جامعه آماری

در این تحقیق جامعه آماری شامل گروه­هایی است که به نحوی با این پژوهش و نتایج حاصل از آن درگیر خواهند بود. بنابراین گروه­های زیر بدین منظور پیشنهاد می­گردد:

  1. شرکت­های بیمه بازرگانی
  2. شرکت­های بیمه اتکایی
  3. شرکت­های تامین سرمایه
  4. کانون نهادهای مالی و اعضای آن
  5. کانون کارگزاران و اعضای آن

۱-۷- ساختارکلی تحقیق

در فصل اول کلیات تحقیق ارایه شد. مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، قلمرو تحقیق، فرضیه­ها مورد بررسی قرار گرفت.

در فصل دوم ضمن بیان مقدمه، مفاهیم نظری تحقیق تشریح و تبیین می­شود. در ادامه با مروری بر ادبیات تحقیق، پژوهش­هایی که پیرامون موضوع تحقیق صورت گرفته است، مورد بررسی قرار می­گیرد.

در فصل سوم ابتدا قلمرو زمانی تحقیق، فرضیه­ها و متغیرهای تحقیق تشریح می­گردد. سپس به بیان روش انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری پرداخته و درنهایت روش گردآوری اطلاعات و تجزیه وتحلیل داده­ها و آزمون سؤالات ارایه می­گردد.

فصل چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج اختصاص یافته است. چگونگی طبقه­بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن­ها از طریق بکارگیری روش­ها و مدل­های آماری مورد استفاده، اشاره شده و در نهایت نتایج آزمون فرضیه­ها ارایه می­شود.

در فصل پنجم خلاصه تحقیق بیان می­شود و نتیجه­گیری و بررسی تطبیقی یافته­ها آورده خواهد شد. در پایان این بخش محدودیت­های تحقیق، پیشنهادها و زمینه­های تحقیقات آتی ارایه می­شود. پیوست­های تحقیق شامل اطلاعات استفاده شده، منابع مآخذ و سایر جداول پیوست است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. صندوق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی قابلیت کاربرد دارد.
  2. صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی می­شود.

                        صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور می­شود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی با فرمت ورد