پایان نامه ارشد:ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با استفاده از رویکردDEA

دانلود پایان نامه

گرایش :بازرگانی داخلی

عنوان : ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با بهره گرفتن از رویکردDEA

 

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

گروه آموزشی مدیریت

 

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

رشته: مدیریت بازرگانی      گرایش: بازرگانی داخلی

 

عنوان:

ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با بهره گرفتن از رویکردDEA

مطالعه موردی شرکت سایپا

 

استاد راهنما :

دکتر سید یحیی سید دانش


استاد مشاور :

دکتر علیپور

 

 

دی  1392


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                               صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه. 3
1-2بیان مسئله. 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5
1-4 هدف تحقیق.. 5
1-5 فرضیه  تحقیق.. 6
1-6 سؤال تحقیق.. 6
1-7 چارچوب  نظری تحقیق.. 6
1-7-1 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 7
1-7-1-1 محرک‌های عملکرد مدیریت عرضه و خرید.. 7
1-7-1-2 خروجی عملکرد شرکت… 7
1-8 روش گردآوری اطلاعات… 7
1-9 قلمرو تحقیق.. 7
1-9-1 قلمرو موضوعی. 7
1-9-2 قلمرو مکانی. 7
1-9-3 قلمرو زمانی. 7
1-10 جامعه آماری.. 8
1-11 نمونه آماری.. 8
1-12 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی.. 8
1-12-1ارزیابی عملکرد 8
1-12-2 واحدهای تصمیم‌گیری. 8
1-12-3 تحلیل پوششی داده 8
1-12-4 نهاده‌ها 8
1-12-5 ستانده‌ها 9
1-12-6 بازده به مقیاس.. 9
1-13 فرآیند اجرای تحقیق.. 9
1-14 جمع‌بندی.. 10
فصل دوم: ارزیابی عملکرد
2-1 ارزیابی عملکرد. 13
2-1-1 مقدمه 13
2-1-2  تاریخچه ارزیابی عملکرد 13
2-1-3 تعریف ارزیابی عملکرد 14
2-1-4 اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد 15
2-1-5 فرآیند ارزیابی عملکرد 16
2-1-6 انواع مدل‌های ارزیابی عملکرد 18
2-1-6-1 مدل اسکور. 18
2-1-6-2 مدل تعالی عملکرد سازمانی اروپا   18
2-1-6-3  مدل کارت امتیازی متوازن.. 19
2-1-6-4 مدل ارزیابی عملکرد 360 درجه. 19
2-1-6-5 مدل برتری سازمانی.. 20
2-1-6-6 مدل تحلیل پوششی داده‌ها 20
2-1-7 ویژگی‌های یک مدل مناسب برای ارزیابی. 20
2-2 مقدمه. 22
2-2-1 مدیریت خرید. 23
2-2-1-1چه کالایی باید خرید شود؟. 24
2-2-1-2چقدر باید خرید کرد؟. 24
2-2-1-3 چه موقع باید خرید نمود؟. 25
2-2-1-4 از کجا باید خرید شود؟. 25
2-2-1-5 با چه نرخی باید خرید کرد؟. 25
2-2-2 مدیریت(زنجیره) عرضه(تأمین) 26
2-2-3 مدیریت عرضه و خرید. 27
2-2-4 اهمیت عملکرد مدیریت عرضه و خرید. 28
2-2-5 تأثیر مدیریت عملکرد مدیریت عرضه و خرید در عملکرد مالی شرکت‌ها 29
2-2-5-1 تعداد مدیران و خریداران استراتژیک…. 30
2-2-5-2 تعداد تأمین‌کنندگان.. 30
2-2-6 تأثیر محرک‌های عملکرد  مدیریت عرضه و خرید در نتایج مدیریت عملکرد عرضه و خرید. 30
2-2-6-1 صرفه‌جویی در هزینه‌ها 30
2-2-6-2 همکاری‌های عملکردی.. 31
2-2-6-3 مدیریت عملکرد تأمین‌کننده. 31
2-2-7 تبدیل نتایج عملکرد مدیریت عرضه و خرید به عملکرد مالی شرکت.. 31
2-2-8 روش‌های مختلف انتخاب رویکرد ارزیابی مدیریت عرضه و خرید. 32
2-2-8-1مدل‌های تصمیم‌گیری در زمینه شناسایی و صلاحیت تأمین‌کنندگان مناسب (انتخاب اولیه). 32
2-2-8-2 مدل‌های تصمیم‌گیری در مرحله انتخاب نهایی.. 33
2-3 مقدمه. 43
2-3-1 تحلیل پوششی داده‌ها 43
2-3-2 تاریخچه مدل تحلیل پوششی داده‌ها 44
2-3-3 ماهیت ورودی و خروجی در مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها 44
2-3-4 راهکارهای بهبود واحدهای ناکارا در مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها 45
2-3-4-1 ماهیت ورودی محور. 45
2-3-4-2 ماهیت خروجی محور. 45
2-3-5 ویژگی‌ها و قابلیت‌های مدل تحلیل پوشششی داده‌ها 46
2-3-6 مدل‌های پایه‌ای تحلیل پوششی داده‌ها 46
2-3-6-1 مدل نسبت CCR.. 47
2-3-6-2 مدل مضربی CCR ورودی محور. 47
2-3-6-3 مدل پوششی CCR ورودی محور. 48
2-3-6-4 مدل مضربی CCR خروجی محور. 48
2-3-6-5  مدلBCC   1.. 48
2-3-6-6 مدل جمعی.. 49
2-3-7 نقاط قوت و مزایای تحلیل پوششی داده‌ها 50
2-4 پیشینه تحقیق.. 53
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه. 56
3-2 روش تحقیق.. 56
3-3 جامعه آماری.. 56
3-4 نمونه آماری.. 57
3-4-1 روش نمونه‌گیری. 57
3-5 فرآیند اجرایی پژوهش…. 58
3-6 چارچوب  نظری تحقیق.. 59
3-6-1 عملیاتی کردن متغیرهای تحقیق. 60
3-6-1-1 محرک‌های عملکرد مدیریت عرضه و خرید.. 60
3-6-1-2 خروجی عملکرد مالی شرکت… 60
3-7 روش‌های گردآوری اطلاعات… 60
3-8 تکنیک‌های آماری مورد استفاده 60
3-8-1 تحلیل پوششی داده‌ها 60
3-8-2 نرم افزار LINGO.. 62
3-8-3 روش اندرسون- پترسون1(AP) 62
3-9 جمع بندی.. 63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه. 65
4-2 کارآیی حاصل از حل مدل. 65
4-3 تجزیه و تحلیل نتایج کارآیی.. 67
4-3-1 کل نمایندگی‌های رشت.. 68
4-3-2 نمایندگی بندر انزلی. 70
4-4 نتایج روش اندرسون- پترسون. 74
4-5 جمع بندی.. 74
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه. 76
5-2 بررسی نتایج تحقیق و پیشنهادات… 76
5-3 پیشنهاداتی برای محققان آینده 78
5-4 محدودیت‌های پژوهش…. 79
فهرست منابع و مأخذ.. 108
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                  صفحه
جدول2-1 تمایز دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی. 14
جدول 2- 2  مقایسه تطبیقی مدل‌های مختلف تحلیل پوششی داده‌ها 49
جدول 4-1 میزان کارآیی حاصل از حل مدل CCR خروجی محور 66
جدول 4-2 تجزیه و تحلیل میزان کارایی و مقایسه با واحد مرجع مجازی. 72
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                   صفحه
نمودار 1-1 فرآیند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
نمودار 4-1 نمودار کارایی……………………………………………………………………………………………………. 67
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                   صفحه
شکل شماره 1-1: چارچوب نظری تحقیق.. 6
شکل 2-1 فرآیند ارزیابی عملکرد. 17
شکل 2-2 مدیریت خرید.. 26
شکل 2-3 ماهیت ورودی و خروجی در DEA.. 45
شکل شماره 3-1 چارچوب نظری تحقیق.. 59
نمودار 4-1 نمودار کارایی.. 67
 
 

چکیده

صاحب‌نظران و محققین معتقدند که ارزیابی عملکرد موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل‌های سازمانی محسوب می‌شود و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد، عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد. امروزه مدیریت خرید و عرضه در عملکرد عملیاتی و مالی به طور فزاینده‌ای مهم است. فشارهای رقابتی روزافزون در سرتاسر جهان، شرکت‌ها را وادار می‌سازد تا به دنبال خریدهای مطمئن و کم هزینه باشند. از آنجا که تهیه و تدوین شاخص‌های مناسب جهت سنجش عملکرد در شیوه ارزیابی و در نیل به اهداف نقش بسزایی دارد، مدل تحلیل پوششی داده‌ها به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین روش‌های اندازه‌گیری کارایی و ارزیابی عملکرد سازمان‌ها می‌تواند مثمر ثمر باشد. در این راستا پژوهش حاضر باهدف ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید، با بهره گرفتن از رویکرد DEA و به صورت مطالعه موردی در نمایندگی‌های سایپا صورت پذیرفته است. در این رابطه مطالعه ادبیات تحقیق در باب ارزیابی عملکرد، عرضه و خرید و مدیریت آن و همچنین تصمیم‌گیری‌های چندشاخصه، منجر به شناسایی و انتخاب تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها شده و در این راستا، مدل (سارانگا و موسر، 2010)، و شاخص‌های مرتبط با آن مشخص گردیده است و در جهت جمع‌آوری داده‌های لازم برای سنجش متغیرها از داده‌های واقعی، چک‌لیست‌ها و مصاحبه با کارشناسان مرتبط استفاده‌شده است. در این پژوهش 14 نمایندگی به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و با دو متغیر ورودی(تعداد خریداران استراتژیک  و تعداد تأمین‌کنندگان)و دو متغیر خروجی(درآمد ناخالص و سود ناخالص) کارایی مدیریت عرضه و خرید در هر  کدام از آن‌ها نسبت به یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که نمایندگی‌های انزلی و آستانه با توجه به میزان ورودی و خروجی‌های تعیین‌شده در مدل، بالاترین سطح عملکرد را داشته‌اند و در نقطه مقابل نمایندگی‌های رشت و سیاهکل پایین‌ترین جایگاه را به خود اختصاص داده‌اند.
کلید واژه‌ها : ارزیابی عملکرد، مدیریت عرضه، مدیریت خرید، تحلیل پوششی داده ها
 
 

1-1 مقدمه

 
صاحب‌نظران و محققین معتقدند که ارزیابی عملکرد موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل‌های سازمانی محسوب می‌شود و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد، عملاً غیرممکن به نظر می‌رسد. چرا که در دنیای رقابتی عصر حاضر، سازمان‌ها برای رشد و پایداری خود باید به شدت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره‌گیری نمایند.
در طول دو دهه اخیر، مدیران شاهد یک‏ دوره تغییرات شگرف جهانی به واسطه‏ پیشرفت در تکنولوژی، جهانی شدن بازارها و شرایط جدید اقتصاد سیاسی بوده‏اند. با افزایش‏ تعداد رقبا در کلاس جهانی، سازمان‌ها مجبور شدند که سریعاً فرآیندی درون سازمانی را برای باقی ماندن در صحنه رقابت جهانی بهبود بخشند (فیض‌آبادی، 1382، ص:1). محیط پیرامون سازمان‌ها به سرعت در حال تغییر است که از جمله این تغییرات تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان است. سازمان‌ها در خلأ نیستند. هر سازمانی، اعم از شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های دولتی، یا کسب‌وکارهای کوچک می‌خواهند خواسته‌های مشتریان و سهامداران گوناگون را برآورده سازند. خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلاً وجود نداشته است. در بازار رقابتی موجود، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند (نقاده و همکاران، 1391، ص:1).
محدودیت مهم دیگری که سازمان‌ها را در تنگنا قرار داده است، کمیابی و محدودیت منابع و امکانات است. یکی از راه‌های کاهش  این مشکلات استفاده مناسب از تامین کنندگان و منابع بیرونی است. سازمان‌ها و شرکت‌های زمان حاضر مدت زیادی است که به این مسئله و اهمیت آن پی برده‌اند که برای اینکه بتوانند در صحنه‌های رقابت جهانی دوام بیاورند و  با چهره‌ای موفق ظاهر شوند نیاز دارند عوامل خاصی از قبیل کیفیت محصولات و کیفیت روندهای اجرایی و تولیدی سازمانی را در ساختار و محصولات خود به حد مطلوب و مورد قبولی برسانند. در این راستا، در فصل اول تحقیق به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است که در برگیرنده بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، سؤال‌های تحقیق، اهداف و تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق بیان شده است.
تعداد صفحه : 96
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.