بر اساس مکان

این تحقیق از نظر مکانی، به علت محدودیت های  مختلف، فقط در شهر تهران انجام پذیرفته و این پژوهش منحصر به بازار های مطرح این شهر می‌باشد.

 

۱-۶ قلمرو زمانی تحقیق

این تحقیق در آبان ماه ۱۳۹۲ آغازشد و در تیر ماه  ۱۳۹۳ به پایان رسید.

 

۱-۷ روش گرد آوری داده ها

 داده های تحقیق حاضر به صورت میدانی از فروشندگان یخچال و به کمک پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردیده است. به طور کلی در این تحقیق از سه دسته اطلاعات به صورت مکمل وهمراستا با یکدیگر استفاده شده است.

اطلاعاتی که در جهت تدوین فرضیات موثر بوده‌اند. این دسته از اطلاعات از طریق مصاحبه مقدماتی با دست اندرکاران صنعت یخچال به دست آمده‌اند.

اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه از  فروشندگان به دست آمده‌اند.

اطلاعاتی که از طریق منابع ثانویه (نشریات، پایان نامه های مرتبط، کتاب ها )به دست آمده‌اند.

 

۱-۸ ابزارهای گردآوری داده‌ها

در تحقیق حاضر داده‌های ابتدایی بر اساس داده‌های اولیه موجود و به کمک مصاحبه‌های صورت پذیرفته با  برخی از فعالین صنعت یخچال بدست آمده، و سپس با کمک پرسشنامه‌هایی که امکان امتیاز دهی از ۱ تا ۱۰ را دارا بودند، معیار‌‌های مورد نظر بدست آمد. در نهایت با کمک پرسشنامه سلسله مراتبی معیارهای بدست آمده دو به دو با هم مقایسه گردیده و با کمک نرم افزارانتخاب خبره  به تحلیل داده‌ها پرداخته شد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق

احتمالا فاکتورهای اصلی که مستقیما می‌توانند بر میزان خرید و نوع کالای خریداری شده تاثیر بگذارند از دامنه وسیعی برخوردار بوده و از عوامل شخصی تا عوامل محیط بازاریابی گسترده می‌باشد.

در نتیجه برای رعایت اصل تحدید موضوع در این تحقیق به بررسی عوامل آمیخته بازاریابی (به معنی مجموعه زمینه ها یا مقوله های مهم در بررسی ها، تصمیم گیریی ها وارزیابی های مربوط به بازاریابی واحد تجاری)در خرید یخچال پرداخته تا بتوانیم راهکار مناسب ارائه دهیم.

۱-۴-۱ هدف کلی

هدف کلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال از دیدگاه فروشندگان است.

۱-۴-۲ هدف جزئی

هدف جزیی این پژوهش بررسی دو برند الجی و اسنوا با توجه به این عناصر می‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناسایی ورتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده  با فرمت ورد