پایان نامه ارزیابی میزان اثر بخشی درونی و بیرونی دوره‌های آموزشی بخش خصوصی در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس

دانشگاه شیراز

دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی

 

پایان‌نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت آموزشی

 

ارزیابی میزان اثر بخشی درونی و بیرونی دوره‌های آموزشی بخش خصوصی در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس

 

 

استاد راهنما

دکتر مهدی محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

١-٢- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………….. 3

١- ٣-  ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………… 8

١- ۴- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-4-1- هدف کلی………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-4-2- اهداف جزیی……………………………………………………………………………………………………… 11

١- ۵-  سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 12

١-  ۶- تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………. 13

1-6-1- ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-6-2- آموزش……………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-6-3- اثر‌بخشی…………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-6-4- اثر‌بخشی درونی آموزش……………………………………………………………………………………. 13

1-6-5- اثر‌بخشی بیرونی آموزش…………………………………………………………………………………… 14

١-  ٧- تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………… 14

1-7-1- ارزیابی اثربخشی درونی……………………………………………………………………………………. 14

1-7-2- ارزیابی اثربخشی بیرونی…………………………………………………………………………………… 14

1-7-3- دوره‌های آموزشی……………………………………………………………………………………………… 14

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه

الف- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………… 16

٢-١- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-2 – آموزش……………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-3 – تفاوت آموزش و پرورش عمومی و آموزش کارکنان در سازمان……………………………… 19

2-4- آموزش در سازمان‌ها……………………………………………………………………………………………………. 20

2-5-  انواع آموزش در سازمان‌ها…………………………………………………………………………………………. 21

2-5-1- آموزش قبل از خدمت………………………………………………………………………………………. 21

2-5-2- آموزش بدو خدمت……………………………………………………………………………………………. 22

2-5-3- آموزش ضمن خدمت……………………………………………………………………………………….. 22

2-5-4- آموزش بعد از خدمت……………………………………………………………………………………….. 23

2-6- آموزش ضمن خدمت………………………………………………………………………………………………….. 23

2-6-1- اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان……………………………………………………………… 24

2-7- مزایای آموزش کارکنان……………………………………………………………………………………………….. 25

2-8- جایگاه، فلسفه و ضرورت اثربخشی آموزشی در سازمان‌ها………………………………………….. 26

2-9- شاخص‌های اثربخشی آموزش……………………………………………………………………………………… 27

2-10- ضرورت تعیین اثر‌بخشی برنامه‌های آموزشی…………………………………………………………. 28

2-11- اثربخشی……………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-11-1- تعریف اثر بخشی……………………………………………………………………………………………. 29

2-11-3- مفهوم اثربخشی آموزشی……………………………………………………………………………….. 31

2-11-4- ارزیابی اثربخشی درونی…………………………………………………………………………………. 33

2-11-5- ارزیابی اثربخشی بیرونی………………………………………………………………………………… 35

2-11-6- تعیین‌ بازده‌ آموزش………………………………………………………………………………………… 36

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

2-11-7- ارتقاء کیفیت‌ آموزش……………………………………………………………………………………… 37

2-11-8- ارزیابی اثر‌بخشی دوره‌های آموزشی………………………………………………………………. 39

2-11-10- عوامل مؤثر براثربخشی برنامه‌های آموزشی……………………………………………….. 41

2-11-11- مؤلفه‌های اثربخشی……………………………………………………………………………………… 42

2-11-12- دیدگاه‌های اثر بخشی………………………………………………………………………………….. 43

2-11-13- رویکردهای موجود به اثربخشی………………………………………………………………….. 44

2-11-13-1- رویکرد مبتنی بر تامین هدف…………………………………………………………… 44

2-11-13-2- رویکرد مبتنی بر تامین منابع سیستم…………………………………………….. 45

2-11-13-3- رویکرد مبتنی بر فرایند درونی………………………………………………………… 45

2-11-13-4- رویکرد عوامل استراتژیک………………………………………………………………….. 46

2-11-13-5- رویکرد ارزشهای رقابتی…………………………………………………………………….. 47

2-11-14- مدلهای اثربخشی آموزش…………………………………………………………………………….. 47

2-11-14-1- مدل فرایندی ارزیابی برنامه های آموزشی……………………………………….. 47

2-11-14-2- مدل هدف مدار تایلر…………………………………………………………………………. 48

2-11-14-3- روش ادیورنه………………………………………………………………………………………. 48

2-11-14-4- روش دفیلیپس………………………………………………………………………………….. 48

2-11-14-5- روش C.I.P.O…………………………………………………………………………………… 49

2-11-14-6- مدل آزمایش اجتماعی……………………………………………………………………… 50

2-11-14-7- روش T.V.S………………………………………………………………………………………. 50

2-11-14-8- روش کرک پاتریک……………………………………………………………………………. 50

2-11-14-8-1- سطح یک ـ واکنش………………………………………………………………… 51

2-11-14-8-2- سطح دوـ یادگیری………………………………………………………………….. 51

2-11-14-8-3- سطح سه ـ رفتار…………………………………………………………………….. 52

2-11-14-8-4- سطح چهارـ نتایج……………………………………………………………………. 53

عنوان …………………………………………………………………………………………………….. صفحه

 

2-11-14-9- مدل ارزشیابی مبتنی بر مدافعه………………………………………………………. 55

2-11-14-10- مدل ورودی ـ فرآیند ـ خروجی……………………………………………………. 55

2-11-14- 11- مدل تلفیقی ارزیابی و اثربخشی آموزشی……………………………………. 55

2-11-14- 12- مدل انگیزشی اثربخشی آموزشی نئو…………………………………………… 56

2-11-14- 13- مدل انتقالی اثربخشی بالدوین و فورد…………………………………………. 57

2-11-14- 14- مدل اثربخشی آموزشی ماتیو و مارتین……………………………………….. 57

2-11-14- 15- مدل انتقال هولتون……………………………………………………………………….. 58

2-12- نقش منابع انسانی در صنعت گردشگری………………………………………………………………… 59

2-13- آموزش منابع انسانی در صنعت گردشگری…………………………………………………………….. 60

2-14- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-14-1- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….. 62

2-14-2- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………. 63

2-15-  جمع‌بندی………………………………………………………………………………………………………………… 68

2-15-1- جمع‌بندی فصل………………………………………………………………………………………………. 68

 

فصل سوم: روش شناسی

1-3- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 71

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 71

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………… 72

3 -4-روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………… 72

3-5- ابزارپژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 73

3-5-1- مقیاس اثربخشی درونی……………………………………………………………………………………. 73

3-5-2- مقیاس اثربخشی بیرونی…………………………………………………………………………………… 74

عنوان …………………………………………………………………………………………………….. صفحه

 

3-6- روایی و پایایی………………………………………………………………………………………………………………. 74

3-7- روش‌های جمع‌آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….. 75

3 – 8 – روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………. 76

 

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 78

4-2- یافته‌های استنباطی…………………………………………………………………………………………………….. 78

4-2-1 سؤال اول……………………………………………………………………………………………………………… 78

4-2-2 سؤال دوم…………………………………………………………………………………………………………….. 79

4-2-3 سؤال سوم……………………………………………………………………………………………………………. 80

4-2-4 سؤال چهارم………………………………………………………………………………………………………… 81

4-2-5 سؤال پنجم………………………………………………………………………………………………………….. 82

4-2-6 سؤال ششم………………………………………………………………………………………………………….. 83

4-2-7 سؤال هفتم………………………………………………………………………………………………………….. 83

4-3- خلاصه­ی یافته­ها…………………………………………………………………………………………………………. 84

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86

5-1 سؤال اول: اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی بخش خصوصی ارائه شده

در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از دیدگاه کارکنان

آموزش دیده به چه میزان است؟………………………………………………………………………………………….. 86

5-2 سؤال دوم: اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزشی  بخش خصوصی ارائه شده

در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از دیدگاه

مدیران به چه میزان است؟…………………………………………………………………………………………………… 87

 

عنوان ………………………………………………………………………………………………… صفحه

5-3 سؤال سوم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی

بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی

و گردشگری از دیدگاه کارکنان آموزش دیده بر حسب مدرک تحصیلی

آنان وجود دارد؟……………………………………………………………………………………………………………………. 89

5-4 سؤال چهارم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی

بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

از دیدگاه کارکنان آموزش دیده وجود دارد؟………………………………………………………………………. 90

5-5 – سؤال پنجم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزش

ی بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

کارکنان بر حسب مدرک تحصیلی آنان از دیدگاه مدیران وجود دارد؟……………………………. 91

5-6 سؤال ششم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزشی

کارکنان زن و مرد بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی،

صنایع دستی و گردشگری کارکنان از دیدگاه مدیران وجود دارد؟……………………………………. 92

5-7 سؤال هفتم: آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی درونی و بیرونی دوره‌های آموزشی

بخش خصوصی ارائه شده در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی

و گردشگری آموزش دیده وجود دارد؟…………………………………………………………………………………. 93

5-8-  نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 94

۵-9- محدودیت‌های پژوهشی………………………………………………………………………………………………. 95

۵-10- محدودیت اجرایی……………………………………………………………………………………………………… 96

۵-11- پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………….. 96

5-12- پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………….. 97

 

فهرست منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………. 98

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….. 102

 

 

 

فهرست جدول ها

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول شماره 2-1:  وجود تمایزآموزش وپرورش عمومی و آموزش کارکنان………………………….. 20

جدول شماره 3-1. توزیع فراوانی کارکنان نمونه پژوهش بر حسب مدرک تحصیلی

به تفکیک جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………….. 72

جدول شماره 3-2: ارزش عددی گزینه‌های عبارات…………………………………………………………………. 73

جدول شماره 3-3: ارزش عددی گزینه‌های عبارات…………………………………………………………………. 74

جدول شماره 3-4 : طیف ضرائب همبستگی گویه‌ها با نمره کل

مقیاس‌های اثربخشی درونی و بیرونی………………………………………………………………………………………… 75

جدول شماره 3-5:  ضریب آلفای کرونباخ مقیاس‌های اثربخشی درونی و بیرونی…………………. 75

جدول شماره 1-4: مقایسه میانگین کل اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی

با سطوح کفایت مطلوب (Q3) و قابل قبول (Q2)…………………………………………………………………….. 79

جدول شماره 2-4: مقایسه میانگین اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزشی

با سطوح کفایت مطلوب (Q3) و قابل قبول (Q2)………………………………………………………………………. 80

جدول شماره 4-3: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه جهت مقایسه

اثربخشی درونی دوره‌های آموزشی از دیدگاه کارکنان بر حسب مدرک تحصیلی مختلف…… 81

جدول 4-4. نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه اثربخشی درونی

دوره‌های آموزشی از دیدگاه کارکنان زن و مرد……………………………………………………………………….. 81

جدول شماره 4-5: نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه جهت مقایسه

اثربخشی بیرونی دوره‌های آموزشی از دیدگاه مدیران………………………………………………………………. 82

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول 4-6. نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه اثربخشی بیرونی

دوره‌های آموزشی از دیدگاه مدیران…………………………………………………………………………………………… 83

جدول 4-7. نتایج آزمون تی تست وابسته جهت مقایسه اثربخشی

درونی و بیرونی دوره‌های آموزشی……………………………………………………………………………………………… 84

 

 

فهرست شکل ها

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

شکل شماره 1، فرایند سیستمی آموزش. ………………………………………………………………………………… 26

شکل شماره 2، مفاهیم اثربخشی آموزش. ……………………………………………………………………………….. 32

شکل شماره 3. فراگرد آموزش. …………………………………………………………………………………………………. 39

شکل شماره، 4: مدل چهار سطحی کرک پاتریک……………………………………………………………………… 54

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *