پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین­المللی دولت‌ها …

گرایش :بین الملل

عنوان :بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین­المللی دولت‌ها در این خصوص 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 

پایان­ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش بین ­الملل

عنوان

بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین­المللی دولت‌ها در این خصوص

استاد راهنما

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

دی ماه 93

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات.. 2
الف) بیان مسئله. 2
ب) سؤالات تحقیق.. 3
پ) بیان فرضیه. 3
ت) ضرورت انجام تحقیق.. 4
ث) اهداف تحقیق.. 4
ج) منابع کلی و پیشینه تحقیق.. 5
چ) کاربرد تحقیق.. 6
ح) سازماندهی تحقیق.. 6
فصل دوم: مفاهیم و تعاریف… 8
مقدمه. 8
2-1- تعاریف… 8
2-1-1- شکنجه. 8
2-1-2- کشورهای جهان سوم. 10
2-1-3- کشورهای پیشرفته. 12
2-1-4- مسئولیت بین­المللی.. 13
2-2- تاریخچه شکنجه. 14
2-3- تحلیل ریشه‌های شکنجه. 17
2-4- انواع شکنجه. 17
2-5- رویکرد قوانین به شکنجه. 18
2-5-1- قطعنامه سازمان ملل متحد علیه اعمال شکنجه. 22
2-5-2- رویکرد قوانین جمهوری اسلامی ایران درمورد منع شکنجه. 23
2-6- لزوم بررسی شکنجه علیه زنان. 23
2-7- مصادیق شکنجه علیه زنان. 30
2-7-1-  شکنجه در کشورهای پیشرفته. 30
2-7-2-  شکنجه در کشورهای جهان سوم. 30
2-7-3- گزارش سازمان حقوق بشر درمورد خشونت علیه زنان در عراق.. 37
2-8- مطالعه موردی مصادیق نابرابری و تبعیض جنسیتی نسبت به زنان ایرانی.. 38
2-8-1- حقوق کیفری.. 39
2-8-1-1- سن مسئولیت کیفری.. 39
2-8-1-2- دیه. 40
2-8-1-3- مجازاتهای متفاوت برای زن و مرد. 40
2-8-1-4- قتل ناموسی و حق شوهر برای کشتن همسر در حال خیانت… 40
2-8-1-5- جایگاه شهادت زنان. 41
2-8-1-6- حجاب اجباری.. 42
2-8-2- قوانین خانواده 42
2-8-2-1- حداقل سن ازدواج.. 43
2-8-2-2- آزادی در ازدواج.. 43
2-8-2-3- چند همسری.. 44
2-8-2-4- حقوق و تکالیف طرفین عقد ازدواج.. 45
2-8-2-5- مهریه. 45
2-8-2-6- نفقه. 47
2-8-2-7- تمکین.. 47
2-8-2-8- حق خروج از کشور. 48
2-8-2-9- حق کار کردن. 49
2-8-2-10- طلاق.. 49
2-8-2-11- حضانت و سرپرستی فرزندان. 50
2-8-2-12- لایحه حمایت خانواده 51
2-8-3- ارث و حق مالکیت… 52
2-8-4- اشتغال و حق بر کار کردن. 54
2-8-4-1- ریاست جمهوری زنان. 55
2-8-4-2- زنان در هیأت دولت… 56
2-8-4-3- زنان به عنوان نماینده مجلس…. 56
2-8-4-4- قضاوت زنان. 57
فصل سوم: نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن. 59
مقدمه. 59
3-1- تعاریفی از برابری و نابرابری جنسیتی.. 59
3-1-1- برابری جنسیتی.. 59
3-1-2- نابرابری جنسیتی.. 60
3-2- بررسی نظریات موجود در ارتباط با برابری و نابرابری جنسیتی.. 60
3-2-1- «برابری جنسیتی» در استراتژی شورای اروپا و ارزیابی آن. 60
3-2-2- برابری زن و مرد از منظر متفکرین.. 63
3-2-2-1- اسلامگرایان. 63
3-2-2-2- نواندیشان جهان اسلام. 64
3-2-2-3- نظریات فمنیستی.. 65
3-3- توسعه و برابری جنسیتی.. 66
3-3-1- نظریات مرتبط با نقش زنان در توسعه. 66
3-3-1-1- نظریه رفاه 67
3-3-1-2- نظریه برابری (عدالت) 68
3-3-1-3- نظریه فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی.. 69
3-3-1-4- نظریه کارایی.. 69
3-3-1-5- نظریه تواناسازی.. 69
3-3-2- رویکردهای مرتبط با تأثیر توسعه بر نابرابری جنسیتی.. 70
3-3-2-1- رویکرد نوگرایی- نئوکلاسیک…. 70
3-3-2-2- دیدگاه بوزروپ… 71
3-3-2-3- مطالعات زنان در توسعه. 72
3-4- تحلیل مطالعات نابرابری جنسیتی.. 74
3-4-1- چارچوبی برای تحلیل نابرابریهای جنسیتی.. 74
3-4-2- متغیرهای وابسته نابرابری جنسیتی.. 75
3-4-3- متغیرهای مستقل نابرابری جنسیتی.. 77
3-5- تحلیل نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در جهان. 87
3-6- رویکردهای اصلاح نابرابری جنسیتی.. 89
3-6-1- توانمندسازی زنان براساس تعاریف سازمان ملل متحد. 89
3-6-2- نابرابریهای اقتصادی ـ اجتماعی جنسیتی.. 90
3-6-3- راهکارهای کلیدی برای رفع نابرابری جنسیتی و توانمندسازی زنان. 93
3-6-3-1- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه رفاه 94
3-6-3-2- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه دسترسی به منابع.. 94
3-6-3-3- تلاش برای ارتقای سطح آگاهی شهروندان. 94
3-6-3-4- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه مشارکت اقتصادی و اجتماعی.. 95
3-6-3-5- حذف تبعیض جنسیتی در زمینه کنترل تصمیم­گیری­های کلان جامعه. 95
3-7- وضعیت زنان در رویه نهادهای بین­المللی در سال 2014. 96
گفتار نخست؛ گزارش گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان. 96
الف- نگاهی بر چالش‌های معاصر زنان در زمینه مقابله با خشونت… 97

 1.  دوگانگی مستمر بخش خصوصی و عمومی در مواجهه با ارتکاب خشونت علیه زنان. 97
 2.  بحران مالی و آسیب‌پذیری زنان در مقابل ارتکاب خشونت… 98

ب- فقدان اسناد الزام‌آور قانونی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان. 98
گفتار دوم؛ گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قاچاق انسان‌ها خصوصاً زنان و کودکان. 99
الف- زنان و کودکان؛ قربانی اصلی اشکال نوین قاچاق انسان. 99
ب- عوامل آسیب‌پذیری زنان و کودکان درقبال قاچاق.. 99
ج- چالش‌های جهانی در مقابله با قاچاق زنان و کودکان. 100
گفتار سوم؛ گزارش گروه کاری منع تبعیض علیه زنان در قانون و رویه. 100
الف- منع تبعیض علیه زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی؛ با تأکید بر بحران اقتصادی.. 100
ب- چارچوب قانونی بین­المللی.. 101
ج- نگاهی بر وضعیت قوانین و رویه‌های موجود در مورد منع تبعیض اقتصادی علیه زنان. 101
د- توانمندسازی اقتصادی زنان. 101
ﻫ- وضعیت دختربچه‌ها 102
و- زنان سالخورده 102
ز- ارتکاب خشونت علیه زنان. 102
ح- توصیه‌های گروه کاری.. 103
فصل چهارم: مسئولیت بین­المللی دولتها در خصوص شکنجه علیه زنان. 104
مقدمه. 104
4-1- مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی دولت.. 104
4-1-1- نظریه خطر یا ریسك 104
4-1-2- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی 105
4-1-3- انتقادات وامتیازات نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی.. 105
4-1-4- بررسی عملی نظریه خطا (مسئولیت ذهنی) با نظریه خطر (مسئولیت عینی) 106
4-1-5- نظریه مسئولیت برای اعمال منع نشده 106
4-2- جایگاه مسئولیت بین­المللی.. 106
4-3- قوانین مرتبط با مسئولیت دولت­ها در خصوص شکنجه، تبعیض و خشونت علیه زنان. 108
فصل پنجم: نتیجه­گیری.. 111
پیشنهادات.. 114
منابع. 115
پیوست الف: اعلامیه حذف خشونت علیه زنان. 122
پیوست ب: کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. 127
Abstract. 140
 
فهرست جدول­ها
عنوان                                                                                                            صفحه
جدول 2-1- پاسخ جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق بشر در سال 2011 تحت عنوان «قاضی زن» 57
جدول 3-1-  نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال (به ازای هر 1000 تولید) 80
جدول 3-2- نرخ مرگ ومیر مادران. 80
جدول 3-3- آمار توصیفی ضریب جینی سرمایه انسانی مختلف جهان طی دوره  2005- 1960. 88
 
 
فهرست شکل­ها
عنوان                                                                                                            صفحه
نمودار 2-1- مقایسه تعداد نمایندگان مرد و زن در دوره­های مختلف مجلس شورای اسلامی پس از سال 1357. 56
شکل 3-1- اثرات آموزش بر نابرابری جنسیتی.. 83
شکل 3-2- تأثیر برابری جنسیتی.. 83
شکل 3-3-  نابرابری جنسیتی و توسعه انسانی.. 84
 

چکیده

شکنجه علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح، مصداقی از نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان و نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است. هم­چنین به سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان از جمله مکانیزم­های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت­های فرودست در مقایسه با مردان سوق می­دهد و برخورداری زنان را از حقوق و آزادی‌ها به طور ناقص یا کامل نفی می‌کند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر در نابرابری علیه زنان و تأثیر تبعیض­ها و نابرابری­ها بر زنان و همچنین جمع­آوری کنوانسیون­های بین­المللی موجود در زمینه شکنجه و خشونت علیه زنان و رویه­­ی دولت­ها در این خصوص می­باشد. مطالب ارائه شده در این تحقیق مطابق ترتیب ذیل در پنج فصل طبقه­بندی شده است. در فصل اول به کلیات، فصل دوم تعاربف، فصل سوم نابرابری­های جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن، فصل چهارم مسئولیت بین­المللی دولت­ها در خصوص شکنجه علیه زنان و فصل پنجم به ذکر نتیجه­گیری پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، کنوانسیون­های مربوطه، کتب، مقالات، پایان­نامه­ها، سایت­های معتبر و اخبار مرتبط جمع­آوری و مورد مطالعه قرار گرفته­اند. پس از مطالعه منابع مورد بررسی، قوانین بین‌المللی موجود با شرایط حاکم در کشورهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر تفاوت­های عمیق فرهنگی و اجتماعی کشورهای مختلف در زمینه زنان است. طبق نتایج به­دست­آمده، کشورهایی که حقی در خور شأن زن برای او قائل نیستند، عموماً جزء کشورهای درحال­توسعه و توسعه نیافته می باشند. علیرغم وجود اسناد بین­المللی، دولت­ها خود را ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان نمی‌دانند و هم­چنان اعمال تبعیض­ها علیه زنان در بسیاری از کشورها ادامه دارد. این­گونه تفاوت­ها و تبعیض­ها موجب سلب اعتمادبه‌نفس، کاهش حضور زنان در جامعه، عدم پیشرفت آنان، ایجاد ناراحتی­های روحی و روانی، عدم تربیت صحیح فرزندان و پیامدهای سوء دیگری می­گردد. در این تحقیق پس از بررسی قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق زنان به بررسی آثار سوء شکنجه و خشونت علیه زنان بر زنان، کودکان و جوامع انسانی پرداخته شده و در نهایت خلأهای قانونی ذکر و پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط موجود ارائه شده است.
 
کلمات کلیدی: شکنجه ـ زنان ـ نابرابری ـ خشونت ـ تبعیض.
 

فصل اول: کلیات

 
تحقیق حاضر، تحقیقی از نوع نظری است. پژوهشی بنیادی که از روش­های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می­کند و برپایۀ مطالعات کتابخانه­ای انجام می‌شود.

الف) بیان مسئله

احترام جهانی به حقوق زن و رعایت واقعی آن از اصول مهم و بنیادین جوامع بشری است. درنتیجه خشونت و تبعیض علیه زنان مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی­های اساسی زنان محسوب می­گردد. با توجه به تفاوت سطح زندگی، تفاوت­های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف، مفاهیمی چون امنیت، آزادی، تمامیت و وقار تعریف متفاوتی دارند. در بعضی جوامع، برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به دلایلی از جمله خشونت و تبعیض محدود می‌شود. شکنجه علیه زنان، نقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت انسانی است و این شکنجه­ها و تبعیض­ها مانعی است برای شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای آنان و نیز از سعادت جامعه و خانواده جلوگیری می‌کند و باعث به وجود آوردن مشکلات بیشتر برای توسعه و قابلیت­های زنان جهت خدمت به کشور خودشان و جامعه بشری می‌شود. امروزه، با توجه به تغییر نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده، دستیابی به برابری کامل بین مردان و زنان ضروری است ولی متأسفانه علیرغم وجود اسناد گوناگون و فراوان، هنوز شکنجه علیه زنان وجود دارد. دولت­ها برای رفع این تبعیض­ها، درصدد انعقاد معاهدات، کنوانسیون­ها و میثاق­هایی برآمدند و ضمن پیوستن به معاهدات و کنوانسیون­ها، خود را به اجرای آن متعهد نمودند و متعاقباً در صورت نقض تعهدات ایجادشده از جانب دولت­ها، مسئولیت بین­المللی برای آن­ها متصور خواهد شد.
یکی از مسائل مبهم در این زمینه، وجود مسئولیت بین­المللی و ضمانت اجرای مؤثر برای دولت­هاست. در پژوهش حاضر، سعی شده است مواد موجود در این مبحث جمع­آوری و به بررسی کنوانسیون­های حاضر پرداخته شود.
مطالعاتی بسیار، ارتباط بین جنسیت و توسعه اقتصادی از اوایل دهه­ی هفتاد را بررسی کرده­اند. با مروری بر وضعیت زنان در جهان و مقایسه­ی آن با شرایط مردان، روشن می­شود که زنان از دیدگاه برخورداری از امکانات و مشارکت فعال در توسعه از آسیب­پذیرترین بخش­های جمعیت هستند. بر اساس یافته­های جدید، نابرابری­های جنسیتی عاملی مهم در ایجاد شرایطی هستند که با توجه به الزامات و محدودیت­های اجتماعی و قوانین و نرم­های اجتماعی و اخلاقی و آداب و رسوم، تبعیض­هایی را علیه زنان نشان می­دهند. به دلیل اینکه موقعیت زنان در جامعه عمیقاً تحت تأثیر شرایط و سطوح توسعه در کشورها است، هرچه کشورها توسعه­یافته­تر باشند، شکاف بین توسعه­یافتگی زنان و مردان کاهش می­یابد. از این رو، بهبود وضعیت زنان جزء الزامات اصلی در بهبود شاخص­های توسعه در هر جامعه است. به عبارتی؛ بدون توجه به شرایط زنان، دست­یابی به توسعه برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود. با وجود این، آمارها نشان می­دهد که هیچ جامعه­ای با زنان رفتاری برابر مردان ندارد.

ب) سؤالات تحقیق

با چنین رویکردی، پژوهش حاضر در پاسخ به سؤالات زیر تدوین شده است:

 • تفاوت مفهوم شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و توسعه‌یافته چیست؟
 • مسئولیت بین­المللی دولت‌ها در مورد شکنجه و تبعیض علیه زنان چیست؟
 • عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی کدامند؟
 • وضعیت زنان در شاخص­های توسعه جنسیتی چگونه است؟
 • آیا وضعیت زنان تأثیری بر توسعه­یافتگی کشورها دارد؟

پاسخ­گویی به سؤالات فوق مستلزم شناختی دقیق از تعاریف شکنجه و تبعیض، کشور جهان سوم، کشور پیشرفته، مسئولیت بین­المللی، برابری و نابرابری جنسیتی، توانمندسازی زنان، شاخص­های توسعه‌یافتگی، رویکردها و نظریه­ها و قوانین موجود در این زمینه می­باشد.

پ) بیان فرضیه

برای پاسخ­گویی به سؤالات فوق، فرضیاتی طراحی و برای آزمون آن­ها به منابع متعدد رجوع شد، از جمله این­که:

 • در مواردی، به دلیل تفاوت­های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی، تعریف متفاوت و بعضاً متناقضی از شکنجه زنان در کشورهای مختلف بیان شده است.
 • کشورهای عضو کنوانسیون­های مربوط به حذف تبعیض و شکنجه علیه زنان، در صورت نقض تعهد، ملزم به جبران خسارت نیستند و مسئولیت بین­المللی متوجه آن­ها نخواهد گردید.
 • زنان در شاخص­های توسعه جنسیتی از وضعیتی نامطلوب برخوردارند. به عبارتی؛ زنان نسبت به مردان از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فردی بدتری رنج می­برند.
 • عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و سطح توسعه بر ایجاد نابرابری­ها مؤثر است، اما اثرات عوامل اجتماعی به مراتب بیشتر و زمینه­ساز سایر انواع نابرابری­هاست.
 • توزیع نابرابری­ها در سطح جهان یکسان نیست. در کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم نابرابری جنسیتی بیشتر به چشم می­خورد و این نابرابری­ها در سطح اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خصوصاً اجتماعی مشهود است.

ت) ضرورت انجام تحقیق

با توجه به مطالعات صورت گرفته، خلأیی در این زمینه مشاهده شد که ناشی از عدم جمع­آوری منابع موجود به صورت تجمیعی بود که در این تحقیق سعی شده است منابع، کنوانسیون­ها، میثاق­ها و معاهدات با واقعیات جامعه بشری تطبیق داده شود.

ث) اهداف تحقیق

اهدافی از انجام پژوهش حاضر دنبال می­شود از جمله:

 • بررسی تفاوت مفهوم شکنجه در کشورهای مختلف،
 • جمع­آوری و بررسی اسناد و قوانین بین­المللی موجود در زمینه حقوق زنان و تبعیض و شکنجه علیه آن­ها،
 • مطالعه تطبیقی مثال‌هایی از نمونه‌های شکنجه علیه زنان،
 • جمع­آوری گزارش توسعه انسانی و مقایسه کشورهای پیشرفته و در حال­توسعه­،
 • بررسی شاخص توسعه انسانی و توانمندسازی زنان،
 • بررسی نظریات مرتبط با برابری زن و مرد، نابرابری جنسیتی و نقش زنان در توسعه،
 • مطالعه در مورد مسئولیت بین­المللی دولت­ها در زمینه شکنجه علیه زنان،
 • تعیین خلأهای قانونی موجود در این زمینه و پیشنهاد راهکارهای منطقی و عملی در این موضوع.

به منظور بسط و تحقیق در موضوع مذکور از روش­های ذیل استفاده شده است:

 • جمع­آوری و مطالعه مستندات موجود در زمینه شکنجه علیه زنان در کشورهای مختلف،
 • پیگیری و جمع­آوری اخبار مرتبط در این موضوع،
 • طبقه­بندی و نتیجه­گیری از اطلاعات جمع­آوری شده،
 • جمع­آوری و بررسی دقیق مفاد قوانین موجود و مرتبط در زمینه مسئولیت دولت­ها در این زمینه،
 • نتیجه­گیری از بررسی­های انجام داده،
 • ارائه پیشنهاداتی در جهت بهبود شرایط.

ج) منابع کلی و پیشینه تحقیق

هر پژوهشی، جهت رسیدن به نتیجه و اهداف مفید، به منابع و روشی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیاز دارد. این روش در تحقیق حاضر شامل مواردی از قبیل:

 • شبکه­های اینترنتی جهت یافتن اسناد بین­المللی موجود
 • یافتن گزارشات ارائه‌شده توسط سازمان­های بین­المللی، یافتن مقالات چاپ‌شده در مجلات معتبر بین­المللی
 • شبکه­های ماهواره­ای جهت پیگیری اخبار مرتبط
 • بانک­های اطلاعاتی از جمله ژورنال­های معتبر حقوقی برای یافتن مقالات مشابه و مرتبط

می­باشد. اسناد بین­المللی که معتبرترین و مهم­ترین منابع موجود در این زمینه می­باشند، بدنه­ی اصلی تحقیق را تشکیل می­دهند. این اسناد شامل:

 • منشور ملل متحد
 • منشور کوروش کبیر
 • منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (۱۹۸۱)
 • اعلامیة‌ كنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌،23 آوریل‌ تا 13 مه‌1968
 • اعلامیه حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پاریس
 • پیمان‌نامة‌ منع و مجازات شکنجه در قارة آمریکا (۱۹۸۵)، پیمان‌نامة اروپایی منع شکنجه
 • اعلامیه حذف خشونت علیه زنان قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩٤
 • میثاق بین­المللی رفع تبعیض نژادی، مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی، شماره a – 2106 / قدرت اجرایی بنا بر ماده 19، 4 ژانویه 1969.
 • میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌مصوب‌ 16 دسامبر 1966 میلادی‌ (مطابق با25/9/1345شمسی‌)  مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد.
 • کنوانسیونضدشکنجهورفتاریامجازاتخشن،غیرانسانییاتحقیرکننده مجمععمومیسازمانمللمتحد / مصوبه١٠دسامبر١٩٨٤ / قطعنامهشماره٤٦/ قدرتاجراییکنوانسیون،٢٦ژوئن١٩٨٧.
 • میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌مصوب‌ 16 دسامبر 1966 میلادی‌(مطابق با25/9/1345شمسی‌) مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرایی بنا بر ماده 49، 23 مارس 1976.
 • کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرایی بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهریور1360).

چ) کاربرد تحقیق

ایده­ی آغاز و انجام پژوهش حاضر از مشاهده عینی نابرابری­ها، تبعیض­ها و متعاقباً شکنجه علیه زنان به ذهن آمد. پس از تکمیل مطالعات کتابخانه­ای و جمع­آوری کامل منابع، به بررسی منابع مرتبط و تکمیل تحقیق پرداخته شد. این تحقیق، عوامل مؤثر در نابرابری­ها و تبعیض­ها ( که منجر به شکنجه می­گردد) را بررسی و تحلیل می­کند. عواملی ازجمله شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که تأثیر به­سزایی در تعیین نقش زنان و مردان در جوامع مختلف دارد. یکی از شاخص­هایی که اخیراً به مجموعه عوامل مؤثر در شاخص توسعه­یافتگی کشورها افزوده شده است، شاخص جنسیتی است که در تحقیق حاضر سعی شده است به بررسی دقیق برابری و نابرابری جنسیتی، شاخص جنسیتی در توسعه­یافتگی و کنوانسیون­ها و اسناد بین­المللی مرتبط پرداخته شود.

ح) سازمان­دهی تحقیق

پژوهش حاضر در پنج فصل به انجام رسیده است.
فصل اول «کلیات»؛ که در این فصل به طور اجمالی به توضیح و تفسیر تحقیق پراخته شده است. مواردی از قبیل بیان مسئله، سؤالات تحقیق، بیان فرضیه، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق، منابع کلی و پیشینه تحقیق و کاربرد تحقیق.
فصل دوم با عنوان «مفاهیم و تعاریف» نگارش شده است. در این فصل عبارات موجود در عنوان تحقیق به طور تفصیلی و جداگانه تعریف شده­اند. مفاهیم شکنجه، کشورهای جهان سوم، کشورهای پیشرفته و مسئولیت بین­المللی بررسی شده­اند. پس از آن به تاریخچه، تحلیل ریشه­ها، انواع، لزوم بررسی ( که در این مبحث به مواد مرتبط با شکنجه علیه زنان در کنوانسیون­های مربوطه اشاره شده است)، رویکرد قوانین در این زمینه، و مصادیق شکنجه علیه زنان در کشورهای پیشرفته و جهان سوم و مطالعه موردی آن در کشور ایران پرداخته شده است.
فصل سوم با عنوان « نابرابری جنسیتی و مفاهیم مرتبط با آن» نگارش شده است. در این فصل ابتدا به تعاریف برابری و نابرابری جنسیتی و نظریات مرتبط با آن و سپس به تفصیل به مفهوم «توانمندسازی زنان»، نظریات مرتبط با نقش زنان در توسعه، شاخص تبعیض جنسیتی زنان و مردان، چارچوب تحلیلی در مطالعات نابرابری­های جنسیتی در جهان و در آخر به نابرابری جنسیتی سرمایه انسانی در جهان پرداخته شده است.
«مسئولیت بین­المللی دولت­ها در خصوص شکنجه علیه زنان» عنوان چهارمین فصل پژوهش حاضر می­باشد. در این فصل، ابتدا پیشینه تاریخی مسئولیت بین­المللی و نظریات مرتبط با آن بررسی شده است و سپس قوانین مرتبط با مسئولیت دولت­ها درخصوص شکنجه علیه زنان جمع­آوری شده است.
پس از تحلیل منابع و اطلاعات جمع­آوری شده، در فصل پنجم از آنان نتیجه­گیری به عمل می­آید. در این فصل، پس از نتیجه­گیری از پژوهش حاضر، پیشنهاداتی جهت رفع نواقص و خلأهای علمی ـ پژوهشی از نظر نگارنده ارائه می­گردد.
در انتهای این تحقیق، کنوانسیون «حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان» که از مهم­ترین اسناد بین­المللی در زمینه حقوق زنان هستند، به پیوست آمده است.
تعداد صفحه : 153
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***