دیدگاه­های مختلف دربارۀ سیاست پرداخت سود سهام[۱]

گفته شد که جنبۀ مهم خط­مشی تقسیم سود، تعیین مبالغی از عایدات است که باید یا میان سهامداران تسهیم گردد و یا به عنوان سود انباشته در مؤسسه باقی بماند. عایدات نگهداری شده، مهمترین منبع پول داخلی مؤسسه برای رشد و توسعۀ آن است و از نظر سهامداران نیز نوعی منفعت سرمایۀ آنان به حساب می­آید. عایدات قابل تقسیم سالیانه، مصرف وجوه مؤسسه را تشکیل می­دهد. بنابراین اگر چه هر دو هدف خط­مشی تسهیم سود (یعنی توزیع سود بین سهامداران و باقی ماندن آن در مؤسسه برای رشد و توسعه) مطلوب است، اما این دو با هم متضاد هستند. درصد بالای تسهیم سود میان سهامداران به معنای کاهش عایدات نگهداری شده در مؤسسه و در نتیجه کاهش آهنگ رشد قیمت سهام مؤسسه است. از آنجا که اتخاذ تصمیم در مورد تسهیم سود میان سهامداران و یا نگهداری آن در مؤسسه، بر ارزش سهام مؤسسه و در نتیجه هزینۀ سرمایۀ آن مؤثر است، مدیران باید در انتخاب نسبت پرداخت سود” دقت بسیاری به خرج دهند. در انتخاب خط­مشی تقسیم سود، هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران” است. در این بخش مطالعات انجام شده دربارۀ ارتباط میان اتخاذ تصمیم در مورد تسهیم سود و ارزش شرکت ارائه شده است. این تئوری­ها به دو گروه قابل تقسیم هستند:

  • تئوری­هایی که اتخاذ تصمیم در مورد عایدات قابل تسهیم را در ارزش سهام مؤسسه نامربوط می­دانند.
  • تئوری­هایی که اتخاذ تصمیم در مورد عایدات قابل تسهیم را یک متغیر جدی و مهم در جهت تأثیر بر ارزش سهام مؤسسه ارزیابی می­کنند.

به طور خلاصه در شکل زیر این مکاتب نشان داده شده­اند:

[۱] تمام مطالب این بخش بر گرفته از تحقیق پوریا نسب و تالانه ۱۳۷۳ می­باشد

دیدگاه­های مختلف دربارۀ سیاست پرداخت سود سهام[۱]

گفته شد که جنبۀ مهم خط­مشی تقسیم سود، تعیین مبالغی از عایدات است که باید یا میان سهامداران تسهیم گردد و یا به عنوان سود انباشته در مؤسسه باقی بماند. عایدات نگهداری شده، مهمترین منبع پول داخلی مؤسسه برای رشد و توسعۀ آن است و از نظر سهامداران نیز نوعی منفعت سرمایۀ آنان به حساب می­آید. عایدات قابل تقسیم سالیانه، مصرف وجوه مؤسسه را تشکیل می­دهد. بنابراین اگر چه هر دو هدف خط­مشی تسهیم سود (یعنی توزیع سود بین سهامداران و باقی ماندن آن در مؤسسه برای رشد و توسعه) مطلوب است، اما این دو با هم متضاد هستند. درصد بالای تسهیم سود میان سهامداران به معنای کاهش عایدات نگهداری شده در مؤسسه و در نتیجه کاهش آهنگ رشد قیمت سهام مؤسسه است. از آنجا که اتخاذ تصمیم در مورد تسهیم سود میان سهامداران و یا نگهداری آن در مؤسسه، بر ارزش سهام مؤسسه و در نتیجه هزینۀ سرمایۀ آن مؤثر است، مدیران باید در انتخاب نسبت پرداخت سود” دقت بسیاری به خرج دهند. در انتخاب خط­مشی تقسیم سود، هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران” است. در این بخش مطالعات انجام شده دربارۀ ارتباط میان اتخاذ تصمیم در مورد تسهیم سود و ارزش شرکت ارائه شده است. این تئوری­ها به دو گروه قابل تقسیم هستند:

  • تئوری­هایی که اتخاذ تصمیم در مورد عایدات قابل تسهیم را در ارزش سهام مؤسسه نامربوط می­دانند.
  • تئوری­هایی که اتخاذ تصمیم در مورد عایدات قابل تسهیم را یک متغیر جدی و مهم در جهت تأثیر بر ارزش سهام مؤسسه ارزیابی می­کنند.

به طور خلاصه در شکل زیر این مکاتب نشان داده شده­اند:

[۱] تمام مطالب این بخش بر گرفته از تحقیق پوریا نسب و تالانه ۱۳۷۳ می­باشد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا تغییر سود تقسیمی بر بازده غیر عادی سهام مؤثر است؟
  • عوامل مؤثر بر رابطه بین سود تقسیمی و بازده غیر عادی سهام چه هستند؟
  • آیا واکنش بازار به تغییر سود تقسیمی با گذشت زمان کم می­شود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :

 بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی و عوامل مؤثر بر واکنش بازار به افزایش سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران

  با فرمت ورد