta
امروزه در بسیاری از سازمان ها، نوعی تمایل به افزایش نرخ جابه جایی، كاهش رضایت شغلی، افزایش میزان غیبت از كار، گسترش بیگانگی از كار و فقدان احساس مسئولیت پذیری كاركنان و به طور كلی عدم هویت یابی اعضا با سازمان خود، مشاهده می شود (مجیدی،1377). وجود هویت سازمانی قوی و مستحکم ، منافع و مزایای زیادی را برای سازمان به ارمغان خواهد آورد. از جمله مزایای هویت سازمانی می توان به افزایش بقای افراد در سازمان ، همکاری با دیگر اعضا و حرکت در جهت منافع استراتژیک سازمان اشاره کرد. به علاوه می توان هویت سازمانی را به عنوان مکانیزم تشویق در نظر گرفت. از طریق تعیین هویت ، می توان بر روی کارکنان نفوذ داشت و آن ها را در جهت فعالیت های سازمان هدایت کرد. در این حالت هدف های سازمان مبدل به هدف های فردی می شود و در این صورت احتمالا در جهت رسیدن به هدف های سازمانی کار بیشتری انجام می دهند(هارکویل و کینگ ،2003). بسیاری از تئوری های اجتماعی بیان می كنند كه افزایش سطح هویت سازمانی می تواند باعث افزایش رضایت افراد ازسازمان شود. این موضوع در تحقیقات “هاسلم” به خوبی مورد بحث قرار گرفته و نشان داده شده است (Haslam, 2001).
ثابت شده است كه هویت سازمانی، عامل اساسی در زندگی سازمانی به شمار می رود. تحقیقات انجام شده دراین عرصه نیز نشان می دهد، كاركنانی كه احساس هویت یكسانی با سازمان خود دارند، تفكرهای مثبت و رفتارهای مفیدی در برابر محیط كار خود نشان می دهند (Bergami& Bagozzi,2000,555-77). شناخت هویت سازمانی و تلاش جهت توسعه و تقویت آن برای مدیران مهم است. هویت سازمانی غالبا با تعهد سازمانی اشتباه گرفته می شود (مجیدی،1377).
مطالعات گویای این واقعیت است كه كاركنانی كه خود را با سازمانشان هویت یابی می نمایند تعهد بالاتری به سازمان داشته و تمایل كمتری به ترك شغل و سازمان خود دارند. (DeConinck,2011,617-24)هم چنین پژوهش های این حوزه نشان می دهند كاركنانی كه تمایل به ترك شغل خود دارند در نهایت یا به صورت عملی سازمان را رهانموده یا از منظر روانی در سازمان حضور نخواهند داشت كه به آن ترك خدمت مجازی نیز اطلاق می گردد و تبعات منفی آن برای سازمان به مراتب بیشتر از ترك خدمت عملی و ملموس سازمان است  (تنعمی ،1372 ؛21).
در سال 1974، پورتر و همكارانش تعهد را به عنوان شدت تعیین هویت فرد با سازمان و میزان درگیری، مشاركت و همكاری او ذكر كردند. مواردی مثل میزان تعهد، میزان وفاداری به سازمان و مدیران سازمان، احساس غرور و افتخار از عضویت در سازمان، تمایل به ماندن درسازمان و دفاع از ارزش های سازمان در داخل و خارج سازمان از عوامل شناخت هویت سازمانی است(نانگر،1389، 20).
از سوی دیگر فقدان یک هویت سازمانی منسجم و ناتوانی سازمان ها در شکل دادن به هویتی قوی و پایدار سبب بروز ضعف ها و نارسایی هایی در فرایندهای مختلف سازمان و مسائل گوناگونی که با آن روبروست می گردد. فقدان هویت سازمانی منسجم، احساس تعلق اعضا به سازمان را خدشه دار کرده و از میزان وفاداری و تعهد آن ها به ارزش ها و اهداف سازمان و تلاش جهت تحقق این اهداف خواهد کاست و از این طریق، موجب از دست رفتن مزیت های رقابتی سازمان و به خطر افتادن موجودیت آن در محیط پویا و رقابتی که سازمان های عصر حاضر ناگزیر به فعالیت در آن هستند خواهد شد.
به دلیل آثار فراوان عضویت در یک سازمان بر نگرش ها و رفتار افراد، هویت یابی سازمانی و تعهد سازمانی از جمله مفاهیمی هستند که در سال های اخیر حجم وسیعی از تحقیقات را به خود اختصاص داده و محققان را بر آن داشته تا به منظور تلاش برای درک ،پیش بینی و کنترل هرچه بهتر رفتارهای کارکنان ،تحقیقات وسیعی را در این حوزه انجام دهند(محمدی، 1390).
تحقیق حاضر قصد دارد تا ضمن مطالعه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر در شكل گیری هویت سازمانی، نقش آن را در بروز تعهد سازمانی بررسی نماید .
سوال اصلی تحقیق این است که عوامل تاثیر گذار بر هویت سازمانی کدامند و هویت سازمانی در ایجاد تعهد سازمانی چه نقشی ایفا می کند؟
[1] – Organizational Identity
تعداد صفحه :191
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

بالا