چکیده

به کار گیری فناوری اطلاعات،تحول گسترده ای را در امور اداری و سیستم های اطلاعاتی صنعت بیمه ایجاد نموده است. هدف این تحقیق ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی بوده که به روش مقطعی در سال 1393 انجام شده است.روش نمونه گیری غیر احتمالی و به صورت هدفمند شامل خبرگان می باشد. ابتدا محقق با بررسی متون و مقالات چاپ شده مهمترین مولفه های تاثیر گذار بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت را شناسایی نمود. سپس با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته مولفه ها را در معرض قضاوت خبرگان قرارداد. روایی این پرسش نامه توسط 6 نفر از صاحب نظران تایید گردیده است.با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ آن 948/0 به دست آمد که نشان داد پرسشنامه از پایایی لازم نیز برخورداراست. برای اولویت بندی از روش سلسله مراتبی استفاده گردید.جامعه و نمونه آماری شامل 45 نفر از خبرگان فعال در صنعت بیمه سلامت استان گیلان بوده است. نتایج تحقیق نشان داده است که بین تمامی عوامل موثر بر پذیرش فن آوری اطلاعات (مدیریتی،انسانی،فرهنگی،سازمانی،تکنولوژیکی و محیطی) عوامل مدیریتی با 365/0 درصد بالاترین وزن و در رتبه اول  و عوامل فرهنگی با 061/0 دصد کمترین وزن را کسب نمود و در رتبه آخر قرار گرفت.

 

واژگان کلیدی:

فن آوری اطلاعات، بیمه الکترونیک، بیمه، بیمه سلامت

مقدمه

فن آوری اطلاعات در هر فرآیند قابل تصوری کاربرد دارد؛جمع آوری مالیات ها،اداره بانک ها،استخراج نفت،سیستم های کارایی انرژی،مدیریت اسناد،مسائل پیچیده ی علمی آکادمیک و نیازهای آموزش فنی،چاپ و نشر،حمل و نقل،ارتباطات از راه دور و …تاثیر فن آوری اطلاعات بر جوامع بشری دست کمی از انقلاب صنعتی ندارد و حتی از گسترش روزافزون اطلاعات و کاربرد آن که دستاورد فن آوری اطلاع رسانی است،به عنوان انقلاب صنعتی چهارم نام برده می شود(کاظمی و همکاران،1387).

بیمه الکترونیکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مدیریت اطلاعات است که تحولی عمیق در نحوه فروش بیمه و دریافت خسارت داشته است . به طوری که از یک سو سطح ارتباط با بیمه گذار ر ا افزایش داده و ازسو ی دیگر، دامنه خرید و فروش مجازی بعضی از انواع بیمه نامه را وسیع تر کرده است(کریمی، 1383( .

1-2) بیان مسئله

در سال های اخیر استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان محور بسیاری از تحولات جهانی امری انکارناپذیر بوده و این امر موجب تسریع انجام امور گشته است. در حال حاضر در هر تجارتی می توان نشانه هایی از فن آوری را مشاهده کرد مانند بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیک و بیمه الکترونیکی (علیزاده،1383)

ارزیابی جایگاه جهانی کشورها، بیان کننده آن است که مدیریت هماهنگ ملی،بسترسازی برای تهیه زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری،تعیین اولویت های اساسی و سازماندهی مناسب برنامه های اجرایی در قالب اسناد راهبردی که به تصویب مراجع صلاحیت دار قانونی رسیده باشد عوامل اصلی در توسعه این فن آوری بوده است(رییس دانا و فیروزآبادی،1386).

شرکت های بیمه با توجه به روند توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات و حضور رقبای جدید و قوی تر شدن رقبای قبل، برای ماندن در عرصه رقابت نیازمند مجهز شدن به این نوآوری در صنعت خود می باشد. بدیهی است که برای پا گذاردن در این عرصه نیز باید کاملا محتاطانه عمل نمود (بندر و مارکز، 2000).

امروزه، توسعه و گسترش فن آوری اطلاعات به جزء جدایی ناپذیر خط مشی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است و لذا هر کشوری در پی آن است که مناسب ترین استراتژی و شیوه های برنامه ریزی و سازگاری با فن آوری های نوین اطلاعاتی را شناسایی و اتخاذ نماید. عوامل بسیاری در استفاده بهینه از فناوری اطلاعات نقش دارد که می توان به برخی از آنان اعم از عوامل مدیریتی، عوامل انسانی، عوامل فرهنگی، عوامل سازمانی، عوامل تکنولوژی، عوامل محیطی و… نام برد (کاظمی و همکاران،1387). منظور از عوامل مدیریت عدم آگاهی مدیران، فقدان دانش و تجربه، فقدان انگیزه و همچنین از فقدان افراد متخصص و عدم انگیزه و علاقه کارکنان به عنوان عومل انسانی و از عوامل تکنولوژی از عواملی همچون فقدان امکانات گسترده و عدم تطابق سیستمها و فقدان پهنای باند و عوامل محیطی همچون عدم وجود شبکه، فقدان قوانین و مقررات حقوقی و فقدان سیاستگذاری می توانند بر استفاده فناوری اطلاعات تاثیر بسزایی بگذارند(کاظمی و همکاران،1387).

به دلیل عدم وجود زیرساخت مناسب در سطح فرهنگی انسانی، تکنولوژی و محیطی و همچنین  سطوح ارتباطی و اطلاعاتی در کشور، عقب ماندگی هایی در زمینه فن آوری اطلاعات در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی ملاحظه می شود .یکی از مشکلات اساسی در توسعه و گسترش فن آوری اطلاعات فقدان باور مدیران است.هر چه به میزان آگهی و اعتقاد مدیران به فن آوری اطلاعات افزوده شود،توسعه و گسترش آن به راحتی انجام می پذیرد(کریمی،1382).

با توجه به مطالب بیان شده، مساله اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بر استفاده بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت از طریق یک مطالعه موردی در استان گیلان می باشد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.