دانلود پایان نامه

عنوان : اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز)

پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علم و هنر

 

گروه مدیریت

 

اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه: بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز)

استاد راهنما:

دکتر علیرضا ناصر صدرآبادی

 

استاد مشاور:

دکتر حسین صیادی تورانلو

مهر1393

نام نگارنده و استاد راهنما داخل فایل اصلی موجود است
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
 عنوان                                                                                                                  صفحه
فصل اول: کلیات                                                                                                            1
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مسأله و اهداف تحقیق. 2
1-3- ضرورت تحقیق.. 4
1-4- سؤالات تحقیق.. 5
1-5- قلمرو تحقیق.. 5
1-6- روش تحقیق.. 5
1-7- تعریف کلمات کلیدی.. 6
1-8- فصل‌بندی تحقیق.. 7
فصل دوم: ادبیات تحقیق و مبانی نظری                                                                                          8                        
2-1- مقدمه. 9
2-2- دانش… 9
2-2-1- داده، اطلاعات، دانش و خرد. 10
2-2-2- تعاریف دانش… 11
2-2-3- انواع دانش… 11
2-2-3-1- دانش ضمنی و دانش صریح  12
2-2-3-2- دانش شخصی و دانش سازمانی   13
2-2-3-3- دانش رسمی و دانش غیررسمی   13
2-2-3-4- تقسیم‌بندی دانش بر مبنای سلسله‌مراتب کارکردی آن  14
2-2-3-5- تقسیم‌بندی معرفت‌شناختی دانش    16
2-2-4- خصوصیات و ویژگی‌های دانش… 16
2-2-5- اهمیت دانش… 17
2-3-مدیریت دانش… 20
2-3-1- تعاریف مدیریت دانش… 20
2-3-2- اهداف مدیریت دانش… 21
2-3-3- مزایای مدیریت دانش… 22
2-3-4- اهمیت مدیریت دانش… 24
2-3-5- نیازمندی‌های مدیریت دانش… 26
2-3-6- راه‌حل‌های مدیریت دانش… 29
2-3-7- تفاوت‌های بین مدیریت دانش و مدیریت اطلاعات.. 29
2-3-8- تاریخچه‌ی دانش و مدیریت دانش… 30
2-4- تکنیک‌های مورد استفاده جهت تحلیل داده‌ها 33
2-4-1- منطق فازی.. 33
2-4-1-2- اعداد فازی   34
2-4-2- روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره­ی فازی.. 35
2-4-2-1- TOPSIS فازی   36
2-4-2-2- روش SAW    39
2-4-3- گسترش عملکرد کیفیت.. 39
2-5- مطالعات داخلی و خارجی.. 48
2-6- مهم­ترین یافته­ها از مرور پژوهش­های پیشین.. 62
2-7-جمع‌بندی.. 72
فصل سوم: روش تحقیق                                                                                                                95    
3-1- مقدمه. 75
3-2- مراحل اجرای تحقیق.. 75
3-2-1- شناسایی نیازمندی‌های مدیریت دانش با بررسی ادبیات تحقیق.. 75
3-2- 2- شناسایی نیازمندی‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز 76
3-2-3- تعیین سطوح اهمیت نیازمندی‌های مدیریت دانش… 76
3-2-4- شناسایی راه‌حل‌های مدیریت دانش با بررسی ادبیات تحقیق.. 76
3-2-5- شناسایی راه‌حل‌های مدیریت دانش در بیمارستان شهید بهشتی شیراز 77
3-2-6-تعیین سطوح اهمیت راه‌حل‌های مدیریت دانش… 77
3-2-7- محاسبه وزن فازی نیازمندی­های مدیریت دانش… 77
3-2-8- محاسبه وزن فازی راه­حل­های مدیریت دانش… 78
3-2-9- تشکیل ماتریس فازی روابط خانه QFD.. 78
3-2-10- اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با بهره گرفتن از تکنیک SAW… 79
3-3- روش انجام تحقیق.. 82
3-4- روش‌شناسی تحقیق.. 82
3-4-1- سوًالات پژوهشی.. 82
3-4-2- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق.. 82
3-4-3- روایی و پایایی پرسشنامه. 83
3-5- جمع‌بندی.. 83
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها                                                                                              84     
4-1- مقدمه. 85
4-2- تعیین نیازهای مدیریت دانش… 85
4-3- تعیین اهمیت و وزن فازی نیازهای مدیریت دانش… 87
4-4- شناسایی راه‌حل‌های مدیریت دانش… 96
4-5- تعیین اهمیت و وزن فازی راه‌حل‌های مدیریت دانش… 98
4-6- تشکیل خانه QFD.. 103
4-7- اولویت بندی راه­حل­های مدیریت دانش… 106
4-8- جمع‌بندی.. 107
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات                                                                                         108             
5-1- مقدمه. 109
5-2-نتیجه‌گیری و بررسی سؤالات پژوهشی.. 109
5-3-پیشنهادات کاربردی.. 113
5-4-پیشنهادات پژوهشی.. 114
مراجع                                                                                                                                         116           
مراجع فارسی.. 116
مراجع لاتین.. 122
پیوست                                                                                                                                       144                
پیوست الف: 144
پیوست ب: 146
پیوست ج: 148
پیوست د: 152
پیوست ه: 155
چکیده انگلیسی : 160
 
 
فهرست جدول‌ها
 
عنوان                                                                                                                                     صفحه              
جدول 2-1: تعاریف دانش                                                                                                 11
جدول2-2: تعاریف مدیریت دانش                                                                                       21
جدول2-3: تفاوت مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش                                                                29
جدول2-4: روند پیشرفت مدیریت دانش                                                                               32
جدول 2-5: تعاریف QFD                                                                                                42
جدول2-6: نیازمندی‌های مدیریت دانش                                                                               62
جدول2-7: راه‌حل‌های مدیریت دانش                                                                                  67
جدول 3-1: تعیین سطوح اهمیت هر یک از نیازمندی­های مدیریت دانش                                      76
جدول 3-2: تعیین سطوح اهمیت هر یک از راه­حل­های مدیریت دانش                                          77
جدول 3-3:  درجه ارتباط، نماد گرافیکی و اعداد فازی متناظر با آن‌ها                                           79
جدول 3-4:   اعداد فازی و عبارت کلامی                                                                              79
جدول4-1: امتیازات فازی اهمیت نیازمندی‌های مدیریت دانش                                                    87
جدول4-2: فاصله گزینه حل مشکلات درمانی و تغییر محیط درمان از هر یک از عبارات کلامی            90
جدول 4-3: عبارات کلامی متناظر با میانگین نمرات فازی نیازمندی‌های مدیریت دانش                       91
جدول 4-4: امتیازات فازی معیارهای اصلی نیازمندی‌های مدیریت دانش                                         93
جدول4-5: رتبه‌بندی نیازمندی‌های مدیریت دانش                                                                   94
جدول4-6: اعداد فازی و عبارات کلامی متناظر با اهمیت راه‌حل‌های مدیریت دانش در بعد فرایند          99
جدول4-7: رتبه‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش در بعد فرایند                                                    100
جدول4-8: رتبه‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش در بعد فرایند                                                    102
جدول4-9: ماتریس فازی روابط خانه QFD                                                                          104
جدول4-10: محاسبه امتیاز نهایی هریک از راه‌حل‌های مدیریت دانش با تکنیک SAW                     106
 
چکیده:
یکی از بخش‌های دولتی کشور که بسیار دانش‌بنیان بوده و بخش عظیمی از منابع دولتی را به خود اختصاص می‌دهد، بخش مدیریت بیمارستانی می‌باشد. ارائه‌ی خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران، یک تلاش پیچیده است که به‌طور فزاینده‌ای به دانش و اطلاعات وابسته است. همان‌طور که انسان‌ها، مواد و منابع مالی نیاز به مدیریت دارند، دانش و اطلاعات نیز یک منبع به­‌شمار می‌آیند که باید مدیریت مؤثری به‌وسیله‌ی مدیران خدمات بهداشتی و درمانی بر آن‌ها اعمال شود. به‌منظور به‌کارگیری مدیریت دانش در سازمان‌ها، گاهی اوقات با مشکلاتی روبرو می‌شویم. ناتوانی در شناسایی و برطرف‌کردن این مشکلات پیش از پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش، تأثیرات نامطلوب گسترده‌ای بر مرحله‌ی پیاده‌سازی و اجرای آن‌ها خواهد گذاشت. بنابراین تجزیه و تحلیل نیازهای دانش سازمان و شناسایی موانع آن ضروری به نظر می‌رسند. هدف پژوهش حاضر اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش پس از شناسایی نیازمندی­های مدیریت دانش در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز می­باشد. نتایج این پژوهش به‌منظورتشخیص کمبودها و موانع پیاده‌سازی دانش سازمانی و تلاش برای رفع آن‌ها، بهبود بهره­وری سرمایه‌های انسانی، ارائه‌ی خدمات با ارزش افزوده­ی‌ بیشتر و رضایت‌مندی بیماران و کارکنان کاربرد دارد. در این پژوهش به­منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تاپسیس فازی برای تعیین وزن فازی نیازمندی­ها و راه­حل­های مدیریت دانش و روش گسترش عملکرد کیفیت فازی برای تعیین میزان اثر­گذاری هر یک از راه­حل­ها بر نیازمندی­های مدیریت دانش و در نهایت روش وزن­دهی ساده به منظور اولویت­بندی راه­حل­های مدیریت دانش استفاده گردیده است. بر اساس نتایج به­دست آمده از این پژوهش، به ترتیب راه­حل­های توزیع و به‌کارگیری صحیح دانش ذخیره شده در مسیر افزایش هرچه بیشتر بهره‌وری سازمان، ایجاد چندین کانال به‌اشتراک‌گذاری دانش و توسعه­ی یک سازمان مبتنی بر یادگیری در اولویت قرار دارند. در پایان پژوهش، بر اساس یافته­های به­دست آمده از تحقیق، پیشنهادات کاربردی و پژوهشی ارائه گردیده است.
کلمات کلیدی: مدیریت دانش، منطق فازی، تاپسیس فازی، گسترش عملکرد کیفیت  فازی، روش وزن­دهی ساده
 
فصل اول
 
کلیات
 

1-1- مقدمه

امروزه دانش به‌­عنوان مهم‌ترین سرمایه و عامل اصلی مزیت رقابتی پایدار سازمان‌ها به‌شمار می‌رود. مدیریت این سرمایه‌ی حیاتی امری ضروری است. این پژوهش درصدد است به شناسایی نیازمندی‌ها و در نهایت اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش در بخش اورژانس بیمارستان شهید بهشتی شیراز بپردازد. فصل اول به کلیات تحقیق اشاره می‌کند. در این راستا ابتدا مسئله­ی تحقیق و سپس ضرورت و اهداف تحقیق و در ادامه قلمرو و روش تحقیق بررسی می‌گردد.
تعداد صفحه : 177
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***