پایان نامه ارشد:بررسی بین مالکیت نهادی و سرمایه فکری

۶ فرضیه‌های تحقیق

با توجه به مراتب فوق، فرضیه‌های تحقیق عبارتند از:

فرضیه اصلی:

۱) بین ساختار مالکیت و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی:

۱) بین مالکیت نهادی و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد.

۲) بین مالکیت شرکتی و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد.

۳) بین مالکیت انفرادی و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۷ تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی

الف) ساختار مالکیت: ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق مالکیت به‌علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است که در این تحقیق به سه نوع مالکیت شرکتی، مالکیت انفرادی و مالکیت نهادی تقسیم شده است.

مالکیت شرکتی:                      

برابر درصد سهام نگهدای شده توسط اجزای شرکت‌های سهامی از کل سهام سرمایه است که شامل همه شرکت‌های سهامی است (نمازی و کرمانی،۱۳۸۷).

از منظر بین المللی مالکیت شرکتی به صورت مجموعه ساز و کارهایی است که منفعت شخصی مدیران شرکت در تصمیم گیری برای حداکثر کردن ارزش شرکت برای مالکان را نتیجه می دهد. از دیدگاه نظریه‌ی نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) مستقل در هیئت مدیره شرکت‌ها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می‌کند. بخشی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سهامداران جزء قرار دارد. این گروه به طور عمده به اطلاعات در دسترس عموم (صورت‌های مالی منتشره) اکتفا می‌کنند. بخش دیگر در اختیار سهامداران عمده است که اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم‌اندازهای آتی و راهبردهای تجاری، از طریق ارتباط مستقیم با شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد. بر اساس پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شرکت، سهامدار عمده، سهامداری است که مستقل بتواند حداقل یک عضو هیئت مدیره را منصوب کند.

مالکیت انفرادی:

برابر درصد سهام نگهداری‌ شده توسط اعضای خانواده هیات مدیره است (رز،۲۰۰۵).

به طور کلی دو دیدگاه در زمینه تاثیر مالکیت انفرادی بر سودآوری وجود دارد. در دیدگاه اول چنین استدلال می‌شود که افزایش سودآوری، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع ناشی از جریان‌های نقدی آزاد را کاهش می‌دهد. زیرا پرداخت سود به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیران را کاهش می‌دهد و موجب کاهش قدرت مدیران می‌شود. در مقابل در دیدگاه دوم چنین استدلال می‌شود که مالکیت انفرادی ممکن است در جهت همگرایی منافع بین مدیر و سهامداران و کاهش مشکلات جریان‌های نقدی آزاد موثر باشد، لذا، مالکیت انفرادی به سودآوری بیشتر منجر می‌شود.

مالکیت نهادی

برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است. که این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه، موسسه‌های مالی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگر اجزای دولت است (کومار،۲۰۰۳).

سهامداران نهادی یک گروه از نظارت کنندگان خارجی به شمار می روند. اگر سرمایه گذاران نهادی بزرگ به عنوان نمایندگان نظارتی عمل کنند براساس نظریه نمایندگی باید رابطه جایگزینی بین سودآوری و مالکیت نهادی وجود داشته باشد. و چنین استدلال می شود که سودآوری و سهامداران نهادی ممکن است به عنوان ابزارهای پیام رسانی جایگزین قلمداد شوند. حضور مالکان نهادی ممکن است به بازار مخابره کند که هزینه‌های نماینگی به دلیل فعالیت‌های نظارتی این گروه از سهامداران کاهش یافته است. بر این اساس، مالکان نهادی ممکن است با تمایل مدیران مبنی بر انباشت بیشتر جریان‌های نقدی مخالفت، و با توجه به قدرت رای خود، مدیران را به سودآوری بیشتر وادار کنند.

ب)مفاهیم سرمایه فکری

سرمایه فکری(IC): سرمایه فکری، یک دارایی ناملموس است که به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمان‌ها محسوب می‌‌شود که می‌‌تواند سهم بازار شرکت را از طریق دانش و اطلاعات افزایش دهد(لو و دیگران، ۲۰۰۹)۱.

کارایی سرمایه به کار گرفته شده(CEE)۱: ین نسبت نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی‌ از بکارگیری دارایی‌های فیزیکی‌ و مشهود می‌‌باشد. یعنی‌ به ازای یک ریال دارایی چند ریال ارزش افزوده ایجاد شده است. این نسبت از تقسیم ارزش افزوده سرمایه به کار گرفته شده حاصل می‌‌شود.

کارایی سرمایه انسانی(HCE) ٢: شاخصی است بر مبنای سرمایه انسانی‌ و سرمایه انسانی‌ نیز شامل دانش، حرفه، مهارت و تجارب اعضای یک سازمان است که با ارزش‌ترین دارایی برای سازمان محسوب می‌‌شود.

کارایی سرمایه ساختاری(SCE)٣: شاخصی است بر مبنای سرمایه ساختاری و سرمایه ساختاری مشتمل بر فلسفه و نظام‌های تسهیل کننده قابلیت‌های سازمانی می‌‌باشد. به عبارت دیگر سرمایه ساختاری زیر ساختی حمایتی در جهت توانمند سازی سرمایه انسانی‌ در دست یابی‌ به اهداف عملکردی است.

۱ Lu and et el(2009)

۱ Capital employed efficiency

٢ Human Capital Efficiency

٣ Structure Capital Efficiency

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *